Vyhlásenie o ochrane osobných údajov IBM

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov nadobúda účinnosť 1. decembra 2020.

Predchádzajúca verzia tohto Vyhlásenia je k dispozícii tu.

IBM si uvedomuje dôležitosť ochrany vašich osobných údajov a našim prvoradým cieľom je spracúvať ich zodpovedne a v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov, a to vo všetkých krajinách, v ktorých IBM pôsobí.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov popisuje všeobecné zásady IBM týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, používame a zdieľame o našich zákazníkoch a iných jednotlivcoch z organizácií našich zákazníkov, obchodných partnerov, dodávateľov a iných organizácií, s ktorými IBM nadviazala alebo zamýšľa nadviazať obchodný vzťah. Neuplatňuje sa v prípade, ak IBM spracúva osobné údaje v mene svojich zákazníkov v ich záujme a pod ich kontrolou (čiže ako „sprostredkovateľ), napríklad v rámci cloudových služieb alebo aplikácií (ďalej aj ako „aplikácie“). Môže sa však vzťahovať na zhromažďovanie informácií súvisiacich s oprávnenými používateľmi takýchto služieb, pokiaľ IBM spracúva tieto informácie vo svojom vlastnom záujme (čiže ako „prevádzkovateľ“).

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov dopĺňa Vyhlásenie o online ochrane osobných údajov IBM, ktoré poskytuje bližšie informácie o používaní týchto údajov v kontexte práce online, a to vrátane náboru pracovníkov. Môžeme poskytnúť ďalšie alebo konkrétnejšie informácie o zhromažďovaní alebo používaní osobných údajov na špecifických webových stránkach alebo súvisiacich so špecifickým produktom alebo službou.

Prečo a ako zhromažďujeme osobné údaje

Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať na rozličné účely, ako napríklad:

 • Prístup na webové lokality alebo k iným online službám a ich používanie (vrátane „aplikácií“)
  Keď navštívite niektorú z našich webových lokalít alebo použijete niektorú online službu (odkazy na online služby zahŕňajú aj aplikácie pre počítače alebo mobilné aplikácie a „aplikácie“), zaznamenáme informácie potrebné na to, aby sme vám mohli umožniť takýto prístup, dokázali zabezpečiť prevádzku webovej lokality a dokázali zabezpečiť súlad s bezpečnostnými a zákonnými požiadavkami súvisiacimi s prevádzkou našej lokality. Takéto informácie zahŕňajú heslá, IP adresy a nastavenia webového prehliadača. Taktiež zaznamenávame informácie o činnostiach, ktoré vykonáte počas vašej návštevy, aby sme webovú lokalitu dokázali prispôsobiť vašim požiadavkám. Toto zahŕňa zaznamenanie vašich predvolieb a nastavení a zhromažďovanie štatistických informácií, ktoré nám pomáhajú zlepšovať a ďalej rozvíjať naše webové lokality, produkty a služby.
 • Reagovanie na vaše žiadosti o poskytnutie informácií, vybavenie objednávky alebo podporu
  Keď sa na nás obrátite (či už online alebo offline) v súvislosti so žiadosťou o poskytnutie informácií, vybavenie objednávky produktu alebo služby alebo poskytnutie podpory, alebo o zapojenie do diskusného fóra alebo iného sociálneho nástroja, zaznamenáme si vaše údaje, ktoré potrebujeme, aby sme dokázali vybaviť vašu žiadosť, udeliť vám prístup k produktu alebo službe, poskytnúť vám podporu a aby sme vás mohli kontaktovať. Napríklad si zaznamenáme vaše meno a kontaktné údaje, podrobnosti o vašej žiadosti, o vaše zmluve s nami a o spôsobe vybavenia, doručenia a fakturácie vašej objednávky, pričom môžeme tiež zahrnúť informácie z prieskumu spokojnosti zákazníkov. Takéto informácie uchovávame na administratívne účely, s cieľom chrániť naše práva a v súvislosti s našim vzťahom s vami.

  Keď nám v rámci registrácie súvisiacej s takouto požiadavkou poskytnete svoje meno a kontaktné údaje, táto registrácia môže slúžiť na vašu identifikáciu, keď navštívite naše webové stránky. V prípade objednávky väčšiny našich služieb a produktov sa vyžaduje registrácia identifikátora IBMid. Registrácia vám taktiež môže umožňovať prispôsobenie a ovládanie nastavení ochrany súkromia.
 • Používanie cloudových služieb IBM
  Informácie o vašom používaní cloudových služieb IBM zhromažďujeme s tým cieľom, aby sme dokázali zabezpečiť správnu funkčnosť produktu a aby sme vám dokázali ponúknuť optimálny používateľský zážitok, prispôsobiť komunikáciu vašim potrebám, informovať našich zákazníkov o celkovom používaní služieb, poskytovať podporu a zlepšovať a vyvíjať naše produkty a služby. Podrobné informácie o technológiách, ktoré používame, o osobných informáciách, ktoré zhromažďujeme, ako aj o tom, ako môžete zablokovať sledovanie alebo odstrániť objekty cookie, nájdete vo Vyhlásení o online ochrane osobných údajov IBM..
 • Kontaktovanie zamestnancov našich zákazníkov, potenciálnych zákazníkov, partnerov a dodávateľov
  V rámci nášho vzťahu s našimi zákazníkmi alebo potenciálnymi zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi získavame pracovne kontaktné údaje (ako sú meno, kontaktné údaje do práce, informácie o pracovnej pozícii alebo zaradení zamestnancov, zmluvných dodávateľov, poradcov a autorizovaných používateľov), ktoré používame na rôzne účely, ako napríklad správa zmlúv, plnenie záväzkov, dodávanie produktov a služieb, poskytovanie podpory, fakturácia a správa služieb alebo obchodného vzťahu.
 • Informácie o návštevníkoch
  Vyžadujeme registráciu osôb, ktoré navštívia naše sídla alebo pracoviská, pričom si poznamenáme ich meno, identifikačné údaje a pracovné kontaktné údaje, a používame kamerový dohľad v záujme bezpečnosti a ochrany osôb a majetku, ako aj v záujme splnenia zákonných požiadaviek.
 • Marketing
  Väčšina informácií, ktoré o vás zhromažďujeme, pochádza z našich priamych interakcií s vami. Keď sa prihlásite na nejaké podujatie, môžeme zhromaždiť informácie (online alebo offline) súvisiace s organizáciou podujatia, no zároveň môžeme informácie zhromažďovať aj počas podujatia, napríklad o účasti na seminároch a výsledkoch prieskumov. Zhromaždené osobné údaje spájame s cieľom vytvoriť súhrnnú analýzu a prieskum firemných informácií na plnenie našich obchodných a marketingových cieľov. Môžete si vybrať, či chcete informácie o našich produktoch a službách dostávať e-mailom, telefonicky alebo poštou. Keď navštívite naše webové stránky alebo použijete naše služby, môžeme vám poskytovať prispôsobené informácie. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť z prijímania prispôsobenej komunikácie od IBM nastavením predvolieb marketingovej komunikácie tu. V prípade odberov postupujte podľa pokynov na zrušenie odberu v spodnej časti každej e-mailovej správy. Ďalšie informácie nájdete vo Vyhlásení o online ochrane osobných údajov IBM.

  Keď uvedieme, že vaše osobné údaje používame v spojení s vašou požiadavkou, objednávkou, transakciou alebo zmluvou (alebo v rámci ich prípravy), prípadne na poskytnutie požadovaných služieb (napríklad webových stránok), činíme tak preto, lebo je to nevyhnutné z hľadiska plnenia našich zmluvných povinností.

  Keď uvedieme, že vaše osobné údaje používame v súvislosti s marketingovými činnosťami alebo zlepšovaním alebo vývojom našich produktov alebo služieb, v záujme bezpečnosti alebo v záujme plnenia zákonných požiadaviek v iných súvislostiach ako je splnenie zmluvných povinností alebo požiadavky, činíme tak na základe legitímnych záujmov tretej strany alebo s vaším súhlasom. Keď osobné údaje zhromažďujeme a používame v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane osobných údajov, môže to mať vplyv na vaše práva.

Zdieľanie osobných údajov

Ako globálna organizácia, ktorá ponúka široké spektrum produktov a služieb a používa obchodné procesy, manažérske štruktúry a technické systémy pokrývajúce viacero krajín, IBM zaviedla globálne zásady, štandardy a postupy zabezpečujúce konzistentnú ochranu osobných údajov. Ako globálne pôsobiaca spoločnosť môžeme informácie o vás zdieľať s našimi dcérskymi spoločnosťami po celom svete a prenášať ich do krajín, v ktorých pôsobíme, v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

V rámci dcérskych spoločností pod správou IBM umožňujeme prístup k osobným údajom iba v nevyhnutnom prípade, vzhľadom na účel prístupu k týmto údajom. V niektorých prípadoch IBM využíva služby dodávateľov z rôznych krajín na zhromažďovanie, používanie, analýzu a iné spracovanie osobných údajov vo svojom mene.

V istých situáciách môže IBM taktiež zdieľať vaše osobné údaje s vybranými partnermi, ktorí nám pomáhajú poskytovať vám – alebo spoločnosti, pre ktorú pracujete – produkty alebo služby alebo vybaviť vaše požiadavky, alebo ich môžeme s našimi partnermi zdieľať s vašim povolením. Pri výbere dodávateľov a partnerov zohľadňujeme ich procesy manipulácie s údajmi.

Ak sa IBM rozhodne predať, kúpiť, zlúčiť sa či iným spôsobom reorganizovať svoje podnikanie v niektorých krajinách, v rámci takýchto transakcií môže dôjsť k poskytnutiu osobných údajov potenciálnym alebo skutočným kupcom alebo k prijatiu takýchto údajov od predávajúcich. Vyžadovanie primeranej ochrany osobných údajov pri týchto typoch transakcií je základným princípom IBM.

Upozorňujeme, že za istých okolností môžeme vaše osobné údaje poskytnúť orgánom verejnej správy v súvislosti so súdnym konaním, súdnym príkazom alebo právnym procesom. Vaše osobné údaje môžeme tiež zdieľať v záujme ochrany práv alebo majetku IBM, našich obchodných partnerov, dodávateľov, klientov alebo iných subjektov, ak máme pádne dôvody domnievať sa, že tieto práva či majetok môžu byť dotknuté.

Cezhraničný prenos

V dôsledku medzinárodnej pôsobnosti IBM dochádza k veľkému počtu prenosov osobných údajov medzi dcérskymi spoločnosťami, ako aj k tretím stranám v krajinách, v ktorých pôsobíme. Niektoré krajiny prijali obmedzenia prenosu osobných údajov. V súvislosti s týmto IBM implementuje rozličné opatrenia vrátane nasledujúcich:

 • Ak je to potrebné, IBM implementuje štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou alebo podobné zmluvné doložky v iných jurisdikciách. Toto sa vzťahuje aj na prenosy údajov k dodávateľom alebo iným tretím stranám. Kópiu štandardných zmluvných doložiek EÚ môžete získať tu.
 • IBM spĺňa požiadavky systému pravidiel cezhraničného prenosu osobných údajov v regióne APEC (CBPR).

Hoci sa už na prenos osobných údajov nevzťahuje program Privacy Shield Framework medzi EÚ a USA a Švajčiarskom a USA, IBM naďalej dodržiava všetky záväzky, ktoré jej vyplývali z tohto programu. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcich webových stránkach: IBM Privacy Shield Privacy Policy and US Department of Commerce.

Bezpečnosť a presnosť informácií

Ochrana vašich osobných informáciou a ich presnosť je pre nás kľúčová. Spoločnosť IBM zaviedla náležité fyzické, administratívne a technické ochranné prostriedky, ktoré nám pomáhajú chrániť vaše osobné informácie pred neoprávneným prístupom k nim, ich použitím a vyzradením. Napríklad, niektoré citlivé osobné informácie, ako sú informácie o kreditných kartách, sú počas prenosu cez internet šifrované. Ochranu takýchto informácií pred neoprávneným prístupom k nim, ich použitím a vyzradením vyžadujeme aj od našich dodávateľov.

Doba uchovávania

Osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie ako je nevyhnutné na naplnenie účelov ich spracovania, a to vrátane bezpečnosti pri spracovaní a zabezpečenia súladu so zákonnými a regulačnými požiadavkami (ako sú požiadavky týkajúce sa auditu, účtovania a zákonného uchovávania), riešenia sporov a stanovenie, uplatňovanie a ochranu zákonných práv v krajinách, v ktorých pôsobíme.

Keďže konkrétne okolnosti môžu závisieť od kontextu a služieb,Vyhlásenie o online ochrane osobných údajov alebo konkrétne právne vyhlásenia môžu uvádzať podrobnejšie informácie k platným dobám uchovávania.

 

Ako nás môžete kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára. Vašu správu prepošleme vhodným členom tímu ochrany osobných údajov IBM, ako sú Zodpovedné osoby a členovia ich tímov.

V krajinách, v ktorých sa vyžaduje takéto vyhlásenie, je prevádzkovateľom osobných údajov spoločnosť International Business Machines Corporation (IBM Corp.), 1 North Castle Drive, Armonk, New York, Spojené štáty, pokiaľ nebude uvedené inak. Ak je spoločnosť IBM Corp. alebo jej dcérska spoločnosť, ktorú riadi povinná stanoviť zákonného zástupcu v EHP alebo Spojenom kráľovstve, týmto zástupcom bude v EHP spoločnosť IBM International Group B.V., Johan Huizingalaan 765, 1066 VH Amsterdam, Holandské kráľovstvo, kým v Spojenom kráľovstve to bude IBM United Kingdom Limited, PO Box 41, North Harbour, Portsmouth, Hampshire, PO6 3AU, Spojené kráľovstvo.

IBM Corp. sa nebude považovať za prevádzkovateľa údajov v nasledujúcich situáciách:

 • Osobné údaje spracúvané v spojení so zmluvným vzťahom alebo uzatvorenie nového zmluvného vzťahu s konkrétnou
  dcérskou spoločnosťou IBM. V tomto prípade bude prevádzkovateľom osobných údajov zmluvná spoločnosť IBM, čiže dcérska spoločnosť, s ktorou vy alebo váš zamestnávateľ uzatvárate zmluvu.
 • Osobné údaje zhromaždené fyzicky v sídle alebo na pracovisku dcérskej spoločnosti IBM. V tomto prípade bude prevádzkovateľom osobných údajov príslušná dcérska spoločnosť.

vaše práva

Môžete požiadať o prístup k vašim osobným údajom, o ich úpravu alebo opravu a v istých prípadoch aj ich odstránenie.  Taktiež máte právo namietať proti ich použitiu na účely priameho marketingu. Informácie o tom, ako nás môžete o toto požiadať, nájdete tu.

Môžete mať aj ďalšie práva na základe platných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na spracúvanie. Ďalšie informácie nájdete tu.

Právo na podanie sťažnosti

V prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov, môžete podať sťažnosť:

 • Priamo u IBM prostredníctvom tohto formulára.
 • U kompetentného orgánu, ktorý sa venuje ochrane osobných údajov. Názov týchto orgánov a ich kontaktné údaje v Európskej únii nájdete tu.

Zmeny v našich vyhláseniach o ochrane osobných údajov

Z času na čas môžeme aktualizovať toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov tak, aby odzrkadľovalo zmeny v našich postupoch týkajúcich sa riadenia údajov. Revidovanú verziu Vyhlásenia zverejníme na tejto stránke spolu s dátumom príslušnej revízie. Odporúčame vám navštevovať tieto stránky pravidelne, aby ste boli informovaní o všetkých revíziách a mohli sa s nimi oboznámiť. V prípade, že vo Vyhlásení budú vykonané podstatné zmeny, o ich vykonaní budeme informovať formou oznámenia v horenej časti tejto stránky po dobu 30 dní. Pokiaľ budete našu webstránku používať aj po tom, čo takéto revízie nadobudnú účinnosť, vyjadrujete tým svoj súhlas s týmito revíziami.

 

Ďalšie vyhlásenia o ochrane osobných údajov a postupy