Datum: 15 augusti 2015

Översikt

Följande är villkor i ett avtal mellan dig och IBM. Genom att ha åtkomst till eller använda denna webbplats, bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av dessa villkor och att du kommer att följa alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive bestämmelser om kontroll av export och återexport. Om du inte samtycker till dessa villkor, skall du inte använda webbplatsen.

IBM får när som helst utan föregående varsel ändra dessa Användarvillkor och all annan information på denna webbplats. IBM får också när som helst och utan föregående varsel göra förbättringar eller förändringar i de produkter, tjänster eller program som beskrivs på den här webbplatsen.

Allmänt

Denna webbplats innehåller information och villkor om äganderätt och upphovsrätt, vilka skall observeras och följas. Du kan hitta mer information om detta via länken "Copyright and trademark information" .

IBM beviljar dig ett icke-exklusivt, begränsat tillstånd som inte kan överlåtas, att ansluta till webbsidorna på denna webbplats som kund eller potentiell kund, förutsatt att du följer dessa användningsvillkor samt att all upphovsrätt, varumärken och annan egendom förblir oförändrad. Du får bara använda en crawler för att söka på denna webbplats enligt anvisningar i webbplatsens robots.txt-protokoll. IBM kan blockera eventuella crawlers efter eget gottfinnande. Den användning som godkänns i detta avtal är icke-kommersiell (dvs. du får inte sälja det innehåll du har åtkomst till på eller via denna webbplats). All annan användning av denna webbplats är förbjuden.

Förutom det begränsade tillståndet i föregående stycke ger IBM dig inga uttryckta eller underförstådda rättigheter eller licenser avseende några patent, varumärken, upphovsrätt eller andra proprietära eller immateriella rättigheter. Du får inte återspegla något innehåll från denna webbplats till någon annan webbplats eller något annat medium. Programvara och annat material som görs tillgängligt för hämtning, åtkomst eller annan användning på denna webbplats med sina egna licensvillkor kommer att regleras av sådana egna villkor. Om du inte följer sådana villkor eller andra villkor på denna webbplats, kommer alla rättigheter som beviljats dig automatiskt att upphöra utan föregående meddelande, och du skall omedelbart förstöra alla exemplar av material som hämtats från denna webbplats och som befinner sig i din ägo eller kontroll.

Förbehåll

Denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel. IBM garanterar inte att någon information tillgänglig på webbplatsen är korrekt. Kontrollera att du använder de mest aktuella sidorna på webbplatsen och att de är korrekta och kompletta innan du fattar beslut avseende tjänster, produkter eller annat som beskrivs på denna webbplats.

Om några bestämmelser i dessa Användarvillkor skulle anses vara ej verkställbara i något avseende, kommer resten av Användarvillkoren att vara oförändrat giltiga förutsatt att den bristande verkställbarheten inte avsevärt påverkar parternas rättigheter i dessa Användarvillkor.

Uttalanden om framtiden och uppmaning att iaktta försiktighet

Förutom historisk information och diskussioner, kan uttalanden på denna webbplats vara uttalanden om framtiden enligt definitionen i Private Securities Litigation Reform Act från 1995 eller andra tillämpliga lagar. Sådana uttalanden är förenade med ett antal risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till avvikande resultat, enligt vad som diskuteras i företagets rapporteringar till U.S. Securities and Exchange Commission (amerikanska finansinspektionen). Under fliken "SEC filings" under "Investor relations" på webbplatsen finns kopior av sådana rapporteringar.

Konfidentiell information

IBM vill inte ha konfidentiell information via denna webbplats. Vänligen observera att all information och allt material som skickas till IBM betraktas som EJ konfidentiella. Genom att skicka information eller material till IBM ger du IBM en obegränsad och oåterkallelig rätt att kopiera, mångfaldiga, publicera, anslå, överföra, distribuera, offentliggöra, nyttja, ändra och göra bearbetningar av, och på annat sätt fritt använda sådant material och sådan information. Du samtycker också till att det står IBM fritt att i valfritt syfte använda alla idéer, begrepp, kunskaper och all teknik som du skickar till IBM. IBM kommer dock inte att offentliggöra ditt namn eller på annat sätt publicera det faktum att du har lämnat in material eller annan information, såvida inte: (a) IBM får ditt tillstånd att använda ditt namn; eller (b) IBM först har meddelat dig att det material eller den information du har lämnat in till en viss del av den här webbplatsen kommer att publiceras eller på annat sätt användas med ditt namn angivet; eller (c) IBM är förpliktigat att göra detta enligt lag. Personlig och identifierbar information som du lämnar till IBM i syfte att erhålla produkter eller tjänster kommer att hanteras i enlighet med IBMs sekretessregler. Se fliken "Sekretess" om du vill ha mer information om IBM:s sekretesspolicy.

Begränsade rättigheter för statsanställda i USA

IBM tillhandahåller den programvara som hämtas från denna webbplats med "BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER" för statsanställda i USA." Användning, mångfaldigande eller utlämnande skall följa de begränsningar som fastslagits i IBMs avtal GSA ADP Schedule.

Global tillgänglighet

Den information som IBM publicerar på Internet kan innehålla referenser eller korsreferenser till produkter, program och tjänster från IBM som inte marknadsförs eller finns tillgängliga i ditt land. Dylika referenser innebär inte att IBM har för avsikt att marknadsföra eller göra sådana produkter, program eller tjänster tillgängliga i ditt land. Kontakta en lokal IBM-representant om du vill ha information om vilka produkter, program och tjänster som kan vara tillgängliga för dig.

Affärsrelationer

Den här webbplatsen kan tillhandahålla länkar eller andra referenser till webbplatser och resurser som inte ägs eller hanteras av IBM. IBM gör inga som helst utfästelser, garantier eller andra åtaganden när det gäller andra webbplatser eller tredje parts resurser (inklusive Lenovos webbplatser) som hänvisas till, kan anslutas till eller länkas till från någon IBM-webbplats. Dessutom medverkar inte IBM till eller åtar sig något ansvar för några transaktioner som du kan komma att genomföra med tredje part, även om du fått kännedom om denna part (eller använt en länk till parten) på en IBM-webbplats. När du går till en webbplats som inte tillhör IBM, även om den innehåller IBMs logotyp, ber vi dig vara medveten om att den är oberoende av IBM och att IBM inte har någon kontroll över innehållet på den webbplatsen. Det är ditt eget ansvar att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig mot virus, maskar, trojanska hästar och andra program som kan orsaka skada, samt att skydda din information på det sätt du finner lämpligt.

Länkar till denna webbplats

IBM samtycker enbart till sådana länkar till denna webbplats där själva länken och den sida den öppnar inte: (a) skapar ramar kring någon sida på denna webbplats eller använder annan teknik som på något sätt ändrar den synliga presentationen eller utseendet på något innehåll inom webbplatsen; (b) ger en oriktig bild av din relation med IBM; (c) antyder att IBM godkänner eller går i god för dig, din webbplats eller dina erbjudanden om tjänster eller produkter; och (d) ger felaktiga eller vilseledande intryck av IBM eller på annat sätt skadar den goodwill som förknippas med IBMs namn eller varumärken. Vidare samtycker du till att IBM när som helst, efter eget gottfinnande har rätt att säga upp tillståndet att länka till denna webbplats. Om tillståndet sagts upp, samtycker du till att omedelbart ta bort alla länkar till denna webbplats och att sluta använda IBMs varumärken.

GARANTIFÖRBEHÅLL

DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS PÅ EGEN RISK. ALLT MATERIAL, ALL INFORMATION OCH PROGRAMVARA, ALLA PRODUKTER, PROGRAM OCH TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER. IBM FRISKRIVER SIG, SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER, FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE OCH ANDRA GARANTIER, VILLKOR OCH UTFÄSTELSER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SÅDANA SOM RÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG I ÄGANDERÄTT ELLER IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. IBM LÄMNAR INGA GARANTIER FÖR ATT DENNA WEBBPLATS HÅLLS AVBROTTSFRI, UPPDATERAD, SÄKER ELLER FELFRI. DENNA FRISKRIVNING ÄR INTE UTTÖMMANDE.

DU ÄR INFÖRSTÅDD MED OCH SAMTYCKER TILL ATT OM DU HÄMTAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT SKAFFAR MATERIAL, INFORMATION, PRODUKTER, PROGRAMVARA, PROGRAM ELLER TJÄNSTER FRÅN DENNA WEBBPLATS SKER DET ENLIGT EGET GOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK, OCH DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR DE KAN LEDA TILL, INBEGRIPET DATAFÖRLUST ELLER SKADOR PÅ DITT DATORSYSTEM. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG FRÅN GARANTIER, VILKET INNEBÄR ATT OVANSTÅENDE UNDANTAG EVENTUELLT INTE GÄLLER FÖR DIG.

ANSVARSBEGRÄNSNING

SÅVIDA ANNAT INTE SKULL FÖLJA AV TVINGANDE LAG KOMMER IBM UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT ANSVARA GENTEMOT NÅGON PART FÖR NÅGRA DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM KAN UPPKOMMA I SAMBAND MED ELLER GENOM ANVÄNDNINGEN AV DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGON WEBBPLATS ELLER RESURS SOM ÄR KOPPLAD TILL, REFERERAD TILL ELLER TILLGÄNGLIGGJORD GENOM DENNA WEBBPLATS, ELLER I ÖVRIGT FÖR ANVÄNDNING ELLER HÄMTNING AV, ELLER ÅTKOMST TILL, NÅGOT MATERIAL, INFORMATION, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. DENNA FRISKRIVNING OMFATTAR UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLORADE VINSTER, AFFÄRSAVBROTT, FÖRLORADE BESPARINGAR ELLER FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANDRA DATA, ÄVEN OM IBM HAR MEDDELATS OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ. DENNA ANSVARSFRISKRIVNING GÄLLER ALLA TYPER AV ANSPRÅK, OAVSETT OM DE GRUNDAR SIG PÅ AVTAL, GARANTI, UTOMOBLIGATORISKA FÖRHÅLLANDEN ELLER ANDRA JURIDISKA TEORIER.