Päiväys: 15.8.2015

Yleiskuvaus

Sivuston käyttöehdot. Muodostamalla yhteyden tähän sivustoon tai käyttämällä kyseistä sivustoa käyttäjä ilmoittaa, että on lukenut ja ymmärtänyt käyttöehdot ja sitoutunut noudattamaan niitä sekä kaikkia soveltuvia lakeja ja säädöksiä, myös vientiä ja uudelleenvientiä koskevia lakeja ja säädöksiä. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä tätä sivustoa.

IBM voi milloin tahansa muuttaa käyttöehtoja ja muita tämän sivuston sisältämiä tietoja ilmoittamatta siitä etukäteen. IBM voi myös tehdä muutoksia tällä sivustolla kuvattuihin tuotteisiin, palveluihin tai ohjelmiin milloin tahansa ilmoittamatta siitä etukäteen.

Yleiset ehdot

Tämä sivusto sisältää omistusoikeutta ja tekijänoikeutta koskevia ehtoja, joita on noudatettava. Katso lisätietoja kohdasta Tekijänoikeus- ja tavaramerkkitiedot (US).

IBM myöntää käyttäjälle rajoitetun, ei-yksinomaisen ja siirtokelvottoman oikeuden käyttää tätä sivustoa IBM:n asiakkaana tai mahdollisena asiakkaana edellyttäen, että käyttäjä noudattaa näitä käyttöehtoja eikä muuta mitään tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja omistusoikeusmerkintöjä­. Käyttäjä saa kayttää tai kerätä tietoja tästä sivustosta vain sivulla robots.txt esitetyn mukaisesti. IBM voi estää keruutoimintoja harkintansa mukaan. Tällä sopimuksella sallitaan ainoastaan ei-kaupallinen käyttö (käyttäjä ei saa esimerkiksi myydä tämän sivuston sisältöä tai sisältöä, johon hän pääsee tämän sivuston kautta). Sivuston käyttö kaikkiin muihin tarkoituksiin on kiellettyä.

Edellisessä kappaleessa mainittua rajoitettua käyttöoikeutta lukuun ottamatta IBM ei myönnä käyttäjälle mitään nimenomaisia tai konkludenttisia oikeuksia tai käyttölupia patentteihin, tavaramerkkeihin, tekijänoikeuksiin eikä muihin omistus- tai immateriaalioikeuksiin­. Käyttäjä ei saa peilata tämän sivuston sisältöä kokonaan tai osittain toiseen sivustoon tai muuhun tietovälineeseen. Kaikkiin tältä sivustolta saataviin tai sen välityksellä käsiteltäviin tai käytettäviin ohjelmiin ja muihin aineistoihin, joihin sisältyy omia käyttöoikeusehtoja, sovelletaan kyseisten ohjelmien ja aineistojen omia käyttöoikeusehtoja. Jos käyttäjä ei noudata edellämainittuja ehtoja ja kaikkia tämän sivuston ehtoja, hänelle myönnetyt oikeudet päättyvät automaattisesti ilman ennakkoilmoitusta. Käyttäjän tulee välittömästi tuhota kaikki hallinnassaan olevat, tältä sivustolta ladattujen aineistojen kopiot.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivuston tiedot saattavat sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä, eikä sivujen sisällön oikeellisuutta taata. Käyttäjän tulee varmistaa, että hän käyttää tämän sivuston sivujen uusimpia versioita, ja tarkistaa kaikkien esitettyjen tietojen paikkansapitävyyden ja tarkkuuden ennen kuin tekee tässä sivustossa kuvattuihin palveluihin, tuotteisiin tai muihin seikkoihin liittyviä päätöksiä kyseisten tietojen perusteella.

Jos toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen toteaa näiden käyttöehtojen jonkin kohdan olevan pätemätön, tämä ei vaikuta muiden kohtien pätevyyteen edellyttäen, että kyseinen pätemättömyys ei olennaisesti vaikuta käyttöehtojen mukaisiin sopijapuolten oikeuksiin.

Ennakoivat lausumat ja varoitukset

Historiallisia tietoja ja keskusteluja lukuun ottamatta tässä sivustossa saatetaan antaa vuonna 1995 Yhdysvalloissa säädetyn Private Securities Litigation Reform Act -lain tai muiden soveltuvien lakien mukaisia ennakoivia lausuntoja. Näihin lausuntoihin liittyy riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, joiden vuoksi todelliset tulokset voivat poiketa esitetystä, sillä tavoin kuin IBM:n SEC:lle (U.S. Securities and Exchange Commission) toimittamista asiakirjoista ilmenee. Tämän sivuston ”Sijoittajat”-kohdan alla olevalla ”SEC:lle toimitetut asiakirjat” -välilehdellä on kopiot asiakirjoista.

Luottamukselliset tiedot

Luottamuksellisia tietoja tai tietoja, joihin jollakin osapuolella on yksinoikeus, ei saa lähettää IBM:lle tämän sivuston kautta. IBM:lle lähetettyjä tietoja tai aineistoa EI katsota luottamuksellisiksi. Lähettämällä tietoja tai aineistoja IBM:lle lähettäjän katsotaan myöntävän IBM:lle rajoittamattoman ja peruuttamattoman oikeuden kopioida, toisintaa, julkaista, tallentaa, lähettää ja julkisesti näyttää, esittää, muokata ja jaella edelleen aineistoa tai tietoja sekä laatia aineistosta tai tiedoista johdannaisteoksia ja muulla tavoin vapaasti käyttää aineistoa tai tietoja. Käyttäjä hyväksyy myös sen, että IBM voi vapaasti käyttää sille lähetettyjä ideoita, konsepteja, tietotaitoa ja tekniikoita riippumatta siitä, missä tarkoituksessa nämä on lähetetty IBM:lle. IBM ei kuitenkaan paljasta lähettäjän nimeä tai tietoa aineiston tai tietojen lähetyksestä muuten kuin seuraavissa tapauksissa: (a) IBM saa lähettäjän suostumuksen nimen käyttöön, (b) IBM ilmoittaa lähettäjälle etukäteen, että sivuston tiettyyn osaan jätetyt tiedot tai aineisto julkistetaan tai niitä käytetään siten, että lähettäjän nimi käy ilmi, tai (c) laki edellyttää nimen ilmoittamista. IBM käsittelee sille tuotteiden tai palvelujen hankkimisen yhteydessä luovutettuja henkilötietoja IBM:n tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Lisätietoja IBM:n noudattamista tietosuojakäytännöistä on kohdassa ”Tietosuoja”.

Yhdysvaltojen liittovaltion työntekijöihin sovellettavat rajoitetut oikeudet

IBM myöntää Yhdysvaltojen liittovaltion työntekijöiden tältä sivustolta noutamiin ohjelmiin ainoastaan rajoitetut oikeudet. Käyttöä, toisinnusta tai paljastamista koskevat rajoitukset on esitetty IBM:n ja liittovaltion välisessä sopimuksessa (IBM's GSA ADP Schedule contract).

Maailmanlaajuinen saatavuus

IBM:n internetissä julkaisemissa tiedoissa saatetaan viitata sellaisiin IBM:n tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin, joita ei ole saatavana Suomessa (tai käyttäjän kotimaassa). Tällaisia viittauksia ei pidä tulkita niin, että IBM aikoo Suomessa (tai käyttäjän kotimaassa) julkistaa tai markkinoida näitä tuotteita, ohjelmia tai palveluja. Lisätietoja saatavissa olevista tuotteista, ohjelmista ja palveluista antaa IBM:n paikallinen edustaja.

Liikesuhteet

Tämä sivusto saattaa sisältää linkkejä tai viittauksia muihin kuin IBM:n sivustoihin ja lähteisiin. IBM ei anna mitään lausuntoa, takuuta, sitoumusta tai suositusta muista sivustoista kuin omistaan. IBM ei anna mitään lausuntoa, takuuta, sitoumusta tai suositusta myöskään kolmansien osapuolien resursseista (mukaan lukien Lenovo-sivustot), joihin käyttäjä pääsee tämän sivuston kautta tai joihin tällä sivustolla on viitattu tai joista käyttäjä pääsee tähän sivustoon. IBM ei myöskään ole osapuoli käyttäjän ja kolmansien osapuolien välisissä liiketoimissa eikä ole vastuussa niistä siinäkään tapauksessa, että käyttäjä on saanut tiedon kyseisistä kolmansista osapuolista IBM:n sivustolta tai siirtynyt tällaisten kolmansien osapuolten sivustoille IBM:n sivustolta olevan linkin välityksellä. Muut kuin IBM:n sivustot (jopa sellaiset sivustot, jotka saattavat sisältää IBM:n logon) ovat riippumattomia suhteessa IBM:ään, eikä IBM valvo niiden sisältöä. Suojautuminen viruksilta, madoilta, Troijalaisilta ja muilta mahdollisesti vahingollisilta haittaohjelmilta on käyttäjän omalla vastuulla samoin kuin käyttäjän tietojen suojaaminen.

Linkin muodostaminen tähän sivustoon

IBM hyväksyy vain sellaiset linkit, joissa linkki ja sen aktivoimat sivut eivät (a) luo kehystä minkään tämän sivuston sivun ympärille tai käytä tekniikoita, jotka jollakin tavalla muuttavat tämän sivuston sisällön ulkoasua tai esitystapaa; (b) esitä käyttäjän ja IBM:n välistä suhdetta virheellisesti; (c) ole tulkittavissa siten, että käyttäjällä tai tämän sivustolla, palvelulla tai tuotteilla on IBM:n hyväksyntä tai tuki; (d) anna väärää tai harhaanjohtavaa kuvaa IBM:stä tai muulla tavoin vahingoita IBM:n nimeen tai tavaramerkkeihin liittyviä goodwill-arvoja. Tähän sivustoon johtavan linkin muodostamisen ehtona on lisäksi se, että käyttäjä hyväksyy IBM:n pidättävän itsellään oikeuden milloin tahansa, oman harkintansa mukaan, päättää käyttäjän oikeus käyttää sivustollaan linkkiä tähän sivustoon. Käyttäjä sitoutuu poistamaan kaikki tähän sivustoon johtavat linkit ja lopettamaan siihen liittyvän IBM:n tavaramerkkien käytön heti, kun oikeus linkin käyttöön on menetetty.

TAKUUN POISSULKEMINEN

TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÖ ON KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA. KAIKKI AINEISTOT, TIEDOT, TUOTTEET, OHJELMAT JA PALVELUT TOIMITETAAN "SELLAISINAAN" ILMAN MITÄÄN VAKUUKSIA TAI TAKUITA. SIKÄLI KUIN LAKI SALLII, IBM SANOUTUU NIMENOMAISESTI IRTI KAIKISTA LAUSUMISTA, SITOUMUKSISTA JA TAKUISTA, MUKAAN LUETTUINA MUUN MUASSA TALOUDELLISTA HYÖDYNNETTÄVYYTTÄ, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SEKÄ OMISTUS- JA IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT NIMENOMAISESTI TAI KONKLUDENTTISESTI ILMAISTUT LAUSUMAT, SITOUMUKSET JA TAKUUT. IBM EI ANNA MITÄÄN TAKUUTA TÄMÄN SIVUSTON KESKEYTYMÄTTÖMÄSTÄ, OIKEA-AIKAISESTA, TURVALLISESTA TAI VIRHEETTÖMÄSTÄ TOIMINNASTA.

KÄYTTÄJÄ ON YMMÄRTÄNYT JA HYVÄKSYY SEN, ETTÄ AINEISTOJEN, TIETOJEN, TUOTTEIDEN, OHJELMIEN TAI PALVELUIDEN LATAAMINEN TAI MUULLA TAVALLA TOTEUTETTU HANKINTA TÄLTÄ SIVUSTOLTA TAPAHTUU KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA JA ETTÄ KÄYTTÄJÄ ON YKSIN VASTUUSSA KAIKISTA LATAAMISEN TAI HANKINNAN SEURAUKSENA SYNTYNEISTÄ KAIKISTA VAHINGOISTA, KUTEN TIETOJEN KATOAMISESTA JA TIETOKONEJÄRJESTELMÄN VAHINGOITTUMISESTA. EDELLÄ MAINITTUJA VARAUMIA EI SOVELLETA SILTÄ OSIN KUIN PAIKALLINEN PAKOTTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ EI SELLAISIA SALLI.

VASTUUNRAJOITTAMINEN

SIKÄLI KUIN LAKI SALLII, IBM EI VASTAA MISSÄÄN TAPAUKSESSA MINKÄÄN OSAPUOLEN KÄRSIMISTÄ, TÄMÄN SIVUSTON TAI SIINÄ OLEVAN LINKIN TAI MUUN VIITTAUKSEN VÄLITYKSELLÄ KÄYTETYN SIVUSTON TAI RESURSSIN KÄYTÖSTÄ TAIKKA AINEISTOJEN, TIETOJEN, TUOTTEIDEN TAI PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ, KÄSITTELYSTÄ TAI NOUDOSTA AIHEUTUNEISTA VÄLITTÖMISTÄ, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ TAI RANGAISTUSKORVAUKSEEN MAHDOLLISESTI JOHTAVISTA VAHINGOISTA, KUTEN SAAMATTA JÄÄNEISTÄ TUOTOISTA TAI SÄÄSTÖISTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ JA OHJELMIEN TAI MUIDEN TIETOJEN KATOAMISESTA, VAIKKA IBM:LLE OLISI NIMENOMAISESTI ILMOITETTU TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA. TÄTÄ VASTUUN POISSULKEMISTA SOVELLETAAN KAIKKIIN VAATIMUKSIIN RIIPPUMATTA SIITÄ, VAADITAANKO VÄITETTYJÄ VAHINKOJA KORVATTAVAKSI SOPIMUS-, TAKUU- TAI VAHINGONKORVAUSVASTUUN TAI MUUN KANNEPERUSTEEN NOJALLA.