Najważniejsze funkcje produktu

Intuicyjne udostępnianie plików

Przenoś pliki między środowiskami lokalnymi i wielochmurowymi za pomocą intuicyjnego interfejsu, który upraszcza przesyłanie, pobieranie, udostępnianie i dystrybuowanie plików. Wygodnie przenoś pliki i foldery do dowolnego miejsca w pamięci masowej za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania. Łącz pliki w cyfrowe pakiety i za pomocą interfejsu opartego na poczcie e-mail wysyłaj je do wielu odbiorców. Organizuj pliki i użytkowników w bezpiecznych obszarach roboczych do współpracy. Oddaj użytkownikom do dyspozycji portal do udostępniania współużytkowanych treści, by przesyłali na niego swoje dane.

Zrzut ekranu ilustrujący możliwości współużytkowania plików i dostarczania, które oferuje produkt IBM Aspera on Cloud

Automatyzacja przepływów pracy

Automatyzuj wiele powszechnie realizowanych przepływów pracy skoncentrowanych wokół przenoszenia plików. Niestandardowe, zautomatyzowane przepływy pracy umożliwiają przenoszenie plików między wieloma punktami końcowymi IBM Aspera® on Cloud, takimi jak współużytkowane foldery, węzły przesyłania, współużytkowane skrzynki odbiorcze i dostarczone pakiety. Przepływy pracy mogą być wywoływane za pomocą różnych metod, na przykład poprzez wywołanie interfejsu API, ręczne czynności operatora, zdarzenia dostarczenia pliku czy przesłania pliku do współużytkowanej skrzynki odbiorczej. Nowa funkcja umożliwia integrację przepływów pracy Aspera Orchestrator i Aspera on Cloud.

Zrzut ekranu przedstawiający transkodowanie i przesyłanie plików do chmury za pomocą Aspera on Cloud

Scentralizowane zarządzanie środowiskami hybrydowymi

Za pomocą jednego intuicyjnego interfejsu połącz wszystkie systemy pamięci masowych w chmurze i środowisku lokalnym i zarządzaj węzłami przesyłania. Przechowuj pliki i foldery w wielu różnych systemach pamięci masowych w chmurze i środowisku lokalnym, zachowując przy tym błyskawiczny dostęp do tych danych. Skonfiguruj dostęp do węzłów przesyłania znajdujących się w Twoim centrum przetwarzania danych lub na dowolnej z następujących popularnych platform chmury: IBM Cloud™, Amazon Web Services (AWS), Azure i Google. Określ zasady obowiązujące w sieci, by nadzorować interakcje między węzłami przesyłania.

Zrzut ekranu ilustrujący możliwości produktu IBM Aspera on Cloud dotyczące scentralizowanego zarządzania środowiskiem hybrydowym

Śledzenie i monitorowanie przesyłania w czasie rzeczywistym

W czasie rzeczywistym monitoruj transfer danych i dbaj o to, by Twoja marka była obecna we wszystkich komunikatach i zasobach WWW. Na bieżąco zarządzaj transferem plików, wykorzystaniem pamięci masowej i pakietami cyfrowymi. Monitoruj dzienniki aktywności i alerty usług. Zarządzaj udostępnianiem obszarów roboczych, grupami użytkowników i współużytkowanymi skrzynkami odbiorczymi. W łatwy i kreatywny sposób promuj swoją firmę w sieci, tworząc niestandardowe logo i szablony wiadomości e-mail zgodne z tożsamością Twojej marki.

Zrzut ekranu ilustrujący możliwości produktu IBM Aspera on Cloud dotyczące monitorowania i kontrolowania transferu w czasie rzeczywistym

Rozwiązanie oparte na platformie przesyłania Aspera

Aspera on Cloud to rozwiązanie oparte na opatentowanej technologii IBM Aspera FASP®, które umożliwia przenoszenie plików o dowolnej wielkości nawet kilkaset razy szybciej niż za pośrednictwem protokołów FTP i HTTP, niezależnie od odległości i warunków panujących w sieci. Możesz w pełni wykorzystać dostępną przepustowość, nie zakłócając przy tym pozostałego ruchu w sieci. Dzięki zastosowaniu technologii bezpośredniego transferu do chmury i wbudowanych mechanizmów klastrowych rozwiązanie Aspera zapewnia wyższą wydajność i automatycznie skaluje szybkość transferu. Zabezpieczenia klasy korporacyjnej obejmują rozbudowany model kontroli dostępu, szyfrowanie podczas przesyłania i w spoczynku, a także weryfikację integralności danych.

Dowiedz się więcej o technologii Aspera

Zrzut ekranu pokazujący technologię bezpośredniego transferu do chmury Aspera i ilustrujący skalowalność tej platformy przesyłania

Zacznij od razu

Przesyłaj, wymieniaj i dostarczaj dane w chmurach publicznych, prywatnych i hybrydowych z maksymalną prędkością.