Czym jest skomputeryzowany system zarządzania serwisowaniem (CMMS)?

Skomputeryzowany system zarządzania serwisowaniem (CMMS) to oprogramowanie, które centralizuje informacje o serwisowaniu i ułatwia przeprowadzanie serwisowania. Pomaga zoptymalizować wykorzystanie i dostępność urządzeń fizycznych, np. pojazdów, maszyn, sprzętu komunikacyjnego, infrastruktury zakładu i innych zasobów. Systemy CMMS (nazywane też CMMIS — skomputeryzowanymi systemami informacji o zarządzaniu serwisowaniem) są wykorzystywane w branży produkcyjnej, paliwowej, energetyce, budownictwie, transporcie i innych gałęziach przemysłu, w których infrastruktura fizyczna jest elementem newralgicznym.

Głównym elementem CMMS jest baza danych. Posiada ona model danych umożliwiający porządkowanie informacji o zasobach, które serwisuje organizacja, a także sprzęcie i materiałach niezbędnych do serwisowania.


Jak działa CMMS?

Informacje w bazie danych CMMS są wykorzystywane przez różne funkcje systemu, które umożliwiają korzystanie z następujących możliwości:

Zarządzanie zasobami i pracownikami: monitoruj dostępnych pracowników i certyfikaty urządzeń. Przypisuj konkretne zadania i twórz załogi. Organizuj zmiany i zarządzaj stawkami.

Rejestr zasobów: przechowuj, wykorzystuj i udostępniaj informacje o zasobach, takie jak:

 • Producent, model, numer seryjny oraz klasa i typ sprzętu
 • Powiązane koszty i kody
 • Położenie
 • Statystyki dotyczące wydajności i przestojów
 • Powiązana dokumentacja, filmy i obrazy, takie jak podręczniki naprawy, procedury bezpieczeństwa i gwarancje
 • Dostępność mierników, czujników i oprzyrządowania internetu rzeczy

Zarządzanie zleceniami pracy: zwykle uznawane za główną funkcję CMMS — obejmuje następujące informacje:

 • Numer zlecenia pracy
 • Opis i priorytet
 • Typ zlecenia (naprawa, wymiana, serwisowanie planowane)
 • Kody przyczyny i rozwiązania
 • Przydzielony personel i użyte materiały

Zarządzanie zleceniami pracy obejmuje też następujące możliwości:

 • Automatyzacja generowania zleceń pracy
 • Rezerwowanie materiałów i sprzętu
 • Przypisywanie pracowników, załóg i zmian oraz ustalanie dla nich planu
 • Sprawdzanie statusu i śledzenie przestojów
 • Rejestrowanie kosztów planowanych i rzeczywistych
 • Dołączanie powiązanych materiałów dotyczących dokumentacji, napraw i bezpieczeństwa

Serwisowanie zapobiegawcze: automatyczne inicjowanie zleceń pracy na podstawie czasu, użycia lub wywoływanych zdarzeń. Wykorzystanie serwisowania prewencyjnego do porządkowania i przydzielania zasobów w wielu zleceniach. Ustalanie harmonogramów zleceń pracy prewencyjnej.

Zarządzanie materiałami i zasobami: spisuj, rozprowadzaj i odzyskuj materiały oraz urządzenia do serwisowania i napraw w obszarach składowania, centrach dystrybucyjnych i obiektach. Zarządzaj dostawcami, monitoruj koszty magazynowania i automatyzuj uzupełnianie zasobów.

Raportowanie, analiza i kontrola: generuj raporty w różnych kategoriach serwisowania, takich jak dostępność zasobów, wykorzystanie materiałów, koszty robocizny i materiałów, oceny dostawców itd. Analizuj informacje w celu zrozumienia dostępności zasobów, trendów wydajności, optymalizacji spisywania zasobów dotyczących serwisowania i napraw oraz innych informacji w celu wspierania decyzji biznesowych oraz zbierania i porządkowania informacji na potrzeby kontroli¹.


Historia CMMS

Przed wprowadzeniem CMMS uzyskanie scentralizowanej, dynamicznej widoczności i zautomatyzowanego zarządzania było niepraktyczne, ponieważ informacje o serwisowaniu znajdowały się w dokumentacji papierowej, a w późniejszym czasie były rozproszone w arkuszach kalkulacyjnych.

Najwcześniejsze wersje CMMS pojawiły się w latach 60. i były zazwyczaj używane przez duże przedsiębiorstwa. Technicy wykorzystywali karty perforowane i serwery mainframe IBM w celu wypełniania skomputeryzowanych rejestrów i śledzenia zadań serwisowych. W latach 70. karty perforowane zostały zastąpione listami kontrolnymi pozwalającymi technikom wprowadzać informacje do systemów CMMS pod koniec zmiany.

CMMS zyskał większą popularność w mniejszych i średnich przedsiębiorstwach w latach 80. i 90., gdy komputery stały się mniejsze, tańsze, bardziej powszechne i wyposażone w większe możliwości komunikacyjne. W latach 90. CMMS zaczął udostępniać informacje w sieciach lokalnych.

W latach dwutysięcznych pojawiły się sieci intranet i łączność WWW, co rozszerzyło możliwości CMMS i umożliwiło korzystanie z niego na urządzeniach mobilnych, w aplikacjach terenowych i serwisach operacyjnych.

Najnowsza generacja CMMS jest oparta na chmurze i wysoce mobilna. Oferuje bogatszą funkcjonalność z szybszą implementacją, łatwiejszym serwisowaniem i większym bezpieczeństwem danych².


EAM a CMMS: Gdzie leży różnica?

Termin CMMS jest często mylony lub używany zamiennie z EAM (zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa). Oba te elementy mają bardzo podobne funkcje i cele, ale są zasadniczo różne. Aby poznać kluczowe różnice między CMMS i EAM, warto zapoznać się z historią CMMS i zależnościami między CMMS, EAM i APM.

Gdy CMMS ewoluował, stworzył fundament dla EAM. EAM obejmuje funkcjonalność CMMS³, a ich funkcje mogą się powielać. Między innymi dzięki większym możliwościom łączności i udostępniania informacji EAM rozszerza funkcjonalność CMMS o działanie na wielu witrynach, rozwijanie współpracy między działami i zwiększanie integracji z innymi systemami, takimi jak ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa)⁴.

Te możliwości dają rozwiązaniom EAM szerszy kontekst biznesowy, który uwzględnia ogólny cykl życia zasobu i jego wpływ na analizę finansową, zamówienia, zarządzanie procesami, ryzyko, zgodność z przepisami, utylizację zasobów itd. Rozwiązania CMMS zwykle koncentrują się na dostępności zasobów przez automatyzowanie zleceń pracy i przepływów pracy, planowanie zadań pracowników i zarządzanie materiałami oraz na dostarczaniu raportów i kontrolowaniu tych zadań.


Dlaczego dostępność jest taka ważna?

CMMS i EAM są niezbędne, ponieważ ułatwiają i usprawniają realizowanie podstawowego celu serwisowania: zwiększania niezawodności i dostępności.

Im dłużej zasoby i urządzenia działają, tym większą dostarczają wartość. We wpisie „The complete guide to the benefits of CMMS” (Kompletny przewodnik po zaletach CMMS) blogerka IBM Sarah Dudley wskazuje, że „im dłużej możemy korzystać ze sprzętu bez przeprowadzania poważnej naprawy, tym więcej oszczędzamy w dłuższej perspektywie”.

Niezawodnie wysoka dostępność oznacza, że firmy mogą przyjmować i realizować zamówienia, spełniać wymagania klientów, kształtować ich doświadczenia i pewnie podejmować decyzje dotyczące zasobów. Według raportu IBM 75% ankietowanych menedżerów ds. zasobów twierdzi, że głównym powodem inwestycji w EAM jest niezawodność systemu.


Jakie są zalety CMMS?

Zalety CMMS obejmują:

Widoczność zasobów: scentralizowane informacje w bazie danych CMMS umożliwiają menedżerom i zespołom serwisowym niemal natychmiastowe sprawdzenie informacji o dacie zakupu zasobu, dacie serwisowania, częstotliwości awarii, użytych częściach, wskaźnikach wydajności itd.

Widoczność przepływów pracy: panele kontrolne i wizualizacje można dostosować do potrzeb techników i innych pracowników w celu wirtualnej oceny statusu i postępu w czasie rzeczywistym. Zespoły serwisowe mogą szybko sprawdzić, gdzie jest zasób, czego potrzebuje, kto powinien nad nim pracować i kiedy.

Automatyzację: automatyzowanie czynności wykonywanych ręcznie, takich jak zamawianie części, uzupełnianie zapasów MRO, planowanie zmian, kompilowanie informacji na potrzeby kontroli i inne obowiązki administracyjne, pomaga zaoszczędzić czas, zmniejszyć liczbę błędów, zwiększyć produktywność i skupić uwagę zespołów na serwisowaniu, a nie zadaniach administracyjnych.

Usprawnione procesy: zlecenia pracy mogą być przeglądane i śledzone przez wszystkie zaangażowane strony. Informacje mogą być udostępniane między urządzeniami mobilnymi w celu koordynowania pracy w terenie przez centra operacyjne. Dystrybuowanie i wykorzystywanie materiałów oraz zasobów może być priorytetyzowane i optymalizowane.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w terenie: zarządzanie pracownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi w terenie może być złożone i kosztowne. Możliwości CMMS i EAM pozwalają unifikować i efektywnie wdrażać zespoły wewnętrzne i współpracę z pracownikami zewnętrznymi. Najnowsze rozwiązania EAM oferują postępy w łączności, mobilności, rozszerzonej rzeczywistości i technologii łańcucha bloków, co pozwala przekształcać działania w terenie.

Serwisowanie zapobiegawcze: dzięki danym CMMS reaktywne podejście do serwisowania można zmienić na podejście proaktywne, co pozwala na opracowanie zaawansowanej strategii serwisowania zasobów. Dane dotyczące codziennych czynności oraz pochodzące z czujników, liczników i innego oprzyrządowania internetu rzeczy mogą dostarczać informacje o procesach i zasobach, pomagać w podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu środków zapobiegawczych oraz wyzwalać alerty przed awariami lub spadkiem wydajności zasobów.

Spójność i transfer wiedzy: dokumentacja, podręczniki napraw i multimedia przedstawiające procedury serwisowania mogą być przechowywane w CMMS i powiązane z odpowiednimi zasobami. Przechwytywanie i utrzymywanie tej wiedzy pozwala tworzyć spójne procedury i standardy pracy. Umożliwia to także przekazywanie wiedzy nowym technikom, aby nie była tracona wraz z odchodzącymi pracownikami.

Zarządzanie zgodnością z przepisami: kontrole zgodności z przepisami mogą zakłócać prace serwisowe oraz operacje polegające na intensywnym wykorzystaniu zasobów. Dane CMMS znacznie ułatwiają kontrolę, generując odpowiedzi i raporty dostosowane do wymagań danej kontroli.

Zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko: w ramach zarządzania zgodnością z przepisami CMMS i EAM oferują funkcje centralnego raportowania na potrzeby bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Cele to ograniczenie ryzyka i utrzymanie bezpiecznego środowiska działania. CMMS i EAM umożliwiają prowadzenie badań pomagających w analizowaniu powtarzających się incydentów lub defektów, śledzenie incydentów i działań naprawczych, a także zarządzanie zmianami procesu.


Uwagi dotyczące wyboru oprogramowania CMMS

Wybór i wdrożenie efektywnego systemu CMMS wymaga uwzględnienia czynników funkcjonalnych i technologicznych. Dostawcy i jednostki wdrażające mogą używać terminów CMMS i EAM zamiennie w tym kontekście, co jest akceptowalne ze względu na pokrywanie się możliwości tych systemów.

Według analityków IDC jednym z głównych tematów rozważań dotyczących funkcjonalności jest obsługa coraz większej ilości danych: „Liczba źródeł danych dostępnych dla menedżera zasobów stale rośnie (czujniki, dane przestrzenne, dane wizualne itp.), więc szybkie scalanie i analizowanie tych zbiorów danych oraz zarządzanie nimi będzie ogromnym wyzwaniem dla specjalistów korzystających z EAM w ciągu najbliższych pięciu lat”.

IDC wskazuje też, że wyrównywanie zasobów ludzkich z rozwojowymi dzięki zarządzaniu zasobami może mieć kluczowe znaczenie: „Ta funkcja jest często zaniedbywana pod względem obsadzenia stanowisk, szkoleń i rozwoju. Ten brak zasobów obniża motywację i produktywność pracowników”.

Na koniec IDC stwierdza, że modernizacja funkcji systemów CMMS i EAM jest ważna, ale „niektóre organizacje nie uaktualniły jeszcze starych systemów i arkuszy kalkulacyjnych dotyczących newralgicznych funkcji EAM, takich jak zarządzanie zleceniami naprawy, planowanie pracy i podejmowanie decyzji o wymianie/naprawie”.


Nacisk na korzystanie z oprogramowania jako usługi

Rozwiązania CMMS i EAM podejmują wyzwania funkcjonalne na wiele sposobów, ale jednym z kluczowych podejść technologicznych jest wdrożenie rozwiązań CMMS i EAM hostowanych w chmurze w postaci oprogramowania jako usługi (SaaS).

Według IBM „przy wyborze oprogramowania do zarządzania zasobami organizacje coraz częściej decydują się na oprogramowanie jako usługę (SaaS) — model dostarczania oparty na chmurze, w którym oprogramowanie jest hostowane centralnie przez dostawcę i dostępne na żądanie”.

Technologiczne podejście do oprogramowania jako usługi obejmuje pewne podstawowe czynniki funkcjonalne:

 • CMMS hostowany w chmurze w postaci oprogramowania jako usługi oferuje elastyczność pozwalającą rozszerzać i zawężać zakres działania w zależności od wymagań związanych z danymi. Dzięki temu użytkownicy płacą tylko za wykorzystane zasoby danych, zamiast ponosić wysokie koszty początkowe w celu zapewnienia możliwości obsługi rosnącego napływu danych z oprzyrządowania internetu rzeczy, co właściwie eliminuje koszty sprzętu.
 • Oprogramowanie jako usługa może ułatwić radzenie sobie z wyzwaniami dotyczącymi obsadzania stanowisk i zarządzania zasobami, ponieważ wymaga znacznie mniejszej ingerencji i wsparcia ze strony informatyków niż rozwiązania lokalne. Inżynierowie i administratorzy CMMS i zespoły techników pracujących w terenie mogą w większości przypadków samodzielnie zarządzać systemem. W związku z tym koszty związane z obsługą środowiska informatycznego maleją, co pozwala zwiększyć wydatki na działalność operacyjną i zasoby.
 • Oprogramowanie jako usługa może też pomagać w obszarach takich jak modernizacja przestarzałych systemów i wykorzystanie najnowszych technologii w celu sprostania wymogom związanym z szybkością serwisowania i działań operacyjnych. Aktualizacje są wykonywane przez dostawców usług w chmurze, więc zawsze masz dostęp do najnowszych wersji i funkcjonalności. Oprócz tego oprogramowanie jako usługa pozwala szybciej integrować nowe technologie przy mniejszym ryzyku. Według IBM to podejście „umożliwia organizacjom testowanie nowych rozwiązań i ofert dla przedsiębiorstw intensywnie wykorzystujących zasoby i znajdowanie nowych informacji oraz modeli operacyjnych zapewniających przewagę nad konkurencją”. 

Spojrzenie na Maximo

Maximo 8.0 przechodzi do zintegrowanego pakietu aplikacji

Przeczytaj krótkie podsumowanie IDC, aby dowiedzieć się o tym strategicznym produkcie, który integruje dziewięć aplikacji w trzech typach licencji.

Spotkania w ramach Maximo Academy

Korzystaj z wiedzy ekspertów ds. zarządzania zasobami korporacyjnymi — bezpłatnie i na żądanie, gdziekolwiek jesteś.

Zobacz prezentację Maximo

Zapisz się na tę interaktywną prezentację dotyczącą realizowania zleceń pracy, aby dowiedzieć się, jak Maximo może pomóc Ci w zaprojektowaniu światowej klasy programu do zarządzania zasobami.

Przykładowe wdrożenia

Pacific Northwest National Laboratory

Aby zapewnić prawidłowe działanie kosztownych urządzeń laboratoryjnych, placówka Pacific Northwest National Laboratory wdrożyła Maximo jako zautomatyzowane, zintegrowane podejście do zarządzania zasobami, co pomaga zespołom koordynować wykorzystanie zasobów i je obsługiwać.

Cheniere-Energy

Korzystając z rewolucji łupkowej, firma Cheniere-Energy wdrożyła Maximo, aby przekształcić zarządzanie złożonymi zasobami w zmodernizowanym obiekcie Sabine Pass w celu uzyskania lepszych informacji i kontroli nad działaniami związanymi z serwisowaniem.

Sodexo

Sodexo wykorzystuje technologię do zarządzania zasobami i infrastrukturą w różnych typach obiektów. Dane na temat 24 000 budynków i 1,2 miliona zasobów zostały przeniesione do chmury za pomocą oprogramowania EAM w modelu usługowym, co pozwoliło obniżyć całkowite koszty użytkowania o 20%.

Zasoby

Blog na temat zarządzania zasobami

Zobacz nowości i zapowiedzi w systemach CMMS i EAM.

Webinarium: Transformacja pracy w terenie dzięki internetowi rzeczy, urządzeniom mobilnym, rozszerzonej rzeczywistości i technologii łańcucha bloków

Dowiedz się więcej o wpływie EAM na transformację pracy w terenie w obszarach łączności, mobilności, rozszerzonej rzeczywistości i technologii łańcucha bloków.

Webinarium: Rozważanie bezpieczeństwa najbardziej newralgicznych zasobów

Dowiedz się, jak radzić sobie z głównymi przyczynami problemów i potencjalnie niebezpiecznymi warunkami oraz uzyskać informacje na temat serwisowania zapobiegawczego.

Opinie klientów

Dowiedz się, co klienci mówią na temat radzenia sobie z wyzwaniami CMMS i EAM z pomocą IBM Maximo.

Blogi na temat prowadzenia działalności biznesowej

Informacje, spostrzeżenia, wydarzenia, opinie i wiele więcej na temat zarządzania zasobami.

Rozwiązania IBM

IBM Maximo Application Suite

Dzięki dostępowi do rozwiązań CMMS i EAM oraz aplikacji do zarządzania wydajnością zasobów zespoły mogą korzystać z możliwości całego przedsiębiorstwa, ujednolicać operacje i utrzymywać ciągłość biznesową — nawet w przypadku zakłóceń lub szybko zmieniających się warunków.

Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie

Zarządzaj zasobami wysokiego poziomu za pomocą sztucznej inteligencji i analizy w celu optymalizacji wydajności, rozszerzania cyklu życia zasobów oraz ograniczania przestojów i kosztów operacyjnych.

Mobilne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa

Zwiększaj możliwości współpracujących techników za pomocą inteligentnego i mobilnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (EAM) pozwalającego zarządzać dowolnymi zasobami w każdej chwili i w dowolnym miejscu.

Zdalne monitorowanie

Korzystaj z zaawansowanego, zdalnego, opartego na sztucznej inteligencji monitorowania zasobami w skali przedsiębiorstwa. Udostępniaj liderom niezbędne informacje, aby mogli pewnie podejmować decyzje i wspierać cyfrową rewolucję.

Konserwacja predykcyjna

Nie ograniczaj się do zaplanowanej konserwacji i zapewniaj niezawodność zasobów, wykorzystując informacje pozyskiwane z danych i analiz operacyjnych na potrzeby tworzenia harmonogramów konserwacji.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Zmieniaj dane w użyteczne informacje, aby poprawić bezpieczeństwo w miejscu pracy. Umieść zgodność z przepisami w centrum strategii bezpieczeństwa, aby ułatwić identyfikowanie i eliminowanie zagrożeń.