Kuupäev: 15. august 2015

Ülevaade

Järgmised tingimused moodustavad lepingu teie ja IBM-i vahel. Selle veebisaidi avamise või kasutamisega tunnistate, et olete need tingimused läbi lugenud, neid mõistnud ja nõustute olema nendega seotud ning toimima kooskõlas kõigi kohalduvate seaduste ning määrustega, sealhulgas ekspordi ja reekspordi kontrolli seaduste ja määrustega. Kui Te ei nõustu nende tingimustega, ärge palun kasutage seda veebisaiti.

IBM võib käesolevaid kasutustingimusi ja mis tahes muud sellel veebisaidil leiduvat teavet igal ajal ilma sellest Teile ette teatamata muuta. Samuti võib IBM sellel veebisaidil kirjeldatud tooteid, teenuseid või programme igal ajal ilma sellest ette teatamata täiustada või muuta.

Üldist

See veebisait sisaldab teateid omandiõigustest ja informatsiooni autoriõiguste kohta, mille tingimustest tuleb kinni pidada. Seonduvat teavet leiate vahekaardilt pealkirjaga Autoriõigus- ja kaubamärgiteave”.

IBM annab teile mitte-eksklusiivse, mittevõõrandatava ja piiratud loa pääsemaks juurde ja kuvamaks sellel saidil olevaid veebilehti IBM-i kliendina või potentsiaalse kliendina eeldusel, et järgite neid kasutustingimusi, kusjuures kõik autoriõigust, kaubamärke ja muud omandiõigust käsitlev teave jääb endiseks. Selle veebisaidi sirvimiseks võite kasutada ainult veebiämblikku vastavalt selle veebisaidi robots.txt protokolli poolt lubatule ja IBM võib blokeerida kõik mis tahes veebiämblikud vastavalt oma äranägemisele. Selle lepingu alusel lubatud kasutus on olemuselt mitteäriline (nt ei tohi Te müüa sisu, millele pääsete juurde sellel veebisaidil või selle veebisaidi kaudu). Kogu selle saidi tesitsugune kasutus on keelatud.

Välja arvatud eelmises lõigus ära toodud piiratud load, ei anna IBM Teile mis tahes otseseid ega kaudseid õigusi ega litsentse mis tahes patentide, kaubamärkide, autoriõigustele ega muu omandi- või intellektuaalse omandi õiguste osas. Te ei tohi selle veebisaidi mis tahes sisu peegeldada ühelgi teisel veebisaidil ega muus meediakanalis. Mis tahes tarkvara ja muude materjalide suhtes, mis on sellel veebisaidil allalaadimiseks, avamiseks või muul moel selle veebisaidi kaudu kasutamiseks kättesaadavaks tehtud ja milledel on oma litsentsitingimused, kehtivad vastavad tingimused ja teatised. Kui Te ei täida neid tingimusi või mis tahes sellel saidil esitatud tingimusi, lõpevad kõik Teile antud õigused automaatselt ja ilma ette teatamata ning Te peate viivitamatult hävitama kõik Teie valduses või kontrolli all olevate allalaaditud materjalide koopiad.

Lahtiütlemine

Aeg-ajalt võib see veebisait sisaldada tehnilisi ebatäpsusi või kirjavigu ning me ei garanteeri mis tahes postitatud teabe täpsust. Kinnitage, et enne selle veebisaidi kasutamist langetamaks sellel veebisaidil kirjeldatud teenuste, toodete või muude asjaoludega seotud otsuseid, kasutate selle veebisaidi uusimaid lehti ja kontrollite kogu postitatud teabe täpsust ja täielikkust.

Kui nende kasutustingimuste mõni tingimus on pädeva õigustmõistva asutuste poolt tunnistatud mis tahes osas jõustumatuks, ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste kehtivust eeldusel, et selline jõustumatus ei mõjuta oluliselt nende kasutustingimuste osapoolte õigusi.

Tulevikku suunatud ja hoiatavad avaldused

Välja arvatud ajalooline teave ning arutelud, võivad veebisaidil toodud avaldused olla käsitletavad tulevikku suunatud avaldustena 1995. a Väärtpaberitega Seotud Eraõiguslike Kohtumenetluste Reformi Seaduse (ingl. k Private Securities Litigation Reform Act) või muude kohalduvate õigusaktide tähenduses. Sellised avaldused hõlmavad endas mitmesuguseid riske, määramatust ning muid tegureid, mis võivad kaasa tuua erinevaid tulemusi nendest, mida on käsitletud ühingu poolt USA Väärtpaberi- ja Börsikomisjonile (U.S. Securities and Exchange Commission) esitatud dokumentides. Selliste dokumentide koopiad on kättesaadavad selle veebilehe vahekaardilt „SEC dokumendid”, mis asub lingi „Investorsuhted” all.

Konfidentsiaalne teave

IBM ei soovi Teilt meie veebisaidi kaudu saada konfidentsiaalset ega omandiõigusega kaitstud teavet. Palun arvestage, et mis tahes IBM-ile saadetud teavet või materjale EI loeta konfidentsiaalseks. Saates IBM-ile mis tahes teavet või materjale, annate Te IBM-ile piiramatu ja tagasivõetamatu loa neid materjale või teavet kopeerida, reprodutseerida, avaldada, üles laadida, postitada, edastada, levitada, avalikult näidata, esitada, muuta ja luua neil põhinevaid tuletuslikke teoseid ning seda teavet või materjale muul moel vabalt kasutada. Samuti nõustute, et IBM võib vabalt kasutada kontseptsioone, oskusteavet või tehnikaid, mille olete meile mis tahes otstarbel saatnud. Siiski ei avalikusta me Teie nime ega avalda asjaolu, et olete meile materjale või muud teavet edastanud, välja arvatud juhul, kui a) saame Teilt loa Teie nime kasutada või b) teavitame Teid esmalt sellest, et materjalid või muu teave, mille olete selle veebisaidi teatud osa kaudu esitanud, avalikustatakse või neid kasutatakse muul moel koos Teie nimega, või c) oleme selleks seadusega kohustatud. Isikut tuvastavat teavet, mille olete IBM-ile esitanud toodete või teenuste saamiseks, töödeldakse vastavalt meie privaatsuspoliitikale. IBM-i privaatsuspoliitikaga seotud teabe leiate vahekaardilt „Privaatsus”.

Ameerika Ühendriikide riigiasutuste piiratud õigused

IBM pakub sellelt veebisaidilt alla laaditud tarkvara Ameerika Ühendriikide riigiasutuste kasutajatele "PIIRATUD ÕIGUSTEGA". Kasutamise, reprodutseerimise ja avalikustamise osas kehtivad IBM-i lepingus "GSA ADP Schedule" sätestatud piirangud.

Ülemaailmne kättesaadavus

Teave, mille IBM veebis avaldab, võib sisaldada viiteid või ristviiteid IBM-i toodetele, programmidele ja teenustele, mis pole Teie riigis välja kuulutatud või saadaval. Sellised viited ei tähenda, et IBM kavatseb need tooted, programmid või teenused Teie riigis välja kuulutada või kättesaadavaks teha. Teavet selle kohta, millised tooted, programmid või teenused võivad olla Teile kättesaadavad, küsige oma kohalikult IBM-i äriesindajalt.

Ärisuhted

Käesolev veebisait võib sisaldada linke või viiteid sellistele veebisaitidele ja ressurssidele, mis pole IBM-iga seotud. IBM ei anna mitte-IBM-i veebisaitide ega muude isikute ressursside kohta (sh mis tahes Lenovo veebisaidid), mis võivad olla mõnel IBM-i saidil viidatud, lingitud või selle kaudu juurdepääsetavad, mitte mingisuguseid garantiisid, kinnitusi ega võta endale mis tahes kohustusi. Lisaks ei ole IBM seotud mis tahes tehingutega, mida Te võite muude isikutega sõlmida, ega vastuta nende eest, isegi kui Te olete nendest isikutest teada saanud (või kasutate nende isikute saidile viivat linki) IBM-i veebisaidi kaudu. Pöördudes mitte-IBM-i veebisaidile (isegi juhul, kui see sisaldab IBM-i logo), palume Teil mõista, et see veebisait on IBM-ist sõltumatu ja et IBM-il pole kontrolli selle veebisaidi sisu üle. Teie kohustuseks on kaitsta end uss- ja muude viiruste, „Trooja hobuste” ning muude potentsiaalselt ohtlike programmide eest ning tagada oma teabe kaitse.

Selle veebisaidiga linkimine

IBM nõustub ainult selliste linkidega sellele veebisaidile, kus link ega ka selle kaudu aktiveeritud veebilehed a) ei loo selle veebisaidi mis tahes lehe ümber raame ega kasuta muid tehnikaid, mis võivad mis tahes viisil muuta selle veebisaidi sisu, visuaalset esitust või ilmet, b) ei loo vale muljet Teie ja IBM-i vahelisest suhtest, c) ei anna mõista, et IBM tunnustab või toetab Teid, Teie veebisaiti või Teie pakutavaid teenuseid või tooteid, d) ei esita vääraid või eksitavaid väiteid IBM-i kohta ega kahjusta muul viisil head tahet, mida on IBM-i nime või kaubamärkidega seostatud. Käesoleva veebisaidiga linkimise lisatingimusena nõustute, et IBM võib igal ajal oma äranägemise järgi tagasi võtta loa selle veebisaidiga linkimiseks. Sel juhul nõustute viivitamatult eemaldama kõik lingid sellele veebisaidile ja lõpetama IBM-i kaubamärkide mis tahes kasutamise.

GARANTIIST LAHTIÜTLEMINE

SELLE SAIDI KASUTAMINE TOIMUB TEIE OMAL VASTUTUSEL. KÕIK MATERJALID, TEAVE, TOOTED, TARKVARA, PROGRAMMID JA TEENUSED ESITATAKSE "OLEMASOLEVAL KUJUL" ILMA MIS TAHES GARANTIITA. IBM ÜTLEB MAKSIMAALSEL SEADUSEGA LUBATUD MÄÄRAL SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST OTSESTEST, KAUDSETEST, SEADUSEST TULENEVATEST JA MUUDEST GARANTIIDEST VÕI TINGIMUSTEST, SEALHULGAS, ILMA PIIRANGUTA, MIS TAHES GARANTIIDEST, MIS ON SEOTUD KAUBASTATAVUSE, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA OMANDI- NING INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSTE RIKKUMISEST HOIDUMISEGA. ILMA MINGITE PIIRANGUTETA, IBM EI MIS TAHES GARANTIID SELLE KOHTA, ET SELLE VEEBISAIDI TÖÖ ON KATKEMATU, ÕIGEAEGNE, TURVALINE VÕI VEATU.

TE MÕISTATE JA NÕUSTUTE, ET KUI LAETE ALLA VÕI HANGITE MÕNEL MUUL VIISIL SELLELT VEEBILEHELT MIS TAHES MATERJALE, TEAVET, TOOTEID, TARKVARA, PROGRAMME JA TEENUSEID, TEETE SEDA OMAL VASTUTUSEL JA RIISIKOL NING VASTUTATE AINUISIKULISELT MIS TAHES KAHJUDE EEST, MIS VÕIVAD SELLEGA SEOSES TEKKIDA, SEALHULGAS ANDMETE KAOTSIMINEK VÕI TEIE ARVUTISÜSTEEMILE TEKITATUD KAHJUSTUSED. MÕNEDES JURISDIKTSIOONIDES POLE GARANTIIDE VÄLISTAMINE LUBATUD, SEETÕTTU EI PRUUGI ÜLALTOODUD VÄLISTUSED TEIE SUHTES KEHTIDA.

VASTUTUSE PIIRAMINE

IBM EI VASTUTA MAKSIMAALSES VÕIMALIKUS ULATUSES, KUID KOOSKÕLAS KOHALDUVATE SEADUSTEGA, MITTE ÜHELGI JUHUL MITTE ÜHEGI ISIKU EES MIS TAHES OTSESTE, KAUDSETE, MIS TAHES LIIKI JUHUSLIKE, ERILISTE, NÄIDISLIKE VÕI PÕHJUSLIKE KAHJUDE EEST, MIS ON MIS TAHES VIISIL SEOTUD SELLE VEEBISAIDIGA VÕI SELLE KASUTAMISEGA VÕI MIS TULENEVAD SELLEST VEEBISAIDIST, SELLE KASUTAMISEST VÕI MIS TAHES SAIDI VÕI RESSURSI KASUTAMISEST, MILLELE ON SELLEL VEEBISAIDIL VIIDATUD, LINGITUD VÕI MIS ON SELLE KAUDU JUURDEPÄÄSETAVAD, VÕI MIS TAHES MATERJALIDE, TEABE, TOODETE JA TEENUSTE KASUTAMISEST VÕI ALLALAADIMISEST, SEALHULGAS, ILMA PIIRANGUTA, MIS TAHES SAAMATAJÄÄNUD TULUD, ÄRITEGEVUSE KATKEMINE, KAOTSILÄINUD SÄÄSTUD, PROGRAMMIDE VÕI MUUDE ANDMETE KAOTSIMINEK, SEDA ISEGI JUHUL, KUI IBM-I ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST SELGESÕNALISELT TEAVITATUD. SEE VÄLISTAMINE JA KOHUSTUSTEST LAHTIÜTLEMINE KEHTIB KÕIGILE VÕIMALIKELE NÕUDE ESITAMISE PÕHJUSTELE SÕLTUMATA SELLEST, KAS NEED ON SEOTUD LEPINGU, GARANTII, LEPINGUVÄLISE KAHJU VÕI MIS TAHES MUU ÕIGUSINSTITUUDIGA.