menu icon

Terraform

W tym przewodniku omówiono wszystko, co trzeba wiedzieć o Terraform — narzędziu, które umożliwia programistom bezpieczne i wydajne tworzenie, zmienianie i dostosowywanie wersji infrastruktury.

Czym jest Terraform?

Terraform to otwarte narzędzie typu „Infrastruktura jako kod” stworzone przez HashiCorp.

Terraform, narzędzie do kodowania deklaratywnego, umożliwia programistom używanie języka konfiguracji wysokiego poziomu o nazwie HCL (język konfiguracji HashiCorp — HashiCorp Configuration Language) do opisywania finalnego kształtu żądanej chmury lub infrastruktury lokalnej do uruchamiania aplikacji. Następnie generuje plan osiągnięcia tego stanu końcowego i realizuje plan zaopatrzenia infrastruktury.

Ponieważ Terraform używa prostej składni, może zaopatrywać infrastrukturę w wielu chmurowych i lokalnych centrach danych oraz pozwala bezpiecznie i wydajnie ponownie zaopatrzyć infrastrukturę w odpowiedzi na zmiany konfiguracji; jest obecnie jednym z najpopularniejszych dostępnych narzędzi do automatyzacji infrastruktury. Jeśli Twoja organizacja planuje wdrożyć środowisko chmury hybrydowej lub wielochmurowe, musisz poznać Terraform.

Dlaczego Infrastruktura jako kod (Infrastructure as Code — IaC)?

Aby lepiej zrozumieć zalety Terraform, najpierw warto poznać korzyści Infrastruktury jako kodu (IaC). IaC umożliwia programistom kodyfikację infrastruktury w sposób, który sprawia, że zaopatrywanie staje się zautomatyzowane, szybsze i powtarzalne. Jest to kluczowy element praktyk Agile i DevOps, takich jak kontrola wersji, ciągła integracja oraz ciągłe wdrażanie.

Infrastruktura jako kod może pomóc w:

  • Zwiększeniu szybkości: automatyzacja jest szybsza niż ręczna nawigacja po interfejsie, gdy trzeba wdrożyć i/lub połączyć zasoby.
  • Wyższa niezawodność: jeśli Twoja infrastruktura jest duża, łatwo jest błędnie skonfigurować zasoby lub świadczyć usługi w niewłaściwej kolejności. Dzięki IaC zasoby są zawsze dostarczane i konfigurowane dokładnie tak, jak zadeklarowano.
  • Zapobieganie dryfowaniu konfiguracji: dryft konfiguracji występuje wtedy, gdy konfiguracja, która udostępniła środowisko, nie pasuje już do rzeczywistego środowiska. (Patrz poniżej: „Niezmienna infrastruktura”).
  • Wspieranie eksperymentowania, testowania i optymalizacji: ponieważ Infrastruktura jako kod sprawia, że dostarczanie nowej infrastruktury jest o wiele szybsze i łatwiejsze, można wprowadzać i testować eksperymentalne zmiany bez inwestowania dużej ilości czasu i zasobów; a jeśli spodobają Ci się wyniki, można szybko rozszerzyć nową infrastrukturę do wielkości umożliwiającej codzienną obsługę.

Przeczytaj „Infrastruktura jako kod?” i znajdź odpowiedź na pytanie:

Dlaczego Terraform?

Programiści wybierają Terraform zamiast innych narzędzi typu Infrastruktura jako kod z kilku kluczowych powodów:

  • Open Source: Terraform jest narzędziem rozwijanym przez duże społeczności współautorów, którzy tworzą wtyczki do platformy. Niezależnie od tego, z którego dostawcy usług w chmurze korzystasz, możesz łatwo znaleźć wtyczki, rozszerzenia i profesjonalne wsparcie. Oznacza to również, że Terraform szybko ewoluuje dzięki stale dodawanym korzyściom oraz ulepszeniom.
  • Niezależność od platformy: oznacza, że narzędzia można używać niezależnie od tego, kto jest dostawcą usług w chmurze. Większość innych narzędzi IaC jest przeznaczona do obsługi z jednym dostawcą usług w chmurze.
  • Niezmienna infrastruktura: większość narzędzi typu Infrastruktura jako kod tworzy zmienną infrastrukturę, co oznacza, że infrastruktura może dostosować się do zmian, takich jak aktualizacja oprogramowania pośredniczącego czy nowy serwer pamięci masowej. Niebezpieczeństwo związane ze zmienną infrastrukturą to dryft konfiguracji — w miarę nagromadzania się zmian faktyczne udostępnianie różnych serwerów lub innych elementów infrastruktury znacznie „dryfuje” od pierwotnej konfiguracji, co utrudnia diagnozę i naprawę błędów oraz problemów z wydajnością. Terraform zapewnia niezmienną infrastrukturę, co oznacza, że przy każdej zmianie środowiska bieżąca konfiguracja jest zastępowana nową, która uwzględnia zmianę, a infrastruktura zostaje ponownie udostępniona. Co więcej, poprzednie wersje konfiguracji można zachować, aby umożliwić wycofanie zmian, jeśli będzie to konieczne lub pożądane.

Moduły Terraform

Moduły Terraform to małe konfiguracje Terraform wielokrotnego użytku dla wielu zasobów infrastruktury, które są używane razem. Moduły Terraform są przydatne, ponieważ umożliwiają zautomatyzowanie złożonych zasobów za pomocą konfigurowalnych obiektów wielokrotnego użytku. Napisanie nawet bardzo prostego pliku Terraform skutkuje powstaniem modułu. Moduł może wywoływać inne moduły — zwane modułami podrzędnymi — dzięki czemu tworzenie konfiguracji jest szybszym i bardziej spójnie przebiegającym procesem. Moduły można również wywoływać wiele razy, w ramach tej samej konfiguracji lub w oddzielnych konfiguracjach.

Dostawcy Terraform

Dostawcy Terraform pełnią funkcję wtyczek, które wprowadzają typy zasobów. Dostawcy przekazują cały kod potrzebny do uwierzytelnienia i połączenia się z usługą — zwykle za pośrednictwem dostawcy chmury publicznej — w imieniu użytkownika. Można znaleźć dostawców używanych platform i usług w chmurze, dodać ich do konfiguracji, a następnie wykorzystać ich zasoby do udostępniania infrastruktury. Lista dostawców obejmuje prawie każdego głównego dostawcę usług w chmurze, dostawców oferty SaaS i innych, stworzonych i/lub wspieranych przez społeczność Terraform lub poszczególne organizacje. Szczegółową listę można znaleźć w dokumentacji Terraform (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM).

Terraform a Kubernetes

Czasami w związku z Terraform i Kubernetes występuje zamieszanie, nie wiadomo, czemu właściwie służą. Prawda jest taka, że nie są one alternatywami i skutecznie razem działają.

Kubernetes to system koordynowania kontenerów typu open source, który umożliwia programistom planowanie wdrożeń w węzłach w klastrze obliczeniowym i aktywne zarządzanie obciążeniami kontenerowymi, aby upewnić się, że ich stan odpowiada intencjom użytkowników.

Z kolei Terraform jest narzędziem typu Infrastruktura jako kod o znacznie szerszym zasięgu, umożliwia programistom automatyzację całej infrastruktury obejmującej wiele chmur publicznych i prywatnych.

Terraform może automatyzować funkcje na poziomie infrastruktury jako usługi (IaaS), platformy jako usługi (PaaS) i oprogramowania jako usługi (SaaS) oraz zarządzać nimi oraz jednocześnie budować te wszystkie zasoby w przypadku każdego z tych dostawców. Za pomocą Terraform można zautomatyzować udostępnianie Kubernetes — w szczególności zarządzanych klastrów Kubernetes na platformach chmurowych — oraz zautomatyzować wdrażanie aplikacji w klastrze.

Terraform a Ansible

Terraform i Ansible są narzędziami typu Infrastruktura jako kod, ale istnieje kilka istotnych różnic między nimi:

  • Terraform jest narzędziem czysto deklaratywnym (patrz wyżej), z kolei Ansible łączy w sobie zarówno konfigurację deklaratywną, jak i proceduralną. W konfiguracji proceduralnej określa się kroki lub dokładny sposób, w jaki infrastruktura ma być udostępniona do żądanego stanu. Konfiguracja proceduralna wymaga więcej pracy, ale zapewnia większy zakres kontroli.
  • Terraform jest narzędziem typu open source; Ansible został opracowany i jest sprzedawany przez firmę Red Hat.

IBM i Terraform

IBM Cloud Schematics to bezpłatne narzędzie IBM do przeprowadzania automatyzacji w chmurze, oparte na technologii Terraform. IBM Cloud Schematics pozwala w pełni zarządzać automatyzacją infrastruktury opartej na technologii Terraform, dzięki czemu można poświęcić więcej czasu na tworzenie aplikacji, a mniej na tworzenie środowisk.

Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać z IBM Cloud Schematics.

Aby uzyskać więcej informacji na temat technologii Terraform, zarejestruj się w IBMid i utwórz konto IBM Cloud.