Dato: 15. august 2015

Oversikt

Betingelsene nedenfor er en avtale mellom deg og IBM. Ved å åpne eller bruke dette nettstedet bekrefter du at du har lest og forstår og aksepterer betingelsene, og at du vil rette deg etter all lovgivning, inklusive lovgivning for eksport og re-eksport. Hvis du ikke aksepterer disse betingelsene, kan du ikke bruke dette nettstedet.

Bruksbetingelsene og eventuell annen informasjon på dette nettstedet kan endres eller oppdateres uten varsel av IBM. IBM kan når som helst gjøre forbedringer eller endringer i produktene, tjenestene eller programmene som er beskrevet i denne informasjonen, uten varsel.

Generelt

Dette nettstedet inneholder merknader om eierforhold og informasjon om opphavsrett med betingelser som må leses og følges. Klikk på "Informasjon om opphavsrett og varemerker" for mer informasjon.

IBM gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset tillatelse til å åpne og vise websider på dette nettstedet som kunde eller potensiell kunde av IBM, under forutsetning av at du overholder disse Bruksbetingelsene, og at du beholder alle merknader om opphavsrett, varemerker eller andre merknader om eierforhold. Du kan bare bruke en crawler til crawling av dette nettstedet slik det er tillatt av dette nettstedets robots.txt-protokoll, og IBM kan etter eget skjønn sperre crawlere. Godkjent bruk under denne avtalen er ikke-kommersiell bruk (du kan for eksempel ikke selge innholdet du får tilgang til på eller gjennom dette nettstedet). All annen bruk av dette nettstedet er forbudt.

Med unntak av den begrensede tillatelsen i det foregående avsnittet, gir ikke IBM deg noen uttrykte eller underforståtte rettigheter eller lisenser under noen patenter, varemerker, opphavsrettigheter eller noen andre opphavsrettslig beskyttede rettigheter. Du kan ikke gjengi noe av innholdet på dette nettstedet på et annet nettsted eller noe annet medium. All programvare og annet materiale som gjøres tilgjengelig for nedlasting, tilgang eller annen bruk fra dette nettstedet med egne lisensbetingelser, er underlagt slike betingelser, vilkår og merknader. Hvis du ikke overholder slike betingelser eller betingelsene på dette nettstedet, vil du automatisk og uten forvarsel miste alle rettigheter som du har fått, og du må øyeblikkelig tilintetgjøre alle kopier av nedlastet materiale som du er i besittelse av, oppbevarer eller administrerer.

Ansvarsbegrensning

Dette nettstedet kan fra tid til annen inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil, og IBM garanterer ikke nøyaktigheten til informasjon som er lagt ut. Kontroller at du bruker de nyeste sidene på dette nettstedet, og kontroller nøyaktigheten og fullstendigheten av informasjon før du bruker den for å treffe beslutninger knyttet til tjenester, produkter eller emner som beskrives på dette nettstedet.

Hvis noen av betingelsene i disse Bruksbetingelsene av kompetent domsmyndighet blir funnet å være ugjennomførlige i noen henseende, påvirkes ikke gyldigheten for resten av Bruksbetingelsene, forutsatt at slik ugjennomførlighet ikke materielt påvirker partenes rettigheter i henhold til disse Bruksbetingelsene.

Fremtidsrettede utsagn og forbehold

Med unntak av historisk informasjon og historiske diskusjoner kan informasjonen på dette nettstedet inneholde fremtidsrettede utsagn (forward-looking statements) slik de er definert i Private Securities Litigation Reform Act 1995 eller annen gjeldende lovgivning. Denne informasjonen innebærer risiko, usikkerhet og andre faktorer som kan føre til at de faktiske resultatene kan variere i betydelig grad, slik det blir beskrevet i bedriftens registreringer hos U.S. Securities and Exchange Commission. Klikk på "SEC filings" under "Investor relations" på dette nettstedet for kopier av slike registreringer.

Konfidensiell informasjon

IBM ønsker ikke å motta konfidensiell eller rettslig beskyttet informasjon fra deg på sitt nettsted. Vær oppmerksom på at informasjon eller materiale du sender til IBM, anses som IKKE-konfidensielt. Ved å sende IBM informasjon eller materiale gir du IBM en ubegrenset, ugjenkallelig lisens til å kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, distribuere, vise offentlig, utføre, endre og opprette avledede arbeider fra, og på annen måte fritt bruke, dette materialet eller denne informasjonen. Du godtar også at IBM står fritt til å bruke eventuelle ideer, begreper, know-how eller teknikker som du sender oss, til et hvilket som helst formål. Vi vil ikke oppgi ditt navn eller på annen måte publisere at du har sendt oss materiale eller annen informasjon, uten at (a) vi får tillatelse til å bruke ditt navn; eller (b) vi først meddeler deg at materialet eller informasjonen du sendte til en bestemt del av dette nettstedet, vil bli publisert eller brukt på annen måte med ditt navn på; eller (c) lovgivningen krever det. Personlige opplysninger som du sender til IBM for å motta produkter eller tjenester, blir behandlet i henhold til våre prinsipper for personvern. Klikk på "Personvern" for informasjon om IBMs prinsipper for personvern.

Begrensede rettigheter for amerikanske myndigheter

IBM leverer programvaren som lastes ned fra dette nettstedet, til amerikanske myndigheter med "BEGRENSEDE RETTIGHETER". Bruk, reproduksjon og avgivelse er underlagt begrensningene i IBMs GSA ADP Schedule-avtale.

Global tilgjengelighet

Informasjon som IBM publiserer på Internett, kan inneholde henvisninger til IBMs produkter, programmer og tjenester som ikke er annonsert eller tilgjengelige i Norge. Slike henvisninger betyr ikke at IBM har til hensikt å annonsere eller gjøre slike produkter, programmer og tjenester tilgjengelige i Norge. Be din lokale IBM-representant om informasjon om hvilke produkter, programmer og tjenester som er tilgjengelige for deg.

Forretningsforhold

Dette nettstedet kan inneholde linker eller henvisninger til nettsteder og ressurser som ikke tilhører IBM. IBM gir ingen tilsagn, garantier eller andre lovnader eller godkjennelser for nettsteder som ikke tilhører IBM, eller tredjepartsressurser (inkludert alle Lenovo-nettsteder) som det kan være henvisninger til, eller som er tilgjengelige fra, eller som er knyttet til et IBM-nettsted. I tillegg er ikke IBM en part eller ansvarlig for eventuelle transaksjoner som du inngår med tredjeparter, selv om du får vite om slike parter (eller bruker en link til slike parter) fra et IBM-nettsted. Når du får tilgang til et nettsted som ikke tilhører IBM, selv et som kan inneholde IBM-logoen, må du være klar over at det er uavhengig av IBM, og at IBM ikke har noen kontroll over innholdet på dette nettstedet. Det er ditt ansvar å ta forholdsregler for å beskytte deg mot virus, ormer, trojanske hester og andre programmer som potensielt kan være ødeleggende, og beskytte informasjonen din.

Linker til dette nettstedet

IBM samtykker kun til linker til dette nettstedet der linken og sidene som aktiveres av linken, ikke (a) oppretter rammer rundt noen sider på dette nettstedet eller bruker andre teknikker som på noen måte endrer den visuelle presentasjonen av eller utseendet til innholdet på dette nettstedet; (b) fremstiller din relasjon til IBM på uriktig måte; (c) antyder at IBM godkjenner eller påtar seg ansvaret for deg, nettstedet eller tjenesten eller produktene; og (d) presenterer feil eller misvisende inntrykk av IBM eller på annen måte ødelegger goodwill knyttet til IBM-navnet eller varemerker. En annen betingelse som må oppfylles for å få tillatelse til å ha en link til dette nettstedet, er at du aksepterer at IBM når som helst, og etter eget skjønn, kan trekke tilbake tillatelsen til å ha en link til dette nettstedet. I slike tilfeller skal du øyeblikkelig fjerne alle linker til dette nettstedet, og avslutte enhver tilknyttet bruk av IBM-varemerker.

GARANTIBETINGELSER

BRUK AV DETTE NETTSTEDET SKJER PÅ EGEN RISIKO. MATERIALE, INFORMASJON, PRODUKTER, PROGRAMVARE, PROGRAMMER OG TJENESTER LEVERES I DEN STAND DE BEFINNER SEG ("AS IS") UTEN NOEN GARANTIER. IBM FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR SÅ LANGT LOVEN TILLATER DET, ALLE UTTRYKTE, UNDERFORSTÅTTE, LOVBESTEMTE OG ANDRE GARANTIER ELLER TILSAGN, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET, ANVENDELSE FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE AV OPPHAVSRETTIGHETER. UTEN BEGRENSNING GIR IKKE IBM NOEN GARANTI OM AT DETTE NETTSTEDET SKAL VÆRE UAVBRUTT, OPPDATERT, SIKKERT ELLER FEILFRITT.

DU ER KJENT MED OG AKSEPTERER AT HVIS DU LASTER NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE INNHENTER MATERIALE, INFORMASJON, PRODUKTER, PROGRAMVARE, PROGRAMMER ELLER TJENESTER FRA DETTE NETTSTEDET, GJØR DU DET ETTER EGET SKJØNN OG PÅ EGET ANSVAR, OG DU ER SELV ANSVARLIG FOR ALLE SKADER SOM KAN FOREKOMME, INKLUDERT TAP AV DATA ELLER SKADER PÅ DATAMASKINEN. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE ANSVARSBEGRENSNINGER SLIK AT DET OVENNEVNTE IKKE GJELDER FOR DEG.

ANSVARSBEGRENSNING

SÅ LANGT LOVEN TILLATER DET, ER IBM IKKE ANSVARLIG OVERFOR NOEN PART FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, STRAFFEBETINGEDE ELLER AVLEDEDE SKADER ELLER TAP AV NOE SLAG I FORBINDELSE MED DETTE NETTSTEDET, ELLER BRUK AV DETTE NETTSTEDET ELLER NOE NETTSTED ELLER NOEN RESSURS SOM DET HAR EN LINK TIL, SOM DET HENVISES TIL, ELLER SOM DU FÅR TILGANG TIL VIA DETTE NETTSTEDET, ELLER FOR BRUK ELLER NEDLASTING AV, ELLER TILGANG TIL, NOE MATERIALE, INFORMASJON, PRODUKTER ELLER TJENESTER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, FOR TAPT FORTJENESTE, DRIFTSTANS, TAP AV FORVENTEDE BESPARELSER ELLER TAP AV PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA, SELV OM IBM ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER ELLER TAP. DETTE UNNTAKET OG DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN GJELDER FOR ALLE SØKSMÅL, ENTEN DEN ER BASERT PÅ KONTRAKT, GARANTI, AVTALE ELLER ANDRE JURIDISKE TEORIER.