Dátum: 15. augusta 2015

Prehľad

Nasledujú podmienky zmluvy medzi vami a spoločnosťou IBM. Navštívením týchto webových stránok, ich prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali tieto podmienky, rozumiete im, súhlasíte s nimi, a že ich budete dodržiavať a že budete dodržiavať aj všetky platné zákony a iné právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na tieto webové stránky vrátane zákonov a iných právnych predpisov o vývoze a opakovanom vývoze. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte tieto webové stránky.

Spoločnosť IBM môže tieto Podmienky používania a informácie uvedené na týchto webových stránkach kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia upraviť. Spoločnosť IBM môže taktiež kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonať zmeny v produktoch, službách alebo programoch popísaných na týchto stránkach alebo ich vylepšiť.

Všeobecné podmienky

Tieto webové stránky obsahujú informácie a vyhlásenia o vlastníckych a autorských právach, ktoré musia byť dodržiavané. Súvisiace informácie nájdete na stránke „Informácie o autorských právach a ochranných známkach“.

Spoločnosť IBM vám ako zákazníkovi alebo potenciálnemu zákazníkovi spoločnosti IBM udeľuje nevýhradné, neprevoditeľné a vecne obmedzené oprávnenie na prezeranie týchto webových stránok v rámci tejto webovej lokality pod podmienkou, že budete dodržiavať tieto Podmienky používania a všetky vyhlásenia o vlastníckych a autorských, ochranných známkach a iné vyhlásenia zostanú nedotknuté. Tieto webové stránky môžete tiež prehľadávať prostredníctvom prehľadávačov, pokiaľ to dovoľuje protokol robots.txt webových stránok, pričom spoločnosť IBM si vyhradzuje právo zablokovať tieto prehľadávače na základe vlastného uváženia. Používanie, na ktoré sa vám udeľuje oprávnenie na základe tejto zmluvy, musí mať nekomerčný charakter (čiže napríklad nesmiete predať obsah, ku ktorému získate prístup na týchto webových stránkach alebo prostredníctvom nich). Všetky ďalšie spôsoby použitia týchto stránok sú zakázané.

Okrem obmedzeného oprávnenia definovaného v predchádzajúcom odseku vám spoločnosť IBM neudeľuje žiadne výslovné ani mlčky predpokladané oprávnenia alebo licencie na základe žiadnych patentov, ochranných známok, autorských práv alebo iných práv fyzického alebo duševného vlastníctva. Obsah tejto webovej stránky nemôžete použiť na inej webovej stránke, ani na žiadnom inom médiu. Všetky softvérové produkty a ďalšie materiály, ktoré sú na tejto stránke k dispozícii na stiahnutie alebo používanie na základe vlastných licenčných podmienok, budú podliehať aj týmto podmienkam a vyhláseniam. Nedodržanie týchto podmienok alebo akýchkoľvek iných podmienok uvedených na týchto stránkach z vašej strany bude mať za následok automatické zrušenie všetkých práv, ktoré vám boli udelené, a to bez predchádzajúceho upozornenia, pričom budete musieť okamžite zničiť všetky kópie stiahnutých materiálov, ktoré máte vo vlastníctve, v držbe alebo pod kontrolou.

Odmietnutie zodpovednosti

Tieto webové stránky môžu obsahovať technické nepresnosti alebo tlačové chyby a nezaručujeme presnosť žiadnych tu zverejnených informácií. Vždy sa preto uistite, že používate najaktuálnejšiu verziu týchto webových stránok, a predtým, ako spravíte rozhodnutie v súvislosti so službami, produktmi a inými záležitosťami opísanými na týchto webových stránkach, si overte presnosť a úplnosť týchto informácií.

V prípade, že príslušný súdny orgán uzná niektoré z ustanovení týchto Podmienok používania za právne neúčinné, platnosť zvyšných ustanovení týchto Podmienok používania tým nebude ovplyvnená, pod podmienkou, že právna neúčinnosť týchto ustanovení nebude mať závažný dopad na práva zmluvných strán vyplývajúce z týchto Podmienok používania.

Predpokladané a varovné vyhlásenia

S výnimkou historických informácií a konaní môžu byť vyhlásenia uvedené na týchto webových stránkach základom pre predpokladané vyhlásenia v rámci významu zákona Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995 alebo iných platných právnych predpisov. Tieto vyhlásenia podliehajú množstvu rizík, možným nepresnostiam a iným faktorom, v dôsledku ktorých môžu byť skutočne dosiahnuté výsledky výrazne odlišné, ako je uvedené v podaniach spoločnosti IBM odovzdaných komisii U.S. Securities and Exchange Commission. Kópie týchto podaní môžete nájsť na stránke „SEC filings“ v časti „Investor relations“.

Dôverné informácie

Spoločnosť IBM nechce od vás prijímať dôverné informácie alebo informácie chránené vlastníckym právom prostredníctvom týchto webových stránok. Upozorňujeme preto, že žiadne informácie alebo materiály, ktoré poskytnete spoločnosti IBM, sa NEBUDÚ považovať za dôverné. Odoslaním akýchkoľvek informácií alebo materiálov spoločnosti IBM udeľujete spoločnosti IBM neobmedzené a neodvolateľné oprávnenie na kopírovanie, reprodukciu, publikovanie, nahrávanie, odosielanie, prenos, distribúciu, verejné rozširovanie, vykonávanie a úpravu týchto materiálov alebo informácií, vytváranie odvodených diel z nich a ich iné bezplatné používanie. Taktiež vyjadrujete súhlas s tým, že spoločnosť IBM môže slobodne používať všetky nápady, koncepty, poznatky alebo techniky, ktoré jej poskytnete, na ľubovoľné účely. Nezverejníme však vaše meno, ani nebudeme iným spôsobom publikovať skutočnosť, že ste nám poskytli tieto materiály alebo iné informácie, pokiaľ: (a) nám neposkytnete povolenie použiť vaše meno alebo (b) vám najprv neoznámime, že materiály alebo iné informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom týchto stránok, budú publikované alebo inak použité spolu s uvedením vášho mena alebo (c) tak nebudeme musieť urobiť v súlade s platnými právnymi predpismi. S osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete za účelom získania produktov alebo služieb, budeme zaobchádzať v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Informácie o našich zásadách ochrany osobných údajov nájdete na stránke „Súkromie“.

Obmedzené právomoci užívateľov zo štátnej správy USA

Spoločnosť IBM poskytuje softvér stiahnutý z týchto webových stránok užívateľom zo štátnej správy USA s „OBMEDZENÝMI OPRÁVNENIAMI“. Jeho používanie, kopírovanie alebo zverejnenie podlieha obmedzeniam definovaným v zmluve GSA ADP Schedule Contract so spoločnosťou IBM.

Globálna dostupnosť

Informácie, ktoré spoločnosť IBM publikuje na internete, môžu obsahovať zmienky o produktoch, programoch a službách spoločnosti IBM, ktoré neboli vo vašej krajine ohlásené alebo nie sú v nej dostupné, alebo krížové odkazy na takéto produkty, programy alebo služby. Tieto zmienky neznamenajú, že spoločnosť IBM zamýšľa ohlásiť alebo sprístupniť tieto produkty, programy alebo služby vo vašej krajine. Informácie o produktoch, programoch a službách, ktoré môžu byť pre vás dostupné, vám poskytne miestny zástupca spoločnosti IBM.

Obchodné vzťahy

Táto stránka môže obsahovať prepojenia alebo odkazy na webové stránky a zdroje informácií iných spoločností. Spoločnosť IBM neposkytuje žiadne vyhlásenia ani neudeľuje žiadne záruky vo vzťahu k webovým stránkam alebo zdrojom informácií iných subjektov ako IBM (vrátane webových stránok spoločnosti Lenovo), na ktoré sa môžu odkazovať stránky spoločnosti IBM, ktoré môžu byť prístupné prostredníctvom nich alebo ktoré môžu byť s nimi prepojené. Okrem toho sa spoločnosť IBM nebude zúčastňovať žiadnych transakcií, ktoré uskutočníte s tretími stranami, a nebude niesť zodpovednosť za ne, a to ani v prípade, že sa o týchto subjektoch dozviete na stránkach spoločnosti IBM (alebo použijete prepojenie na stránky týchto subjektov). Hoci niektoré webové stránky nepatriace spoločnosti IBM môžu obsahovať logo spoločnosti IBM, tieto webové stránky sú nezávislé od spoločnosti IBM a spoločnosť IBM nemá žiadnu kontrolu nad obsahom týchto webových stránok. Vykonanie príslušných opatrení na ochranu pred vírusmi, červami, trójskymi koňmi a inými potenciálne deštruktívnymi programami a ochrana vašich informácií je vašou zodpovednosťou.

Prepojenia na tieto webové stránky

Spoločnosť IBM bude súhlasiť s vytváraním prepojení na tieto webové stránky výhradne v prípade, že prepojenia a stránky aktivované týmito prepojeniami: (1) nebudú vytvárať rámce okolo žiadnej stránky na týchto webových stránkach alebo inými spôsobmi meniť vizuálnu prezentáciu alebo vzhľad obsahu týchto stránok, (2) nebudú skresľovať váš vzťah so spoločnosťou IBM, (3) nebudú naznačovať, že spoločnosť IBM vás podporuje alebo súhlasí s vami, obsahom vašich stránok alebo vašimi ponukami služieb a produktov a (4) nebudú uvádzať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie o spoločnosti IBM alebo inak nepoškodzujú dobré meno spoločnosti IBM alebo jej ochranných známok. Ďalšou podmienkou pre povolenie vytvárania prepojení na tieto stránky je vyjadrenie súhlasu s tým, že spoločnosť IBM môže kedykoľvek na základe svojho vlastného uváženia zrušiť oprávnenie na vytváranie prepojení na túto webovú stránku. Súhlasíte s tým, že v takomto prípade okamžite odstránite všetky prepojenia na tieto webové stránky a prestanete používať všetky súvisiace ochranné známky spoločnosti IBM.

OBMEDZENIE ZÁRUK

TIETO WEBOVÉ STRÁNKY POUŽÍVATE VÝHRADNE NA SVOJE VLASTNÉ RIZIKO. VŠETKY TU UVEDENÉ MATERIÁLY, INFORMÁCIE, PRODUKTY, SOFTVÉR, PROGRAMY A SLUŽBY SA POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“, BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU. SPOLOČNOSŤ IBM SA V PLNOM ROZSAHU V ZÁKONOM POVOLENEJ MIERE VÝSLOVNE ZRIEKA VŠETKÝCH VÝSLOVNÝCH, MLČKY PREDPOKLADANÝCH, ZÁKONNÝCH A INÝCH ZÁRUK VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA, ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA VLASTNÍCKYCH PRÁV A PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA. SPOLOČNOSŤ IBM TAKTIEŽ NEZARUČUJE, ŽE TIETO WEBOVÉ STRÁNKY BUDÚ NEPRETRŽITE DOSTUPNÉ, AKTUÁLNE, BEZPEČNÉ A BEZ CHÝB.

BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE AK SI STIAHNETE ALEBO INÝM SPÔSOBOM ZÍSKATE MATERIÁLY, INFORMÁCIE, PRODUKTY, SOFTVÉR, PROGRAMY ALEBO SLUŽBY Z TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNOK, KONÁTE TAK NA SVOJE VLASTNÉ RIZIKO A BUDETE NIESŤ VÝHRADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK VYPLÝVAJÚCE ŠKODY VRÁTANE STRATY ÚDAJOV ALEBO ZNIČENIA POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ZÁRUK, TAKŽE VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIA SA VÁS NEMUSIA TÝKAŤ.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

SPOLOČNOSŤ IBM SA V PLNOM ROZSAHU V ZÁKONOM POVOLENEJ MIERE VÝSLOVNE ZRIEKA ZODPOVEDNOSTI VOČI AKÉMUKOĽVEK SUBJEKTU ZA PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, MIMORIADNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ĽUBOVOĽNÉHO DRUHU, AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM SÚVISIACE ALEBO VYPLÝVAJÚCE Z TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO Z POUŽÍVANIA TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO AKÝCHKOĽVEK WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO ZDROJOV INFORMÁCIÍ, S KTORÝMI SÚ TIETO WEBOVÉ STRÁNKY PREPOJENÉ, NA KTORÉ SA ODKAZUJÚ ALEBO KTORÉ SÚ PROSTREDNÍCTVOM NICH PRÍSTUPNÉ, AKO AJ Z POUŽÍVANIA, SŤAHOVANIA ALEBO PRÍSTUPU K ĽUBOVOĽNÝM MATERIÁLOM, INFORMÁCIÁM, PRODUKTOM ALEBO SLUŽBÁM VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA, ZODPOVEDNOSTI ZA UŠLÝ ZISK, PREVÁDZKOVÉ VÝPADKY, STRATU ÚSPOR ALEBO STRATU PROGRAMOV ALEBO INÝCH ÚDAJOV, AJ KEĎ BOLA SPOLOČNOSŤ IBM VÝSLOVNE INFORMOVANÁ O MOŽNOSTI VZNIKU TÝCHTO ŠKÔD. TOTO VYLÚČENIE A ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI SA VZŤAHUJE NA VŠETKY ŽALOBNÉ NÁROKY VYPLÝVAJÚCE ZO ZMLUVNÝCH, ZÁRUČNÝCH ALEBO ZÁKONNÝCH PRÁV ALEBO ZALOŽENÉ NA INOM PRÁVNOM ZÁKLADE.