Det här meddelandet gäller från och med november 2016. Den tidigare versionen av det här meddelandet finns här.

Hantering av dina personuppgifter är viktig för IBM och det är av yttersta vikt att vi har ditt förtroende.

I dessa rutiner tillkännages hur IBM och dess närstående bolag behandlar information på sina webbplatser, från vilken typ av uppgifter som samlas in och spåras till hur uppgifterna används, delas eller på annat sätt bearbetas offline. Här beskrivs också hur kakor, webbsignaler och annan teknik kan komma att användas i våra SaaS-erbjudanden (programvara-som-en-tjänst) och programvaruprodukter.

Dessa rutiner gäller IBMs webbplatser med länkar till rutinerna men de gäller inte de IBM-webbplatser som har egna rutiner för personuppgiftshantering. Dessutom gäller de inte fall där vi endast behandlar data för kunders räkning, till exempel när vi agerar som tjänsteleverantör för värdtjänster på webben.

Från tid till annan kan vi komplettera dessa rutiner med ytterligare information i samband med särskild kommunikation med dig.

IBM har mottagit TRUSTe Privacy Seal för de rutiner för personuppgiftshantering som beskrivs häri gällande våra ibm.com-webbplatser. Det innebär att våra rutiner för personuppgiftshantering gällande dessa webbplatser har granskats av TRUSTe i fråga om överensstämmelse med TRUSTes certifieringsstandarder , inbegripet transparens, ansvarsskyldighet, och valfrihet när det gäller insamling och användning av dina personuppgifter. Certifieringen omfattar endast information som har samlats in via www.ibm.com och inte information som kan ha samlats in via hämtningsbar programvara, SaaS-erbjudanden eller mobilappar. TRUSTes utvärdering visar också att dessa rutiner överensstämmer medAPEC Cross Border Privacy Rules-systemet. Om du har frågor eller klagomål angående våra rutiner för personuppgiftshantering på webben ber vi dig att kontakta IBMs webbplatssamordnare. Om du inte blir nöjd med svaret kan du kontakta TRUSTe. TRUSTe kommer att fungera som en länk för att lösa ditt problem.

Insamling av personuppgifter

Det finns flera olika situationer då du kanske väljer att lämna personuppgifter. Exempel - du kanske vill ge oss namn och kontaktuppgifter för att vi ska kunna kommunicera med dig, behandla en beställning eller förse dig med en prenumeration eller tjänst eller, om du är leverantör eller Business Partner, göra affärer med dig. Du kan också ge oss dina kreditkortsuppgifter när du vill köpa något av oss eller beskriva din utbildning och arbetslivserfarenhet i samband med att du söker tjänst hos IBM. Om du meddelar oss att du inte vill att vi ska använda uppgifterna för annan kontakt med dig efter det att vi uppfyllt dina önskemål, respekterar vi det.

Med hjälp av olika slags teknik kan IBM också komma att samla in uppgifter rörande din användning av våra webbplatser. När du besöker IBMs webbplatser kan vi till exempel logga vissa uppgifter som skickas från din webbläsare, såsom IP-adress, webbläsartyp och språk, tidpunkt för åtkomst och refererande webbplatsadresser. Dessutom innehåller vissa av våra programvaruprodukter teknik som innebär att IBM kan samla in viss information om produktanvändning. Dessutom kan vi komma att använda dylik teknik för att fastställa om du har öppnat ett e-postmeddelande eller klickat på en länk i ett e-postmeddelande. När vi samlar uppgifter på det här sättet kan vi föra statistik över användningen av våra webbplatser, programvaruprodukter och SaaS-erbjudanden och se hur effektiva de är. Vi kan också göra din användarupplevelse mer personanpassad när du besöker våra webbplatser och anpassa vår kommunikation med dig. Mer information om de tekniktyper vi använder finns under Kakor, webbsignaler och annan teknik nedan.

Från tid till annan kan vi också från andra källor komma att samla in uppgifter som rör dig indirekt, till exempel från leverantörer av listor. När vi gör det ber vi leverantörerna att bekräfta att informationen har anskaffats lagligen av den tredje parten och att vi har rätt att inhämta den från dem och använda den.

Vi kan komma att kombinera de uppgifter vi samlar in, direkt eller indirekt, för att komplettera dem och för att anpassa vår interaktion med dig.

Användning av personuppgifter

I följande stycken beskrivs närmare hur IBM kan komma att använda dina personuppgifter.

Uppfyllande av din transaktionsbegäran

Om du beställer något från IBM, till exempel en produkt eller en tjänst, specifikt marknadsföringsmaterial, eller om du vill att vi ringer upp, kommer vi att använda dina uppgifter för att kunna uppfylla din begäran. För att vi ska kunna göra det, kan vi behöva lämna ut uppgifterna till andra, till exempel andra delar av IBM, IBMs Business Partners, finansinstitut, transportfirmor, postmyndigheter eller statliga myndigheter (t.ex. tullmyndigheter) som är involverade för att begäran ska kunna uppfyllas. I samband med en transaktion kan vi också kontakta dig som del av våra kundnöjdhetsundersökningar eller för marknadsinformationsändamål.

Personanpassning av din användarupplevelse på våra webbplatser

Vi kan komma att använda de uppgifter om dig som vi samlar in till att ge dig en personlig användarupplevelse på våra webbplatser, till exempel förse dig med innehåll som kan vara av intresse för dig och förenkla navigeringen på våra webbplatser.

Tillhandahållande av support

Vi kan komma att använda dina personuppgifter till stöd för produkter eller tjänster som du anskaffat från oss, till exempel för att informera dig om produktuppdateringar eller rättningar.

Vi tillhandahåller även sessioner med direktchatt på våra webbplatser för att hjälpa dig när du navigerar på dem. Vi använder personuppgifter som du tillhandahåller via de sessionerna i enlighet med dessa rutiner för personuppgiftshantering.

När vi tillhandahåller dig teknisk support kan vi oavsiktligen få tillgång till data som du har tillhandahållit oss eller data som finns i ditt system. Sådana data kan innehålla information om dig, ditt företags anställda, kunder, partners eller leverantörer. De här rutinerna för personuppgiftshantering gäller inte för vår tillgång till eller hantering av sådan information. Villkoren för hanteringen och behandlingen av sådana data omfattas av gällande Användarvillkor eller andra avtal mellan dig och IBM, till exempel Användarvillkor för utbyte av felsökningsdata.

Marknadsföring

De uppgifter du tillhandahåller IBM, liksom de uppgifter vi har samlat in om dig indirekt, kan användas av IBM i marknadsföringssyfte. Innan vi använder dem kommer vi emellertid att ge dig möjlighet att välja om du vill att dina uppgifter ska användas på det sättet. Du kan när som helst välja att avstå från att ta emot marknadsföringsmaterial från oss. Det gör du genom att följa de anvisningar för detta som finns i varje e-postmeddelande du får, genom att informera oss om det när vi ringer dig eller genom att kontakta oss direkt (se "Frågor om personuppgiftshantering och access" nedan).

Vissa av vår erbjudanden marknadsförs gemensamt vilket innebär att de sponsras av både IBM och tredje part. Om du registrerar dig för sådana erbjudanden bör du vara medveten om att dina uppgifter även kan samlas in och delas med dessa tredje parter. Vi rekommenderar dig att sätta dig in i deras rutiner för personuppgiftshantering så att du förstår hur de hanterar information om dig.

Om du väljer "Skicka den här sidan med e-post" för att skicka den till någon annan ber vi om den personens namn och e-postadress. Vi skickar automatiskt ett engångsmeddelande via e-post som visar den valda sidan, men vi kommer inte att använda den informationen i några andra syften.

Rekrytering

I samband med en platsansökan eller förfrågan, oavsett om platsen utannonserats på en IBM-webbplats, kan du lämna oss uppgifter om dig själv, t.ex. en meritförteckning eller CV. Vi kan använda dessa uppgifter inom IBM och dess närstående enheter i syfte att behandla platsansökan eller förfrågan. Om du inte meddelar oss annat kan vi komma att behålla uppgifterna för eventuella framtida behov.

Övervakning eller registrering av samtal, chattar och annan kommunikation

Vissa onlinetransaktioner kan inbegripa att du ringer oss eller att vi ringer dig. De kan också inbegripa onlinechattar. Du bör vara medveten om att IBM har som allmän rutin att övervaka och i vissa fall registrera sådan kommunikation i personalutbildningssyfte eller kvalitetssäkringssyfte eller för att intyga förekomsten av en viss transaktion eller kommunikation.

Mobilappar och användning av information i miljöer för sociala nätverk

IBM tillhandahåller mobilappar för hämtning från olika leverantörer av mobilappar. IBM tillhandahåller också verktyg för sociala nätverk på en del av sina webbplatser för att möjliggöra informationsdelning och samarbete online mellan medlemmar som har registrerat sig för användning. Verktygen omfattar forum, wikier, bloggar och andra medieplattformar för sociala nätverk.

När du registrerar dig för att använda de här verktygen kan du bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Registreringsinformation som inte automatiskt görs tillgänglig för andra deltagare som en del av din profil omfattas av och skyddas i enlighet med de här rutinerna för personuppgiftshantering. Sådana program och verktyg kan också omfattas av andra rutiner för personuppgiftshantering med specifik information om insamlings- och behandlingsrutiner. Läs informationen om sådana rutiner så att du är införstådd med vad verktygen och programmen kan göra.

Allt övrigt innehåll som du lägger upp, till exempel bilder, information, åsikter och andra typer av personlig information som du gör tillgänglig för andra deltagare på de sociala plattformarna, är sådant som inte omfattas av de här rutinerna för personuppgiftshantering på webben. Sådant innehåll omfattas i stället av användningsvillkoren för dessa plattformar, samt eventuella ytterligare riktlinjer och information om personuppgiftshantering som tillhandahålls i samband med användningen, samt den process genom vilken du kan ta bort ditt innehåll från sådana verktyg eller få hjälp att göra det. Vi ber dig att läsa den informationen så att du är införstådd med dina, IBMs och andra parters rättigheter och skyldigheter i fråga om sådant innehåll. Du bör vara medveten om att det innehåll du publicerar på alla sådana plattformar för sociala nätverk blir tillgängligt för en bred publik inom och utanför IBM.

Skydda rättigheter samt egendom som tillhör IBM och andra

Vi kan också komma att dela med oss av dina uppgifter för att skydda rättigheter eller egendom som tillhör IBM, våra Business Partners, leverantörer, kunder eller andra om vi har rimliga skäl att anta att sådana rättigheter eller sådan egendom har påverkats eller kan komma att påverkas. Dessutom förbehåller vi oss rätten att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag och när vi anser att det behövs för att vi ska kunna skydda våra rättigheter, eller rättigheter som tillhör andra, eller för att följa ett domstolsbeslut eller en rättsprocess som gäller våra webbplatser.

Information för Business Partners

Om du representerar en IBM Business Partner kan du besöka IBM-webbplatser som är avsedda specifikt för IBM Business Partners. Vi kan komma att använda uppgifter som tillhandahålls på sådana webbplatser till att administrera och utveckla vår affärsrelation med dig, den Business Partner du representerar och IBM Business Partners i allmänhet. Vi kan till exempel använda dina uppgifter till att skicka närmare information om IBM Business Partner-program. Vi kan också lämna ut vissa uppgifter till andra affärspartner (med iakttagande av eventuella skyldigheter i fråga om konfidentialitet) eller till IBMs kunder eller potentiella kunder. I samband med en transaktion eller ett program kan vi också kontakta dig som del av våra kundnöjdhetsundersökningar eller för marknadsinformationsändamål.

Information för leverantörer

Om du representerar en IBM-leverantör kan du besöka IBM-webbplatser som är avsedda specifikt för IBM-leverantörer. Vi kan komma att använda de uppgifter som tillhandahålls på den webbplatsen i samband med att vi inleder eller utför en transaktion med dig. Vi kan till exempel behöva lämna ut uppgifterna till andra, såsom andra delar av IBM, IBMs Business Partners, kunder, transportfirmor, finansinstitut, postmyndigheter eller statliga myndigheter som är involverade för att begäran ska kunna uppfyllas. De kan också användas för administration och utvecklande av vår relation med dig, den leverantör du representerar och andra IBM-leverantörer i allmänhet.

Utlämnande av personuppgifter och internationella överföringar

IBM är en global organisation med affärsprocesser, organisationsstrukturer och tekniska system som omfattar många länder. Därför kan vi komma att lämna ut uppgifter om dig inom IBM och överföra dem till de länder i världen där vi bedriver verksamhet i samband med de användningsområden som anges ovan och i enlighet med dessa rutiner för personuppgiftshantering. Våra rutiner för personuppgiftshantering och tillvägagångssätt är utformade för att ge dig en enhetlig skyddsnivå för dina personuppgifter över hela världen. Det innebär att även i länder där dina uppgifter omfattas av ett lägre lagligt skydd kommer IBM att ändå behandla dina uppgifter på det sätt som beskrivs här.

I vissa fall använder IBM leverantörer i olika länder för att samla in, använda, analysera och på annat sätt behandla uppgifter för sin räkning. IBM har som rutinmässigt krav att sådana leverantörer ska behandla uppgifterna på ett sätt som överensstämmer med IBMs riktlinjer.

Ibland kan vi lämna ut uppgifter som identifierar dig på individnivå, och som vi har samlat in på våra webbplatser, till andra enheter som inte tillhör IBM och som inte agerar som våra leverantörer, till exempel våra Business Partners. Med undantag för vad som beskrivs i dessa rutiner för personuppgiftshantering kommer vi att göra detta först efter ditt medgivande. Vi kommer dock inte att sälja eller leasa ut sådana uppgifter.

Det kan uppstå situationer då IBM, av strategiska eller affärsmässiga skäl, väljer att sälja, köpa, fusionera eller på annat sätt omorganisera verksamheter i vissa länder. Sådana transaktioner kan inbegripa utlämnande av personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare, eller mottagande av sådana uppgifter från säljare. IBM har som rutin att på lämpligt sätt försöka skydda sådana uppgifter i den typen av transaktioner.

När du överför din information utanför insamlingslandet i något av de syften som anges ovan, så följer IBM gällande lagstiftning. Gällande data som kommer från ett av Europeiska unionens medlemsländer tillämpar IBM flera olika riktlinjer för dataöverföring (inklusive standardavtalsklausuler).

International Business Machines Corporation följer Safe Harbor-ramavtalet mellan USA och Schweiz som har fastställts av United States Department of Commerce vad gäller insamling, användning och bevarande av information som samlas in i Schweiz. International Business Machines Corporation har certifierat att man följer Safe Harbor-sekretessprinciperna om meddelanden, val, vidarebefordran, säkerhet, dataintegritet, åtkomst och tillämpning. Om du vill veta mer om Safe Harbor-programmet och se International Business Machines Corporations certifiering kan du besöka http://www.export.gov/safeharbor/.

Du bör vara medveten om att i vissa fall kan personuppgifter lämnas ut till myndigheter i samband med rättsprocesser eller domstolsbeslut. Vi kan också komma att dela med oss av dina uppgifter för att skydda rättigheter och egendom som tillhör IBM, våra Business Partners, leverantörer, kunder eller andra om vi har rimliga skäl att anta att sådana rättigheter eller egendom har påverkats eller kan komma att påverkas.

Informationssäkerhet och kvalitet

Vi avser att skydda dina personuppgifter och upprätthålla deras kvalitet. IBM implementerar lämpliga fysiska, administrativa och tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, användning och spridning. Vi kan till exempel kryptera vissa känsliga personuppgifter, såsom kreditkortsuppgifter, när vi överför sådan information över Internet. Dessutom kräver vi att våra leverantörer skyddar sådana uppgifter mot obehörig åtkomst, användning och spridning.

Behållande

Vi kommer att behålla din registreringsinformation så länge ditt konto är aktivt eller enligt vad som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänster. Om du vill begära att vi inte längre ska använda din registreringsinformation för att tillhandahålla dig tjänster kan du kontakta oss på NETSUPP@us.ibm.com. Vi kommer att behålla och använda din registreringinformation enligt vad som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och vidmakthålla våra avtal.

Kakor, webbsignaler och annan teknik

Som nämnts ovan samlar vi in uppgifter från dina besök på våra webbplatser och din användning av våra SaaS-erbjudanden och våra programvaruprodukter för att vi ska kunna föra statistik om hur effektiva de är samt för att göra din användarupplevelse mer personanpassad och för att anpassa vår kommunikation med dig. Vi gör detta med hjälp av olika tekniker, bland annat skript, märkord, lokala delade objekt (Flash-kakor), signaler för lokal lagring (HTML5) och s.k. kakor. En kaka är är en mängd data som en webbplats kan skicka till din webbläsare, och som sedan kan lagras på din dator i form av en märkning som identifierar din dator. Kakor används ofta för att mäta hur en webbplats används (t.ex. antal besökare och hur länge besöken varar) och hur effektiv den är (t.ex. vilka ämnen besökarna är mest intresserade av) samt för att underlätta navigeringen eller användningen. De är alltså inte associerade till några personuppgifter, men de används även ibland för att besökaren ska få en mer personlig upplevelse av webbplatsen eftersom kakorna associeras till profilinformation eller användarinställningar. På sikt ger den här informationen värdefull kunskap som kan bidra till en bättre användarupplevelse.

Kakor kategoriseras vanligtvis som sessionskakor eller beständiga kakor. Sessionskakor hjälper dig att navigera effektivt på webbplatsen och spårar ditt bläddrande mellan sidor så att du inte blir tillfrågad om information som du har angett tidigare under samma besök. Sessionskakor lagras i det temporära minnet och raderas när webbläsaren stängs. Beständiga kakor lagrar däremot användarinställningar för både det aktuella och efterföljande besök. De skrivs på hårddisken till din enhet och är fortfarande giltiga när du startar om webbläsaren. Vi använder beständiga kakor exempelvis för att registrera ditt val av språk och land.

Även om IBMs webbplatser för närvarande inte identifierar automatiserade webbläsarsignaler gällande spårningsmekanismer, t.ex. "spåra inte"-instruktioner, kan du generellt konfigurera önskade sekretessinställningar gällande användning av de flesta tekniker för kakor och liknande i webbläsaren. Gå till rubriken Verktyg (eller motsvarande) i din webbläsare och läs om hur du kontrollerar kakor. Du kan i de flesta fall ange inställningar i webbläsaren så att du meddelas innan du får en kaka, så att du kan bestämma om du ska acceptera den eller inte. Du kan också avaktivera kakor helt och hållet i webbläsaren genom de allmänna inställningarna. Kakorna i våra programvaruprodukter kan avaktiveras i själva produkten. Eftersom kakor ger dig tillgång till vissa funktioner på våra webbplatser eller i våra programvaruprodukter och SaaS-erbjudanden rekommenderar vi att du låter dem vara aktiverade. Om du spärrar, avaktiverar eller på annat sätt avvisar våra kakor kommer vissa webbsidor att inte visas på rätt sätt, och du kommer till exempel inte att kunna lägga artiklar i din kundvagn, gå vidare till kassan eller använda några webbplatstjänster som kräver att du loggar in. För en del IBM-webbplatser, SaaS-erbjudanden och programvaruprodukter används också webbsignaler eller annan teknik för att vi ska kunna anpassa de webbplatserna så att de ger bättre kundservice. Sådan teknik kan tillämpas på ett antal sidor på IBMs webbplatser. När en besökare går in på dessa sidor genereras ett icke-identifierbart meddelande om besöket som kan behandlas av oss eller våra leverantörer. Sådana webbsignaler samverkar vanligtvis med kakor. Om du inte vill att dina uppgifter om kakor ska kunna associeras till dina besök på dessa sidor eller din användning av dessa produkter kan du ställa in din webbläsare så att den avvisar kakor i själva produkten. Om du avvisar kakor kommer webbsignaler och andra tekniker fortfarande att upptäcka besök på dessa sidor, men dessa kan inte associeras till uppgifter som lagras i kakor.

Om du vill ha mer information om den teknik som används av våra SaaS-erbjudanden och programvaruprodukter, till exempel hur de avaktiveras, läser du användarhandboken för den programvaruprodukt eller det SaaS-erbjudande du använder. Om du vill ha information om hur IBMs kunder använder kakor och annan teknik i sin egen implementering av IBMs programvaruprodukter och SaaS-erbjudanden klickar du här.

Vi använder lokala delade objekt, t.ex. Flash-kakor, och lokal lagring, t.ex. HTML5, till att lagra innehållsinformation och användarinställningar. Tredje parter som vi samarbetar med för att tillhandahålla vissa funktioner på vår webbplats eller för att visa IBM-reklam på andras webbplatser baserat på din webbläsaraktivitet använder också Flash-kakor eller HTML5 för insamling och lagring av information. Olika webbläsare har egna hanteringsverktyg för borttagning av HTML5. För hantering av Flash-kakor besöker du http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Vi kan även inkludera webbsignaler i marknadsföringsmeddelanden via e-post eller i våra nyhetsbrev så att vi kan fastställa om meddelandet har öppnats och om någon har klickat på länkar i det.

Vissa av våra Business Partners har webbsignaler och kakor på vår webbplats. Dessutom kan tredje part genom knappar för sociala medier logga viss information, såsom IP-adress, webbläsartyp och språk, åtkomsttid och refererade webbplatsadresser. Om du är inloggad på sådana webbplatser för sociala medier kan de också länka sådan insamlad information till din profil på den webbplatsen. Vi har ingen kontroll över dessa spårningstekniker från tredje part. Observera att domänen s81c.com som används till att leverera statiskt innehåll på vissa av våra webbplatser drivs av IBM och inte av tredje part.

Onlinereklam

IBM presenterar inte onlinereklam från tredje part på våra webbplatser, men vi marknadsför våra produkter och tjänster på andra företags webbplatser. Sätt dig in i dessa webbplatsoperatörers eller nätannonsörers regler för personuppgiftshantering så att du förstår deras rutiner när det gäller reklam, till exempel vilken typ av uppgifter de kan samla in om din användning av Internet. Vissa reklamnätverk som vi använder kan vara medlemmar i NAI (Network Advertising Initiative) eller EDAA (European Interactive Digital Advertising). Enskilda personer kan välja att inte ta emot reklam från NAI- och EDAA-medlemmar och nätverk genom att besöka http://www.networkadvertising.org and http://www.youronlinechoices.eu/

Vi samarbetar också med vissa tredje parter för hanteringen av vår reklam på andra webbplatser. Sådana tredje parter kan använda kakor och webbsignaler för att samla in information (t.ex. din IP-adress) om dina aktiviteter på IBMs och andras webbplatser, för att ge dig riktad IBM-reklam baserat på dina intressen. I USA och Kanada identifieras IBM-reklam som är riktad till dig med AdChoices-ikonen eftersom IBM deltar i Digital Advertising Alliances självregleringsprogram för beteendebaserad reklam på webben (se youradchoices.com och youradchoices.ca). Du kan klicka på ikonen i själva annonsen om du vill ändra användarinställningarna. Om du inte vill att den här informationen ska användas i syfte att ge dig riktad reklam kan du avstå genom att klicka här. Observera att detta inte innebär att du avstår från reklam som inte är riktad. Du kommer fortfarande att få allmän reklam som inte är riktad.

Länkar till icke-IBM-webbplatser och tredjepartsprogram

För att du ska kunna interagera med andra webbplatser där du kan ha konto (t.ex. Facebook och andra webbplatser för sociala medier) eller delta i gemenskaper på sådana webbplatser kan vi tillhandahålla länkar eller bädda in tredjepartsprogram som gör att du kan logga in, publicera innehåller eller delta i gemenskaper från våra webbplatser.

Vi kan också tillhandahålla allmänna länkar till icke-IBM-webbplatser.

Din användning av sådana länkar och program omfattas av den tredje partens rutiner för personuppgiftshantering på webben, och du bör sätta dig in i den tredje partens rutiner för personuppgiftshantering på webben innan du använder länkarna eller programmen.

IBM ansvarar inte för personuppgiftshantering eller innehåll på sådana webbplatser.

Meddelande om ändringar

Ett meddelande kommer att finnas högst upp på denna sida i 30 dagar om dessa rutiner för personuppgiftshantering ändras på ett väsentligt sätt. Om vi tänker använda dina personuppgifter på ett annat sätt än vad som meddelades vid tiden för insamlandet kommer vi att underrätta dig, och du kan då välja om du vill låta oss använda dina personuppgifter på ett sådant sätt eller inte.

Frågor om personuppgiftshantering och access

Om du har några frågor om IBMs rutiner för hantering av personuppgifter kan du skicka ett e-postmeddelande till IBMs webbplatssamordnare. Du kan också kontakta oss på:

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
USA

I vissa fall har du möjlighet att se eller redigera dina personuppgifter på webben. Om dina uppgifter inte är tillgängliga på webben och du vill ha en kopia av vissa uppgifter som du har tillhandahållit IBM, eller om du upptäcker att informationen är felaktig och vill att vi skall korrigera den, kan du kontakta oss.

Innan IBM kan tillhandahålla dig någon information eller korrigera felaktigheter kommer vi dock att be dig bekräfta din identitet och tillhandahålla fler uppgifter för att hjälpa oss att besvara din begäran. Vi kommer att kontakta dig inom 30 dagar efter begäran.

Om du inte längre vill ta emot e-postmeddelanden med marknadsföring från IBM ber vi dig att skicka ett meddelande till NETSUPP@us.ibm.com eller följa de anvisningar för att välja bort detta som ingår i varje e-postmeddelande med marknadsföring.

TRUSTe European Safe Harbor certification
TRUSTe