Vyhlásenie o online ochrane osobných údajov IBM

Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2020.

Predchádzajúca verzia tohto Vyhlásenia je k dispozícii tu.

Ochrana vášho súkromia je pre IBM dôležitá, zachovanie si vašej dôvery je pre nás prvoradé.

Toto vyhlásenie uvádza zásady spracovania informácií vzťahujúce sa na webové stránky IBM a našich dcérskych spoločností, a to vrátane typu informácií, ktoré sa zhromažďujú a sledujú o návštevníkoch našich webových stránok, a spôsobu použitia týchto informácií, ich zdieľania a ďalšieho spracovania v režime offline. Taktiež popisuje, ako sa v našich ponukách Cloudových služieb a softvérových produktoch používajú objekty cookie, webové signály a iné technológie. Odkazy na webové lokality, produkty a služby IBM v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov budú zahŕňať aplikácie (alebo „aplikácie“), programy a zariadenia.

Toto Vyhlásenie o online ochrane osobných údajov IBM dopĺňa Vyhlásenie o ochrane osobných údajov IBM.

Toto Vyhlásenie sa vzťahuje na webové lokality IBM, ktoré obsahujú odkaz na toto Vyhlásenie, nevzťahuje sa však na tie webové lokality IBM, ktoré majú svoje vlastné Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Okrem toho sa toto Vyhlásenie nevzťahuje na situácie, pri ktorých len spracúvame údaje v mene a v zastúpení klientov, napríklad v prípade poskytovania webových hostiteľských služieb.

Toto Vyhlásenie môžeme doplniť o ďalšie informácie vzťahujúce sa na konkrétnu interakciu s vami, napríklad transakčný dokument alebo špecifické vyhlásenie o ochrane osobných údajov, keď si objednáte alebo použijete online službu.

Zásady ochrany osobných údajov IBM definované v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov, v rozsahu, v akom sa vzťahujú na informácie zhromažďované prostredníctvom lokality ibm.com, sú v súlade so systémom pravidiel cezhraničnej ochrany osobných údajov organizácie APEC (ďalej len „APEC CBPR“). Systém APEC CBPR poskytuje organizáciám rámec na zabezpečenie ochrany osobných údajov prenášaných medzi príslušnými hospodárskymi priestormi v rámci regiónu APEC. Ďalšie informácie o tomto rámci APEC nájdete tu (PDF, 89 KB).

V prípade akýchkoľvek otázok alebo sťažností v súvislosti s našimi zásadami alebo postupmi ochrany osobných údajov nás kontaktujte prostredníctvom tohto formulára. V prípade problémov týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo ich používania, ktoré sme nedokázali vyriešiť k vašej spokojnosti, môžete sa (bezplatne) obrátiť na externého riešiteľa sporov tu.

Zhromažďovanie osobných informácií

Úvod

Svoje osobné informácie nám môžete poskytnúť priamo vo viacerých prípadoch. Svoje meno a kontaktné informácie nám môžete chcieť poskytnúť napríklad na komunikáciu, spracovanie objednávky, odoslanie žiadosti o servis alebo uzavretie obchodu s nami, ak ste náš dodávateľ či obchodný partner. Taktiež nám môžete poskytnúť informácie o vašej kreditnej karte v prípade nákupu tovaru od nás, alebo sa s nami môžete podeliť o informácie o vašom vzdelaní a pracovných skúsenostiach v spojení s pracovnou ponukou v IBM, o ktorú sa chcete uchádzať. Ak nás informujete o tom, že si neprajete, aby sme použili vaše informácie na iné veci ako splnenie vašej požiadavky, budeme rešpektovať vaše prianie.

Registrácia

Toto vyhlásenie uvádza zásady spracovania informácií vzťahujúce sa na webové stránky IBM a našich dcérskych spoločností, a to vrátane typu informácií, ktoré sa zhromažďujú a sledujú o návštevníkoch našich webových stránok, spôsobu použitia týchto informácií, ich zdieľania a ďalšieho spracovania v režime offline. Tieto informácie používame v súvislosti s vašimi požiadavkami a pri komunikácii s vami. Vo väčšine prípadov vás na základe týchto informácií aj identifikujeme, keď navštívite naše webové stránky. Vaše informácie si uložíme na možnú budúcu komunikáciu s vami. Ak chcete požiadať, aby sme už nepoužívali vaše registračné informácie, kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára.

Taktiež vás môžeme požiadať o zaregistrovanie identifikátora IBMid, pričom v tomto prípade bude potrebné, aby ste nám poskytli svoje meno, e-mailovú adresu, krajinu pobytu a iné údaje, ktoré sú potrebné vzhľadom na účel vašej registrácie. Identifikátor IBMid nám umožňuje jednoznačne vás identifikovať, keď navštívite naše webové stránky, odošlete žiadosť alebo si objednáte alebo použijete niektorý z našich produktov alebo služieb. V prípade objednávky väčšiny našich služieb a produktov sa vyžaduje registrácia identifikátora IBMid. Identifikátor IBMid vám taktiež môže umožňovať prispôsobenie a ovládanie nastavení ochrany súkromia. Niektoré produkty a služby IBM môžu vyžadovať jedinečnú registráciu výhradne na účely poskytovania týchto produktov alebo služieb. V týchto prípadoch budú registračné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s produktom alebo službou, použité výhradne na poskytnutie príslušného produktu alebo služby.

Návštevy webových lokalít, cloudové služby IBM a aplikácie (ďalej aj ako „aplikácie“)

Informácie súvisiace s tým, ako používate naše webové stránky, ponuky Cloudových služieb IBM a aplikácií (alebo „aplikácií“), môžeme zhromažďovať prostredníctvom rôznych technológií. Keď napríklad navštívite naše webové stránky, cloudové služby IBM alebo aplikácie, môžeme zaznamenávať isté informácie, ktoré nám váš webový prehliadač alebo zariadenie odosiela, ako je vaša IP adresa (vrátane informácií odvodených na základe vašej IP adresy, ako je vaša geografická poloha), operačný systém, typ, verzia a jazyk vášho webového prehliadača alebo zariadenia, čas prístupu, trvanie prístupu a adresy odkazujúcich sa webových stránok. Môžeme tiež zhromažďovať informácie o vašom používaní webových stránok alebo aplikácie, vrátane záznamov o zlyhaniach a štatistík používania, ako sú informácie o stránkach, ktoré navštívite v rámci našich lokalít, čase, ktorý ste strávili na jednotlivých stránkach, a iných činnostiach, ktoré vykonáte počas svojej návštevy.  Niektoré z týchto osobných údajov budeme zhromažďovať aj vtedy, keď našu webovú lokalitu navštívite bez identifikátora IBMid alebo bez prihlásenia, a to na zabezpečenie správnej funkčnosti našich webových stránok.

V prípade mobilných aplikácií môžeme zhromažďovať informácie o polohe vášho zariadenia, napríklad informácie o geografickej oblasti alebo váš jedinečný identifikátor používateľa.

Navyše niektoré naše softvérové produkty, cloudové služby IBM a aplikácie zahŕňajú technológie, ktoré IBM umožňujú zhromažďovať isté informácie o používaní našich produktov a služieb. Tieto technológie môžeme používať aj na zistenie toho, či ste otvorili e-mail alebo klikli na prepojenie v e-mailovej správe. Podrobné informácie o technológiách, ktoré používame, nájdete v časti Objekty cookie, webové signály a iné technológie nižšie.

Marketingové informácie

Väčšina informácií, ktoré o vás zhromažďujeme, pochádza z našich priamych interakcií s vami.

Niekedy môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré sa na vás vzťahujú nepriamo, z iných zdrojov, napríklad od predajcov. V tomto prípade požadujeme od predajcov potvrdenie zákonného nadobudnutia týchto informácií treťou stranou a že máme právo nadobudnúť tieto informácie od nich a používať ich.

Keď sa prihlásite na nejaké podujatie, môžeme zhromaždiť ďalšie informácie (online alebo offline) súvisiace s organizáciou podujatia, no zároveň môžeme informácie zhromažďovať aj počas podujatia, napríklad o účasti na seminároch a výsledkoch prieskumov. Podujatia sa môžu zaznamenávať a môžeme robiť skupinové fotografie. Vyhradzujeme si právo používať tieto fotografie na propagačné účely. Keď nám poskytnete svoje pracovné kontaktné údaje (napríklad tak, že nám dáte svoju vizitku), tieto údaje môžeme používať na komunikáciu s vami.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, či už priamo alebo nepriamo, môžeme spájať, aby sme ich tak dokázali spresniť a doplniť a mohli vám lepšie prispôsobiť naše interakcie.

Používanie osobných informácií

Nasledujúce odseky podrobnejšie popisujú, ako môže IBM používať vaše osobné informácie.

Splnenie vašich transakčných požiadaviek

Ak požiadate spoločnosť IBM napríklad o poskytnutie produktu alebo služby, o telefonickú komunikáciu alebo o špecifické marketingové materiály, osobné údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme na splnenie vašej požiadavky. S týmto cieľom môžeme zdieľať informácie s inými subjektmi, napríklad obchodnými partnermi IBM, finančnými inštitúciami, zásielkovými spoločnosťami alebo poštovými či verejnými úradmi, ako sú colné úrady, ktoré sa zúčastňujú transakcie. Môžeme vás taktiež kontaktovať v súvislosti s prieskumom spokojnosti zákazníkov alebo prieskumom trhu.

Prispôsobenie našich webových stránok vašim požiadavkám

Osobné údaje, ktoré o vás získame, môžeme použiť na to, aby sme vám mohli poskytnúť individualizované skúsenosti na našich webových stránkach a v našich službách, napríklad poskytnutím obsahu, ktorý vás môže zaujímať, či uľahčením navigácie na našich stránkach. Tieto údaje môžeme tiež použiť na zlepšovanie našich webových stránok.

Poskytovanie podpory

Vaše osobné informácie môžeme použiť v súvislosti s podporou produktov alebo služieb, ktoré ste od nás nadobudli, napríklad v prípade oznámenia o aktualizácii alebo oprave produktu. Vaše údaje môžeme skombinovať s inými informáciami získanými z iných komunikácií s vami, aby sme vám dokázali poskytnúť lepšie odporúčania súvisiace s podporou produktov.

Na našich stránkach ponúkame aj relácie „Konverzácie naživo“, ktoré vám pomôžu orientovať sa na našich stránkach alebo diskusných fórach, v ktorých môžete publikovať zistené problémy a navrhovať riešenia. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci týchto relácií alebo v takýchto diskusných fórach, budeme používať v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

V rámci poskytovania technickej podpory môžeme príležitostne použiť údaje, ktoré ste nám poskytli, alebo údaje, ktoré sú uložené v našich systémoch. Tieto údaje môžu obsahovať informácie o vás, zamestnancoch vašej spoločnosti, vašich zákazníkoch, partneroch alebo dodávateľoch. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na prístup k takýmto údajom alebo narábanie s nimi. Podmienky týkajúce sa narábania s týmito údajmi a ich spracovaním pokrývajú príslušné Podmienky používania alebo iné zmluvy medzi vami a spoločnosťou IBM, ako sú napríklad Podmienky a požiadavky pri výmene diagnostických údajov.

Cloudové služby IBM a aplikácie (ďalej aj ako „aplikácie“)

Informácie o vašom používaní cloudových služieb IBM, ktoré zhromaždíme, môžeme používať na nasledujúce účely: získavanie štatistických údajov o používaní a efektivite našich softvérových produktov, cloudových služieb IBM a aplikácií, zlepšenie a prispôsobenie používania a rozhrania našich produktov a služieb vašim požiadavkám, prispôsobenie komunikácie vašim potrebám, informovanie našich zákazníkov o celkovom používaní produktov a služieb, zlepšovanie a vývoj našich produktov a služieb, prispôsobenie alebo zlepšovanie interakcií s vaším zariadením, ako aj vytváranie súhrnných a anonymizovaných zostáv.

Marketing

Osobné údaje, ktoré poskytnete IBM, ako aj informácie, ktoré o vás získame nepriamo, môže IBM použiť v súvislosti s podporou predaja, čiže na informovanie o podujatiach, produktoch, službách a riešeniach, ktoré IBM predáva a ktoré môžu dopĺňať existujúce portfólio produktov. Avšak než ich použijeme týmto spôsobom, poskytneme vám možnosť vybrať si, či chcete, aby sme vaše informácie používali týmto spôsobom. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť z odberu marketingových materiálov od podľa pokynov na zrušenie registrácie, ktoré nájdete v každej e-mailovej správe, ktorú od nás dostanete, uvedením tejto skutočnosti, keď vám zavoláme, alebo priamym spojením sa s nami (pozrite si časť „Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov a prístup“ nižšie).

Niektoré naše ponuky alebo podujatia môžu byť poskytované v spolupráci, čiže sponzorované spoločnosťou IBM alebo tretími stranami, ako sú naši obchodní partneri a poskytovatelia riešení, ktorí používajú, predávajú alebo doplňujú portfólio produktov a služieb IBM. Pri ponukách a podujatiach, ktoré sa poskytujú v spolupráci, budú zreteľne uvedené, že sa poskytujú v rámci partnerského vzťahu. Skôr ako sa zaregistrujete pre takéto ponuky alebo podujatia si uvedomte, že vaše údaje môžu zhromažďovať aj tieto tretie strany a môžu sa s nimi zdieľať. Odporúčame vám oboznámiť sa so zásadami ochrany osobných údajov týchto tretích strán, aby ste zistili, akým spôsobom budú používať informácie o vás.

Ak vyberiete možnosť „Poslať túto stránku e-mailom“ priateľom alebo kolegom, požiadame vás o uvedenie mena a e-mailovej adresy osoby, ktorej sa má táto stránka poslať. Automaticky pošleme jednorazový e-mail so stránkou, ktorú ste uviedli, tieto informácie však nepoužijeme žiadnym iným spôsobom.

Nábor zamestnancov

V súvislosti so žiadosťou o prijatie do zamestnania alebo o informácie o voľných pozíciách, či už boli zverejnené na webovej stránke IBM alebo iným spôsobom, nám môžete poskytnúť svoje osobné informácie, napríklad v podobe životopisu. Tieto informácie môžeme použiť v celej IBM s cieľom poskytnúť informácie, o ktoré nás žiadate, alebo posúdiť vašu žiadosť o prijatie do zamestnania.

Monitorovanie alebo zaznamenávanie hovorov, konverzácií a iných komunikácií

Niektoré online transakcie môžu zahŕňať telefonáty z našej či vašej strany. Môžu tiež zahŕňať online konverzácie. Prosíme, berte na vedomie, že je všeobecným pravidlom v IBM monitorovať a v niektorých prípadoch aj zaznamenať takéto komunikácie v súvislosti so školením našich zamestnancov alebo zabezpečením kvality, prípadne na uchovanie dôkazov o konkrétnej transakcii alebo komunikácii.

Používanie informácií v prostredí sociálnych sietí

IBM poskytuje nástroje sociálnych sietí v rámci niektorých svojich webových lokalít, ktoré umožňujú online zdieľanie informácií a spoluprácu medzi účastníkmi, ktorí sa zaregistrovali na ich používanie. Tieto nástroje zahŕňajú diskusné fóra, stránky wiki, blogy a iné platformy sociálnych médií.

Pri sťahovaní a používaní týchto aplikácií alebo počas registrácie na používanie týchto nástrojov sa môže od vás vyžadovať, aby ste poskytli určité osobné údaje. Registračné informácie, ktoré sa automaticky nesprístupňujú iným účastníkom v rámci vášho profilu, budú podliehať Vyhláseniu o ochrane osobných údajov a budú ním chránené. Tieto aplikácie a nástroje môžu obsahovať dodatočné vyhlásenia o ochrane osobných informácií s podrobnými informáciami o postupoch pri zhromažďovaní a spracovaní týchto informácií. Informácie o tom, ako tieto nástroje a aplikácie zaobchádzajú s týmito informáciami, nájdete v príslušných dodatočných vyhláseniach.

Žiaden ďalší obsah, ktorý sprístupníte iným účastníkom týchto sociálnych platforiem alebo aplikácií, ako sú obrázky, súkromné informácie, názory alebo iné typy osobných údajov, nepodlieha Vyhláseniu o ochrane osobných údajov. Takýto obsah podlieha Podmienkam používania vzťahujúcim sa na tieto aplikácie alebo platformy a akýmkoľvek ďalším predpisom a informáciám o ochrane osobných údajov vzťahujúcim sa na ich používanie ako aj odstraňovanie obsahu z takýchto nástrojov alebo získanie pomoci s týmito činnosťami. Prosíme, prečítajte si ich, aby ste získali lepší prehľad o svojich vlastných právach a povinnostiach, ako aj o právach a povinnostiach IBM a tretích strán vo vzťahu k takémuto obsahu. Okrem toho by ste si mali uvedomiť, že obsah, ktorý zverejníte na takýchto platformách sociálnych sietí, môže byť voľne prístupný pre iné subjekty v rámci i mimo IBM.

Ochrana práv a majetku IBM a iných subjektov

Vaše osobné údaje môžeme tiež použiť alebo zdieľať v záujme ochrany práv alebo majetku IBM, našich obchodných partnerov, dodávateľov, klientov alebo iných subjektov, ak máme pádne dôvody domnievať sa, že tieto práva či majetok môžu byť dotknuté. Okrem toho si vyhradzujeme právo poskytnúť vaše osobné údaje v prípade zákonných nárokov a v prípade, keď sa domnievame, že ich poskytnutie je nevyhnutné na ochranu našich práv, práv iných subjektov alebo v súdnych konaniach, na základe súdnych príkazov alebo iných právnych konaní na našich webových stránkach.

Informácie pre obchodných partnerov

Ak zastupujete obchodného partnera IBM, môžete navštíviť webové stránky IBM určené špeciálne pre obchodných partnerov IBM. Informácie, ktoré poskytnete na týchto stránkach, môžeme použiť na správu a rozvoj našich obchodných vzťahov s vami, s obchodným partnerom, ktorého zastupujete, a s obchodnými partnermi IBM vo všeobecnosti. Toto môže napríklad zahŕňať použitie informácií o vás na posielanie podrobných informácií o programoch obchodných partnerov IBM. Môže to tiež zahŕňať zdieľanie istých informácií s inými obchodnými partnermi (v súlade s platnými záväzkami týkajúcimi sa tajných informácií) alebo zákazníkmi či potenciálnymi zákazníkmi IBM. V súvislosti s konkrétnou transakciou alebo programom vás môžeme taktiež kontaktovať v súvislosti s prieskumom spokojnosti zákazníkov alebo prieskumom trhu.

Informácie pre dodávateľov

Ak zastupujete dodávateľa IBM, môžete navštíviť webové stránky IBM určené špeciálne pre dodávateľov IBM. Informácie, ktoré na týchto stránkach poskytnete, môžeme použiť v súvislosti so vstupovaním do transakcií s vami alebo na realizáciu transakcií. Toto môže napríklad zahŕňať zdieľanie informácií s inými oddeleniami IBM, obchodnými partnermi IBM, zákazníkmi, zásielkovými spoločnosťami, finančnými inštitúciami alebo poštovými či verejnými úradmi, ktoré sa zúčastňujú transakcie. Tieto informácie môžeme tiež použiť na správu a rozvoj našich vzťahov s vami, s dodávateľom, ktorého zastupujete, a s inými dodávateľmi IBM vo všeobecnosti.

Deti

Pokiaľ nebude uvedené inak, naše webové stránky, produkty a služby nie sú určené pre deti mladšie ako 16 rokov.

Uchovávanie údajov

IBM bude vaše osobné údaje uchovávať tak dlho, kým to bude nevyhnutné z hľadiska naplnenia účelov, za ktorými boli tieto údaje spracované. Môže ich tiež uchovávať z iných zákonných dôvodov (napríklad v záujme splnenia zákonných požiadaviek, riešenia sporov alebo uplatňovania zmluvných záväzkov).

Vaše registračné údaje sa budú uchovávať, kým bude vaše konto alebo IBMid aktívne, alebo pokiaľ to bude potrebné pre poskytovanie služieb. Ak chcete požiadať, aby sme už nepoužívali vaše registračné informácie na to, aby sme vám poskytovali služby, kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára. V súvislosti s cloudovými službami IBM, na používanie ktorých vám udelil oprávnenie zákazník IBM, ktorý uzavrel zmluvu s IBM o tejto službe, sa vaše registračné údaje môžu uchovávať v záujme splnenia istých požiadaviek daného zákazníka IBM.

Objekty cookie, webové signály a iné technológie

Ako je uvedené vyššie, zhromažďovanie informácií nám umožňuje získavať štatistiky o vašom používaní našich webových stránok, cloudových služieb IBM a softvérových produktov a ich efektivite, prispôsobiť vaše skúsenosti pri ich používaní, zacieliť našu komunikáciu s vami a zlepšovať naše produkty a služby. Na splnenie týchto cieľov používame rozličné technológie, a to vrátane skriptov, značiek, lokálnych zdieľaných objektov (objekty Flash cookie), lokálne uložených objektov (HTML5), webových signálov a objektov cookie.

Čo sú objekty cookie a na čo sa používajú

Objekty cookie predstavujú dátové segmenty, ktoré môžu webové stránky posielať vášmu webovému prehliadaču a môžu sa uložiť na váš počítač ako značky, ktoré identifikujú váš počítač. Aj keď sa objekty cookie často používajú len na meranie využívania webových stránok (ako napríklad počet návštevníkov a doba návštevy) a ich efektivity (ako napríklad témy, ktoré návštevníkov zaujímajú najviac) a uľahčenie orientácie na nich alebo ich použitia, teda k nim nie sú priradené žiadne osobné informácie, používajú sa aj na prispôsobenie skúseností známych návštevníkov na webových stránkach, a to priradením informácií o profile alebo používateľských preferencií k týmto stránkam. Časom z týchto informácií dokážeme odvodiť cenné poznatky, ktoré nám pomôžu zlepšiť váš používateľský zážitok pri návšteve našich stránok.

Keď tretie strany prezentujú svoje tovary alebo služby na webovej lokalite IBM, IBM môže vytvárať súhrnné anonymizované informácie a poskytnúť ich týmto tretím stranám, aby dokázali zistiť, koľko používateľov prejavilo záujem o ich tovary alebo služby.

Objekty cookie sa zvyčajne delia na objekty cookie „relácie“ alebo „trvalé“ objekty cookie. Objekty cookie relácie uľahčujú orientáciu na našich webových stránkach, keďže sledujú navštívené stránky, aby ste už nemuseli znova zadať informácie, ktoré ste už zadali počas aktuálnej návštevy, alebo informácie, ktoré sú potrebné na uskutočnenie transakcie. Objekty cookie relácie sa ukladajú do dočasnej pamäte a po zatvorení webového prehliadača sa vymažú. Do trvalých objektov cookie sa však ukladajú používateľské preferencie pre aktuálnu návštevu aj budúce návštevy. Tieto objekty sa ukladajú na pevný disk zariadenia a budú platné aj pri ďalšom spustení webového prehliadača. Trvalé objekty cookie používame napríklad na zaznamenanie vybratého jazyka a krajiny.

Ako nastaviť preferencie ochrany osobných údajov vo vzťahu k používaniu objektov cookie

Keď navštívite naše webové stránky alebo online služby, môže byť k dispozícii možnosť nastaviť preferencie týkajúce sa objektov cookie a iných podobných technológií prostredníctvom volieb a nástrojov, ktoré ponúka váš webový prehliadač alebo IBM. Ak IBM na svojich stránkach zaviedla nástroj na správu objektov cookie, tento nástroj sa zobrazí pri prvej návšteve našich webových stránok. Kedykoľvek môžete kliknúť na položku Preferencie objektov cookie v päte webovej stránky IBM a vybrať typy objektov cookie, ktoré majú webové stránky a cloudové služby IBM používať. Môžete si vybrať z nasledujúcich možností objektov cookie: nevyhnutné objekty cookie, nevyhnutné a funkčné objekty cookie alebo nevyhnutné, funkčné a personalizačné objekty cookie. Tu nájdete aj ďalšie informácie o používaných typoch objektov cookie. Po zmene preferencií objektov cookie nedôjde k odstráneniu objektov cookie, ktoré sú už uložené vo vašom zariadení. Objekty cookie uložené vo vašom zariadení môžete odstrániť prostredníctvom ponuky nastavení vášho webového prehliadača.

Hoci webové stránky, online služby a cloudové služby IBM v súčasnosti nedokážu rozpoznať automatické signály webového prehliadača týkajúce sa mechanizmov sledovania, ako sú pokyny „Do not track“ (zakázať sledovanie), prostredníctvom nastavení webového prehliadača môžete určiť svoje preferencie ochrany osobných údajov týkajúce sa väčšiny objektov cookie a podobných technológií. Informácie o riadení objektov cookie nájdete v ponuke Nástroje (alebo pod podobnou hlavičkou) vo vašom webovom prehliadači. Vo väčšine prípadov môžete svoj prehliadač nastaviť tak, aby vás upozornil pred prijatím objektu cookie, ponúkajúc vám možnosť rozhodnúť, či chcete tento objekt prijať. Svoj prehliadač môžete nastaviť tiež tak, aby vôbec neprijímal objekty cookie. Objekty cookie v našich softvérových produktoch môžete vypnúť v samotnom produkte. Avšak keďže objekty cookie umožňujú využívať niektoré funkcie našich webových stránok alebo softvérových produktov a cloudových služieb IBM, odporúčame vám, aby ste nezakazovali prijímanie objektov cookie. Ak zablokujete, zakážete alebo iným spôsobom odmietnete prijímať naše objekty cookie, niektoré webové stránky sa nemusia zobrazovať správne a, napríklad, nebudete môcť pridať položky do nákupného košíka, potvrdiť obsah nákupného košíka alebo používať webové stránky alebo cloudové služby IBM vyžadujúce prihlásenie.

Webové signály a iné technológie

Niektoré webové stránky IBM, cloudové služby IBM a softvérové produkty môžu tiež používať webové signály a iné technológie na lepšie prispôsobenie týchto stránok a zabezpečenie lepších služieb zákazníkom. Tieto technológie sa môžu používať na rozličných stránkach vo webovej lokalite IBM. Keď návštevník navštívi tieto stránky, vygeneruje sa neidentifikovateľné oznámenie o návšteve, ktoré môže byť spracované nami alebo našimi dodávateľmi. Tieto webové signály zvyčajne pracujú v súčinnosti s objektmi cookie. Ak nechcete, aby sa vaše informácie v objektoch cookie priradili k vašim návštevám týchto stránok alebo používaniu týchto produktov, môžete zakázať používanie objektov cookie vo vašom webovom prehliadači alebo samotnom produkte. Aj keď zakážete používanie objektov cookie, webové signály a iné technológie budú naďalej identifikovať návštevy týchto stránok, nebudú však priradené k informáciám, ktoré sa ukladajú v objektoch cookie.

Ďalšie informácie o technológiách používaných v našich cloudových službách IBM a softvérových produktoch vrátane pokynov na ich vypnutie nájdete v používateľskej príručke ku konkrétnemu softvérovému produktu alebo cloudovej službe IBM, ktorú používate.

Používame lokálne zdieľané objekty, ako sú objekty Flash, a lokálne uložené objekty, ako sú objekty HTML5, na ukladanie informácií o obsahu a preferencií. Tretie strany, ktoré v rámci partnerského vzťahu ponúkajú niektoré funkcie na našich webových stránkach alebo prezentujú reklamy IBM na iných webových stránkach na základe vašej aktivity na webe, taktiež používajú objekty Flash cookie alebo HTML5 na zhromažďovanie a ukladanie informácií. Jednotlivé webové prehliadače môžu ponúkať svoje vlastné nástroje na správu umožňujúce odstraňovanie objektov HTML5. Ak chcete spravovať objekty Flash cookie, kliknite sem.

Webové signály môžeme používať aj v marketingových e-mailových správach a bulletinoch, aby sme mohli zistiť, či ste tieto správy otvorili a či ste klikli na prepojenia, ktoré obsahovali.

Niektorí naši obchodní partneri pridávajú webové signály a objekty cookie do našej webovej lokality. Okrem toho, niektoré tlačidlá sociálnych médií tretích strán môžu zaznamenávať rôzne informácie, ako sú IP adresa, typ webového prehliadača a jazyk, čas prístupu a adresa odkazujúcej sa webovej stránky, a ak ste prihlásení na týchto stránkach sociálnych médií, môžu taktiež prepojiť zhromaždené informácie s vašimi profilovými informáciami na danej stránke. Na tieto technológie sledovania tretích strán nemáme žiadny vplyv. Avšak doména „s81c.com“, prostredníctvom ktorej sa poskytuje statický obsah na niektorých našich webových stránkach, je spravovaná spoločnosťou IBM, nie treťou stranou.

Online reklama

IBM neprezentuje online reklamy tretích strán na svojich webových stránkach, avšak propaguje svoje produkty a služby na webových stránkach iných subjektov. Ak sa chcete dozvedieť o ich zásadách týkajúcich sa reklamy, a to vrátane typu informácií, ktoré môžu zhromažďovať o tom, ako používate internet, oboznámte sa s princípmi ochrany osobných údajov týchto prevádzkovateľov webových stránok alebo internetových reklamných spoločností.

Niektoré reklamné siete, ktorých služby využívame, môžu byť členmi iniciatívy Network Advertising Initiative (NAI) alebo European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). Jednotlivci sa môžu odhlásiť z cieľnej reklamy poskytovanej členskými reklamnými sieťami NAI alebo EDAA prostredníctvom poskytnutých nástrojov na stránkach:

  • Digital Advertising Alliance (DAA)
  • Network Advertising Initiative (NAI)
  • European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)

Pri riadení našich reklamných aktivít na iných stránkach spolupracujeme aj s niektorými tretími stranami. Tieto tretie strany môžu využívať objekty cookie a webové signály na zhromažďovanie informácií (napríklad IP adries) o vašej návšteve webových stránok IBM a iných s cieľom poskytovať cielenú reklamu IBM na základe vašich záujmov:

  • V USA a Kanade budú tieto cielené reklamy IBM označené ikonou AdChoices, keďže spoločnosť IBM je účastníkom samoregulačného programu aliancie Digital Advertising Alliance týkajúceho sa poskytovania reklám online na základe foriem správania sa (pozrite si stránky youradchoices.com a youradchoices.ca). Kliknutím na túto ikonu v reklamách môžete nastaviť svoje preferencie.
  • Alebo, ak nechcete, aby sa tieto informácie používali na účely poskytovania cielených reklám, môžete sa odhlásiť kliknutím sem.

Týmto však nezrušíte poskytovanie necielených reklám. Všeobecné, necielené reklamy sa budú zobrazovať naďalej.

Prepojenia na webové stránky nepatriace IBM a aplikácie tretích strán

S cieľom umožniť vám interakciu s inými webovými stránkami, na ktorých môžete mať kontá (napríklad služba Facebook a iné stránky sociálnych médií), a pripojenie ku komunitám na týchto stránkach, vám môžeme poskytovať prepojenia alebo vložené aplikácie tretích strán umožňujúce prihlasovanie, zverejňovanie obsahu alebo pripájanie sa ku komunitám z našich webových stránok.

Taktiež môžeme poskytovať všeobecné prepojenia na webové stránky nepatriace IBM.

Používanie takýchto prepojení a aplikácií podlieha zásadám ochrany osobných údajov tretích strán a pred použitím týchto prepojení alebo aplikácií by ste sa mali oboznámiť so zásadami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na stránky tretích strán. IBM nenesie žiadnu zodpovednosť za zásady ochrany osobných údajov alebo obsah týchto webových stránok.

Oznámenia o zmenách

Z času na čas môžeme aktualizovať toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov tak, aby odzrkadľovalo zmeny v našich postupoch týkajúcich sa riadenia údajov. Revidovanú verziu Vyhlásenia zverejníme na tejto stránke spolu s dátumom príslušnej revízie. Odporúčame vám navštevovať tieto stránky pravidelne, aby ste boli informovaní o všetkých revíziách a mohli sa s nimi oboznámiť. V prípade, že vo Vyhlásení budú vykonané podstatné zmeny, o ich vykonaní budeme informovať formou oznámenia v horenej časti tejto stránky po dobu 30 dní. Pokiaľ budete našu webstránku používať aj po tom, čo takéto revízie nadobudnú účinnosť, vyjadrujete tým svoj súhlas s týmito revíziami.

Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov a prístup

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo o tom, ako IBM zaobchádza s vašimi údajmi, nás kontaktujte prostredníctvom tohto formulára.

Tiež nás môžete kontaktovať na:

IBM's Chief Privacy Office
1 North Castle Drive
Armonk, NY 10504
U.S.A.

V niektorých situáciách môžete mať možnosť zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje online. V prípade, že vaše informácie nie sú prístupné online a vy chcete získať kópiu konkrétnej informácie, ktorú ste poskytli IBM, alebo ak ste zistili, že informácia je nesprávna a chceli by ste ju upraviť, kontaktujte nás. Ďalšie informácie o svojich právach nájdete tu.

Ak už nechcete dostávať ďalšie marketingové správy od IBM, prosíme, zmeňte svoje predvoľby tu. V prípade odberov postupujte podľa pokynov na zrušenie odberu v spodnej časti každej e-mailovej správy.