IBM:n Internet-tietosuojalausuma

Tietosuoja on IBM:lle tärkeä asia. Luottamuksesi säilyttäminen on meille ensisijaista. Tässä lausumassa kerrotaan IBM:n ja sen konserniyhtiöiden WWW-sivustoissa käytetyt tietojen käsittelykäytännöt. Käytäntöihin sisältyvät kerättävien ja jäljitettävien tietojen laji, tietojen käyttötavat sekä se, keille tietoja luovutetaan.

Tämä lausuma koskee niitä IBM-sivustoja, jotka on linkitetty tähän ausumaan, mutta ei niitä IBM-sivustoja, joilla on oma tietosuojalausuma. Lausumaa ei sovelleta myöskään niissä tapauksissa, joissa IBM käsittelee tietoja asiakkaiden puolesta näiden hyväksi, esimerkiksi silloin, kun IBM toimii Web-käyttöpalvelujen palveluntarjoajana.

IBM saattaa aika ajoin täydentää tätä lausumaa IBM:n ja käyttäjän tai asiakkaan keskinäiseen kanssakäymiseen liittyvillä lisätiedoilla.

IBM on TRUSTe-ohjelman (www.truste.com) jäsen Yhdysvalloissa, ja IBM on suostunut siihen, että TRUSTe-organisaatio tarkastaa IBM:n WWW-sivustojen tietosuojakäytännöt. TRUSTe on itsenäinen organisaatio, jonka tavoitteena on edistää verkon käytön turvallisuutta ja luotettavuutta sekä auttaa opastamaan käyttäjiä heidän tietosuojansa varmistaville verkkosivustoille. TRUSTe-ohjelman piiriin kuuluvat vain IBM:n WWW-sivustojen välityksellä kerätyt tiedot, eikä TRUSTe tarkasta tietoja, jotka voidaan kerätä IBM:n sivustoista noudettujen ohjelmien avulla.

International Business Machines Corporation noudattaa Yhdysvaltain

kauppaministeriön Safe Harbor -säännöstöä kerätessään IBM:n WWW-sivuston avulla tietoja Euroopan unionin alueelta. Näitä sääntöjä IBM soveltaa myös tietojen käyttöön ja säilytykseen.

Henkilötietojen keräys

Voit halutessasi antaa IBM:lle henkilötietoja suoraan erilaissa tilanteissa. Voit antaa IBM:lle esimerkiksi nimesi ja yhteystietosi, joita voidaan tarvita yhteydenpitoon, tilauksen käsittelyyn, tilauksen tai palvelun toimitukseen taikka, jos olet toimittaja tai Business Partner, IBM:n ja edustamasi yrityksen välisten liiketoimien toteutukseen.

Saatat antaa luottokorttitietosi tuotteita ostaessasi tai kuvauksen koulutus- ja työkokemuksestasi hakiessasi työtä IBM:ltä. Jos ilmoitat, että et halua IBM:n käyttävän tietoja myöhemmissä yhteydenotoissa, IBM noudattaa toivettasi.

IBM saattaa eri tekniikoiden avulla kerätä tietoja myös siitä, mitä IBM:n WWW-sivustoja henkilö käyttää. Kun esimerkiksi vierailet IBM:n WWW-sivustoissa, IBM saattaa kirjata tietyt selaimesi IBM:lle lähettämät tiedot, kuten IP-osoitteesi, selaimesi lajin ja kielen, käyttöajan sekä asianomaiseen WWW-sivustoon viittaavien WWW-sivustojen osoitteet. IBM saattaa kerätä tietoja myös sivuista, joita tarkastelet IBM:n sivustojen sisällä, ja toimista, joita teet vieraillessasi IBM:n sivustossa. Tämän lisäksi IBM saattaa eri tekniikoiden avulla selvittää, oletko avannut sähköpostiviestin tai napsauttanut sähköpostiviestin sisältämää linkkiä. Keräämällä tietoja tällä tavalla IBM pystyy laatimaan tilastoja WWW-sivustojensa käytöstä ja tehokkuudesta, tarjoamaan käyttäjälle tai asiakkaalle henkilökohtaisempaa palvelua tämän vieraillessa IBM:n sivustoissa sekä mukauttamaan kanssakäymistään käyttäjän tai asiakkaan kanssa. Lisätietoja IBM:n käyttämistä tekniikoista on jäljempänä kohdassa "Evästeet (cookie), jäljitteet (web beacon) ja muut tekniikat".

IBM saattaa myös aika ajoin kerätä muista lähteistä asiakkaaseen tai käyttäjään epäsuorasti liittyviä tietoja, kuten merkitä toimittajia luetteloon. Näin toimiessaan IBM pyytää toimittajia vahvistamaan, että kolmas osapuoli on hankkinut tiedot laillisesti ja että IBM:llä on oikeus saada tiedot kolmannelta osapuolelta ja käyttää niitä.

IBM saattaa yhdistää suoraan tai epäsuorasti keräämiään tietoja. Tarkoituksena on varmistaa tietojen paikkansapitävyys ja täydellisyys sekä se, että IBM pystyy paremmin mukauttamaan kanssakäymistään käyttäjän tai asiakkaan kanssa.

Henkilötietojen käyttö

Seuraavissa kappaleissa kuvataan, miten IBM voi käyttää henkilötietojasi.

Tapahtumapyynnön toteutus

Jos hankit IBM:ltä esimerkiksi tuotteen tai palvelun tai pyydät yhteydenottoa tai esitteitä, IBM käyttää antamiasi tietoja hankinnan tai pyynnön toteutuksessa.

Toteutus saattaa edellyttää tietojen luovutusta esimerkiksi muille siihen

osallistuville tahoille, kuten IBM:n Business Partnereille, rahoituslaitoksille, kuljetusyhtiöille, postilaitokselle tai valtion viranomaisille (esimerkiksi tullilaitokselle). IBM voi tapahtuman yhteydessä myös pyytää asiakasta osallistumaan asiakastyytyväisyyskyselyyn tai markkinatutkimukseen.

Henkilökohtaisen palvelun tarjoaminen IBM:n WWW-sivustoissa

IBM saattaa keräämiensä tietojen avulla muodostaa asiakkaalle tai käyttäjälle tämän käyttökokemusta parantavan mukautetun ympäristön WWW-sivustoissaan tarjoamalla käytettäväksi asiakasta tai käyttäjää mahdollisesti kiinnostavaa sisältöä ja helpottamalla sivustoissa siirtymistä.

Tukipalvelun antaminen

IBM saattaa käyttää henkilötietojasi toimittaessaan IBM:ltä hankkimillesi tuotteille tai palveluille tukipalveluja, joita ovat esimerkiksi ilmoitukset tuotepäivityksestä tai -korjauksesta.

IBM tarjoaa WWW-sivustoissaan käyttöön myös online-keskusteluja, joiden avulla saat tukea selatessasi IBM-sivustoja. IBM käyttää näissä istunnoissa antamiasi henkilötietoja tässä tietosuojalausumassa esitetyllä tavalla.

Teknistä tukipalvelua toimittaessaan IBM saattaa satunnaisesti saada käyttöönsä dataa, jonka käyttäjä tai asiakas on toimittanut IBM:lle tai joka sijaitsee käyttäjän tai asiakkaan järjestelmässä. Tämä data saattaa sisältää tietoja käyttäjästä tai asiakkaasta, tämän organisaatiosta tai kyseisen organisaation työntekijöistä, asiakkaista, kumppaneista tai alihankkijoista. Tätä tietosuojalausumaa ei sovelleta näiden tietojen saantiin tai käsittelyyn. Tällaisen datan käsittelyä ja prosessointia koskevat ehdot kuuluvat soveltuvien käyttöehtojen tai muiden asiakkaan ja IBM:n välisten sopimusten piiriin, joista esimerkkinä on vianmääritystietojen vaihtoa koskevat käyttöehdot Terms of Use for Exchanging Diagnostic Data.

Markkinointi

IBM voi käyttää henkilön antamia ja henkilöstä epäsuorasti keräämiään tietoja markkinointitarkoituksiin. Ennen tietojen käyttöä IBM tarjoaa henkilölle kuitenkin tilaisuuden päättää, saako IBM käyttää tietoja tähän tarkoitukseen. Henkilö voi milloin tahansa kieltäytyä ottamasta vastaan markkinointiaineistoa IBM:ltä toimimalla vastaanottamaansa sähköpostiviestiin sisältyvien tiedotteiden tilauksen peruutusohjeiden mukaisesti (ohjeet sisältyvät kuhunkin sähköpostiviestiin), ilmoittamalla kieltäytymisestä IBM:n edustajan ottaessa yhteyden puhelimitse tai ottamalla yhteyden suoraan IBM:ään (katso jäljempänä kohta "Tietosuojaa koskevat kysymykset ja tietojen saanti").

Jotkin IBM:n tarjoukset saattavat sisältää myös muiden yritysten tuotemerkkejä ja saattavat olla IBM:n ja tällaisen kolmannen osapuolen yhteisesti laatimia. Jos tilaat näitä tuotteita, muista, että myös kyseiset kolmannet osapuolet saattavat saada tietosi joko keräämällä ne tai yhteiskäytön välityksellä. IBM kehottaa selvittämään, millä tavalla asianomaiset tahot käsittelevät asiakasta tai käyttäjää koskevia tietoja, tutustumalla näiden tahojen tietosuojakäytäntöön.

Jos lähetät ystävälle tai kollegalle tietoja valitsemalla vaihtoehdon Email This Page (Lähetä tämä sivu sähköpostitse), IBM pyytää antamaan kyseisen henkilön nimen ja sähköpostiosoitteen. IBM lähettää valitsemasi sivun kerran automaattisesti, mutta ei käytä kyseisiä tietoja muihin tarkoituksiin.

Rekrytointi

IBM:n WWW-sivustossa tai muussa välineessä julkistettua työpaikkaa

koskevassa hakemuksessaan tai tiedustelussaan henkilö voi antaa IBM:lle

henkilötietoja, esimerkiksi ansioluettelon. IBM voi käyttää näitä tietoja kaikissa yksiköissään työhönottopäätöksiä tehdessään tai tiedustelun osoittamassa tarkoituksessa. IBM voi säilyttää tiedot tulevaa käyttöä varten, jos tietojen antaja ei ole tätä kieltänyt.

Puhelujen, keskustelujen ja muun kanssakäymisen valvonta ja nauhoitus

Tiettyihin verkon välityksellä toteutettuihin tapahtumiin voi sisältyä asiakkaan yhteydenottoja IBM:ään puhelimitse tai päinvastoin.

Niihin saattaa sisältyä myös online-keskusteluja. Tällöin on syytä muistaa, että IBM:llä on yleisenä käytäntönä nauhoittaa puheluja ja joissakin tapauksissa tallentaa ne henkilöstön koulutusta tai laadunvarmistusta varten tai säilyttää nauhoitteita todisteena jostakin tietystä tapahtumasta tai kanssakäymisestä.

Tietojen käyttö yhteisöllisyyttä tukevaa tietotekniikkaa hyödyntävässä ympäristössä

IBM tarjoaa joillakin WWW-sivustoillaan käytettäväksi yhteisöllisyyttä tukevia työkaluja edistääkseen verkon välityksellä tapahtuvaa yhteiskäyttöä ja ryhmätyötä kyseiset työkalut käyttöönsä rekisteröineiden jäsenten keskuudessa. Näitä työkaluja ovat keskusteluryhmät, wikit, blogit ja muut sosiaaliset mediaympäristöt.

Kun henkilö rekisteröi näitä työkaluja käyttöönsä, häntä pyydetään antamaan tiettyjä henkilötietoja. Sellaisten rekisteröitäessä annettujen tietojen, jotka eivät ole automaattisesti muiden osallistujien käytettävissä osana henkilön profiilia, suojauksessa noudatetaan tätä tietosuojalausumaa.

Tätä tietosuojalausumaa ei sovelleta mihinkään muuhun henkilön esille asettamaan sisältöön, kuten kuviin, tietoihin, mielipiteisiin tai muihin näissä sosiaalisissa ympäristöissä muiden osallistujien saataville asetettuihin henkilökohtaisiin tietoihin. Tällaiseen sisältöön sovelletaan näiden ympäristöjen omia käyttöehtoja ja muita kyseisten ympäristöjen käyttöä mahdollisesti ohjaavia sääntöjä ja tietosuojatietoja. Tutustumalla niihin ymmärrät paremmin tällaista sisältöä koskevat käyttäjän, IBM:n ja muiden osapuolien oikeudet ja velvollisuudet. On syytä muistaa, että yhteisöllisyyttä tukevassa ympäristössä julkistettu sisältö saattaa olla muiden, myös IBM:n ulkopuolisten henkilöiden käytettävissä.

IBM:n ja muiden tahojen oikeuksien ja omaisuuden suojaus

IBM saattaa myös käyttää tai jakaa henkilön tietoja suojellakseen oikeuksiaan tai omaisuuttaan tai Business Partneriensa, toimittajiensa, asiakkaidensa tai muiden tahojen oikeuksia tai omaisuutta, jos IBM katsoo sillä olevan perusteltu syy uskoa tietojen vaikuttaneen tai voivan vaikuttaa kyseisiin oikeuksiin tai omaisuuteen. Lisäksi IBM:llä on oikeus luovuttaa henkilön henkilötietoja, jos laki niin määrää tai jos IBM uskoo luovutuksen olevan välttämätöntä omien oikeuksiensa tai muiden tahojen oikeuksien suojelemiseksi taikka WWW-sivustojaan koskevan oikeudenkäynnin sitä edellyttäessä tai noudattaakseen oikeusistuimen määräystä tai päätöstä.

Tietoja Business Partnereille

Jos henkilö edustaa IBM:n yhteistyökumppania, hän voi käydä nimenomaan IBM:n Business Partnereille tarkoitetussa sivustossa. Tällaisessa sivustossa annettuja tietoja voidaan käyttää henkilön, hänen edustamansa Business Partnerin ja muiden IBM:n Business Partnerien ja IBM:n välisten liikesuhteiden hallintaan ja edistämiseen. Annettujen tietojen perusteella IBM voi esimerkiksi lähettää henkilölle tietoja IBM:n Business Partner -ohjelmista tai luovuttaa tiettyjä tietoja muille Business Partnereille voimassaolevien salassapitosopimusten mukaisesti. IBM voi luovuttaa kyseisiä tietoja myös asiakkaille tai mahdollisille asiakkaille. IBM voi tietyn tapahtuman yhteydessä myös pyytää henkilöä osallistumaan asiakastyytyväisyyskyselyyn tai markkinatutkimukseen.

Tietoja toimittajille

Jos henkilö edustaa IBM:n toimittajaa, hän voi käydä IBM:n toimittajille tarkoitetussa WWW-sivustossa. IBM voi käyttää sivustossa annettuja tietoja, kun toimittajalle laaditaan tai kun tämän kanssa toteutetaan liiketapahtuma. Tämä saattaa edellyttää tietojen luovutusta esimerkiksi muille siihen osallistuville tahoille, kuten IBM:n tytäryhtiöille tai IBM:n Business Partnereille, asiakkaille, kuljetusyhtiöille, rahoituslaitoksille, postilaitokselle tai valtion viranomaisille. Tietoja voidaan käyttää henkilön, hänen edustamansa toimittajan ja muiden IBM:n toimittajien ja IBM:n välisten suhteiden hallintaan ja edistämiseen.

Henkilötietojen yhteiskäyttö ja kansainväliset siirrot

IBM on kansainvälinen yritys, jonka liiketoiminta, hallinto ja tekniset järjestelmät on hajautettu useaan maahan. IBM voi luovuttaa henkilötietoja yrityksen sisäiseen käyttöön ja siirtää niitä maihin, joissa se harjoittaa liiketoimintaa, edellä esitettyjen käyttöyhteyksien sitä edellyttäessä ja tämän tietosuojalausuman mukaisella tavalla. IBM:n tietosuojalausuma ja tietosuojakäytännöt on suunniteltu tarjoamaan henkilötiedoille yhdenmukaisen tason suojaa kaikkialla maailmassa. Tämä tarkoittaa sitä, että niissäkin maissa, joissa lainsäädäntö ei suojaa henkilötietoja yhtä hyvin kuin IBM, IBM käsittelee henkilötietoja tässä kuvatulla tavalla.

Joissakin tapauksissa IBM käyttää eri maissa sijaitsevia toimittajia, jotka keräävät, käyttävät, analysoivat ja muilla tavoilla käsittelevät tietoja IBM:n puolesta. IBM edellyttää näiltä toimittajilta IBM:n käytäntöjen mukaista tietoturvaa.

IBM saattaa aika ajoin luovuttaa tietoja, joista henkilö on tunnistettavissa ja jotka IBM on kerännyt WWW-sivustojensa välityksellä, muille IBM:ään kuulumattomille tahoille, jotka eivät toimi IBM:n toimittajina (esimerkiksi IBM:n Business Partnereille). Tässä tietosuojalausumassa määritettyjä tapauksia lukuun ottamatta IBM toimii näin vain henkilön etukäteen antamalla suostumuksella. IBM ei kuitenkaan myy tai anna vuokralle tällaisia tietoja.

IBM voi strategisista tai muista liiketoimintaan liittyvistä syistä myydä,

ostaa, sulauttaa tai muulla tavalla uudelleenjärjestellä yrityksiä

joissakin maissa. Tällaisessa liiketoimessa mahdolliset tai todelliset ostajat voivat saada haltuunsa henkilötietoja. IBM:n käytäntönä on pyrkiä asianmukaisesti suojaamaan tiedot tällaisissa liiketoimissa.

Tietyissä olosuhteissa henkilötietoja on luovutettava viranomaisille, kuten oikeudenkäynnin sitä edellyttäessä tai oikeusistuimen määräyksen tai päätöksen noudattamiseksi. IBM saattaa myös jakaa henkilön tietoja suojellakseen oikeuksiaan tai omaisuuttaan tai Business Partneriensa, toimittajiensa, asiakkaidensa tai muiden tahojen oikeuksia tai omaisuutta, jos IBM katsoo sillä olevan perusteltu syy uskoa tietojen vaikuttaneen tai voivan vaikuttaa kyseisiin oikeuksiin tai omaisuuteen.

Tietoturva ja tietojen paikkansapitävyys

IBM:n tarkoituksena on suojata henkilötietojasi ja pitää tiedot oikeellisina. IBM toteuttaa kohtuullisiksi katsomiaan fyysisiä, hallinnallisia ja teknisiä turvatoimia, joiden avulla henkilötiedot suojataan luvattomalta saannilta, käytöltä ja ilmaisimimelta. IBM esimerkiksi salakirjoittaa tietyt henkilötiedot, kuten luottokorttitiedot, siirtäessään kyseisiä tietoja Internetin välityksellä. IBM myös edellyttää toimittajiltaan, että nämä suojaavat tällaiset tiedot luvattomalta saannilta, käytöltä ja ilmaisemiselta.

Evästeet (cookie), jäljitteet (web beacon) ja muut tekniikat

Kuten edellä on jo mainittu, keräämällä tietoja käynneistä WWW-sivustoissaan IBM pystyy laatimaan tilastoja WWW-sivustojensa käytöstä ja tehokkuudesta, tarjoamaan käyttäjälle tai asiakkaalle henkilökohtaisempaa palvelua tämän vieraillessa IBM:n sivustoissa sekä mukauttamaan kanssakäymistään käyttäjän tai asiakkaan kanssa.

IBM kerää tietoja käyttämällä useita tekniikoita, mukaan lukien evästeet. Eväste on tiedosto, jonka WWW-sivusto voi lähettää käyttäjän selaimeen, josta se voidaan tallentaa käyttäjän järjestelmään käyttäjän tietokoneen tunnistavana tunnisteena. Vaikka evästeiden avulla mitataan usein vain WWW-sivuston käyttöä ja tehokkuutta sekä helpotetaan siirtymistä tai käyttöä, eikä niitä sellaisinaan liitetä henkilötietoihin, evästeitä käytetään toisinaan mukauttamaan entuudestaan tunnetun kävijän käyttökokemusta WWW-sivustosta yhdistämällä niihin profiilitietoja tai käyttäjän oletusasetuksia. Voit useimmissa tapauksissa asettaa selaimen antamaan ilmoituksen, ennen kuin se vastaanottaa evästeen. Näin voit valita, hyväksytkö evästeen. Voit myös yleensä poistaa evästeet käytöstä selaimessa. Koska evästeiden avulla voidaan käyttää joitakin IBM:n WWW-sivustojen ominaisuuksia, on suositeltavaa jättää evästeet käyttöön. Jos estät järjestelmää ottamasta vastaan IBM:n evästeitä tai muulla tavoin hylkäät ne, et pysty lisäämään nimikkeitä ostoskoriisi, siirtymään kassalle tai käyttämään mitään WWW-sivuston palveluja, jotka edellyttävät sisäänkirjautumista.

Joissakin IBM:n WWW-sivustoissa käytetään myös jäljite- eli Web beacon -tekniikoita tai muita tekniikoita. Niiden avulla voidaan mukauttaa sivustoja ja näin parantaa asiakaspalvelua. Näitä tekniikoita saattaa olla käytössä monilla sivuilla IBM:n WWW-sivustoissa. Kun käyttäjä siirtyy näille sivuille, järjestelmä luo vierailusta anonyymin ilmoituksen, jota IBM tai jokin sen toimittaja käyttää. Nämä jäljitteet toimivat evästeiden rinnalla. Jos et halua, että evästetietosi liitetään vierailuihisi näillä sivuilla, voit poistaa evästeet käytöstä selaimessa. Jos poistat evästeet käytöstä, jäljitteet ja muut tekniikat havaitsevat yhä käyntisi näillä sivuilla, mutta tekniikan luomia ilmoitustietoja ei liitetä muihin evästeisiin tallennettuihin tietoihin.

IBM saattaa sisällyttää jäljitteitä myös markkinointitarkoituksissa ähettämiinsä sähköpostiviesteihin tai uutiskirjeisiinsä sen selvittämiseksi, onko viesti avattu ja onko viestin tai kirjeen sisältämää linkkiä napsautettu.

Jotkin Business Partnerit asettavat jäljitteitä ja evästeitä IBM:n sivustoon. IBM ei käsittele eikä valvo tällaisia kolmannen osapuolen jäljitystekniikoita.

Online-mainonta

IBM ei toimita kolmansien osapuolien online-mainoksia WWW-sivustoihinsa, mutta IBM mainostaa tuotteitaan ja palvelujaan muiden tahojen WWW-sivustoissa. IBM saattaa toimia yhteistyössä WWW-sivusto-operaattorien ja verkkomainostajien kanssa. Tutustu WWW-sivusto-operaattorien tai verkkomainostajien noudattamaan tietosuojakäytäntöön, jotta pääset selville toimijoiden mainonnassa noudattamista käytännöistä ja siitä, mitä tietoja nämä toimijat saattavat kerätä henkilön Internet-käytöstä. IBM ei toimita WWW-sivusto-operaattoreille tai verkkomainostajille mitään tietoja siitä, miten käytät IBM:n WWW-sivustoja. Jotkin IBM:n käyttämistä mainoksia verkossa välittävistä yrityksistä (advertising networks) saattavat olla alan Network Advertising Initiative (NAI) -yhteenliittymän jäseniä. Henkilöt voivat jättäytyä pois NAI-jäsenyrityksen harjoittaman kohdemainonnan piiristä käymällä osoitteessa www.networkadvertising.org.

Muiden yritysten sivustot

IBM-sivustoissa saattaa olla linkkejä muihin kuin IBM:n WWW-sivustoihin, jotka eivät ole osa IBM:ää. IBM ei ole vastuussa näiden sivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä.

Muutosilmoitukset

Jos IBM päivittää tai muuttaa tätä tietosuojalausumaa olennaisesti, IBM asettaa tämän sivun yläosaan asiasta kertovan ilmoituksen 30 päivän ajaksi. Jos IBM aikoo käyttää henkilön henkilötietoja keräyshetkellä esitetystä tarkoituksesta poikkeavalla tavalla, IBM ilmoittaa siitä henkilölle, ja tämä voi hyväksyä tai kieltää henkilötietojen käytön mainitulla tavalla.

Tietosuojaa koskevat kysymykset ja tietojen saanti

Tätä tietosuojalausumaa tai tietojesi käsittelyä koskevat kysymykset voit lähettää sähköpostiviestinä IBM:n sivuston vastuuhenkilölle. Voit ottaa yhteyden IBM:ään myös seuraavassa osoitteessa:

IBM's Corporate Privacy Office
B4/D75
3600 Steeles Ave E.
Markham, ON L3R 9Z7
Canada

Tietyissä tapauksissa voit tarkastella tai muokata henkilötietojasi verkon välityksellä. Jos tietosi eivät ole käytettävissä online-yhteyden välityksellä ja haluat tehdä henkilötietojen tiedoksisaanti- tai korjauspyynnön, ota yhteys IBM:ään.

IBM lähettää tietoja tai korjaa mahdolliset virheet vasta, kun kysyjä on todistanut henkilöllisyytensä ja toimittanut muut pyynnön toteuttamisessa tarvittavat tiedot. IBM ottaa sinuun yhteyden 30 päivän kuluessa pyynnön saapumisesta.

Jos sinulla on kysyttävää IBM:n tietosuojalausumasta, ota ensin yhteys suoraan IBM:ään. Jos et saa vastausta tiedusteluusi tai jos vastaus ei tyydytä, ota yhteys TRUSTe-organisaatioon osoitteessa http://watchdog.truste.com/pvr.php?page=complaint, jos asiasi koskee IBM:n WWW-sivustoja. TRUSTe auttaa selvittämään käyttäjän ongelman toimimalla välittäjänä.

Jos et enää halua ottaa vastaan IBM:n markkinointitarkoituksessa lähettämiä sähköpostiviestejä, lähetä asiasta kertova sähköpostiviesti osoitteeseen NETSUPP@us.ibm.com tai toimi kuhunkin markkinointiviestiin sisältyvien tiedotteiden tilauksen peruutusohjeiden mukaisesti.