Dato: 15. august 2015

Oversigt

Nedenstående er vilkår i en juridisk aftale mellem dig og IBM. Ved at besøge eller bruge dette websted anerkender du at have læst samt forstår og accepterer, at du er bundet af disse vilkår og skal overholde alle gældende love og bestemmelser, herunder lovgivning vedrørende eksport og reeksport. Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår, må du ikke bruge dette websted.

IBM kan når som helst og uden varsel ændre disse vilkår for brug og andre oplysninger på webstedet. IBM kan også forbedre eller ændre de produkter, serviceydelser eller programmer, der er beskrevet på dette websted, uden varsel.

Generelt

Dette websted indeholder erklæringer om ejendomsrettigheder og oplysninger om copyright. Vilkårene i disse skal overholdes og følges. Skillebladet "Oplysninger om copyright og varemærker" indeholder flere oplysninger.

IBM giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset tilladelse til at gå ind på og få vist websiderne på dette websted som kunde eller potentiel kunde hos IBM. Tilladelsen er betinget af, at du overholder disse Vilkår for brug, og at du beholder alle meddelelser om copyright, varemærker og andre erklæringer om ejendomsrettigheder uændret. Du må kun anvende et crawler-program til at gennemse dette websted i det omfang, det tillades af webstedets robots.txt-protokol, og IBM kan efter eget skøn blokere et hvilket som helst crawler-program. Den brug, der tillades i henhold til denne aftale, er af ikke-kommerciel karakter (du må f.eks. ikke sælge det indhold, du har adgang til på eller via dette websted). Al anden brug af dette websted er forbudt.

Bortset fra den begrænsede tilladelse i det foregående afsnit giver IBM dig ingen udtrykkelige eller underforståede rettigheder eller licenser i henhold til patenter, varemærker, ophavsrettigheder, immaterielle rettigheder eller ejendomsrettigheder. Du må ikke spejle indhold fra dette websted på noget andet websted eller i noget andet medie. Programmer og andet materiale, som du kan downloade til computeren, få adgang til eller på anden måde bruge fra dette websted, og som har egne licensvilkår, er underlagt sådanne egne licensvilkår, andre vilkår og erklæringer. Hvis du ikke overholder disse vilkår eller andre vilkår på webstedet, ophører eventuelle rettigheder, som du har fået, uden forudgående varsel, og du skal straks destruere alle kopier, som er i din besiddelse eller varetægt eller under din kontrol.

Ansvarsfraskrivelse

Webstedet kan fra tid til anden indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl, og vi garanterer ikke for nøjagtigheden af oplysninger i eventuelle indlæg. Du skal sørge for at få bekræftet, at du bruger de senest opdaterede sider på webstedet, og at oplysningerne er korrekte og fuldstændige, før du træffer beslutninger vedrørende de serviceydelser, produkter eller andet, som er beskrevet på webstedet.

Hvis et hvilket som helst vilkår i disse Vilkår for brug af en kompetent retslig myndighed findes at være uden retskraft på et hvilket som helst punkt, vil gyldigheden af de øvrige Vilkår for brug være uændret, under forudsætning af at den manglende retskraft ikke i væsentlig grad påvirker parternes rettigheder i henhold til disse Vilkår for brug.

Fremadrettede udsagn

Medmindre det drejer sig om historiske oplysninger og redegørelser, kan udsagn på dette websted være fremadrettede udsagn, som defineret i Private Securities Litigation Reform Act of 1995 eller anden gældende lov. Disse udsagn er forbundet med risici, usikkerhedsfaktorer og andre faktorer, som kan gøre, at de faktiske resultater afviger betydeligt fra udsagnene, således som det er beskrevet i de rapporter, IBM har sendt til det amerikanske børstilsyn, Securities and Exchange Commission. Du kan finde rapporterne på skillebladet "SEC filings" under "Investor relations" på dette websted.

Fortrolige oplysninger

Oplysninger, der er fortrolige eller vedrører ejendomsrettigheder, må ikke sendes til IBM via IBM's websted. Bemærk, at oplysninger eller materiale, der sendes til IBM, ikke anses for at være fortroligt. Når du sender oplysninger eller materiale til IBM, giver du IBM en ubegrænset, uigenkaldelig licens til at gøre følgende: kopiere, gengive, offentliggøre, overføre til internettet, lægge ud på internettet, overføre, distribuere, fremvise offentligt, udføre eller ændre oplysningerne eller materialet, oprette afledte arbejder af eller på anden måde frit benytte oplysningerne eller materialet. Du er desuden indforstået med, at IBM frit kan anvende enhver idé, knowhow eller teknik og ethvert koncept, du sender til IBM, uanset formål. Vi vil ikke frigive dit navn eller på anden måde offentliggøre, at du har indsendt materiale eller oplysninger til os, medmindre: (a) vi opnår din tilladelse til at bruge dit navn, eller (b) vi først gør dig opmærksom på, at materiale eller oplysninger, som du har indsendt til en bestemt del af dette websted, vil blive offentliggjort eller på anden måde brugt i forbindelse med dit navn, eller (c) vi er forpligtet til dette ved lov. Personoplysninger, som du sender til IBM med det formål at modtage produkter eller serviceydelser, håndteres i overensstemmelse med vores retningslinjer for fortrolighed (vores praksis vedrørende personoplysninger). Skillebladet "Fortrolighed" indeholder oplysninger om IBM's praksis vedrørende personoplysninger.

U.S. government restricted rights

IBM stiller den software, der downloades fra dette websted, til rådighed for U.S. Government-brugere med "RESTRICTED RIGHTS"." Brug, gengivelse eller offentliggørelse er underlagt de begrænsninger, der er beskrevet i IBM's GSA ADP Schedule-aftale.

Global tilgængelighed

Oplysninger, som IBM offentliggør på internettet, kan indeholde henvisninger til IBM-produkter, -programmer og -serviceydelser, som ikke er annonceret i Danmark. Sådanne henvisninger betyder ikke nødvendigvis, at IBM på et senere tidspunkt vil introducere det pågældende i Danmark. Kontakt IBM-forhandleren for at få oplysninger om de produkter, programmer og serviceydelser, der er til rådighed for dig.

Forretningsforbindelser

Dette websted kan indeholde link og henvisninger til ikke-IBM-websteder og -ressourcer. IBM påtager sig ingen forpligtelser i forbindelse med ikke-IBM-websteder eller tredjepartsressourcer, herunder eventuelle Lenovo-websteder, som der henvises til eller er adgang til fra et IBM-websted, eller som har link til et IBM-websted. IBM er heller ikke part i eller ansvarlig for transaktioner, du indgår med tredjepart, heller ikke selv om du hører om en sådan tredjepart (eller bruger et link til tredjepart) på et IBM-websted. Når du besøger et ikke-IBM websted, skal du være opmærksom på, at det er uafhængigt af IBM, selv om det kan indeholde IBM's logo, og at IBM ikke har indflydelse på indholdet på dette websted. Du skal selv tage forholdsregler for at beskytte dig mod virus, orme, trojanske heste eller andre potentielt skadelige programmer og for at beskytte dine data.

Link til dette websted

IBM giver kun tilladelse til link til dette websted, hvis linket og siden, som linket aktiverer, ikke (a) opretter rammer omkring en side på webstedet eller bruger andre teknikker, som på nogen måde ændrer den visuelle præsentation eller udseendet af indholdet på webstedet, (b) giver et forkert billede af dit forhold til IBM, (c) antyder, at IBM godkender dig, dit websted, dine serviceydelser eller produkter, og (d) giver et forkert eller fejlagtigt indtryk af IBM eller på anden måde skader den goodwill, der er forbundet med IBM's navn eller varemærker. En anden betingelse for at måtte oprette link til dette websted er, at du er indforstået med, at IBM når som helst efter eget skøn kan bringe sin tilladelse til, at du opretter link til webstedet, til ophør. I så tilfælde er du indforstået med straks at fjerne alle link til webstedet og at ophøre med enhver relateret brug af IBM-varemærker.

ANSVARSFRASKRIVELSE

BRUG AF DETTE WEBSTED SKER UDELUKKENDE PÅ EGET ANSVAR. ALLE MATERIALER, OPLYSNINGER, PRODUKTER, AL SOFTWARE OG ALLE PROGRAMMER OG SERVICEYDELSER LEVERES, "SOM DE ER OG FOREFINDES," UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. IBM PÅTAGER SIG INGEN FORPLIGTELSER, UANSET EVENTUELLE FORVENTNINGER VEDRØRENDE EGNETHED ELLER ANVENDELSE. IBM GARANTERER IKKE, AT WEBSTEDET FUNGERER UDEN FEJL OG AFBRYDELSER, ELLER AT WEBSTEDET ER SIKKERT.

DU ER INDFORSTÅET MED, AT HVIS DU DOWNLOADER ELLER PÅ ANDEN VIS HENTER MATERIALER, OPLYSNINGER, PRODUKTER, SOFTWARE, PROGRAMMER ELLER SERVICEYDELSER FRA DETTE WEBSTED, SKER DET EFTER EGET SKØN OG PÅ EGEN RISIKO. DU ALENE ER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER, HERUNDER TAB AF DATA ELLER BESKADIGELSE AF DIT COMPUTERSYSTEM. VISSE LANDES LOVGIVNING TILLADER IKKE FRASKRIVELSE AF GARANTIER, OG OVENNÆVNTE FRASKRIVELSER GÆLDER DERFOR MULIGVIS IKKE DIG.

ANSVARSBEGRÆNSNING

I DET VIDEST MULIGE OMFANG, DER ER TILLADT EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER IBM SIG ETHVERT ANSVAR FOR DIREKTE OG INDIREKTE TAB, HERUNDER DRIFTSTAB, TABT AVANCE, MISTEDE PROGRAMMER ELLER TAB AF ANDRE DATA OG ANDRE DIREKTE ELLER INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER, DER MÅTTE VÆRE EN FØLGE AF BRUGEN AF DETTE WEBSTED ELLER AF ANDRE WEBSTEDER ELLER RESSOURCER, DER LINKES TIL, HENVISES TIL ELLER GIVES ADGANG TIL VIA DETTE WEBSTED, ELLER FOR BRUGEN AF, DOWNLOADNING AF ELLER ADGANG TIL MATERIALE, OPLYSNINGER, PRODUKTER OG SERVICEYDELSER, SELV OM IBM ER BLEVET GJORT BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE GÆLDER ALLE SØGSMÅLSGRUNDE, UANSET OM DE ER BASERET PÅ AFTALE, GARANTI, SKADEVOLDENDE HANDLING UDEN FOR KONTRAKT ELLER ANDET.