Prohlášení o ochraně osobních údajů IBM

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů nabývá účinnosti od 1. prosince 2020.

Předchozí verze tohoto Prohlášení je k dispozici zde

Ve společnosti IBM si uvědomujeme význam ochrany vašich osobních údajů a jsme odhodláni je zpracovávat odpovědně a v souladu s platnými právními předpisy ohledně ochrany osobních údajů ve všech zemích, kde IBM působí. 

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje obecné postupy ochrany osobních údajů společnosti IBM, které se vztahují na osobní údaje, jež shromažďujeme, používáme a sdílíme a které se týkají našich zákazníků, obchodních partnerů, dodavatelů a dalších organizací, s nimiž společnost IBM spolupracuje či spolupráci s nimi zvažuje, a to včetně fyzických osob, které pro ně pracují. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se neuplatní v rozsahu, v jakém společnost IBM zpracovává osobní údaje jménem zákazníků v jejich prospěch a pod jejich kontrolou (dále jen "zpracovatel údajů", jako jsou služby Cloud Services nebo aplikace ("aplikace"). Může se uplatnit na soubor údajů týkající se oprávněných uživatelů takových služeb v rozsahu, v jakém společnost IBM zpracovává tyto údaje pro své vlastní zájmy (dále jen "správce údajů"). 

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je doplněno Prohlášením o online ochraně osobních údajů IBM, které obsahuje podrobnější informace o online kontextu, včetně náboru. Můžeme poskytnout dodatečné nebo konkrétnější informace o shromažďování nebo používání osobních údajů na webových stránkách nebo v souvislosti s konkrétním produktem či službou. 

Proč a jak shromažďujeme vaše osobní údaje 

Vaše osobní údaje jako fyzické osoby můžeme shromažďovat z různých důvodů, jako např.:

 • Přístup a používání webových stránek nebo jiných online služeb (včetně "aplikací") 
  Při vstupu na některé z našich webových stránek nebo v případě použití online služby (kde odkazy na online služby zahrnují desktopové nebo mobilní aplikace nebo "aplikace") zaznamenáme informace nezbytné pro to, abychom vám mohli poskytnout přístup a zajistit řádný provoz webových stránek, stejně tak abychom mohli splnit své povinnosti zabezpečení a zákonné povinnosti v souvislosti s provozem našich stránek, jako jsou heslo, adresa IP nebo nastavení prohlížeče. Rovněž shromažďujeme informace o vaší činnosti během vaší návštěvy za účelem přizpůsobení vašich zkušeností s webovými stránkami, jako jsou záznam vašich předvoleb a nastavení, a za účelem shromáždění statistiky, které nám pomáhají se zlepšováním a dalším rozvojem našich webových stránek, produktů a služeb.

 • Reakce na vaše žádosti o informace, objednávky nebo podporu
  V případě, že nás kontaktujete (online či offline) v souvislosti s žádostí o informace, za účelem objednávky produktu či služby, poskytnutí podpory nebo účasti na fóru nebo jiném sociálním počítačovém nástroji, shromažďujeme informace nezbytné pro splnění vaší žádosti, za účelem poskytnutí přístupu k produktu nebo službě, poskytnutí podpory nebo abychom vás mohli kontaktovat. Shromažďujeme například vaše jméno a kontaktní údaje, podrobnosti o vaší žádosti a vaší dohodě s námi, a dále plnění, dodání a fakturaci vaší objednávky. Současně jsme oprávněni zahrnout informace o průzkumu spokojenosti zákazníka. Tyto informace uchováváme pro administrativní účely, ochranu svých práv a v souvislosti se vztahem s vámi.

  Když nám poskytnete své jméno a kontaktní údaje pro registraci v souvislosti s takovou žádostí, registrace může sloužit k vaší identifikaci při návštěvě našich webových stránek. Pro objednávku většiny služeb a produktů vyžadujeme, abyste měli zaregistrováno IBMid. Registrace vám může rovněž umožňovat přizpůsobovat a ovládat vaše nastavení ochrany soukromí. 

 • Vaše používání služeb IBM Cloud Services 
  Shromažďujeme informace o vašem používání služeb IBM Cloud Services, abychom umožnili fungování vlastností, zlepšili vaši uživatelskou zkušenost, přizpůsobili na míru naši interakci s vámi, informovali naše zákazníky o celkovém používání služeb, poskytovali podporu či zlepšovali a rozvíjeli naše produkty i služby. Pro podrobnosti o technologiích, které používáme, osobních údajích, které shromažďujeme, jakož i o tom, jak ovládat a nebo blokovat sledování nebo odstraňovat soubory cookies, odkazujeme na Prohlášení o online ochraně osobních údajů IBM

 • Kontaktování zaměstnanců našich zákazníků, potenciálních zákazníků, partnerů a dodavatelů 
  V našem vztahu se zákazníky nebo potenciálními zákazníky, partnery a dodavateli nám tito rovněž poskytují obchodní kontaktní informace (jako jsou jméno, obchodní kontaktní údaje, funkce nebo titul jejich zaměstnanců, dodavatelů, poradců a oprávněných uživatelů) pro účely, jako jsou správa smlouvy, plnění, dodávka produktů a poskytování služeb, poskytování podpory, fakturace a správa služeb nebo vztahu. 

 • Informace o návštěvnících 
  Registrujeme fyzické osoby, které navštěvují naše organizační jednotky a lokality (jméno, identifikační údaje a obchodní kontaktní údaje), a používáme bezpečnostní kamery z důvodu zabezpečení a bezpečnosti osob a majetku, jakož i pro regulační účely. 

 • Marketing 
  Většina informací, které o vás shromažďujeme, pochází z přímé interakce s vámi. Pokud se zaregistrujete pro událost, můžeme shromažďovat informace (online nebo offline) ve vztahu k organizaci události, jakož i během události, jako je účast na přednáškách a výsledky průzkumů. Osobní údaje, které shromažďujeme, kombinujeme tak, abychom vytvořili souhrnnou analýzu a obchodní informační služby (BI) pro naše podnikání a marketingové účely. Můžete se rozhodnout dostávat informace o našich produktech a službách e-mailem, telefonicky nebo poštou. Při návštěvě našich webových stránek nebo používání našich služeb vám můžeme poskytovat přizpůsobené informace. Zasílání přizpůsobených sdělení od IBM můžete kdykoliv zrušit nastavením svých předvoleb marketingové komunikace, a to zde. V případě registrací postupujte dle pokynů pro zrušení registrace v dolní části každého e-mailu. Podrobnější informace najdete v Prohlášení o online ochraně osobních údajů IBM

  V případě, že odkazujeme na vaše osobní údaje v kontextu žádosti, objednávky, transakce či smlouvy (nebo v rámci jejich přípravy), nebo pokud vám poskytujeme služby, které požadujete (jako např. webové stránky), činíme tak, neboť je to nezbytné pro plnění smlouvy s vámi. 

  V případě, že odkazujeme na používání vašich osobních údajů v souvislosti s marketingem, zlepšením nebo vývojem produktů nebo služeb, z důvodů bezpečnosti a zabezpečení nebo pro splnění regulačních požadavků jinak než v souvislosti s vaší smlouvou nebo žádostí, činíme tak na základě svého oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetí osoby či s vaším souhlasem. Pokud shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, na které se vztahuje Legislativa EU o ochraně osobních údajů, může to mít dopady na vaše práva

Sdílení osobních údajů 

Jako globální organizace nabízející širokou paletu produktů a služeb s obchodními procesy, strukturou řízení a technickými systémy, které přesahují hranice, zavedla společnost IBM globální zásady, stejně jako standardy a postupy pro konzistentní ochranu osobních údajů. Jako globální společnost můžeme sdílet informace o vás s našimi dceřinými společnostmi po celém světě a převádět je do zemí, kde podnikáme, a to v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů. 

Dceřiným společnostem pod kontrolou IBM poskytujeme přístup k osobním údajům pouze dle potřeby a v rozsahu nezbytném pro oprávněné účely na základě řádně uděleného přístupu. V některých případech společnost IBM využívá dodavatele se sídlem v různých zemích, kteří shromažďují, používají, analyzují a jinak zpracovávají osobní údaje jejím jménem. 

V příslušných případech může společnost IBM rovněž sdílet vaše osobní údaje s vybranými partnery, kteří nám pomáhají poskytovat vám nebo společnosti, pro kterou pracujete, produkty nebo služby či plnit vaše žádosti, nebo tak činíme s vaším souhlasem. Při výběru našich dodavatelů a partnerů zohledňujeme jejich procesy zacházení s údaji.

Pokud se společnost IBM rozhodne pro prodej podniku v některých zemích, taková transakce může zahrnovat poskytnutí osobních údajů potenciálnímu nebo skutečnému kupci nebo přijetí takových informací od prodávajícího. Je běžným postupem společnosti IBM vyžadovat u těchto typů transakcí odpovídající ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si upozornit, že za určitých okolností se mohou na osobní údaje vztahovat povinnosti poskytnutí vládním orgánům v rámci soudních řízení, dle nařízení soudu nebo v rámci zákonného postupu. Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdílet za účelem ochrany práv či majetku IBM, našich obchodních partnerů, dodavatelů či zákazníků a ostatních, pokud máme rozumný důvod se domnívat, že taková práva či majetek byly či by mohly být dotčeny.

Mezinárodní převody

Mezinárodní přítomnost společnosti IBM zahrnuje velký počet převodů osobních údajů mezi různými dceřinými společnostmi, stejně jako třetími osobami se sídlem v zemích, kde podnikáme. Některé země zavedly určitá omezení převodů osobních údajů, a v souvislosti s tím společnost IBM přijala různá opatření, včetně:

 • V příslušných případech společnost IBM uplatňuje Standardní smluvní podmínky schválené Komisí EU nebo podobné smluvní podmínky v jiných právních řádech. To zahrnuje převody dodavatelům nebo jiným třetím osobám. Kopii standardních smluvních podmínek EU si můžete vyžádat zde.
 • IBM dodržuje systém Zásad přeshraniční ochrany osobních údajů APEC(CBPR).

I když Rámec štítu EU – USA a Švýcarsko – USA na ochranu soukromí již nelze pro předávání osobních údajů používat ani se na něj spoléhat, IBM nadále plní veškeré povinnosti vyplývající z tohoto Rámce štítu EU –USA a Švýcarsko – USA na ochranu soukromí. Další informace lze nalézt zde: IBM's Privacy Shield-fortrolighedspolitik og det amerikanske handelsministerium (US Department of Commerce).

Zabezpečení a přesnost informací 

Naším cílem je chránit vaše osobní údaje a zachovat jejich přesnost. Společnost IBM zavádí rozumné fyzická, administrativní a technická zabezpečení, která nám pomáhají chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, používáním a zveřejněním. Například šifrujeme některé citlivé osobní údaje, jako jsou informace o kreditní kartě, pokud takové informace přenášíme přes Internet. Vyžadujeme rovněž, aby naši dodavatelétakové informace chránili před neoprávněným přístupem, použitím a zveřejněním.

Doba uchování 

Osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytně nutné pro splnění účely, pro které jsou zpracovávány, včetně zabezpečení našeho zpracování v souladu s právními a regulačními povinnostmi (např. audit, účetnictví a lhůty pro zákonné uchování), řízení sporů a pro vytvoření, uplatnění nebo ochranu zákonných nároků v zemích, kde podnikáme. 

Vzhledem k tomu, že okolnosti se mohou lišit v závislosti na kontextu a službách, informace v Prohlášení o online ochraně osobních údajů nebo poskytnuté dle ustanovení ve specifickém oznámení mohou poskytovat případné podrobnější informace o příslušných lhůtách uchovávání.

 

Jak nás kontaktovat 

Pokud máte otázky týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás prosím pomocí tohoto formuláře. Vaše zpráva bude předána vhodnému členovi Týmu ochrany osobních údajů IBM, jako jsou inspektoři ochrany údajů nebo členové jejich týmů. 

V příslušných případech je správcem vašich osobních údajů společnost International Business Machines Corporation (IBM Corp.), 1 North Castle Drive, Armonk, New York, Spojené státy americké, pokud není uvedeno jinak. Pokud se od společnosti IBM Corp. nebo její dceřiné společnosti v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů vyžaduje jmenování zákonného zástupce v EHP nebo Spojeném království, zástupcem pro EHP bude společnost IBM International Group B.V., Johan Huizingalaan 765, 1066 VH Amsterdam, Nizozemsko; a zástupcem pro Spojené království bude společnost IBM United Kingdom Limited, PO Box 41, North Harbour, Portsmouth, Hampshire, PO6 3AU, Spojené království.

IBM Corp. není správcem dat v případě, že: 

 • jde o osobní údaje zpracované v souvislosti se smluvním vztahem nebo při uzavírání smluvního vztahu s konkrétní
  dceřinou společností IBM.. V takovém případě je správcem osobních údajů smluvní společnost IBM, která je právním subjektem, se kterým vy nebo váš zaměstnavatel máte nebo budete mít smlouvu.
 • Jde o osobní údaje shromažďované na fyzickém místě nebo lokalitě dceřiné společnosti IBM. V takovém případě je dceřiná společnost správcem osobních údajů.

Vaše práva

Můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům či o jejich aktualizaci a za určitých okolností o jejich odstranění nebo opravu. Máte rovněž právo uplatnit námitku vůči přímému marketingu. Do procesu žádosti můžete vstoupit zde

Mohou vám náležet další práva v souladu s vašimi místními právními předpisy vztahujícími se ke zpracování. Podrobnější informace najdete zde

Právo podat reklamaci 

V případě, že se domníváte, že je naše zpracování vašich osobních údajů v rozporu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, můžete podat reklamaci: 

 • Přímo u společnosti BM pomocí tohoto formuláře,
 • u příslušného orgánu na ochranu dat. Jméno a kontaktní údaje orgánů na ochranu osobních údajů v Evropské unii najdete na zde.

Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoliv aktualizovat tak, aby odráželo změny našich postupů správy dat. Upravené Prohlášení o ochraně osobních údajů bude zveřejněno zde s aktualizovaným datem revize. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat případné změny či aktualizace. Pokud provedeme podstatnou změnu svého Prohlášení o ochraně osobních údajů, zveřejníme oznámení v horní části těchto stránek po dobu 30 dní. Pokud budete naše webové stránky nadále používat po vstupu takové revize v účinnost, máme za to, že jste se se změnami seznámili a rozumíte jim. 

 

Další prohlášení & zásady ochrany osobních údajů