Datum: 15. avgust 2015. godine

Pregled

U nastavku su dati uslovi sporazuma između vas i kompanije IBM. Ulaskom na ovaj sajt ili njegovim korišćenjem prihvatate da ste pročitali, razumeli i da ste saglasni da budete obavezani ovim uslovima i da poštujete sve važeće zakone i propise, uključujući zakone i propise koji regulišu izvoz i ponovni izvoz. Ukoliko niste saglasni sa ovim uslovima, nemojte koristiti ovu veb lokaciju.

Kompanija IBM može u bilo kom trenutku, bez obaveze da vas o tome obavesti, revidirati Osnovne uslove korišćenja i bilo koje informacije sadržane na ovoj veb lokaciji. Kompanija IBM takođe može uneti poboljšanja ili promene na proizvodima, uslugama ili programima opisanim na ovoj lokaciji u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštavanja o tome.

Opšti uslovi

Ova veb lokacija sadrži napomene o vlasništvu kao i informacije o autorskom pravima čiji se uslovi moraju poštovati. Za više informacija o tome pogledajte karticu pod nazivom "Informacije o autorskim pravima i žigovima".

IBM vam ustupa neekskluzivnu, neprenosivu i ograničenu dozvolu da pristupate i prikazujete veb stranice na ovoj lokaciji kao klijent ili potencijalni klijent kompanije IBM pod uslovom da se pridržavate Opštih uslova korišćenja, a sva autorska prava, zaštitni znakovi i druga obaveštenja sa napomenama o vlasništvu ostaju nepromenjena. Možete koristiti isključivo "popisivač" za popisivanje veb lokacije na način na koji to dozvoljava robots.txt protokol ovog sajta, a IBM može blokirati bilo koji "popisivač" po sopstvenom diskrecionom pravu. Ovim ugovorom se ovlašćuje isključivo nekomercijalna upotreba lokacije (npr: ne možete prodavati sadržaj kome pristupite na ovoj veb lokaciji ili preko nje). Svaki drugi vid korišćenja ove lokacije je zabranjen.

Osim u pogledu ograničene dozvole iz prethodnog stava, IBM ne garantuje nikakva izričita ili prećutna prava ili licence po osnovu bilo kog patetnog prava, prava na žig, autorskih prava ili drugih prava vlasničke ili intelektualne svojine. Isti sadržaj sa ove lokacije nije dozvoljeno stavljati na drugu veb lokaciju ili druge medije. Svi softveri i drugi materijali koji su na raspolaganju za preuzimanje, pristupanje ili drugi vid korišćenja sa ove lokacije, sa njihovim uslovima licenciranja, biće regulisani uslovima i obaveštenjima. Propust da postupate u skladu sa takvim uslovima ili uslovima ovog sajta imaće za posledicu automatski prekid prava koja su vam ustupljena, bez prethodnog obaveštavanja, i obavezni ste da smesta uništite sve primerke preuzetog materijala koji se nalazi u vašem posedu, na čuvanju je kod vas ili je pod vašom kontrolom.

Odricanje odgovornosti

S vremena na vreme, ova veb lokacija može sadržati netačne tehničke podatke ili štamparske greške te ne garantujemo tačnost bilo kojih objavljenih informacija. Molimo da proverite da li koristite najažurnije stranice sa ovog veb sajta i da proverite tačnost i potpunost informacija pre njihovog korišćenja u donošenju odluka koje se tiču usluga, proizvoda ili drugih pitanja opisanih na ovoj veb lokaciji.

Ukoliko bilo koji nadležan sud proglasi bilo koji uslov iz ovih Uslova korišćenja neizvršivim, važenje preostalih odredbi Opštih uslova korišćenja ostaje nepromenjeno, pod uslovom da takva neizvršivost ne utiče bitno na prava ugovornih strana po osnovu Opštih uslova korišćenja.

Optimistične i oprezne izjave

Osim u pogledu istorijskih informacija i diskusija, izjave navedene na ovoj veb lokaciji predstavljaju optimistične izjave u okviru značenja Zakona o reformi suđenja u vezi sa hartijama od vrednosti u privatnom vlasništvu iz 1995. godine ili drugih primenljivih zakona. Ove izjave obuhvataju određeni broj rizika, nejasnoća i ostalih faktora koji bi mogli da utiču na materijalnu razliku stvarnih rezultata, kako je navedeno u dokumentaciji kompanije podnetoj kod američke Komisije za hartije od vrednosti. Pogledajte karticu "podnesci SEC-u” u okviru "Investicijskih odnosa" na ovoj veb lokaciji kako biste dobili primerke takvih podnesaka.

Poverljive informacije

IBM ne želi da preko svog veb sajta prima vaše poverljive ili vlasničke informacije. Napominjemo da se informacije ili materijal koji budu dostavljeni kompaniji IBM NEĆE smatrati poverljivim. Slanjem bilo kakvih informacija ili materijala, kompaniji IBM ustupate neograničenu, neopozivu licencu da kopira, umnožava, objavljuje, učitava, postavlja, prenosi, distribuira, javno prikazuje, izvodi, menja, kreira derivativne radove iz tih materijala i informacija ili da na drugi način slobodno koristi iste. Takođe ste saglasni da IBM ima pravo da koristi sve ideje, koncepte, znanja i tehnike koje nam pošaljete u bilo koju svrhu. Ipak, nećemo objavljivati vaše ime niti na bilo koji drugi način javno stavljati do znanja činjenicu da ste nam dostavili materijal ili druge informacije osim: (a) ukoliko pribavimo vašu dozvolu da koristimo vaše ime; ili (b) ukoliko vas prvo obavestimo da će materijali ili druge informacije koje ste postavili na bilo koji deo lokacije biti objavljene ili na drugi način korišćeni uz vaše ime; ili (v) ukoliko smo zakonom obavezani da to činimo. Prepoznatljivim informacijama o ličnosti koje dostavite kompaniji IBM u svrhu pribavljanja proizvoda ili usluga postupaće se u skladu sa politikom o privatnosti podataka. Molimo da za više informacija o politici privatnosti podatka kompanije IBM pogledate karticu pod nazivom "Privatnost".

Ograničena prava američke vlade

IBM obezbeđuje softver koji je preuzet sa ove veb lokacije za korisnike Vlade SAD-a uz “OGRANIČENA PRAVA." Upotreba, reprodukcija i otkrivanje predmet su ograničenja navedenih u ugovoru Dinamike GSA ADP kompanije IBM.

Globalna dostupnost

Informacije koje IBM objavljuje na internetu mogu pominjati ili unakrsno upućivati na IBM proizvode, programe ili usluge koje nisu najavljene ili dostupne u vašoj zemlji. Takva upućivanja ne znače da IBM namerava da najavi ili učini dostupnim takve proizvode, programe ili usluge u vašoj zemlji. Za više informacija o proizvodima, programima i uslugama koje su vam dostupne, obratite se svom lokalnom poslovnom kontaktu iz kompanije IBM.

Poslovni odnosi

Ova veb lokacija može nuditi linkove ili upućivati na ne-IBM veb lokacije ili resurse. Kompanija IBM ne daje izjave, garancije niti se na drugi način obavezuje u pogledu ne-IBM veb lokacija ili resursa trećih lica (uključujući veb lokaciju kompanije Lenovo) koje se mogu pominjati ili se njima pristupati ili sa njima povezati preko neke IBM veb lokacije. Pored toga, kompanija IBM nije ugovorna strana u bilo kojoj transakciji niti je odgovorna za bilo koju transakciju koju vi možete izvršiti sa trećim licima, čak i ukoliko ste za takva lica saznali na IBM veb lokaciji (ili koristili link do takvih lica). Kada pristupate ne-IBM veb lokaciji, čak i onoj koja sadrži IBM logotip, molimo da imate u vidu da je on nezavistan od kompanije IBM i da IBM ne kontroliše sadržaj na takvoj lokaciji. Vaša je dužnost da preuzmete mere predostrožnosti kako biste se zaštitili od virusa, crva, trojanaca i drugih potencijalno destruktivnih programa i kako biste zaštitili svoje informacije.

Povezivanje sa ovom lokacijom

IBM daje saglasnost samo za linkove do ovog veb sajta ukoliko takav link ili stranica koja se aktivira takvim linkom: (a) ne kreiraju okvire oko stranica ovog veb sajta niti koriste tehnike koje na bilo koji način menjaju vizuelni prikaz ili prezentaciju sadržaja na ovoj lokaciji; (b) ne predstavljaju pogrešno vaš odnos sa kompanijom IBM; (v) ne daju utisak koji je lažan ili zbunjujući o kompaniji IBM niti na drugi način nanose štetu razlici vrednosti koja prati ime ili žigove kompanije IBM. Kao dalji uslov za posedovanje dozvole za stavljanje linka na ovu veb lokaciju, saglasni ste da kompanija IBM može, u bilo kom trenutku, po sopstvenom diskrecionom pravu, prekinuti dozvolu za stavljanje linka na ovu veb lokaciju. U tom slučaju, saglasni ste da smesta uklonite sve linkove do ove veb lokacije i prestanite dalje da koristite IBM žigove na bilo koji način.

ODRICANJE GARANCIJE

OVU LOKACIJU KORISTITE ISKLJUČIVO NA SOPSTVENI RIZIK. SVI MATERIJALI, INFORMACIJE, PROIZVODI, SOFTVER, PROGRAMI I USLUGE NAVEDENE SU "U STVARNOM OBLIKU," BEZ GARANCIJA. IBM IZRIČITO NE PRIZNAJE, U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ ZAKONOM, SVE IZRIČITE, PREĆUTNE, ZAKONSKE ILI DRUGE GARANCIJE ILI IZJAVE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GARANCIJE U POGLEDU UTRŽIVOSTI, PODOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJE TUĐIH PRAVA VLASNIŠTVA I INTELEKTUALNE SVOJINE. BEZ OGRANIČAVANJA NAVEDENOG, IBM NE DAJE GARANCIJE DA ĆE OVAJ SAJT RADITI BEZ PREKIDA, BLAGOVREMENO, BEZBEDNO I BEZ GREŠKE.

RAZUMETE I SAGLASNI STE DA, UKOLIKO PREUZMATE ILI NA DRUGI NAČIN PRIBAVLJATE MATERIJALE, INFORAMCIJE, PROIZVODE, PROGRAME ILI USLUGE SA OVE LOKACIJE, TO ČINITE PREMA SOPSTVENOM DISKRECIONOM PRAVU I NA SVOJ RIZIK I VI ĆETE ISKLJUČIVO SNOSITI ODGOVORNOST ZA SVAKU ŠTETU KOJA MOŽE PROISTEĆI, UKLJUČUJUĆI GUBITAK PODATAKA ILI ŠTETU NA VAŠEM RAČUNARSKOM SISTEMU. U NEKIM NADLEŽNOSTIMA NIJE DOZVOLJENO IZUZIMANJE GARANCIJA, TE GORENAVEDENI IZUZECI MOGU BITI NEPRIMENLJIVI NA VAS.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

U NAJVEĆOJ MERI U KOJOJ TO ZAKON DOZVOLJAVA, IBM NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KOJU DIREKNTU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU, PRIMERNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU BILO KOJE PRIRODE KOJA JE POVEZANA SA OVOM VEB LOKACIJOM ILI JE PROISTEKLA IZ NJEGA ILI BILO KOG RESURSA KOJI JE POVEZAN SA OVOM LOKACIJOM, NA KOJI OVA LOKACIJA UPUĆUJE ILI KOME SE SA ISTOG PRISTUPA, ILI ZA KORIŠĆENJE ILI PREUZIMANJE ILI PRISTUP BILO KOJIM MATERIJALIMA, INFORMACIJAMA, PROIZVODIMA ILI USLUGAMA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, IZMAKLU DOBIT, PREKID U POSLOVANJU, IZGUBLJENU UŠTEDU ILI GUBITAK PROGRAMA I DRUGIH PODATAKA, ČAK I UKOLIKO JE KOMPANIJA IBM IZRIČITO UPOZORENA NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE. OVI IZUZECI I ODRICANJE ODGOVORNOSTI PRIMENLJIVI SU NA SVE POVODE ZA TUŽBE, BILO DA SU ZASNOVANE NA UGOVORU, GARANCIJI, PRIČINJENOJ ŠTETI ILI DRUGIM PRAVNIM TEORIJAMA.