Kunstig intelligens

En robot som styremedlem?

Share this post:

Robotene vil snart kunne bidra til bedre beslutninger i styrerommene. Basert på analyse av enorme mengder relevante data verden over, finner teknologien mønstre og ser sammenhenger som gir tydelig retning for beslutningene. Maskiner vil etterhvert kunne overgå ordinære styremedlemmers forutsetninger og evne til å stake ut riktig kurs for verdiskaping.

Ordinære styremedlemmers beslutningsgrunnlag er begrenset av egen kunnskap og erfaring, samt det beslutningsgrunnlaget administrasjonen og eventuelle rådgivere har utarbeidet. Beslutningsgrunnlaget vil ikke sjelden være mangelfullt fordi det kan bygge på begrenset kunnskap og unyansert datagrunnlag.

Kognitive ­­dataløsninger er inspirert av menneskehjernen og vil basere sine anbefalinger på et utall erfaringer og data fra mange ulike kilder. De vil dessuten synliggjøre sannsynlige scenarier basert på observasjoner av faktiske drivere for utvikling og kundeatferd. Kognitiv teknologi er selvlærende og vil selv kunne fange opp viktige utviklingstrekk som ingen ordinære styremedlemmer har forutsetninger for å observere. De forstår, vurderer og lærer kontinuerlig.

Jeg tror ikke at selvlærende datamaskiner eller roboter som denne teknologien faktisk er, vil bli valgt inn som styremedlemmer. Men jeg er overbevist om at roboter vil få en plass ved styrebordet. Styrene og virksomhetene som ikke inviterer dem inn dit beslutningene skal tas, vil ganske enkelt sakke akterut i forhold til konkurrentene som benytter teknologien.

Bakgrunnen for påstanden er erfaringene fra vår kognitive teknologi som vi kaller Watson. Watson forstår både muntlig og skriftlig språk og kan snakke. Mens styremedlemmer spiser og sover, leser Watson kontinuerlig erfaringsdata fra fusjoner og oppkjøp, investeringer, omstillingsprosesser, nedbemanningsprosesser og utviklingstrekk i markedet. I tillegg kommer evalueringsrapporter, forskningsmateriale og teoretisk kunnskap. Og teknologien lærer underveis. Det betyr at Watson hele tiden vurderer og tillegger ulike kilder og parametere ulik vekt avhengig av forhåndsdefinerte parametere som forklaring på tillit og gjennomslag.

Watson vil kunne bli en betrodd rådgiver i styrerommene. Stemmestyring av teknologien vil gjøre den svært lett tilgjengelig. Watson vil verbalt kunne stille spørsmål for å klargjøre utfordringene og sikre et bedre beslutningsgrunnlag og mer treffsikre anbefalinger. Teknologien kan identifisere og presentere de mest relevante eksemplene på liknende situasjoner og problemstillinger, hva som ble gjort for å løse dem og hvordan resultatene utviklet seg i etterkant.

Tenkt scanario fra styrerommet der Watson sammenligner store mengder data for å bedre beslutnings-grunnlaget i forkant av en investeringsbeslutning.

Grunnlaget for Watsons og andre kognitive systemers ferdigheter ligger i millioner av relevante dokumenter og data tilgjengelig for analyse. Milliarder av enheter er koblet sammen – på tvers av land, bransjer og profesjoner. De produserer enorme mengder data hvert eneste sekund. Data er en ny naturressurs som har verdi for alle som ønsker ny innsikt og bedre grunnlag for sine beslutninger.

Menneske og maskin er best sammen. De kognitive systemene vil bli viktige støttespillere med sine automatiserte prosesser og enorme arbeidskapasitet. Deres evne til å fange opp og analysere observasjoner og ustrukturerte data er egenskaper som vil komme styrer og virksomheter til gode i årene fremover. Digitaliserte arbeidsprosesser gir bedre beslutninger og økt konkurransekraft – og bidrar til økt verdiskaping i samfunnet.

Tidligere administrerende direktør IBM Norge

More stories

Venter intelligent bruk av kunstig intelligens i 2022

Den digitale hverdagen under pandemien har betydd enorme fremskritt for kunstig intelligens, både som arbeidsverktøy og hjelp til folk i hverdagen. 2022 blir det viktigste året for AI noensinne ifølge IBMs eksperter.

Continue reading

Vil forenkle teknisk informasjonsflyt med kunstig intelligens

Sharecat, som strukturerer teknisk informasjon for en rekke bransjer, vil ta i bruk kunstig intelligens for å øke sin teknologiplattforms skalerbarhet, kapasitet og automatisering. Et nylig fullført digitalt kartleggingsprosjekt viser et stort potensial. Sharecat leverer en skybasert teknologiplattform for håndtering av teknisk anleggsinformasjon til industrier med komplekse produksjonsanlegg både nasjonalt og internasjonalt. Nå skal den […]

Continue reading

Tre egenskaper mennesker, virksomheter og roboter trenger for å overleve

Covid-19 har satt mange virksomheter på prøve. Noen bedrifter vil ikke overleve pandemien, mens andre vil komme styrket ut av krisen. Tre viktige egenskaper kan være det som sikrer overlevelse, og robotskipet Mayflower er ekspert på alle tre. Allerede på 1800-tallet lærte vi fra vitenskapsmannen Charles Robert Darwin at verden tilhører den som best tilpasser […]

Continue reading