Budowanie zaufania

Sztuczna inteligencja (AI) zagościła w naszym codziennym życiu, w działalności firm, administracji publicznej, ochronie zdrowia i innych dziedzinach. IBM pomaga w odpowiedzialnym wdrażaniu tej technologii. Budowa systemów na fundamencie zaufania jest możliwa tylko wtedy, gdy aplikacje i procesy AI będą zgodne z fundamentalnymi zasadami etycznymi.

*Źródło: Od przeszkód do wdrożeń na wielką skalę: badanie Global Sprint Towards AI 2020

Wykres ilustrujący udział 3/4

3 przedsiębiorstwa na 4 eksperymentują z AI lub już ją wdrażają.

Wykres ilustrujący udział 78%

78% menedżerów wyższego szczebla deklaruje, że wiarygodność, sprawiedliwość i bezpieczeństwo wyników AI ma duże lub newralgiczne znaczenie.

Odpowiedzialne innowacje

Od ponad 100 lat IBM konsekwentnie i odpowiedzialnie działa na rzecz innowacji, które przynoszą korzyści wszystkim, a nie tylko wybranym.

Zasady

Wartości, które wyróżniają podejście IBM

Cel stosowania sztucznej inteligencji

Żarówka z kołem zębatym

Sztuczna inteligencja ma wspomagać inteligencję człowieka. IBM kieruje się przekonaniem, że sztuczna inteligencja ma pomagać nam wszystkim w pracy, a korzyści z AI powinny być odczuwalne dla każdego, a nie tylko dla elit.

Własność danych i spostrzeżeń

Osoba połączona z figurami geometrycznymi

Dane i spostrzeżenia należą do ich twórców. Dane klientów IBM pozostają ich własnością, podobnie jak spostrzeżenia uzyskane na podstawie tych danych.

Przejrzystość i wyjaśnialność

Oko połączone z węzłami

Nowe technologie, w tym systemy AI, muszą działać w sposób przejrzysty i dający się wyjaśnić. Firmy technologiczne muszą wyraźnie informować o tym, kto trenuje ich systemy AI, jakie dane są wykorzystywane w tym treningu oraz, przede wszystkim, jakie rekomendacje wprowadzono na wejściu do ich algorytmów.

Filary

Fundamentalne cechy etycznej AI wg IBM

Wyjaśnialność

Techniczna doskonałość i komfort użytkowania nie może być okupiona brakiem przejrzystości.

Sprawiedliwość

Prawidłowo skalibrowana AI pomaga ludziom w podejmowaniu sprawiedliwych decyzji.

Odporność

Ponieważ systemy AI są wykorzystywane w podejmowaniu newralgicznych decyzji, muszą być bezpieczne i odporne.

Transparentność

Przejrzystość wzmacnia zaufanie, a przejrzystości sprzyja jawność.

Ochrona prywatności

Systemy AI muszą na pierwszym miejscu stawiać prywatność konsumentów i ich prawo do danych oraz odpowiednio je zabezpieczać.

Strategia

Wybrane stanowiska i zalecenia IBM Policy Lab

Ścisły nadzór formalno-prawny nad AI

Przedsiębiorstwa powinny wdrażać strategie nadzoru nad AI oparte na ryzyku oraz zasady ukierunkowane na opracowywanie i użytkowanie godnych zaufania systemów AI.

Rozpoznawanie twarzy

IBM nie oferuje już uniwersalnego oprogramowania do rozpoznawania i analizy twarzy. Jesteśmy przekonani, że ścisły nadzór formalno-prawny może doprowadzić do ustanowienia rozsądnej, zrównoważonej polityki dotyczącej systemów rozpoznawania twarzy. Prawodawcy powinni zadbać o ścisły nadzór, który wymusi odpowiednie ograniczenia i kontrolę w odniesieniu do konkretnych zastosowań i grup użytkowników, biorąc pod uwagę ryzyko wystąpienia szkód społecznych.

Odpowiedzialne postępowanie z danymi

Organizacje, które zbierają, przechowują i przetwarzają dane oraz zarządzają nimi mają obowiązek odpowiedzialnego postępowania z nimi, dbania o prywatność, prawa własności, bezpieczeństwo oraz zaufanie.

Dodatkowe zasoby

Dowiedz się więcej o strategiach i procedurach IBM w odniesieniu do nowych technologii

IBM Policy Lab

Nowe forum, na którym podmioty odpowiedzialne za stanowienie prawa i formułowanie reguł mogą dbać o powiązanie korzyści osiąganych dzięki innowacjom z zaufaniem i wiarygodnością — w świecie, który zmienia się poprzez dane.

IBM Trust Center

Informacje o naszych zobowiązaniach do ochrony klientów i firm w dziedzinie bezpieczeństwa i prywatności.

Rada Etyki AI

Rada Etyki AI w IBM to naturalny krok w ewolucji procesów decyzyjnych IBM dotyczących sztucznej inteligencji.

Rada została powołana jako centralny, multidyscyplinarny organ wspierający kulturę etycznego, odpowiedzialnego i sprzyjającego zaufaniu wykorzystania AI w skali całej korporacji IBM.

Naszą misją jest wspieranie procesu centralnego nadzoru, weryfikacji i podejmowania decyzji dotyczących strategii, procedur, komunikacji, badań, produktów i usług IBM z uwzględnieniem zasad etycznych. Zaszczepiając nasze ugruntowane zasady i biorąc pod uwagę aspekty etyczne działalności, Rada działa jako jeden z istotnych mechanizmów budowania i egzekwowania odpowiedzialności w IBM.

Dowiedz się więcej →

Zdjęcie Franceski Rossi

Francesca Rossi

IBM Fellow i globalny lider ds. etycznego stosowania AI

Zdjęcie Christiny Montgomery

Christina Montgomery

Wiceprezes i dyrektor ds. ochrony prywatności

Inicjatywy

Zasoby społeczności Open Source

Poprzez nasze zasoby edukacyjne staramy się stworzyć warunki do odpowiedzialnego wdrażania sztucznej inteligencji na świecie. IBM wnosi w darowiźnie trzy projekty Open Source do fundacji Linux Foundation w ramach działań szerokiej społeczności na rzecz odpowiedzialnej budowy technologii AI.

Produkt

Zadbaj o zgodność z wymogami formalno-prawnymi, śledząc i wyjaśniając procesy decyzyjne AI w przepływach pracy oraz inteligentnie wykrywając i eliminując uprzedzenia w wynikach. IBM Watson OpenScale bezproblemowo współpracuje ze środowiskami tworzenia modeli pochodzącymi od innych dostawców oraz z narzędziami Open Source. Udostępnia innowacyjny zbiór narzędzi do monitorowania i zarządzania, które pomagają w budowaniu zaufania i wdrażaniu struktur kontroli i nadzoru nad inwestycjami w sztuczną inteligencję. 

Odkryj Watson OpenScale →

By przysłużyć się wyższemu dobru

Otwarte rozwiązanie, które usuwa bariery we wdrożeniach AI na skalę korporacyjną

Wyróżnione przykłady partnerstwa

Wspólna praca na rzecz etycznej AI

IBM współpracuje z rządami, instytucjami naukowymi, organizacjami non-profit i partnerami branżowymi na rzecz etycznych implementacji sztucznej inteligencji.