Chroń dane przedsiębiorstwa przed usunięciem lub modyfikacją

Niezmienialna obiektowa pamięć masowa od IBM Cloud® pomaga klientom przechowywać rekordy i zachowywać integralność danych w niewymazywalny i niedający się nadpisać sposób zgodny z technologią WORM (Write-Once, Read-Many). Chroni dane przed usunięciem lub modyfikacją do końca okresu przechowywania i czasu obowiązywania stosownych zabezpieczeń z powodów prawnych.

Tworzenie i egzekwowanie strategii przechowywania danych

Przechowywanie danych przez ściśle określony czas (okres przechowywania) w pierwszej kolejności wymaga dodania strategii przechowywania do zasobnika IBM Cloud Object Storage za pomocą interfejsu użytkownika lub  interfejsu API. Strategia przechowywania na poziomie zasobnika zapewnia możliwość określania domyślnego, minimalnego i maksymalnego okresu przechowywania, co ułatwia nadzorowanie zgodności z wymogami w tym zakresie. 

 

Przechowywanie na poziomie obiektu
 

Niezmienialna obiektowa pamięć masowa od IBM umożliwia także egzekwowanie strategii przechowywania na poziomie obiektu. W tym celu należy wykorzystać domyślne okresy przechowywania ustawione na poziomie zasobnika lub też niestandardowy okres przechowywania, który można dodać w czasie zapisywania obiektów. Na poziomie obiektu można także zastosować zabezpieczenia z powodów prawnych — chroniące dane przed usunięciem do czasu zakończenia określonego działania kontrolnego. Okres przechowywania i zabezpieczenia z powodów prawnych mogą być stosowane do pojedynczego obiektu lub do wielu obiektów podczas przyjmowania danych do pamięci IBM Cloud Object Storage. Obiektów nie można usunąć do czasu wygaśnięcia okresu przechowywania lub zdjęcia zabezpieczeń prawnych.

Schemat ilustrujący ochronę danych przed ich usunięciem lub modyfikacją, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Opcje

  • Możliwość ustawiania strategii przechowywania na poziomie zasobnika i określenia okresu przechowywania
  • Obsługa różnych okresów przechowywania określanych przez użytkownika
  • Obiekt zapisany w zasobniku w ramach strategii przechowywania może dziedziczyć domyślny okres przechowywania lub mieć okres przechowywania określony przez użytkownika
  • W stosunku do pojedynczego obiektu w obrębie zasobnika z przypisaną strategią przechowywania można zastosować zabezpieczenie z powodów prawnych, chroniące obiekt przed usunięciem lub nadpisaniem
  • Możliwość korzystania z rozszerzeń API do określania i przeglądania okresu przechowywania na poziomie zasobnika i obiektu
  • Możliwość efektywnego ustawiania okresów przechowywania i zarządzania nimi za pomocą udoskonalonego interfejsu użytkownika