IBM-i privaatsusavaldus

See privaatsusavaldus on jõus 1. detsembrist 2020.

Selle avalduse eelmine versioon on saadaval siin.

Meie IBM-is tunnustame teie isikuandmete kaitsmise tähtsust ning meie eesmärk on töödelda isikuandmeid vastutustundlikult ja vastavalt kõigis nendes riikides kehtivatele andmekaitseseadustele, kus IBM tegutseb.

See privaatsusavaldus kirjeldab IBM-i üldisi isikuandmete kaitse praktikaid, mis kehtivad isikuandmetele, mida kogume, kasutame ja jagame oma klientide, äripartnerite, tarnijate ja muude organisatsioonide kohta, kellega IBM-il on ärisuhe või kellega IBM plaanib seda sõlmida ning hõlmab isikuid, kes nende heaks töötavad. See privaatsusavaldus ei kehti nendel juhtudel, kui IBM töötleb isikuandmeid klientide nimel nende huvides ja nende kontrolli all (kui „volitatud töötleja“), nt pilveteenused või rakendused („rakendused“). See võib kehtida siis, kui kogutakse teavet, mis on seotud selliste teenuste volitatud kasutajatega, juhul kui IBM töötleb seda teavet oma huvides (kui „vastutav töötleja“).

Selle privaatsusavalduse lisa on IBM-i online privaatsusavaldus, mis pakub lisateavet veebi kohta (sh tööle värbamine). Me võime pakkuda täpsemat või lisateavet veebisaitidel või kindla toote või teenusega seotud isikuandmete kogumise või kasutamise kohta.

Miks ja kuidas me teie isikuandmeid kogume ja kasutame?

Me võime koguda teie kui üksikisiku isikuandmeid erinevatel eesmärkidel, näiteks järgmistel:

 • Juurdepääs veebisaitidele ja muudele veebiteenustele ning nende kasutamine (sh „rakendused“)
  Kui sisenete mõnele meie veebisaidile või kasutate veebiteenust (kus viited veebiteenustele hõlmavad töölaua- või mobiilirakendusi või „rakendusi“), salvestame teabe, mida on vaja teile juurdepääsu pakkumiseks, veebisaidi toimimiseks ja selleks, et saaksime järgida oma saidi käitamisega seotud turvanõudeid ja õiguslikke nõudeid (nt paroolid, IP-aadress ja brauseri sätted). Samuti kogume teie külastuse ajal teavet teie tegevuste kohta, et isikupärastada teie jaoks veebisaidi kasutuskogemust (nt teie eelistuste ja sätete salvestamine) ning koguda statistikat, mis aitaks meil oma veebisaite, tooteid ja teenuseid täiustada ja edasi arendada.

 • Teie teabe-, tellimuse- või tugiteenusetaotlusele reageerimine
  Kui võtate meiega ühendust (online või mitte-online kanaleid kasutades) seoses teabetaotlusega, toote või teenuse tellimisega, teile tugiteenuse pakkumisega või foorumis või muus suhtlustööriistas osalemisega, kogume teavet, mis on vajalik teie taotluse täitmiseks, teie jaoks tootele või teenusele juurdepääsu andmiseks, teile tugiteenuse pakkumiseks ja teiega ühenduse võtmiseks. Näiteks kogume teie nime ja kontaktteabe, üksikasju teie taotluse ning teie ja meie vahelise lepingu kohta, teie tellimuse täitmise, tarne ja arvelduse kohta ning võime lisada kliendirahuloluküsitluse teavet. Me säilitame sellist teavet halduse eesmärkidel, oma õiguste kaitsmiseks ning seoses meie ja teie vahelise suhtega.

  Kui sisestate oma nime ja kontaktteabe, et sellise taotluse raames registreeruda, võidakse selle registreerimisteabe abil tuvastada teie isik, kui külastate meie veebisaite. Enamiku teenuste ja toodete tellimiseks tuleb teil registreerida IBMid. Samuti võib registreerimine anda teile võimaluse oma privaatsussätteid kohandada ja juhtida.

 • IBM-i pilveteenuste (IBM Cloud) kasutamine
  Kogume teavet selle kohta, kuidas te IBM-i pilveteenuseid kasutate, et saaksime käitada tootefunktsioone, täiustada teie kasutuskogemust, kohandada meie ja teie vahelist teabevahetust, teavitada oma kliente teenuste üldisest kasutamisest, pakkuda tugiteenuseid ning täiustada ja arendada oma tooteid ja teenuseid. Üksikasjalikku teavet kasutatavate tehnoloogiate, kogutavate isikuandmete, samuti jälgimise reguleerimise ja blokeerimise ning küpsiste kustutamise kohta leiate IBM-i online privaatsusavaldusest.

 • Meie klientide, potentsiaalsete klientide, partnerite ja tarnijate töötajatega ühenduse võtmine
  Kliendid, potentsiaalsed kliendid, partnerid ja tarnijad esitavad meievahelise suhte raames meile ka ettevõtte kontaktteavet (nt nimi, tööalased kontaktandmed, nende töötajate, töövõtjate, nõustajate ja volitatud kasutajate ametikoht või ametinimetus) näiteks lepingu haldamise ja täitmise, toodete ja teenuste tarne, tugiteenuse osutamise ning teenuste või suhte arvelduse ja halduse eesmärgil.

 • Külastaja teave
  Registreerime isikud, kes külastavad meie saite ja asukohti (nimi, isiku tuvastamist võimaldav ja ettevõtte kontaktteave), ning kasutame kaamera abil jälgimist isikute ja esemete turvalisuse ja ohutuse põhjustel ning õigusaktidest tulenevatel põhjustel.

 • Turundus
  Enamik teavet, mida teie kohta kogume, on pärit meie otsesest teabevahetusest teiega. Kui registreerute sündmusele, võime koguda teavet (online või mitte-online viise kasutades) seoses sündmuse organiseerimisega ja sündmuse ajal (nt seoses seanssidel osalemise ja küsitluse tulemustega). Me kombineerime kogutavaid isikandmed koondanalüüsi ja äriteabe koostamiseks, mis aitab meil ajada oma äri ning ühtlasi turunduse eesmärkidel. Saate valida, kas soovite saada teavet meie toodete ja teenuste kohta e-posti, telefoni või posti teel. Kui külastate meie veebisaite või kasutate meie teenuseid, võime teile pakkuda isikupärastatud teavet. IBM-ilt isikupärastatud suhtluse saamisest saate igal ajal loobuda, kui määrate turundusteadete eelistused siin. Tellimuste puhul järgige iga e-kirja allosas toodud e-kirjade tellimise katkestamise juhiseid (unsubscribe). Lisateavet leiate IBM-i online privaatsusavaldusest.

  Kui viitame sellele, et kasutame teie isikuandmeid seoses taotluse, tellimuse, tehingu või lepinguga (või nende ettevalmistamiseks) või teile teie taotletud teenuste osutamiseks (nt veebisait), on meil seda vaja teha teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.

  Kui viitame sellele, et kasutame teie isikuandmeid seoses meie toodete või teenuste turundamise, täiustamise või arendamisega, ohutuse ja turvalisuse huvides või seoses õigusaktidest tulenevate nõuetega, mis pole seotud teie lepingu või taotlusega, teeme seda meie enda või kolmanda osapoole õigustatud huvide alusel või teie nõusolekul. Kui me kogume ja kasutame teie isikuandmeid, mille suhtes kohaldatakse EL-i andmekaitsega seotuid õigusakte, võib see mõjutada teie õigusi.

Isikuandmete jagamine

IBM kui globaalne organisatsioon, mis pakub laia valikut tooteid ja teenuseid ning mille äriprotsessid, juhtimisstruktuurid ja tehnilised süsteemid ulatuvad üle riigipiiride, on isikuandmete süsteemseks kaitsmiseks rakendanud globaalsed poliitikad koos standardite ja protseduuridega. Globaalse ettevõttena võime jagada teiega seotud teavet oma sidusettevõtetega kõikjal maailmas ja edastada seda vastavalt sellele privaatsusavaldusele neisse maailma riikidesse, kus tegutseme.

IBM-i kontrollitavate sidusettevõtete vahel anname juurdepääsu isikuandmetele ainult vajaduspõhiselt, kui seda on vaja sellel eesmärgil, mille jaoks selline juurdepääs on antud. Mõnikord kasutab IBM eri riikides paiknevaid tarnijaid, et koguda, kasutada, analüüsida ja muul viisil töödelda IBM-i nimel isikuandmeid.

Kui see on asjakohane, võib IBM teie isikuandmeid jagada ka teatud partneritega, et aidata meil pakkuda teile või ettevõttele, mille heaks töötate, tooteid või teenuseid või täita teie taotlusi või teie nõusolekul. Tarnijaid ja partnereid valides võtame arvesse nende andmetöötlusprotsesse.

Kui IBM otsustab mõnes riigis ettevõtteid müüa, osta, ühendada või muul viisil ümber korraldada, võib selline tehing hõlmata isikuandmete avalikustamist potentsiaalsetele või tegelikele ostjatele või selliste andmete saamist müüjatelt. IBM-i tavade hulka kuulub tava nõuda selliste tehingute käigus isikuandmetele asjakohast kaitset.

Võtke arvesse, et teatud juhtudel tuleb isikuandmeid avalikustada riigiasutusele vastavalt kohtumenetlusele, kohtumäärusele või muule juriidilisele menetlusele. Võime teie isikuandmeid jagada ka eesmärgil kaitsta IBM-i, meie äripartnerite, tarnijate, klientide ja teiste õigusi ja vara, kui meil on põhjendatud alust arvata, et neid õigusi või vara on mõjutatud või võidakse mõjutada.

Rahvusvahelised edastused

IBM-i rahvusvaheline jalajälg hõlmab suurt hulka isikuandmete edastusi eri sidusettevõtete vahel ja kolmandatele osapooltele, kes asuvad riikides, kus tegutseme. Mõned riigid on rakendanud isikuandmete edastamise piirangud ja seoses sellega võtab IBM mitmesuguseid meetmeid, sealhulgas järgmisi:

 • Vajaduse korral rakendab IBM Euroopa Komisjoni heaks kiidetud standardseid andmekaitseklausleid või muid sarnaseid lepingutingimusi teistes jurisdiktsioonides. See hõlmab edastusi tarnijatele või muudele kolmandatele osapooltele. EL-i standardsete andmekaitseklauslite koopiat saate taotleda siin.
 • IBM järgib APEC piiriüleste privaatsuseeskirjade süsteemi (APEC Cross Border Privacy Rules, CBPR-i süsteem).

Kuigi EL-i ja USA vahelist ning Šveitsi ja USA vahelist Privacy Shieldi raamistikku ei pruugita enam kasutada või sellele ei pruugita enam isikuandmete edastamisel toetuda, täidab IBM jätkuvalt kõiki EL-i ja USA vahelise ning Šveitsi ja USA vahelise Privacy Shieldi raamistiku kohustusi. Lisateavet leiate siit: IBM-i Privacy Shieldi privaatsuspoliitika ja USA kaubandusministeerium.

Teabe turvalisus ja täpsus

Me kavatseme kaitsta teie isikuandmeid ja üritame hoida neid andmeid täpsetena. Rakendame mõistlikke füüsilisi, administratiivseid ja tehnilisi turvameetmeid, mis aitavad meil kaitsta teie isikuandmeid volitamata juurdepääsu, kasutamise ja avalikustamise eest. Näiteks krüptime teatud tundlikud isikuandmed (nt krediitkaardi andmed), kui edastame taolisi andmeid Interneti kaudu. Samuti nõuame, et meie tarnijad kaitseksid selliseid andmeid volitamata juurdepääsu, kasutamise ja avalikustamise eest.

Säilitusperiood

Me ei säilita isikuandmeid kauem, kui on vaja selleks, et täita eesmärki, milleks neid töödeldakse, sealhulgas meie töötluse turvalisuse tagamiseks, järgides juriidilisi ja regulatiivseid kohustusi (nt auditeerimine, raamatupidamine ja seadusjärgsed säilitamistingimused), vaidluste lahendamiseks ning õiguslike nõuete kehtestamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks riikides, kus tegutseme.

Kuna asjaolud võivad olenevalt kontekstist ja teenusest olla erinevad, võib online privaatsusavalduses või eraldi teates sisalduv teave pakkuda kohaldatavate säilitustingimuste kohta üksikasjalikumat teavet.

 

Kontaktteave

Kui teil on selle privaatsusavalduse kohta küsimusi, võtke meiega ühendust vormi kaudu. Teie sõnum edastatakse IBM-i andmete privaatsusmeeskonna asjakohasele liikmele (nt andmekaitseametnikele või nende meeskonnaliikmetele).

Kui see on asjakohane, on teie isikuandmete vastutav töötleja International Business Machines Corporation (IBM Corp.), 1 North Castle Drive, Armonk, New York, United States, kui pole nimetatud teisiti. Kui ettevõttel IBM Corp. või sidusettevõttel, keda ta kontrollib, nõutakse andmekaitsealaste õigusaktide kohaselt EMP-s või Ühendkuningriigis esindaja määramist, on EMP-s esindajaks IBM International Group B.V., Johan Huizingalaan 765, 1066 VH Amsterdam, The Netherlands; ja Ühendkuningriigis esindajaks IBM United Kingdom Limited, PO Box 41, North Harbour, Portsmouth, Hampshire, PO6 3AU, United Kingdom.

IBM Corp. pole vastutav töötleja järgmistes olukordades:

 • Isikuandmeid töödeldakse seoses kindla IBM-i sidusettevõttega sõlmitud lepingulise suhtega või seoses lepingulisse
  suhtesse astumisega. Sel juhul on isikuandmete vastutav töötleja IBM-i ühing, kes on juriidiline isik, kellega teil või teie tööandjal on sõlmitud või tulevikus sõlmitakse leping.

 • Isikuandmeid kogutakse IBM-i sidusettevõtte füüsilises tegevus- või asukohas. Sel juhul on isikuandmete vastutav töötleja sidusettevõte.

Teie õigused

Saate taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele ning neid uuendada, parandada ja teatud juhtudel kustutada. Samuti on teil õigus esitada vastuväiteid otseturundusele. Taotlusprotsessile pääsete juurde siin.

Teil võivad vastavalt töötluse suhtes kohaldatavatele kohalikele seadustele olla täiendavad õigused. Lisateavet leiate siit.

Kaebuse esitamise õigus

Kui leiate, et me ei töötle teie isikuandmeid vastavalt kohaldatavatele andmekaitseseadustele, saate esitada kaebuse.

 • Saate selle esitada otse IBM-ile, kasutades seda vormi.

 • Saate selle esitada pädevale andmekaitseasutusele. Euroopa Liidu andmekaitseasutuste nimed ja kontaktandmed leiate siit.

Meie privaatsusavalduste muudatused

Aeg-ajalt võime seda privaatsusavaldust uuendada vastavalt meie andmete haldamise tavade muutustele. Muudetud privaatsusavaldus lisatakse siia koos uuendatud muudatuste kuupäevaga. Soovitame teil korrapäraselt neid veebisaite külastada, et saada teavet muudatustest ja uuendustest. Kui teeme olulise muudatuse meie privaatsusavalduses, lisame 30 päevaks selle kohta teate selle lehekülje ülemisesse serva. Jätkates meie veebisaitide kasutamist päras

 

Muud privaatsusavaldused ja -poliitikad