Datum: 15 avgust, 2015

Pregled

V nadaljevanju so navedeni pogoji pogodbe med vami in IBM-om. S tem, ko do tega spletnega mesta dostopate ali ga uporabljate, potrjujete, da ste prebrali te pogoje, jih razumete in soglašate, da vas zavezujejo, ter boste upoštevali vso veljavno zakonodajo in predpise, vključno z zakoni in predpisi s področja nadzora izvoza in vnovičnega izvoza. Če se s temi pogoji ne strinjate, prosimo, da tega spletnega mesta ne uporabljate.

IBM lahko nenapovedano kadarkoli spremeni te pogoje uporabe in vse druge informacije, ki jih vsebuje to spletno mesto. Prav tako lahko IBM kadarkoli nenapovedano izboljša ali spremeni produkte, storitve ali programe, opisane na tem spletnem mestu.

Splošno

To spletno mesto vsebuje lastniška obvestila in informacije o avtorskih pravicah, katerih določbe je potrebno upoštevati in spoštovati. S tem povezane informacije si lahko ogledate na zavihku »Informacije o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah«.

IBM vam podeljuje neizključno, neprenosljivo, omejeno dovoljenje za dostop in prikaz spletnih strani znotraj tega spletnega mesta v vlogi IBM-ove stranke ali morebitne stranke, pod pogojem, da upoštevate te pogoje uporabe, ter vse avtorske pravice, blagovne znamke in druga lastniška obvestila ostanejo nedotaknjeni. Spletnega pajka lahko uporabljate za pajkanje tega spletnega mesta le tako, kot dovoljuje protokol datoteke robots.txt tega spletnega mesta, pri čemer lahko IBM blokira vse pajke po svoji volji. Pooblaščena uporaba na podlagi te pogodbe je po naravi nekomercialna (npr. ni dovoljeno prodajati vsebine, do katere dostopate v tem spletnem mestu ali prek njega). Vsakršna druga uporaba tega spletnega mesta je prepovedana.

Z izjemo omejenega dovoljenja, navedenega v prejšnjem odstavku, vam IBM ne podeljuje nobenih izrecnih ali nakazanih pravic ali licenc na podlagi katerihkoli patentov, blagovnih znamk, avtorskih pravic ali drugih lastniških pravic oz. pravic do intelektualne lastnine. Nobene vsebine iz tega spletnega mesta ni dovoljeno prenesti s tehnologijo zrcaljenja v nobeno drugo spletno mesto ali medij. Vsa programska oprema in drugo gradivo, ki je na tem spletnem mestu pod lastnimi licenčnimi pogoji na voljo za prenos, dostopanje ali drugo uporabo, bodo urejali ti pogoji, določbe in obvestila. Neupoštevanje takšnih pogojev oz. katerihkoli pogojev tega spletnega mesta bo povzročilo samodejno prekinitev vseh podeljenih pravic brez predhodnega obvestila, pri čemer morate nemudoma uničiti vse kopije prenesenega gradiva, ki jih posedujete, varujete ali nadzorujete.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Občasno lahko to spletno mesto vsebuje tehnične netočnosti ali tipografske napake, pri čemer ne jamčimo za točnost katerihkoli objavljenih informacij. Preverite, ali uporabljate najsodobnejšo izdajo strani tega spletnega mesta, ter preverite točnost in popolnost informacij, preden jih uporabite pri odločanju v zvezi s storitvami, produkti ali drugimi temami, ki jih opisuje to spletno mesto.

Če za katerikoli pogoj v teh pogojih uporabe pristojni pravni organ ugotovi, da je v kateremkoli pogledu neizvršljiv, to ne bo vplivalo na veljavnost ostalih določil teh pogojev uporabe, pod pogojem, da takšna neizvršljivost ne vpliva bistveno na pravice pogodbenih strank na podlagi teh pogojev uporabe.

Trditve predvidevanja in previdnostne trditve

Z izjemo zgodovinskih informacij in razprav lahko trditve, navedene v tem spletnem mestu, predstavljajo trditve predvidevanja v okviru pomena, navedenega v zakonu Private Securities Litigation Reform Act (Zakon o reformi sodnih postopkov glede zasebnih vrednostnih listin) iz l. 1995 oz. drugih veljavnih zakonov. Te trditve vključujejo mnoga tveganja, negotovosti in druge dejavnike, ki bi lahko pomembno vplivali na dejanske rezultate, kot je obrazloženo v dokumentaciji, predloženi Ameriški komisiji za trg vrednostnih papirjev in borzo (U.S. Securities and Exchange Commission). Kopije teh vlog so na voljo na zavihku »Vloge SEC« v temi »Odnosi z vlagatelji« tega spletnega mesta.

Zaupne informacije

IBM ne želi prejemati prek tega spletnega mesta zaupnih ali lastniških informacij od vas. Upoštevajte, da se informacije ali gradiva, poslana IBM-u, NE bodo štela kot zaupne narave. S tem, ko IBM-u pošljete kakršnekoli informacije ali gradivo, mu podelite neomejeno, nepreklicno licenco za kopiranje, reproduciranje, objavljanje, nalaganje, prenašanje, distribuiranje, javno prikazovanje, izvajanje, spreminjanje, izdelovanje izpeljanih del in siceršnjo prosto uporabo tega gradiva ali informacij. Prav tako soglašate, da lahko IBM prosto uporabi za katerikoli namen vse zamisli, koncepte, znanje ali tehnike, ki nam jih pošljete. Vendar pa ne bomo objavili vašega imena ali na kakšen drug način objavili dejstva, da ste nam predložili gradivo ali druge informacije, razen če: (a) bomo pridobili vaše dovoljenje za uporabo vašega imena; ali (b) vas bomo najprej obvestili, da bodo gradiva ali druge informacije, ki ste jih predložili v določen del tega spletnega mesta, objavljena ali drugače uporabljena pod vašim imenom; ali (c) nas k temu zavezuje zakon. Informacije, ki omogočajo osebno prepoznavanje, ki jih predložite IBM-u, ker želite prejeti izdelke ali storitve, bodo obravnavane v skladu z našimi pravilniki o zasebnosti. Informacije o IBM-ovem pravilniku o zasebnosti so na voljo za ogled na zavihku »Zasebnost«.

Omejene pravice za vlado Združenih držav

IBM programsko opremo, preneseno s tega spletnega mesta, uporabnikom ameriške vlage zagotavlja z »OMEJENIMI PRAVICAMI«. Za uporabo, reprodukcijo ali razkritje veljajo omejitve, navedene v terminski pogodbi med GSA ADP in IBM-om.

Globalna razpoložljivost

Informacije, ki jih IBM objavi na internetu, lahko vsebujejo omembe ali povezave na IBM-ove produkte, programe in storitve, ki niso najavljeni oz. na voljo v vaši državi. Takšne omembe ne nakazujejo, da IBM namerava v vaši državi objaviti oz. dati na voljo takšne produkte, programe ali storitve. Za informacije o produktih, programih in storitvah, ki so vam morda na voljo, se obrnite na vašo lokalno IBM-ovo poslovno kontaktno osebo.

Poslovni odnosi

To spletno mesto lahko ponuja povezave ali sklice na zunanja spletna mesta in vire. IBM se ne izreka, jamči oz. se kako drugače zavezuje oziroma izjavlja o zunanjih spletnih mestih ali virih zunanjih ponudnikov (vključno z Lenovovimi spletnimi mesti), na katera se IBM-ova spletna mesta sklicujejo, do njih omogočajo dostop ali navajajo povezavo. Prav tako IBM ni udeležena ali odgovorna stranka v nobeni transakciji, ki jo sklenete s tretjimi osebami, čeprav zanje izveste (oz. uporabite povezavo do teh oseb) prek IBM-ove spletne strani. Ko dostopate do zunanjega spletnega mesta, čeprav to mesto lahko vsebuje IBM-ov logotip, se morate zavedati, da je neodvisno od IBM-a in IBM ne nadzoruje vsebine v tem spletnem mestu. Sami ste odgovorni, da ukrepate zaščitno proti virusom, črvom, trojanskim konjem in drugim morda uničujočim programom ter zaščitite svoje informacije.

Navajanje povezav do tega spletnega mesta

IBM izda soglasje le za takšne povezave do tega spletnega mesta, pri katerih povezava in strani, ki jih ta povezava aktivira: (a) ne ustvarijo okvira okrog nobene strani tega spletnega mesta oz. uporabijo drugih tehnik, ki na katerikoli način spremenijo vizualno predstavitev ali podobo vsebin v tem spletnem mestu; (b) ne prikažejo napačno vašega odnosa z IBM-om; (c) ne nakazujejo, da vas IBM odobrava ali se izreka o vas, vašem spletnem mestu oz. storitvah ali ponudbah produktov; in (d) ne predstavljajo napačnega ali zavajajočega vtisa o IBM-u oziroma drugače škodujejo ugledu, ki je povezan z IBM-ovim imenom oz. blagovnimi znamkami. Za pridobitev dovoljenja uporabe povezav do tega spletnega mesta poleg tega soglašate, da lahko IBM kadarkoli po lastni presoji prekine dovoljenje za uporabo povezav do tega spletnega mesta. Soglašate, da boste v takem primeru nemudoma odstranili vse povezave do tega spletnega mesta in prenehali uporabljati s tem povezane IBM-ove blagovne znamke.

IZJAVA O OMEJITVI JAMSTVA

TO SPLETNO MESTO UPORABLJATE IZKLJUČNO NA LASTNO ODGOVORNOST. GRADIVA, INFORMACIJE, IZDELKI, PROGRAMSKA OPREMA, PROGRAMI IN STORITVE SO ZAGOTOVLJENI "TAKŠNI, KOT SO," BREZ VSAKRŠNIH JAMSTEV ALI GARANCIJ. IBM IZRECNO ZAVRAČA ODGOVORNOST DO NAJVIŠJE STOPNJE, KI JO DOPUŠČA ZAKON, ZA VSA IZRECNA, NAKAZANA, PRAVNA IN DRUGA JAMSTVA, GARANCIJE ALI ZAGOTOVILA, KAR BREZ OMEJITVE VKLJUČUJE JAMSTVA PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠENJE LASTNIŠKIH PRAVIC IN PRAVIC DO INTELEKTUALNE LASTNINE. IBM NE DAJE NOBENEGA JAMSTVA ALI GARANCIJE, BREZ OMEJITEV, DA BO TO SPLETNO MESTO DELOVALO NEPREKINJENO, PRAVOČASNO, VARNO IN BREZ NAPAK.

RAZUMETE IN SOGLAŠATE, DA V PRIMERU, DA IZ TEGA SPLETNEGA MESTA PRENESETE ALI KAKO DRUGAČE PRIDOBITE GRADIVO, INFORMACIJE, PRODUKTE, PROGRAMSKO OPREMO, PROGRAME ALI STORITVE, TO STORITE PO LASTNI VOLJI IN NA LASTNO ODGOVORNOST, IN DA STE IZKLJUČNO SAMI ODGOVORNI ZA MOREBITNO ŠKODO, DO KATERE LAHKO PRIDE, KAR VKLJUČUJE IZGUBO PODATKOV ALI OKVARO VAŠEGA RAČUNALNIŠKEGA SISTEMA. NEKATERE ZAKONODAJE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE JAMSTEV V ZGORAJ NAVEDENEM OBSEGU, ZATO ZGORNJE IZKLJUČITVE ZA VAS MORDA NE VELJAJO.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

V NAJVEČJEM MOŽNEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, NE BO IBM V NOBENEM PRIMERU ODGOVOREN NOBENI STRANKI ZA NOBENO NEPOSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, POSREDNO, EKSEMPLARIČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO KATEREKOLI VRSTE, KAKORKOLI POVEZANE S TEM SPLETNIM MESTOM OZ. NASTALE ZARADI NJEGA ALI NJEGOVE UPORABE TER KATEREGAKOLI SPLETNEGA MESTA ALI VIRA, DO KATEREGA JE OMOGOČENA POVEZAVA, SKLIC ALI DOSTOP PREK TEGA SPLETNEGA MESTA ALI ZA UPORABO, PRENOS ALI DOSTOP DO KATEREGAKOLI GRADIVA, INFORMACIJ, PRODUKTOV ALI STORITEV, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE MOREBITNO IZGUBO DOBIČKA, PREKINITEV POSLOVANJA, IZGUBO PRIHRANKOV ALI IZGUBO PROGRAMOV ALI DRUGIH PODATKOV, TUDI V PRIMERU, ČE JE IBM O MOŽNOSTI NASTANKA TAKŠNE ŠKODE IZRECNO OBVEŠČEN. TA IZKLJUČITEV IN ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI VELJA ZA VSE TOŽBENE RAZLOGE, BODISI DA TEMELJIJO NA POGODBENI, JAMSTVENI, KRŠITVENI ALI KATERI DRUGI PRAVNI TEORIJI.