Datums: 2015. gada 15. augusts

Pārskats

Tālāk ir izklāstīti noteikumi, ko nosaka vienošanās starp jums un IBM. Piekļūstot šai tīmekļa vietnei vai izmantojot to, jūs apliecināt, ka esat izlasījis, saprotat un piekrītat ievērot šos noteikumus, kā arī ievērot visus piemērojamos normatīvos aktus, ieskaitot normatīvos aktus, kas regulē eksportēšanu un reeksportēšanu. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzu, neizmantojiet šo tīmekļa vietni.

IBM bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā laikā var pārskatīt šos lietošanas noteikumus un jebkuru citu šajā tīmekļa vietnē ietverto informāciju. IBM var arī jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma veikt uzlabojumus vai izmaiņas produktos, pakalpojumos vai programmās, kas aprakstītas šajā vietnē.

Vispārīgi

Šajā tīmekļa vietnē ir sniegti paziņojumi par īpašumtiesībām un informācija par autortiesībām, ar kuru noteikumiem ir jāiepazīstas un kuri ir jāievēro. Papildinformāciju skatiet vietnes sadaļā “Informācija par autortiesībām un preču zīmēm”.

IBM jums kā IBM klientam vai potenciālajam klientam piešķir neekskluzīvu, tālāk nenododamu, ierobežotu atļauju piekļūt šīs tīmekļa vietnes lapām un atvērt tās, ja ievērojat šos lietošanas noteikumus un ja tiek ievēroti visi paziņojumi par autortiesībām, preču zīmēm un citām īpašumtiesībām. Rāpuļprogrammu šīs tīmekļa vietnes pārmeklēšanai drīkst izmantot tikai atbilstoši šīs tīmekļa vietnes protokolam robots.txt, un IBM var pēc saviem ieskatiem bloķēt jebkuru rāpuļprogrammu. Ar šo vienošanos tiek atļauta lietošana nekomerciāliem nolūkiem (piemēram, jūs nedrīkstat pārdot saturu, kuram piekļūstat šajā tīmekļa vietnē vai izmantojot šo vietni). Šo vietni aizliegts izmantot jebkādā citā veidā.

Izņemot iepriekšējā rindkopā norādīto ierobežoto atļauju, IBM jums nepiešķir nekādas tiešas vai netiešas tiesības vai licences, kas būtu saistītas ar kādiem patentiem, preču zīmēm, autortiesībām vai citām īpašuma vai intelektuālā īpašuma tiesībām. Jūs nedrīkstat atspoguļot šīs vietnes saturu citās tīmekļa vietnēs un nekādos citos plašsaziņas līdzekļos. Uz jebkuru programmatūru un citiem materiāliem, kas šajā vietnē ir pieejami lejupielādei, piekļuvei vai citādai izmantošanai un kam ir savi licencēšanas noteikumi, attiecas atbilstošie noteikumi, nosacījumi un paziņojumi. Ja neievērosit šos noteikumus vai jebkurus šajā vietnē norādītos noteikumus, automātiski un bez iepriekšēja brīdinājuma tiks apturētas visas jums piešķirtās tiesības, un jums nekavējoties būs jāiznīcina visas jūsu īpašumā, uzraudzībā vai kontrolē esošās lejupielādēto materiālu kopijas.

Atruna

Šajā vietnē reizēm ir iespējamas tehniskas neprecizitātes vai drukas kļūdas, un mēs negarantējam šeit publicētās informācijas precizitāti. Lūdzu, pārliecinieties, vai izmantojat atjauninātas šīs tīmekļa vietnes lapas, un pārbaudiet informācijas precizitāti un pilnīgumu, pirms izmantojat to lēmumu pieņemšanai par šajā tīmekļa vietnē aprakstītajiem pakalpojumiem, produktiem vai citu saturu.

Ja kompetenta tiesu iestāde atzīst kādu no šo lietošanas noteikumu nosacījumiem par jebkādā veidā spēkā neesošu, pārējo lietošanas noteikumu derīgums netiek ietekmēts, ja vien nosacījumu atzīšana par spēkā neesošiem būtiski neietekmē lietošanas noteikumos norādītās pušu tiesības.

Perspektīvie un brīdinājuma paziņojumi

Šajā tīmekļa vietnē izteiktie paziņojumi, izņemot vēsturisko informāciju un diskusijas, var ietvert perspektīvos paziņojumus 1995. gada Personiskās drošības tiesvedības reformu akta (Private Securities Litigation Reform Act) vai citu piemērojamo likumu izpratnē. Šie paziņojumi ir saistīti ar dažādiem riskiem, neskaidrībām un citiem faktoriem, kuru dēļ faktiskie rezultāti var būtiski atšķirties, kā tas ir fiksēts uzņēmuma dokumentētajā sarakstē ar ASV Vērtspapīru un biržu komisiju (U.S. Securities and Exchange Commission). Dokumentēto saraksti skatiet šīs tīmekļa vietnes sadaļas “Investor relations” (Attiecības ar investoriem) apakšsadaļā “SEC fillings” (Sarakste ar Vērtspapīru un biržu komisiju).

Konfidenciāla informācija

IBM savā tīmekļa vietnē nevēlas saņemt no jums nekādu konfidenciālu vai ar citām personām piederošu informāciju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka nekāda informācija vai materiāls, kas nosūtīts IBM, NETIKS uzskatīts par konfidenciālu. Nosūtot IBM jebkādu informāciju vai materiālu, jūs piešķirat IBM neierobežotas un neatsaucamas tiesības kopēt, pavairot, publicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, izplatīt, publiski parādīt, demonstrēt, pārveidot šo informāciju vai materiālus un veidot no tiem atvasinātus darbus, kā arī tos citādi brīvi izmantot. Jūs arī piekrītat, ka IBM drīkst brīvi izmantot jebkuras idejas, koncepcijas, zinātību vai metodes, ko esat mums nosūtījis jebkāda iemesla dēļ. Tomēr mēs neizpaudīsim jūsu vārdu un arī citādi nenorādīsim, ka jūs esat materiālu vai citas informācijas iesniedzējs, izņemot šos gadījumus: a) mēs būsim saņēmuši jūsu atļauju izmantot jūsu vārdu; b) mēs pirms tam būsim jūs informējuši, ka materiāli vai cita informācija, ko iesniedzat noteiktā šīs vietnes sadaļā, tiks publicēti vai citādi izmantoti, norādot jūsu vārdu; c) no mums šādu rīcību pieprasa likums. Personu identificējoša informācija, kuru iesniedzat IBM, lai saņemtu produktus vai pakalpojumus, tiks apstrādāta atbilstoši mūsu privātuma politikai. Informāciju par IBM konfidencialitātes politiku skatiet vietnes sadaļā “Privātums ”.

ASV valdības noteiktie tiesību ierobežojumi

IBM no šīs tīmekļa vietnes lejupielādēto programmatūru ASV valdības lietotājiem nodrošina ar “IEROBEŽOTĀM TIESĪBĀM”. Uz lietošanu, pavairošanu vai atklāšanu attiecas ierobežojumi, kas noteikti IBM GSA ADP grafika līgumā.

Pieejamība visā pasaulē

Informācijā, ko IBM publicē internetā, var būt ietvertas atsauces vai iekšējās atsauces uz IBM produktiem, programmām vai pakalpojumiem, kuri vēl nav izziņoti vai pieejami jūsu valstī. Šādas atsauces nenozīmē, ka IBM plānotu jūsu valstī izziņot vai padarīt pieejamus šos produktus, programmas vai pakalpojumus. Sazinieties ar vietējo IBM pārstāvi, lai iegūtu informāciju par jums pieejamajiem produktiem, programmām vai pakalpojumiem.

Biznesa attiecības

Šajā tīmekļa vietnē var būt ievietotas saites vai atsauces uz tīmekļa vietnēm un resursiem, kas nav saistīti ar IBM. IBM nesniedz nekādus apliecinājumus un garantijas, kā arī neuzņemas nekādu atbildību vai atbalsta sniegšanu saistībā ar tīmekļa vietnēm, kas nav IBM tīmekļa vietnes, vai trešo personu resursiem (ieskaitot Lenovo tīmekļa vietnes), uz kurām ir ievietotas atsauces, saites vai kurām var piekļūt no IBM tīmekļa vietnes. Turklāt IBM nav uzskatāma par neviena darījuma pusi un neuzņemas atbildību par noslēgtajiem darījumiem ar trešajām personām, pat ja par šīm personām jūs uzzinājāt IBM tīmekļa vietnē (vai izmantojāt tur pieejamo saiti). Apmeklējot ar IBM nesaistītu tīmekļa vietni, pat ja tajā ir redzams IBM logotips, lūdzu, ņemiet vērā, ka tā nav atkarīga no IBM un IBM nepārvalda šīs tīmekļa vietnes saturu. Jums pašam ir jāveic piesardzības pasākumi, lai aizsargātu datoru no vīrusiem, tārpiem, Trojas zirgiem vai citām iespējami kaitīgām programmām un pasargātu savus datus.

Saites uz šo vietni

IBM atļauj veidot saites uz šo tīmekļa vietni tikai tad, ja saite un lapa, uz kuru novirza šī saite, atbilst šādiem nosacījumiem: a) neveido rāmjus ap kādu no šīs tīmekļa vietnes lapām un neizmanto citas tehnoloģijas, kas jebkādā veidā maina šīs lapas satura vizuālo noformējumu vai izskatu; b) nerada maldīgu iespaidu par jūsu saistību ar IBM; c) nerada iespaidu, ka IBM apstiprina un atbalsta jūs, jūsu tīmekļa vietni, pakalpojumus vai piedāvātos produktus; d) nerada nepareizu vai maldīgu iespaidu par IBM un citādi negrauj IBM nosaukumu vai preču zīmju prestižu. Saņemot atļauju pievienot saiti uz šo vietni, jūs arī piekrītat, ka IBM jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem var atsaukt atļauju pievienot saiti uz šo tīmekļa vietni. Šādā gadījumā jūs piekrītat nekavējoties noņemt visas saites uz šo tīmekļa vietni un pārtraukt jebkādu ar to saistītu IBM preču zīmju izmantošanu.

GARANTIJAS ATRUNA

TIKAI UN VIENĪGI JŪS ESAT ATBILDĪGS PAR RISKU, KAS SAISTĪTS AR ŠĪS VIETNES IZMANTOŠANU. VISI MATERIĀLI, INFORMĀCIJA, PRODUKTI, PROGRAMMATŪRA, PROGRAMMAS UN PAKALPOJUMI TIEK PIEDĀVĀTI “TĀDI, KĀDI TIE IR”, BEZ NEKĀDĀM GARANTIJĀM. CIKTĀL VIEN TO PIEĻAUJ LIKUMI, IBM ĪPAŠI ATSAUC VISAS TIEŠĀS, NETIEŠĀS, LIKUMĀ NOTEIKTĀS UN CITAS GARANTIJAS VAI APLIECINĀJUMUS, IESKAITOT, BEZ IEROBEŽOJUMIEM, APLIECINĀJUMU PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, PIELĀGOJAMĪBU NOTEIKTAM NOLŪKAM UN ĪPAŠUMA VAI INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU. IBM BEZ IZŅĒMUMIEM NESNIEDZ NEKĀDU GARANTIJU, KA ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES DARBĪBA BŪS NEPĀRTRAUKTA, AKTUĀLA, DROŠA UN BEZ KĻŪDĀM.

JŪS APZINĀTIES UN PIEKRĪTAT, KA, LEJUPIELĀDĒJOT VAI CITĀDI IEGŪSTOT MATERIĀLUS, INFORMĀCIJU, PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, PROGRAMMAS VAI PAKALPOJUMUS NO ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES, JŪS TO DARĀT LABPRĀTĪGI UN UZŅEMOTIES RISKU UN TIKAI JŪS BŪSIT ATBILDĪGS PAR JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS VARĒTU RASTIES, IESKAITOT DATU ZAUDĒJUMU VAI DATORSISTĒMAS BOJĀJUMUS. DAŽĀS JURISDIKCIJĀS NAV ATĻAUTS ATTEIKTIES NO GARANTIJU SNIEGŠANAS, TĀDĒĻ, IESPĒJAMS, ŠĪS ATRUNAS UZ JUMS NEATTIECAS.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, IBM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU NE PRET VIENU NO PUSĒM ATTIECĪBĀ NE UZ KĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, TIPVEIDA VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS KAUT KĀDĀ VEIDĀ VARĒTU BŪT SAISTĪTI AR ŠO TĪMEKĻA VIETNI VAI IZRIET NO TĀS LIETOŠANAS VAI ARĪ JEBKURAS CITAS TĀDAS VIETNES VAI RESURSA LIETOŠANAS, UZ KO IR IEVIETOTA SAITE VAI ATSAUCE VAI KAM VAR PIEKĻŪT NO ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES, VAI PAR MATERIĀLU, INFORMĀCIJAS, PRODUKTU UN PAKALPOJUMU LIETOŠANU, LEJUPIELĀDI VAI PIEKĻUVI TIEM, IESKAITOT, BEZ IEROBEŽOJUMA, JEBKĀDU ZAUDĒTU PEĻŅU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKUMU, ZAUDĒTUS IETAUPĪJUMUS, PROGRAMMU VAI CITU DATU ZUDUMU, PAT JA UZŅĒMUMS IBM IEPRIEKŠ IR NEPĀRPROTAMI BRĪDINĀTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU. ŠĪ ATRUNA UN ATTEIKŠANĀS NO ATBILDĪBAS ATTIECAS UZ VISIEM PRASĪJUMIEM NEATKARĪGI NO TĀ, VAI PRASĪBAS TIEK IESNIEGTAS SASKAŅĀ AR LĪGUMU, GARANTIJU, LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU ZAUDĒJUMU VAI JEBKĀDU CITU LIKUMISKU PAMATOJUMU.