Kto może wiedzieć więcej o ochronie systemu Z niż jego użytkownicy?

Wyróżnione cechy i funkcje

Automatyzacja zadań administracyjnych

IBM® Security zSecure™ Admin umożliwia automatyzację powtarzalnych i czasochłonnych zadań związanych z dbaniem o bezpieczeństwo. Pozwala na przydzielanie pracownikom uprawnień do resetowania haseł, przywracanie użytkowników i przyznawanie konkretnych dostępów bez udzielania pełnych uprawnień administracyjnych rozproszonemu personelowi. Dzięki temu często powtarzające się zgłoszenia są rozwiązywane przez najbliższy użytkownikowi zespół wsparcia, a osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mogą skoncentrować się na kluczowych dla działalności zadaniach.

Identyfikacja i analiza potencjalnych problemów

Szybka identyfikacja i analiza problemów w podsystemie IBM Resource Access Control Facility (RACF®) pozwala zminimalizować zagrożenia, np. brak lub niespójność definicji, i wyeliminować je zanim jeszcze staną się realnym zagrożeniem. Ponadto dzięki monitorowaniu użytkowników uprzywilejowanych stare konta są odpowiednio usuwane, a produkty — właściwie integrowane. zSecure Admin bez problemów można zintegrować z rozwiązaniem zSecure Audit, uzyskując w ten sposób kompleksowy system monitorowania i eliminowania zagrożeń.

Administrowanie wieloma systemami

Działające w trybie offline funkcje podsystemu RACF mają różnorodne zastosowania — pozwalają np. na integrowanie obciążeń z nowo przejętych podmiotów lub udostępnianie symulowanego środowiska RACF, które ułatwia przenoszenie danych z różnych wersji podsystemu RACF. zSecure Admin może administrować wieloma systemami przy użyciu jednego interfejsu aplikacji, który zapewnia szybki dostęp do aktualnych danych we wszystkich wybranych systemach przedsiębiorstwa, utrzymując w ten sposób synchronizację zabezpieczeń.

Szybkie łączenie baz danych

ZSecure Admin porównuje profile i skutecznie scala reguły bezpieczeństwa obowiązujące w różnych bazach danych. Możliwe jest kopiowanie lub przenoszenie między systemami użytkowników, grup, zasobów, aplikacji i całych baz danych, a także modyfikowanie identyfikatorów w tej samej bazie danych. Scalając profile z różnych baz danych, zSecure Admin wykonuje zaawansowane kontrole jakości i zgłasza potencjalne konflikty jeszcze przed wygenerowaniem poleceń, ułatwiając w ten sposób utrzymanie spójności.

Raporty dotyczące użytkowania baz danych RACF

zSecure Admin umożliwia tworzenie raportów o rzeczywistym wykorzystaniu profili i autoryzacji, łącząc te dane z informacjami określonymi w aktualnej bazie danych RACF. Ponadto pomaga uzyskać wiedzę na temat faktycznego wykorzystania profili i autoryzacji w środowisku produkcyjnym, dostarczając jednocześnie informacji o relacjach między użytkownikami a zasobami. Identyfikuje też nieużywane i nieaktualne profile oraz autoryzacje na listach kontroli dostępu, a także potencjalne problemy związane z nadzorem nad tożsamością wynikające z przyznania zbyt wielu uprawnień.

Skalowalność odpowiednia dla systemów wielkich zbiorów danych

zSecure wykorzystuję 64-bitowe adresowanie, umożliwiając przetwarzanie większej ilości danych. Jest to szczególnie przydatne w wypadku przetwarzania dużej ilości danych o zdarzeniach i dostępach lub podczas generowania raportów, które analizują kilka obrazów systemu jednocześnie.