Datum: 15 augustus 2015

Overzicht

De volgende bepalingen vormen de voorwaarden van een overeenkomst tussen u en IBM. Door deze website te benaderen of te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, dat u ze begrijpt en dat u eraan gebonden bent, en verklaart u alle toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van de wet- en regelgeving op het gebied van export en hernieuwde export, te zullen naleven. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

IBM kan, zonder bericht aan u, deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere informatie op deze website te allen tijde wijzigen. IBM kan tevens te allen tijde zonder aankondiging verbeteringen of wijzigingen aanbrengen in de producten, diensten of programma's die op deze website worden beschreven.

Algemeen

Deze website bevat eigendomsvermeldingen en auteursrechtgegevens, waarvan de voorwaarden dienen te worden nageleefd en opgevolgd. Raadpleeg voor nadere informatie het tabblad getiteld “Informatie over auteursrechten en handelsmerken”.

IBM verleent u niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte toestemming voor het verkrijgen van toegang tot en het afbeelden van de webpagina's binnen deze site als klant of potentiële klant van IBM, op voorwaarde dat u zich houdt aan deze Gebruiksvoorwaarden en dat alle vermeldingen van auteursrechten en handelsmerken, alsmede alle andere eigendomsvermeldingen, onaangetast blijven. U mag deze website uitsluitend crawlen met behulp van een crawler zoals toegestaan in het protocol robots.txt van deze website, en IBM kan crawlers geheel naar eigen inzicht blokkeren. Het onder deze overeenkomst toegestane gebruik is niet-commercieel van aard (bijv. u mag de content waartoe u op of via deze website toegang hebt, niet verkopen). Elk ander gebruik van deze site is verboden.

Behoudens de beperkte toestemming die u in de voorgaande alinea is verleend, verleent IBM u geen uitdrukkelijke of stilzwijgende rechten onder enig octrooi-, merk- of auteursrecht of enig ander eigendoms- of intellectuele-eigendomsrecht. Niets van de content op deze website mag worden gespiegeld op een andere website of in enig ander medium. Op alle software en alle andere materialen die via deze site beschikbaar worden gesteld voor downloaden, weergave of ander gebruik en die eigen licentievoorwaarden hebben, zijn de desbetreffende voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen van toepassing. Niet-naleving van dergelijke voorwaarden of van de voorwaarden op deze site leidt tot automatische beëindiging, zonder voorafgaand bericht, van alle rechten die u zijn verleend. In een dergelijk geval dient u alle exemplaren of kopieën van gedownloade materialen die in u in bezit, in bewaring of onder uw gezag hebt, onverwijld te vernietigen.

Uitsluiting

Van tijd tot tijd kunnen er op deze website technische onjuistheden of typfouten staan, en we kunnen de correctheid van de geposte informatie niet garanderen. Controleer alstublieft, voordat u deze website en de erop geposte informatie gebruikt voor het nemen van beslissingen met betrekking tot diensten, producten of andere kwesties die op deze website worden beschreven, of u de meest recente pagina's op deze website gebruikt en of de informatie correct en volledig is.

Indien een of meer van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter in enig opzicht worden aangemerkt als onuitvoerbaar, laat dat de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverlet, mits een dergelijke onuitvoerbaarheid geen materiële aantasting betekent van de rechten van de partijen onder deze Gebruiksvoorwaarden.

Op de toekomst gerichte uitspraken en waarschuwingen

Behoudens historische informatie en besprekingen, kunnen uitspraken op deze website ook op de toekomst gerichte uitspraken ("forward-looking statements") zijn in de betekenis die daaraan wordt toegekend in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995 of andere toepasselijke wetgeving. Deze uitspraken hebben betrekking op een aantal risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de resultaten wezenlijk afwijken, zoals besproken in de door IBM bij de U.S. Securities and Exchange Commission gedeponeerde stukken. Zie het tabblad “SEC filings” onder “Investor relations” (“Investeerders”) op deze website voor kopieën van deze gedeponeerde stukken.

Vertrouwelijke informatie

IBM wenst van u via onze website geen vertrouwelijke informatie te ontvangen, noch informatie waarvan u eigenaar bent. Houd er rekening mee dat alle informatie en al het materiaal dat aan IBM wordt toegezonden, geacht wordt NIET vertrouwelijk te zijn. Door IBM enige informatie of enig materiaal toe te zenden, verleent u IBM het onbeperkte, onherroepelijke recht die informatie of dat materiaal te kopiëren, te reproduceren, te publiceren, te uploaden, te plaatsen ("posten"), te verzenden, te distribueren, in het openbaar af te beelden, uit te voeren, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken en die informatie of dat materiaal anderszins vrijelijk te gebruiken. U gaat er tevens mee akkoord dat het IBM vrij staat gebruik te maken van elk idee, elk concept, alle kennis en alle technieken die u ons met welk doel dan ook toezendt. Wij zullen echter niet uw naam vrijgeven, noch anderszins het feit naar buiten brengen dat u materialen of andere informatie aan ons hebt toegezonden, tenzij (a) wij uw toestemming verkrijgen om uw naam te gebruiken; of (b) wij u er eerst van op de hoogte brengen dat de materialen of andere informatie die u naar een bepaald deel van deze site toezendt, wordt gepubliceerd of anderszins wordt gebruikt in combinatie met uw naam; of (c) wij daartoe van rechtswege worden gedwongen. Op personen terug te voeren informatie die u aan IBM toezendt ten behoeve van het ontvangen van producten of diensten, wordt behandeld overeenkomstig ons privacybeleid. Raadpleeg voor informatie over het privacybeleid van IBM het tabblad getiteld “Privacy”.

Beperkte rechten voor de Amerikaanse overheid

Aan gebruikers in Amerikaanse overheidsdienst levert IBM de vanaf deze website gedownloade software met “BEPERKTE RECHTEN." Op gebruik, vermenigvuldiging en openbaarmaking zijn de in de GSA ADP Schedule-overeenkomst van IBM vastgelegde beperkingen van toepassing.

Wereldwijde beschikbaarheid

De informatie die IBM op het internet publiceert, kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar IBM-producten, -programma's of -diensten die in uw land niet geannonceerd of niet beschikbaar zijn. Dergelijke verwijzingen houden niet in dat IBM van plan is dergelijke producten, programma's of diensten in uw land te annonceren of beschikbaar te stellen. Raadpleeg uw contactpersoon binnen IBM voor informatie met betrekking tot de producten, programma's en diensten die voor u beschikbaar zijn.

Zakelijke relaties

Mogelijk bevat deze website links of verwijzingen naar websites en informatiebronnen die niet van IBM zijn. IBM doet geen uitspraken, toezeggingen of aanbevelingen en geeft geen garantie met betrekking tot dergelijke websites of informatiebronnen van derden (met inbegrip van de websites van Lenovo) waarnaar vanaf enige IBM-site wordt verwezen of gelinkt of die vanaf enige IBM-site toegankelijk zijn. Bovendien is IBM geen partij in, en niet verantwoordelijk voor, transacties die u aangaat met derden, ook niet indien u van dergelijke derden verneemt (of links naar dergelijke derden volgt) op een IBM-site. Indien u een niet-IBM-website bezoekt, zelfs een website die het IBM-logo voert, wees u er dan van bewust dat die website onafhankelijk is van IBM en dat IBM geen zeggenschap heeft over de inhoud van die website. Het is aan u om voorzorgsmaatregelen te nemen teneinde u te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere potentieel destructieve programma's, en om uw informatie te beschermen.

Links naar deze site

IBM verleent toestemming voor links naar deze website indien de desbetreffende links en de pagina's die door de links worden geactiveerd (a) geen frames creëren rond enige pagina op deze website, of met behulp van andere technieken wijzigingen aanbrengen in de visuele presentatie of het uiterlijk van enig deel van de inhoud van deze site; (b) geen onjuiste voorstelling van zaken geven omtrent uw relatie met IBM; (c) niet de indruk wekken dat IBM u, uw website of uw product(en) of dienst(en) aanbeveelt of onderschrijft; en (d) geen onjuiste of misleidende indruk over IBM wekken en geen schade berokkenen aan de goede naam of handelsmerken van IBM. Als aanvullende voorwaarde voor toestemming om naar deze website te linken, dient u ermee akkoord te gaan dat IBM deze toestemming om naar deze website te linken geheel naar eigen inzicht te allen tijde kan intrekken. U stemt ermee in om in een dergelijk geval onverwijld alle links naar deze website te verwijderen en al het gebruik van handelsmerken van IBM te staken.

UITSLUITING VAN GARANTIE

GEBRUIK VAN DEZE SITE IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO. ALLE MATERIALEN, INFORMATIE, PRODUCTEN, SOFTWARE, PROGRAMMA'S EN DIENSTEN WORDEN "AS-IS" GELEVERD, ZONDER ENIGE GARANTIE. VOOR ZOVER MOGELIJK ONDER TOEPASSELIJK RECHT SLUIT IBM ALLE UITDRUKKELIJKE, STILZWIJGENDE, WETTELIJKE EN ANDERE GARANTIES EN VERKLARINGEN UIT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN DE GARANTIE DAT ER GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT OP DE EIGENDOMS- OF INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GEEFT IBM GEEN ENKELE GARANTIE DAT DEZE WEBSITE ONONDERBROKEN, TIJDIG, NAUWKEURIG EN FOUTVRIJ ZAL ZIJN.

U BENT ZICH ERVAN BEWUST EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, INDIEN U MATERIALEN, INFORMATIE, PRODUCTEN, SOFTWARE, PROGRAMMA'S OF DIENSTEN DOWNLOADT OF ANDERSZINS VERWERFT VANAF DEZE WEBSITE, U DIT DOET NAAR EIGEN OORDEEL EN VOOR EIGEN RISICO, EN DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR ALLE DAARUIT VOORTVLOEIENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN VERLIES VAN GEGEVENS OF SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN VAN GARANTIES NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE VOORGAANDE UITSLUITING WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER MOGELIJK ONDER TOEPASSELIJK RECHT IS IBM IN GEEN GEVAL JEGENS ENIGE PARTIJ AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DEZE WEBSITE OF ENIGE VORM VAN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, OF VAN ENIGE WEBSITE OF INFORMATIEBRON WAARNAAR VANUIT DEZE WEBSITE WORDT VERWEZEN OF DIE VIA DEZE WEBSITE TOEGANKELIJK IS, OF VOOR HET GEBRUIK, HET DOWNLOADEN OF HET BENADEREN VAN ENIG MATERIAAL, ENIGE INFORMATIE, ENIG PRODUCT OF ENIGE DIENST, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINSTEN, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLOREN SPAARTEGOEDEN, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS, ZELFS NIET INDIEN IBM UITDRUKKELIJK VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GEBRACHT. DEZE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDT VOOR ELKE RECHTSVORDERING, GEBASEERD OP OVEREENKOMST, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF WELKE JURIDISCHE GROND DAN OOK.