Denna integritetspolicy träder i kraft i maj 2018.

På IBM tar vi skyddet av din personliga information på allvar, och vi är noga med att behandla den på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar i alla länder där IBM har verksamhet.

Denna Integritetspolicy beskriver IBMs allmänna integritetsprocesser som tillämpas på personlig information som vi samlar in, använder och delar om konsumenter och andra personer hos våra kunder, affärspartners, leverantörer och andra organisationer som IBM har eller överväger att ha en affärsrelation med.

Denna Integritetspolicy kompletteras av IBMs rutiner för personuppgiftshantering på webben, som innehåller mer information om online-sammanhang, inklusive rekrytering. Vi kan komma att meddela ytterligare eller mer specifik information om insamling eller användning av personlig information på webbplatser eller relaterat till en specifik produkt eller tjänst.

Varför och hur vi samlar in och använder din personliga information

Vi kan samla in din personliga information som individ för olika ändamål, till exempel följande:

 • Tillgång till och användning av webbplatser eller andra online-tjänster
  När du besöker någon av våra webbplatser, eller använder någon online-tjänst, registrerar vi information som behövs för att ge dig åtkomst, för webbplatsens drift samt för att vi ska kunna uppfylla säkerhetskrav och juridiska krav i relation till driften av webbplatsen, till exempel lösenord, IP-adress och webbläsarens inställningar. Vi samlar även in information om dina aktiviteter på webbplatsen för att kunna personanpassa din webbplatsupplevelse, till exempel genom att registrera dina inställningar, samt för att samla in statistik som hjälper oss att förbättra och vidareutveckla våra webbplatser, produkter och tjänster.
 • Svara på din informationsbegäran, beställning eller support
  När du kontaktar oss (online eller offline) i samband med en begäran om information, för att beställa en produkt eller tjänst eller för att delta i ett forum eller något annat socialt datorverktyg, samlar vi in den information som behövs för att uppfylla din begäran, för att ge dig åtkomst till produkten eller tjänsten, för att ge dig support och för att kunna kontakta dig. Vi samlar till exempel in ditt namn och din kontaktinformation, detaljer om din begäran och ditt avtal med oss och uppfyllelse, leverans och fakturering av din beställning, och vi kan ta med information om en enkät om kundnöjdhet. Vi lagrar sådan information för administrativa ändamål, för att bevaka våra intressen samt i samband med vår relation till dig.

  När du ger oss ditt namn och din kontaktinformation för att registrera den i samband med en sådan begäran, kan registreringen hjälpa till att identifiera dig när du besöker våra webbplatser. För beställningar av de flesta tjänster och produkter kräver vi att du har registrerat ett IBMid. Registrering kan också medföra att du kan anpassa och kontrollera dina inställningar för integritet.
 • Din användning av molntjänster från IBM
  Vi samlar in information om din användning av molntjänster från IBM för att aktivera de produktfunktioner som ska fungera, förbättra din användarupplevelse, skräddarsy vår samverkan med dig, informera våra kunder om den övergripande användningen av tjänsterna, ge support samt att förbättra och utveckla våra produkter och tjänster. Mer information om den teknik vi använder, den personliga information vi samlar in samt hur du styr eller blockerar spårning eller tar bort cookies finns i IBMs rutiner för personuppgiftshantering på webben.
 • Kontakt med anställda hos våra kunder, presumtiva kunder, partners och leverantörer
  I vår relation med kunder eller presumtiva kunder, samarbetspartners och leverantörer tillhandahålls även affärsmässig kontaktinformation (till exempel namn, kontaktinformation för organisationen, befattning eller titel för deras anställda, konsulter, rådgivare och auktoriserade användare) för sådana ändamål som avtalshantering, uppfyllelse, leverans av produkter och tjänster, tillhandahållande av support, fakturering och hantering av tjänster eller av relationen.
 • Besöksinformation
  Vi registrerar personer som besöker våra anläggningar och kontor (namn, ID och kontaktinformation för organisationen) och använder kameraövervakning av säkerhetsskäl gällande både personer och egendom, samt av juridiska skäl.
 • Marknadsföring
  Merparten av den information vi samlar in om dig kommer från vår direkta samverkan med dig. När du registrerar dig för ett evenemang kan vi samla in information (online eller offline) i samband med att vi organiserar evenemanget samt under evenemanget, till exempel deltagande i sessioner och enkätresultat. Vi kombinerar den personliga information vi samlar in för att utveckla aggregerad analys och beslutsstöd för att bedriva vår verksamhet och för marknadsföring. Du kan välja att ta emot information via e-post, telefon eller vanlig post om våra produkter och tjänster eller registrera dig för prenumerationer. När du besöker våra webbplatser eller använder våra tjänster kan vi ge dig personanpassad information. Du kan alltid välja att slippa personanpassad kommunikation genom att skicka ett e-postmeddelande till NETSUPP@us.ibm.com. Mer information finns i IBMs rutiner för personuppgiftshantering på webben.

När vi nämner att vi använder din personliga information i samband med en begäran, en beställning, en transaktion eller ett avtal (eller som förberedelse för något av detta), eller för att tillhandahålla tjänster som du begärt (till exempel en webbplats), gör vi detta för att det är nödvändigt för att vi ska kunna genomföra vårt avtal med dig.

När vi nämner att vi använder din personliga information i samband med marknadsföring, förbättring eller utveckling av våra produkter och tjänster, av säkerhetsskäl eller av andra regulatoriska anledningar än i samband med ditt avtal eller din begäran, gör vi detta baserat på vårt eller en tredje parts legitima intresse eller med ditt samtycke. När vi samlar in och använder din personliga information under EU:s dataskyddslagstiftning kan detta ha konsekvenser för dina rättigheter.

Delning av personlig information

Som en global organisation som erbjuder ett brett urval av produkter och tjänster, och med affärsprocesser, ledningsstrukturer och tekniska system som korsar gränser, har IBM implementerat globala policyer, tillsammans med standarder och procedurer, för att ha ett konsekvent skydd för personlig information. Som ett globalt företag kan vi komma att lämna ut uppgifter om dig till våra dotterbolag i hela världen och överföra dem till de länder i världen där vi bedriver verksamhet i enlighet med denna integritetspolicy.

Mellan dotterbolag som kontrolleras av IBM ger vi bara tillgång till personlig information till den som behöver den och i den utsträckning som är nödvändig för de ändamål för vilka vi beviljar sådan åtkomst. I vissa fall använder IBM leverantörer i olika länder för att samla in, använda, analysera och på annat sätt behandla uppgifter för IBMs räkning.

Där det är lämpligt kan IBM även dela din personliga information med utvalda partners för att hjälpa oss att ge dig, eller det företag du arbetar för, produkter och tjänster eller för att uppfylla din begäran eller med ditt samtycke. När vi väljer ut leverantörer och partners tas vi hänsyn till deras datahanteringsprocesser.

Om IBM beslutar sig för att sälja, köpa, fusionera eller på annat sätt omorganisera verksamheten i vissa länder kan sådana transaktioner inbegripa utlämnande av personliga data till potentiella eller faktiska köpare, eller mottagande av sådana uppgifter från säljare. IBM har som praxis att kräva lämpligt skydd för personliga uppgifter i den typen av transaktioner.

Du bör vara medveten om att i vissa fall kan personuppgifter lämnas ut till myndigheter i samband med rättsprocesser eller domstolsbeslut. Vi kan också komma att dela med oss av dina uppgifter för att skydda rättigheter och egendom som tillhör IBM, våra affärspartners, leverantörer, kunder eller andra om vi har rimliga skäl att anta att sådana rättigheter eller sådan egendom har påverkats eller kan komma att påverkas.

Internationell överföring

IBMs internationella närvaro medför ett stort antal överföringar av personlig information mellan olika dotterbolag, samt till tredje part i de länder där vi har verksamhet. Vissa länder har infört överföringsrestriktioner för personlig information, och i samband med detta vidtar IBM olika åtgärder, bland annat:

 • Där så krävs implementerar IBM standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen, eller liknande avtalsklausuler i andra länder. Detta innefattar överföring till leverantörer eller annan tredje part. Du kan begära en kopia av EUs standardavtalsklausuler här.
 • IBM certifierad för APECs system med gränsöverskridande regler om integritetsskydd.
 • IBM certifierad för Privacy Shield-ramverket mellan EU-USA och Schweiz-USA. Mer information finns här.

Informationssäkerhet och korrekthet

Vi avser att skydda dina personuppgifter och upprätthålla deras korrekthet. IBM implementerar lämpliga fysiska, administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, användning och spridning. Vi kan till exempel kryptera vissa känsliga personuppgifter, såsom kreditkortsuppgifter, när vi överför sådan information över Internet. Dessutom kräver vi att våra leverantörer skyddar sådana uppgifter mot obehörig åtkomst, användning och spridning.

Lagringsperiod

Vi kommer inte att lagra personlig information längre än vad som är nödvändigt för att uppnå det ändamål för vilket de behandlas, inklusive säkerheten för vår egen behandling i enlighet med juridiska och regulatoriska krav (till exempel revision, redovisning och lagstadgade lagringsvillkor), tvisthantering samt för att upprätta, utöva eller försvara oss mot juridiska anspråk i de länder där vi bedriver verksamhet.

Eftersom omständigheterna kan variera beroende på sammanhanget och tjänsterna kan den information som anges i IBMs integritetspolicy eller ett specifikt meddelande innehålla mer detaljerad information om tillämpliga lagringsvillkor.

Kontakta oss

Om du har någon fråga om denna integritetspolicy kontaktar du oss med det här formuläret. Ditt meddelande kommer att skickas till lämplig medlem av IBMs Data Privacy Team, till exempel Data Protection Officers eller medlemmar i deras team.

I enlighet med EUs dataskyddsförordning (GDPR) är personuppgiftsansvarig för din personliga information International Business Machines Corporation (IBM Corp.), 1 New Orchard Road, Armonk, New York, USA, om inget annat anges. Om IBM Corp. eller ett dotterbolag under dess kontroll (som inte etablerats i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) måste utse ett juridiskt ombud inom EES, är ombudet för alla sådana fall IBM United Kingdom Limited, PO Box 41, North Harbour, Portsmouth, Hampshire, PO6 3AU, Storbritannien.

IBM Corp. är inte personuppgiftsansvarig i sådana situationer som:

 • Personlig information som behandlas i samband med en avtalsrelation eller i samband med att en avtalsrelation ingås med ett specifikt dotterbolag till IBM. I sådana fall är det IBM-företag med vilket avtalet ingås personuppgiftsansvarigt, vilket är den juridiska person med vilken du eller din arbetsgivare ingår avtal.
 • Personlig information som samlas in på ett IBM-dotterbolags fysiska anläggning eller kontor. I sådana fall är det dotterbolaget som är personuppgiftsansvarigt förden personliga informationen.

Dina rättigheter

Du kan begära tillgång till, uppdatering av eller rättelse av din personliga information. Du har också rätt att slippa direkt marknadsföring. Du kan påbörja begäransprocessen här.

Du kan ha ytterligare rättigheter enligt den lokala lagstiftning som är tillämplig på behandlingen. Om till exempel behandlingen av din personliga information sker under EUs dataskyddsförordning ("GDPR"), och din personliga information behandlas baserat på legitima intressen, har du rätt att invända på grunder som är relaterade till din speciella situation. Under GDPR kan du även ha rätt att få din personliga information raderad eller begränsad och att begära dataportabilitet för din personliga information.

Rätt att lämna in ett klagomål

Om du anser att vår behandling av din personliga information inte sker i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar kan du lämna in ett klagomål:

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi kan när som helst komma att uppdatera denna integritetspolicy, liksom alla andra specifika integritetspolicyer. När vi gör ändringar i denna integritetspolicy lägger vi till ett nytt datum överst i denna integritetspolicy.

TRUSTe European Safe Harbor certification
TRUSTe

Kontakta oss

Frågor om detta dokument eller om IBMs behandling av dina uppgifter kan skickas till:

IBMs webbplatssamordnare eller

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
USA

Om du inte vill ha marknadsföringsmeddelanden från IBM, t.ex. prenumerationer, skickar du ett e-postmeddelande till NETSUPP@us.ibm.com.


Andra praktiska länkar om personuppgiftshantering