Jedne z największych w USA zastrzeżonych baz danych o roszczeniach

Rozwiązanie IBM® MarketScan® Research Databases obejmuje trzy kluczowe bazy roszczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, bazę wypisów ze szpitala i bazę elektronicznej dokumentacji medycznej. W jego skład wchodzi też szereg powiązanych baz danych, zestawów danych i plików, które korelują dane o roszczeniach z innymi danymi o pacjentach i pracownikach.

Siedząca kobieta używająca tabletu

Commercial Database

Zawiera dane medyczne i dane o lekach pozyskane od pracodawców i z programów ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące ponad 203 milionów osób rocznie, w tym pracowników, ich współmałżonków i osób pozostających na utrzymaniu ubezpieczonych w ramach prywatnych polis finansowanych przez pracodawców w USA.

Medicare Supplemental Database

Obejmuje część płatności pokrywaną przez program Medicare (na zasadzie koordynacji świadczeń, COB), część opłacaną przez pracodawcę i koszty ponoszone bezpośrednio przez pacjenta.

Multi-State Medicaid Database

Zawiera opisy leczenia (w tym chirurgicznego i lekami na receptę) ponad 48 milionów zarejestrowanych osób z różnych stanów. Obejmuje rekordy pacjentów hospitalizowanych i leczonych ambulatoryjnie oraz rekordy dotyczące przepisanych leków.

Health and Productivity Management (HPM) Database

Uzyskaj dostęp do powiązanych danych, aby mieć możliwość korelowania informacji dotyczących nieobecności w pracy, krótko- i długoterminowej niezdolności do pracy oraz wynagrodzeń pracowników z roszczeniami dotyczącymi leczenia i lekami dla pacjentów leczonych ambulatoryjnie.

Benefit Plan Design (BPD) Database

Zawiera szczegółowe informacje na temat świadczeń w wybranych programach ubezpieczeń zdrowotnych uwzględnionych w bazach MarketScan Commercial Database i MarketScan Medicare Supplemental Database.

Lab Results Database

Baza danych korelująca roszczenia z wynikami badań laboratoryjnych, która zawiera dane o lekach dla pacjentów leczonych ambulatoryjnie i informacje o rejestracji tych pacjentów, a także wyniki testów laboratoryjnych.

Health Risk Assessment (HRA) Database

Zestaw danych korelujący roszczenia z informacjami o ryzyku, który udostępnia specjalistyczne dane do oceny wpływu zachowań pacjentów na wyniki leczenia (w tym samodzielnie zgłaszane dane na temat zmiennych klinicznych, które w innym wypadku mogłyby pozostać niedostępne).

Dental Database

Zintegrowane bazy danych o terapiach, lekach i zabiegach stomatologicznych, które korelują roszczenia stomatologiczne z roszczeniami z innych dziedzin opieki. Pomagają badaczom poznawać relacje zachodzące między opieką dentystyczną, stosowaniem farmaceutyków do pielęgnacji i leczenia jamy ustnej oraz stanami chorobowymi.

Hospital Drug Database

Ta baza danych opiera się przede wszystkim na szpitalnych systemach rozliczeniowych. Udostępnia szczegółowe i kompleksowe dane umożliwiające lepsze zrozumienie przebiegu leczenia w szpitalach, a zwłaszcza stosowania leków wśród pacjentów hospitalizowanych.

Weather Database

Udostępnia amerykańskie dane dotyczące roszczeń powiązane na poziomie pacjentów z geograficznie podzielonymi danymi meteorologicznymi. Pozwala badaczom analizować relacje między zjawiskami pogodowymi a określonymi chorobami oraz wpływ pogody na pogorszenie stanu pacjenta.

Inpatient Drug Linked Data Set

Pomaga badać potencjalny wpływ hospitalizacji pacjentów na wykorzystanie leków. W tym celu koreluje pacjentów z baz MarketScan Research Databases z rekordami wypisów ze szpitali.