Tämä lausuma astuu voimaan marraskuu 2016. Lausuman edellinen versio on saatavissa täältä.

Tietosuoja on IBM:lle tärkeä asia. Luottamuksesi säilyttäminen on meille ensisijaista.

Tässä lausumassa kuvataan IBM:n ja sen konserniyhtiöiden Web-sivustoissa käytetyt tietojen käsittelykäytännöt. Käytäntöihin sisältyvät Web-sivustojemme käyttäjiä koskevien kerättävien ja jäljitettävien tietojen laji, tietojen käyttötavat sekä se, miten tietoja luovutetaan tai muutoin käsitellään offline-tilassa. Lausumassa on myös kuvattu se, miten evästeitä, jäljitteitä (web beacon) ja muita tekniikoita käytetään SaaS (Software as a Service) -palveluratkaisutuotteissa ja ohjelmistotuotteissa.

Tämä lausuma koskee niitä IBM-sivustoja, jotka on linkitetty tähän lausumaan, mutta ei niitä IBM-sivustoja, joilla on oma tietosuojalausuma. Lausumaa ei sovelleta myöskään niissä tapauksissa, joissa IBM käsittelee tietoja asiakkaiden puolesta näiden hyväksi, esimerkiksi silloin, kun IBM toimii Web-käyttöpalvelujen palveluntarjoajana.

IBM saattaa aika ajoin täydentää tätä lausumaa IBM:n ja käyttäjän tai asiakkaan keskinäiseen kanssakäymiseen liittyvillä lisätiedoilla.

IBM:lle on myönnetty TRUSTe:n Privacy Seal -merkki tässä tietosuojalausumassa kuvatuista käytännöistä ibm.com-Web-sivustojen osalta. Tämä merkitsee sitä, että TRUSTe on arvioinut kyseisissä Web-sivustoissa soveltamamme käytännöt TRUSTe:n sertifiointivaatimusten mukaisiksi henkilökohtaisten tietojen keräämisen ja käytön avoimuuden, vastuun ja valinnanvapauden osalta. Merkki kattaa vain tiedot, jotka on kerätty sivuston www.ibm.com kautta, mutta ei kata tietoja, joita saatetaan kerätä ladattavien ohjelmistojen, SaaS-tuotteiden tai mobiilisovellusten kautta. Nämä käytännöt ovat TRUSTe:n arvion mukaan myös APECin rajat ylittävien yksityisyyden suojaa koskevien sääntöjen mukaiset. Jos haluat kysyä jotakin IBM:n tietosuojakäytännöstä tai toimintatavoista tai valittaa niistä, ota yhteys IBM:n Web-sivustokoordinaattoriin. Jos et ole tyytyväinen vastaukseen, voit ottaa yhteyttä TRUSTe:hen. TRUSTe toimii sen jälkeen välittäjänä pyrittäessä ratkaisemaan ongelmat.

Henkilötietojen keräys

Voit halutessasi antaa IBM:lle henkilötietoja suoraan erilaissa tilanteissa. Voit antaa IBM:lle esimerkiksi nimesi ja yhteystietosi, joita voidaan tarvita yhteydenpitoon, tuotteen tilaukseen, tilauksen käsittelyyn, palvelun rekisteröintiin, tilauksen toimitukseen taikka, jos olet toimittaja tai Business Partner, IBM:n ja edustamasi yrityksen välisten liiketoimien toteutukseen. Saatat antaa luottokorttitietosi tuotteita ostaessasi tai kuvauksen koulutus- ja työkokemuksestasi hakiessasi työtä IBM:ltä. Jos ilmoitat, että et halua IBM:n käyttävän tietoja myöhemmissä yhteydenotoissa, IBM noudattaa toivettasi.

IBM saattaa eri tekniikoiden avulla kerätä tietoja myös siitä, mitä IBM:n Web-sivustoja ja SaaS-tuotteita henkilö käyttää. Kun esimerkiksi vierailet IBM:n Web-sivustoissa tai käytät IBM SaaS -tuotteita, IBM saattaa kirjata tietyt selaimesi IBM:lle lähettämät tiedot, kuten IP-osoitteesi, selaimesi lajin ja kielen, käyttöajan sekä asianomaiseen Web-sivustoon viittaavien Web-sivustojen osoitteet. IBM saattaa kerätä tietoja myös sivuista, joita tarkastelet IBM:n Web-sivustojen sisällä, sekä muista IBM:n Web-sivuilla tekemistäsi toimista. Tämän lisäksi osa IBM:n ohjelmistotuotteista sisältää tekniikoita, joiden avulla IBM kerää tiettyjä tietoja tuotteen käytöstä. Tämän lisäksi IBM saattaa eri tekniikoiden avulla selvittää, oletko avannut sähköpostiviestin tai napsauttanut sähköpostiviestin sisältämää linkkiä. Keräämällä tietoja tällä tavalla IBM pystyy laatimaan tilastoja Web-sivustojensa, ohjelmistotuotteidensa ja SaaS-tuotteidensa käytöstä ja tehokkuudesta, tarjoamaan käyttäjälle tai asiakkaalle henkilökohtaisempaa palvelua sekä mukauttamaan kanssakäymistään käyttäjän tai asiakkaan kanssa. Lisätietoja IBM:n käyttämistä tekniikoista on jäljempänä kohdassa Evästeet (cookie), jäljitteet (web beacon) ja muut tekniikat.

IBM saattaa myös aika ajoin kerätä muista lähteistä asiakkaaseen tai käyttäjään epäsuorasti liittyviä tietoja, kuten merkitä toimittajia luetteloon. Näin toimiessaan IBM pyytää toimittajia vahvistamaan, että kolmas osapuoli on hankkinut tiedot laillisesti ja että IBM:llä on oikeus saada tiedot kolmannelta osapuolelta ja käyttää niitä.

IBM saattaa yhdistää suoraan tai epäsuorasti keräämiään tietoja. Tarkoituksena on varmistaa tietojen paikkansapitävyys ja täydellisyys sekä se, että IBM pystyy paremmin mukauttamaan kanssakäymistään käyttäjän tai asiakkaan kanssa.

Henkilötietojen käyttö

Seuraavissa kappaleissa kuvataan, miten IBM voi käyttää henkilötietojasi.

Tapahtumapyynnön toteutus

Jos hankit IBM:ltä esimerkiksi tuotteen tai palvelun tai pyydät yhteydenottoa tai esitteitä, IBM käyttää antamiasi tietoja hankinnan tai pyynnön toteutuksessa. Toteutus saattaa edellyttää tietojen luovutusta esimerkiksi muille siihen osallistuville tahoille, kuten IBM:n Business Partnereille, rahoituslaitoksille, kuljetusyhtiöille, postilaitokselle tai valtion viranomaisille (esimerkiksi tullilaitokselle). IBM voi tapahtuman yhteydessä myös pyytää asiakasta osallistumaan asiakastyytyväisyyskyselyyn tai markkinatutkimukseen.

Henkilökohtaisen palvelun tarjoaminen IBM:n Web-sivustoissa

IBM saattaa keräämiensä tietojen avulla muodostaa asiakkaalle tai käyttäjälle tämän käyttökokemusta parantavan mukautetun ympäristön Web-sivustoissaan tarjoamalla käytettäväksi asiakasta tai käyttäjää mahdollisesti kiinnostavaa sisältöä ja helpottamalla sivustoissa siirtymistä.

Tukipalvelun antaminen

IBM saattaa käyttää henkilötietojasi toimittaessaan IBM:ltä hankkimillesi tuotteille tai palveluille tukipalveluja, joita ovat esimerkiksi ilmoitukset tuotepäivityksestä tai -korjauksesta.

IBM tarjoaa Web-sivustoissaan käyttöön myös online-keskusteluja, joiden avulla saat tukea selatessasi IBM-sivustoja. IBM käyttää näissä istunnoissa antamiasi henkilötietoja tässä tietosuojalausumassa esitetyllä tavalla.

Teknistä tukipalvelua toimittaessaan IBM saattaa satunnaisesti saada käyttöönsä dataa, jonka käyttäjä tai asiakas on toimittanut IBM:lle tai joka sijaitsee käyttäjän tai asiakkaan järjestelmässä. Tämä data saattaa sisältää tietoja käyttäjästä tai asiakkaasta, tämän organisaatiosta tai kyseisen organisaation työntekijöistä, asiakkaista, kumppaneista tai alihankkijoista. Tätä tietosuojalausumaa ei sovelleta näiden tietojen saantiin tai käsittelyyn. Tällaisen datan käsittelyä ja prosessointia koskevat ehdot kuuluvat soveltuvien käyttöehtojen tai muiden asiakkaan ja IBM:n välisten sopimusten piiriin, joista esimerkkinä on vianmääritystietojen vaihtoa koskevat käyttöehdot Terms of Use for Exchanging Diagnostic Data.

Markkinointi

IBM voi käyttää henkilön antamia ja henkilöstä epäsuorasti keräämiään tietoja markkinointitarkoituksiin. Ennen tietojen käyttöä IBM tarjoaa henkilölle kuitenkin tilaisuuden päättää, saako IBM käyttää tietoja tähän tarkoitukseen. Henkilö voi milloin tahansa kieltäytyä ottamasta vastaan markkinointiaineistoa IBM:ltä toimimalla vastaanottamaansa sähköpostiviestiin sisältyvien tiedotteiden tilauksen peruutusohjeiden mukaisesti (ohjeet sisältyvät kuhunkin sähköpostiviestiin), ilmoittamalla kieltäytymisestä IBM:n edustajan ottaessa yhteyden puhelimitse tai ottamalla yhteyden suoraan IBM:ään (katso jäljempänä kohta "Tietosuojaa koskevat kysymykset ja tietojen saanti").

Jotkin IBM:n tarjoukset saattavat sisältää myös muiden yritysten tuotemerkkejä ja saattavat olla IBM:n ja tällaisen kolmannen osapuolen yhteisesti laatimia. Jos tilaat näitä tuotteita, muista, että myös kyseiset kolmannet osapuolet saattavat saada tietosi joko keräämällä ne tai yhteiskäytön välityksellä. IBM kehottaa selvittämään, millä tavalla asianomaiset tahot käsittelevät asiakasta tai käyttäjää koskevia tietoja, tutustumalla näiden tahojen tietosuojakäytäntöön.

Jos lähetät ystävälle tai kollegalle tietoja valitsemalla vaihtoehdon Email This Page (Lähetä tämä sivu sähköpostitse), IBM pyytää antamaan kyseisen henkilön nimen ja sähköpostiosoitteen. IBM lähettää valitsemasi sivun kerran automaattisesti, mutta ei käytä kyseisiä tietoja muihin tarkoituksiin.

Rekrytointi

IBM:n Web-sivustossa tai muussa välineessä julkistettua työpaikkaa koskevassa hakemuksessaan tai tiedustelussaan henkilö voi antaa IBM:lle henkilötietoja, esimerkiksi ansioluettelon. IBM voi käyttää näitä tietoja kaikissa yksiköissään työhönottopäätöksiä tehdessään tai tiedustelun osoittamassa tarkoituksessa. IBM voi säilyttää tiedot tulevaa käyttöä varten, jos tietojen antaja ei ole tätä kieltänyt.

Puhelujen, keskustelujen ja muun kanssakäymisen valvonta ja nauhoitus

Tiettyihin verkon välityksellä toteutettuihin tapahtumiin voi sisältyä asiakkaan yhteydenottoja IBM:ään puhelimitse tai päinvastoin. Niihin saattaa sisältyä myös online-keskusteluja. Tällöin on syytä muistaa, että IBM:llä on yleisenä käytäntönä nauhoittaa puheluja ja joissakin tapauksissa tallentaa ne henkilöstön koulutusta tai laadunvarmistusta varten tai säilyttää nauhoitteita todisteena jostakin tietystä tapahtumasta tai kanssakäymisestä.

Mobiilisovellukset ja tietojen käyttö yhteisöllisyyttä tukevaa tietotekniikkaa hyödyntävässä ympäristössä

IBM:n mobiilisovelluksia voi ladata useista mobiilisovellusten kauppapaikoista. Lisäksi IBM tarjoaa joillakin Web-sivustoillaan käytettäväksi yhteisöllisyyttä tukevia työkaluja edistääkseen verkon välityksellä tapahtuvaa yhteiskäyttöä ja ryhmätyötä kyseiset työkalut käyttöönsä rekisteröineiden jäsenten keskuudessa. Näitä työkaluja ovat keskusteluryhmät, wikit, blogit ja muut sosiaaliset mediaympäristöt.

Kun henkilö lataa ja käyttää näitä sovelluksia tai rekisteröi näitä työkaluja käyttöönsä, häntä saatetaan pyytää antamaan tiettyjä henkilötietoja. Rekisteröitäessä annettujen tietojen suojauksessa noudatetaan tätä tietosuojalausumaa, lukuun ottamatta tietoja, jotka ovat automaattisesti muiden osallistujien käytettävissä osana henkilön profiilia. Nämä sovellukset ja työkalut voivat myös sisältää tietosuojalausuman täydennyksiä, joissa on tarkemmat tiedot keruu- ja käsittelykäytännöistä. Lue lausuman täydennykset, jotta ymmärrät, mitä työkalut ja sovellukset voivat tehdä.

Tämä tietosuojalausuma ei koske mitään muuta lisäämääsi sisältöä, kuten kuvia, tietoja, mielipiteitä tai muita henkilökohtaisia tietoja, jotka annat muiden osallistujien ulottuville näissä sosiaalisissa ympäristöissä tai sovelluksissa. Tällaiseen sisältöön sovelletaan näiden sovellusten tai ympäristöjen omia käyttöehtoja ja muita kyseisten sovellusten tai ympäristöjen käyttöä mahdollisesti ohjaavia sääntöjä ja tietosuojatietoja sekä prosessia, jossa voit poistaa sisältösi tällaisista työkaluista tai saada apua siihen. Tutustumalla niihin ymmärrät paremmin tällaista sisältöä koskevat käyttäjän, IBM:n ja muiden osapuolien oikeudet ja velvollisuudet. On syytä muistaa, että yhteisöllisyyttä tukevassa ympäristössä julkistettu sisältö saattaa olla muiden, myös IBM:n ulkopuolisten henkilöiden käytettävissä.

IBM:n ja muiden tahojen oikeuksien ja omaisuuden suojaus

IBM saattaa myös käyttää tai jakaa henkilön tietoja suojellakseen oikeuksiaan tai omaisuuttaan tai Business Partneriensa, toimittajiensa, asiakkaidensa tai muiden tahojen oikeuksia tai omaisuutta, jos IBM katsoo sillä olevan perusteltu syy uskoa tietojen vaikuttaneen tai voivan vaikuttaa kyseisiin oikeuksiin tai omaisuuteen. Lisäksi IBM:llä on oikeus luovuttaa henkilön henkilötietoja, jos laki niin määrää tai jos IBM uskoo luovutuksen olevan välttämätöntä omien oikeuksiensa tai muiden tahojen oikeuksien suojelemiseksi taikka Web-sivustojaan koskevan oikeudenkäynnin sitä edellyttäessä tai noudattaakseen oikeusistuimen määräystä tai päätöstä.

Tietoja Business Partnereille

Jos henkilö edustaa IBM:n yhteistyökumppania, hän voi käydä nimenomaan IBM:n Business Partnereille tarkoitetussa sivustossa. Tällaisessa sivustossa annettuja tietoja voidaan käyttää henkilön, hänen edustamansa Business Partnerin ja muiden IBM:n Business Partnerien ja IBM:n välisten liikesuhteiden hallintaan ja edistämiseen. Annettujen tietojen perusteella IBM voi esimerkiksi lähettää henkilölle tietoja IBM:n Business Partner -ohjelmista tai luovuttaa tiettyjä tietoja muille Business Partnereille voimassa olevien salassapitosopimusten mukaisesti. IBM voi luovuttaa kyseisiä tietoja myös asiakkaille tai mahdollisille asiakkaille. IBM voi tietyn tapahtuman tai ohjelman yhteydessä myös pyytää henkilöä osallistumaan asiakastyytyväisyyskyselyyn tai markkinatutkimukseen.

Tietoja toimittajille

Jos henkilö edustaa IBM:n toimittajaa, hän voi käydä IBM:n toimittajille tarkoitetussa Web-sivustossa. IBM voi käyttää sivustossa annettuja tietoja, kun toimittajalle laaditaan tai kun tämän kanssa toteutetaan liiketapahtuma. Tämä saattaa edellyttää tietojen luovutusta esimerkiksi muille siihen osallistuville tahoille, kuten IBM:n tytäryhtiöille tai IBM:n Business Partnereille, asiakkaille, kuljetusyhtiöille, rahoituslaitoksille, postilaitokselle tai valtion viranomaisille. Tietoja voidaan käyttää henkilön, hänen edustamansa toimittajan ja muiden IBM:n toimittajien ja IBM:n välisten suhteiden hallintaan ja edistämiseen.

Henkilötietojen yhteiskäyttö ja kansainväliset siirrot

IBM on kansainvälinen yritys, jonka liiketoiminta, hallinto ja tekniset järjestelmät on hajautettu useaan maahan. IBM voi luovuttaa henkilötietoja yrityksen sisäiseen käyttöön ja siirtää niitä maihin, joissa se harjoittaa liiketoimintaa, edellä esitettyjen käyttöyhteyksien sitä edellyttäessä ja tämän tietosuojalausuman mukaisella tavalla. IBM:n tietosuojalausuma ja tietosuojakäytännöt on suunniteltu tarjoamaan henkilötiedoille yhdenmukaisen tason suojaa kaikkialla maailmassa. Tämä tarkoittaa sitä, että niissäkin maissa, joissa lainsäädäntö ei suojaa henkilötietoja yhtä hyvin kuin IBM, IBM käsittelee henkilötietoja tässä kuvatulla tavalla.

Joissakin tapauksissa IBM käyttää eri maissa sijaitsevia toimittajia, jotka keräävät, käyttävät, analysoivat ja muilla tavoilla käsittelevät tietoja IBM:n puolesta. IBM edellyttää näiltä toimittajilta IBM:n käytäntöjen mukaista tietoturvaa.

IBM saattaa aika ajoin luovuttaa tietoja, joista henkilö on tunnistettavissa ja jotka IBM on kerännyt Web-sivustojensa välityksellä, muille IBM:ään kuulumattomille tahoille, jotka eivät toimi IBM:n toimittajina (esimerkiksi IBM:n Business Partnereille). Tässä tietosuojalausumassa määritettyjä tapauksia lukuun ottamatta IBM toimii näin vain henkilön etukäteen antamalla suostumuksella. IBM ei kuitenkaan myy tai anna vuokralle tällaisia tietoja.

IBM voi strategisista tai muista liiketoimintaan liittyvistä syistä myydä, ostaa, sulauttaa tai muulla tavalla uudelleenjärjestellä yrityksiä joissakin maissa. Tällaisessa liiketoimessa mahdolliset tai todelliset ostajat voivat saada haltuunsa henkilötietoja. IBM:n käytäntönä on pyrkiä asianmukaisesti suojaamaan tiedot tällaisissa liiketoimissa.

Kun henkilön tietoja siirretään edellä mainituissa tarkoituksissa tietojen keruumaan ulkopuolelle, IBM noudattaa sovellettavaa lainsäädäntöä. Siirtäessään Euroopan unionin jäsenmaasta peräisin olevia tietoja IBM käyttää useita erilaisia tiedonsiirtomekanismeja (esimerkiksi mallisopimuslausekkeita).

International Business Machines Corporation noudattaa Yhdysvaltain kauppaministeriön määrittämällä tavalla Yhdysvaltojen ja Sveitsin välistä Safe Harbor Framework -sopimusta, joka koskee Sveitsistä saatavien henkilötietojen keräystä, käyttöä ja säilytystä. International Business Machines Corporation on vahvistanut, että se noudattaa Safe Harbor -sopimuksen tietosuojaa koskevia periaatteita, jotka liittyvät ilmoituksiin, valintaan, edelleenlähetykseen, tietoturvaan, tietojen eheyteen, käyttöön ja valvontaan. Lisätietoja Safe Harbor -ohjelmasta ja International Business Machines Corporationin sertifioinnista on osoitteessa http://www.export.gov/safeharbor/.

Tietyissä olosuhteissa henkilötietoja on luovutettava viranomaisille, kuten oikeudenkäynnin sitä edellyttäessä tai oikeusistuimen määräyksen tai päätöksen noudattamiseksi. IBM saattaa myös jakaa henkilön tietoja suojellakseen oikeuksiaan tai omaisuuttaan tai Business Partneriensa, toimittajiensa, asiakkaidensa tai muiden tahojen oikeuksia tai omaisuutta, jos IBM katsoo sillä olevan perusteltu syy uskoa tietojen vaikuttaneen tai voivan vaikuttaa kyseisiin oikeuksiin tai omaisuuteen.

Tietoturva ja tietojen paikkansapitävyys

IBM:n tarkoituksena on suojata henkilötietojasi ja pitää tiedot oikeellisina. IBM toteuttaa kohtuullisiksi katsomiaan fyysisiä, hallinnallisia ja teknisiä turvatoimia, joiden avulla henkilötiedot suojataan luvattomalta saannilta, käytöltä ja paljastumiselta. IBM esimerkiksi salakirjoittaa tietyt henkilötiedot, kuten luottokorttitiedot, siirtäessään kyseisiä tietoja Internetin välityksellä. IBM myös edellyttää toimittajiltaan, että nämä suojaavat tällaiset tiedot luvattomalta saannilta, käytöltä ja paljastumiselta.

Säilytys

IBM säilyttää rekisteröintitietojasi niin kauan kuin tilisi on käytössä tai tarpeen mukaan, jotta IBM voi tarjota sinulle palveluja. Jos haluat, että IBM ei enää käytä rekisteröintitietojasi palvelujen tarjoamiseen, lähetä sähköpostia osoitteeseen NETSUPP@us.ibm.com. IBM säilyttää ja käyttää rekisteröintitietojasi tarpeen mukaan täyttääkseen juridiset velvoitteensa, ratkaistakseen kiistoja ja noudattaakseen sopimuksiaan.

Evästeet (cookie), jäljitteet (web beacon) ja muut tekniikat

Kuten edellä on jo mainittu, keräämällä tietoja käynneistä Web-sivustoissaan ja SaaS-tuotteiden käytöstä IBM pystyy laatimaan tilastoja sivustojen ja tuotteiden käytöstä ja tehokkuudesta, tarjoamaan käyttäjälle tai asiakkaalle henkilökohtaisempaa palvelua sekä mukauttamaan kanssakäymistään käyttäjän tai asiakkaan kanssa. IBM kerää tietoja käyttämällä useita tekniikoita, myös komentosarjoja, tunnisteita, paikallisia jaettuja objekteja (Flash-evästeitä), paikallisia HTML5-tallennuskohteita ja evästeitä. Eväste on tiedosto, jonka Web-sivusto voi lähettää käyttäjän selaimeen, josta se voidaan tallentaa käyttäjän järjestelmään käyttäjän tietokoneen tunnistavana tunnisteena. Vaikka evästeiden avulla mitataan usein vain Web-sivuston käyttöä (kuten vierailijoiden määrää ja vierailun kestoa) ja tehokkuutta (kuten niitä aiheita, jotka kiinnostavat vierailijoita eniten) sekä helpotetaan siirtymistä tai käyttöä, eikä niitä sellaisinaan liitetä henkilötietoihin, evästeitä käytetään toisinaan mukauttamaan entuudestaan tunnetun kävijän käyttökokemusta Web-sivustosta yhdistämällä niihin profiilitietoja tai käyttäjän oletusasetuksia. Ajan kuluessa nämä tiedot antavat arvokasta tietoa siitä, miten käyttäjäkokemusta voidaan parantaa.

Evästeet luokitellaan yleensä istuntoevästeiksi tai pysyviksi evästeiksi. Istuntoevästeistä on apua tehokkaassa Web-sivustossa siirtymisessä ja niiden avulla pidetään kirjaa sivulta toiselle siirtymisestä, jotta sinulta ei kysytä tietoja, jotka olet jo antanut nykyisen vierailun aikana. Istuntoevästeet tallennetaan tilapäismuistiin ja poistetaan, kun verkkoselain suljetaan. Pysyvät evästeet tallentavat sen sijaan käyttäjän oletusasetukset nykyistä vierailua ja tulevia vierailuja varten. Ne tallennetaan laitteesi kiintolevyyn ja ne ovat edelleen kelvollisia, kun aloitat selaimen uudelleen. IBM käyttää pysyviä evästeitä esimerkiksi kielivalinnan ja maan sijainnin tallennukseen.

Vaikka IBM:n Web-sivustot eivät tällä hetkellä tunnista selaimen automaattisia signaaleja, jotka koskevat seurantamekanismeja, kuten Älä seuraa -käskyjä, voit määrittää yleiset, useimpia evästeitä ja vastaavia tekniikoita koskevat tietosuoja-asetukset Web-selaimessa. Lisätietoja evästeiden hallinnasta on selaimen Työkalut-valikossa (tai vastaavassa valikossa). Voit useimmissa tapauksissa asettaa selaimen antamaan ilmoituksen, ennen kuin se vastaanottaa evästeen. Näin voit valita, hyväksytkö evästeen. Voit myös yleensä poistaa evästeet käytöstä selaimessa. Ohjelmistotuotteiden evästeet voi poistaa käytöstä itse tuotteessa. Koska evästeiden avulla voidaan käyttää joitakin IBM:n Web-sivustojen ominaisuuksia taikka IBM:n ohjelmistotuotteiden tai SaaS-tuotteiden ominaisuuksia, on suositeltavaa jättää evästeet käyttöön. Jos estät järjestelmää ottamasta vastaan IBM:n evästeitä, poistat evästeet käytöstä tai muulla tavoin hylkäät ne, osa Web-sivuista ei ehkä näy kunnolla tai et pysty lisäämään nimikkeitä ostoskoriisi, siirtymään kassalle tai käyttämään mitään Web-sivuston palveluja, jotka edellyttävät sisäänkirjautumista. Joissakin IBM:n Web-sivustoissa, SaaS-tuotteissa ja ohjelmistotuotteissa käytetään myös jäljite- eli Web beacon -tekniikoita tai muita tekniikoita. Niiden avulla voidaan mukauttaa sivustoja ja näin parantaa asiakaspalvelua. Näitä tekniikoita saattaa olla käytössä monilla sivuilla IBM:n Web-sivustoissa. Kun käyttäjä siirtyy näille sivuille, järjestelmä luo vierailusta anonyymin ilmoituksen, jota IBM tai jokin sen toimittaja käyttää. Nämä jäljitteet toimivat evästeiden rinnalla. Jos et halua, että evästetietosi liitetään vierailuihisi näillä sivuilla tai näiden tuotteiden käyttöön, voit poistaa evästeet käytöstä selaimessa tai itse tuotteessa. Jos poistat evästeet käytöstä, jäljitteet ja muut tekniikat havaitsevat yhä käyntisi näillä sivuilla, mutta tekniikan luomia ilmoitustietoja ei liitetä muihin evästeisiin tallennettuihin tietoihin.

Lisätietoja IBM:n SaaS-tuotteiden ja ohjelmistotuotteiden käyttämistä tekniikoista sekä siitä, miten ne poistetaan käytöstä, on kyseisen ohjelmistotuotteen tai käyttämäsi SaaS-tuotteen käyttöoppaassa. Lisätietoja siitä, miten IBM:n asiakkaat voivat käyttää evästeitä ja muita tekniikoita omissa IBM-ohjelmistotuotteiden ja SaaS-tuotteiden käyttöönotoissaan, saat napsauttamalla tätä.

Käytämme paikallisia jaettuja objekteja, kuten Flash-evästeitä, ja paikallista tallennustilaa, kuten HTML5-kohteita, sisältöä koskevien tietojen ja asetusten tallennukseen. Myös kolmannet osapuolet, jotka yhteistyökumppaneinamme toimittavat joitakin ominaisuuksia Web-sivustoihimme tai esittävät IBM:n mainoksia omilla Web-sivustoillaan käyttäjän Web-selaushistorian perusteella, keräävät ja tallentavat tietoja Flash-evästeiden ja HTML5-kohteiden avulla. Selaimissa voi olla omat hallintatyökalunsa HTML5-kohteiden poistoa varten. Flash-evästeiden hallinnasta on lisätietoja osoitteessa http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

IBM saattaa sisällyttää jäljitteitä myös markkinointitarkoituksissa lähettämiinsä sähköpostiviesteihin tai uutiskirjeisiinsä sen selvittämiseksi, onko viesti avattu ja onko viestin tai kirjeen sisältämää linkkiä napsautettu.

Osa IBM:n yhteistyökumppaneista asettaa IBM:n sivustoon jäljitteitä ja evästeitä. Lisäksi ulkopuolisen sosiaalisen median painikkeet voivat kirjata tietoja, kuten IP-osoitteen, selaimen lajin ja kielen, käyttöajan sekä viittaukset Web-sivustojen osoitteisiin. Jos olet kirjautuneena näihin sosiaalisen median sivustoihin, ne voivat myös linkittää kerätyt tiedot profiilitietoihisi kyseisessä sivustossa. IBM ei ohjaa näitä ulkopuolisten toimijoiden seurantatekniikoita. Ota huomioon, että verkkoaluetta s81c.com hallitsee IBM, ei ulkopuolinen toimija. Verkkoalueen avulla toimitetaan staattista sisältöä joihinkin IBM:n Web-sivustoihin.

Online-mainonta

IBM ei toimita kolmansien osapuolien online-mainoksia Web-sivustoihinsa, mutta IBM mainostaa tuotteitaan ja palvelujaan muiden tahojen Web-sivustoissa. Tutustu Web-sivusto-operaattorien tai verkkomainostajien noudattamaan tietosuojakäytäntöön, jotta pääset selville toimijoiden mainonnassa noudattamista käytännöistä ja siitä, mitä tietoja nämä toimijat saattavat kerätä henkilön Internet-käytöstä. Jotkin IBM:n käyttämistä mainoksia verkossa välittävistä yrityksistä (advertising networks) saattavat olla alan Network Advertising Initiative (NAI)- tai European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) -yhteenliittymän jäseniä. Yksityishenkilöt voivat jättäytyä pois NAI- tai EDAA-jäsenyrityksen harjoittaman kohdemainonnan piiristä käymällä osoitteessa http://www.networkadvertising.org tai http://www.youronlinechoices.eu/.

IBM on myös sitoutunut tiettyjen kolmansien osapuolien kanssa muilla sivustoissa tapahtuvan mainonnan hallintaa varten. Nämä kolmannet osapuolet voivat käyttää evästeitä ja jäljitteitä sellaisten tietojen (kuten IP-osoitteen) keruussa, jotka kertovat, mitä toimia teet IBM:n ja kolmansien osapuolien Web-sivustoissa. Näiden tietojen avulla saat kiinnostuksen kohteisiin perustuvia, kohdistettuja IBM-mainoksia. Yhdysvalloissa ja Kanadassa voit tunnistaa sinulle kohdistetut IBM-mainokset AdChoices-kuvakkeen perusteella, sillä IBM on mukana Digital Advertising Alliancen verkkokäyttäytymiseen perustuvaa mainontaa koskevassa itsesääntelyohjelmassa (lisätietoja on osoitteissa youradchoices.com ja youradchoices.ca). Voit hallita oletusasetuksiasi napsauttamalla mainoksessa näkyvää kuvaketta. Jos haluat, ettei näitä tietoja käytetä kohdistettuihin mainoksiin, voit jättäytyä pois mainonnan piiristä napsauttamalla tätä. Huomaa, että tällä tavalla et voi jättäytyä pois kohdistamattomasta mainonnasta. Saat edelleen yleisiä kohdistamattomia mainoksia.

Linkit muihin kuin IBM:n Web-sivustoihin ja kolmansien osapuolten sovelluksiin

IBM:n Web-sivustoissa voi olla linkkejä tai upotettuja kolmansien osapuolten sovelluksia, joiden avulla voit kirjautua niihin, lisätä sisältöä tai liittyä yhteisöihin. Tällöin voit käyttää muita Web-sivustoja, joissa sinulla on tili (kuten Facebookia ja muita sosiaalisen median sivustoja) tai liittyä tällaisten sivustojen yhteisöihin.

IBM:n sivustoissa voi olla myös yleisiä linkkejä muihin kuin IBM:n Web-sivustoihin.

Näiden linkkien ja sovellusten käyttöä koskevat kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöt. Tutustu ulkopuolisten sivustojen tietosuojakäytäntöihin, ennen kuin käytät linkkejä tai sovelluksia.

IBM ei ole vastuussa näiden muiden Web-sivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä.

Muutosilmoitukset

Jos IBM päivittää tai muuttaa tätä tietosuojalausumaa olennaisesti, IBM asettaa tämän sivun yläosaan asiasta kertovan ilmoituksen 30 päivän ajaksi. Jos IBM aikoo käyttää henkilön henkilötietoja keräyshetkellä esitetystä tarkoituksesta poikkeavalla tavalla, IBM ilmoittaa siitä henkilölle, ja tämä voi hyväksyä tai kieltää henkilötietojen käytön mainitulla tavalla.

Tietosuojaa koskevat kysymykset ja tietojen saanti

Tätä tietosuojalausumaa tai tietojesi käsittelyä koskevat kysymykset voit lähettää sähköpostiviestinä IBM:n sivuston vastuuhenkilölle. Voit ottaa yhteyden IBM:ään myös seuraavassa osoitteessa:

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
U.S.A.

Tietyissä tapauksissa voit tarkastella tai muokata henkilötietojasi verkon välityksellä. Jos tietosi eivät ole käytettävissä online-yhteyden välityksellä ja haluat tehdä henkilötietojen tiedoksisaanti- tai korjauspyynnön, ota yhteys IBM:ään.

IBM lähettää tietoja tai korjaa mahdolliset virheet vasta, kun kysyjä on todistanut henkilöllisyytensä ja toimittanut muut pyynnön toteuttamisessa tarvittavat tiedot. IBM ottaa sinuun yhteyden 30 päivän kuluessa pyynnön saapumisesta.

Jos et enää halua ottaa vastaan IBM:n markkinointitarkoituksessa lähettämiä sähköpostiviestejä, lähetä asiasta kertova sähköpostiviesti osoitteeseen NETSUPP@us.ibm.com tai toimi kuhunkin markkinointiviestiin sisältyvien tiedotteiden tilauksen peruutusohjeiden mukaisesti.

TRUSTe European Safe Harbor certification
TRUSTe