תאריך: 15 באוגוסט, 2015

סקירה

להלן תנאים של הסכם משפטי בינך לבין יבמ. כניסה לאתר זה או שימוש בו מהווים אישור לכך שקראת תנאים אלה, הבנת אותם והסכמת להיות מחויב להם ולציית לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים, לרבות חוקים ותקנות לבקרה על ייצוא וייצוא מחדש. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אל תשתמש באתר זה.

יבמ רשאית לשנות תנאי שימוש אלה וכל מידע אחר המוצג באתר אינטרנט זה בכל עת וללא מתן הודעה מראש. יבמ רשאית גם לבצע שיפורים או שינויים במוצרים, בשירותים או בתכניות המתוארים באתר זה בכל עת וללא מתן הודעה מראש.

כללי

אתר אינטרנט זה כולל הודעות בעניין קניין רוחני ומידע בנושא זכויות יוצרים, שחובה עליך לקרוא ולהקפיד לקיים את התנאים המצוינים בהם. לקבלת מידע בנושא, לחץ על הלשונית שכותרתה "מידע בדבר זכויות יוצרים וסימני מסחר".

יבמ נותנת לך הרשאה לא בלעדית, בלתי ניתנת להעברה ומוגבלת לגשת לדפי האינטרנט הכלולים באתר זה ולהציג אותם כלקוח או כלקוח פוטנציאלי של החברה, ובתנאי שתציית לתנאי שימוש אלה ולא תפגע בכל זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים וההודעות הקנייניות האחרות הקיימים בו. ניתן להשתמש בסורק לסריקת אתר אינטרנט זה רק באופן המאושר בפרוטוקול robots.txt של האתר ויבמ עשויה לחסום סורקים על-פי שיקול דעתה הבלעדי. השימוש המאושר במסגרת הסכם זה הוא שימוש שאופיו אינו מסחרי (לדוגמה, אינך רשאי למכור את התוכן שאליו אתה ניגש באתר זה או דרך אתר זה). אין להשתמש באתר זה בכל אופן אחר.

למעט ההרשאה המוגבלת המפורטת בפסקה הקודמת, יבמ לא נותנת לך זכויות או רישיונות כלשהם, מפורשים או משתמעים, על פטנטים, סימניים מסחריים, זכויות יוצרים או זכויות קנייניות וזכויות קניין רוחני אחרות כלשהן. אינך רשאי לשקף תוכן כלשהו מאתר זה באתר אינטרנט אחר או בכל מדיה אחרת. כל תוכנה או חומרים אחרים הקיימים באתר זה שניתן להוריד אותם, לגשת אליהם או לבצע בהם כל שימוש אחר ויש להם תנאי רישיון נפרדים, יהיו כפופים לתנאים, התניות או הודעות נפרדים אלה. אם לא תציית לתנאים מהסוג שהוזכר לעיל או לכל תנאי המצוין באתר זה, הדבר יוביל לשלילה אוטומטית של כל זכות שניתנה לך, ללא מתן הודעה מראש, ויהיה עליך להשמיד באופן מיידי את כל העותקים של חומרים שהורדת מהאתר הנמצאים ברשותך, באחריותך או בשליטתך.

כתב ויתור

לעיתים אתר אינטרנט זה עשוי לכלול אי דיוקים טכניים או שגיאות טיפוגרפיות ויבמ אינה מספקת כל ערובה לכך שמידע המפורסם באתר יהיה מדויק. עליך לבדוק שאתה משתמש בדפים העדכניים ביותר באתר ולוודא את מידת הדיוק והשלמות של המידע הקיים בו לפני שתשתמש בו כדי להגיע להחלטות בנוגע לשירותים, למוצרים או לכל עניין אחר המתואר באתר זה.

והיה ורשות שופטת מוסמכת תמצא שאחד התנאים מפורטים בתנאי שימוש אלה אינו ניתן לאכיפה בכל מובן שהוא, הדבר לא יפגע בתקפותם של התנאים האחרים, ובלבד שחוסר היכולת לאכוף את אותו תנאי אינה משפיעה במידה ניכרת על הזכויות שהוגדרו לצדדים במסגרת הסכם זה.

אזהרות לגבי הצהרות הצופות את פני העתיד

למעט כשמדובר במידע ובדיונים היסטוריים, הצהרות שיוצגו באתר זה עשויות להיחשב להצהרות הצופות את פני העתיד במשמעות שבה מפורש מונח זה ב-Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995 או בחוקים רלוונטיים אחרים. בהצהרות אלה קיימים גורמי סיכון, אי ודאויות וגורמים נוספים העשויים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות במידה מהותית מהנטען בהן, כפי שנידון במסמכים שהגישה החברה ל-U.S. Securities and Exchange Commission. לצפיה בעותקים של המסמכים שהוגשו, לחץ על הלשונית SEC filings, תחת Investor relations.

מידע סודי

יבמ אינה מעוניינת לקבל ממך מידע סודי או קנייני דרך האתר. שים לב, יבמ תתייחס לכל מידע או חומר שתשלח אליה כחומר לא סודי. כאשר אתה שולח ליבמ מידע או חומרים אתה נותן לחברה רישיון בלתי מוגבל ובלתי הפיך להעתיק, לשכפל, לפרסם, להעלות, לשדר, להפיץ, להציג ברבים, לערוך ולשנות אותם, ליצור מהם עבודות נגזרות ולהשתמש בהם בחופשיות בכל דרך אחרת. כמו כן, מוסכם עליך שיבמ רשאית להשתמש בכל רעיון, מושג, ידע או טכניקה שתשלח אליה לכל מטרה. עם זאת מובהר, כי לא נחשוף את שמך ולא נפרסם בכל דרך אחרת את העובדה ששלחת אלינו חומרים או מידע אחר, אלא אם: (א) נקבל את הסכמתך להשתמש בשם שלך, או (ב) נודיע לך לפני הפרסום שהחומרים או מידע אחר ששלחת לחלק מסוים של אתר זה יפורסמו או שיעשה בהם שימוש אחר בצירוף שמך, או (ג) הדין דורש זאת מאיתנו. כל מידע המאפשר זיהוי אישי שתשלח ליבמ לצורך קבלת מוצרים או שירותים יטופל בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו. לקבלת מידע על מדיניות הפרטיות של יבמ, לחץ על הלשונית שכותרתה "פרטיות".

זכויות מוגבלות לגורמי ממשל בארצות הברית

יבמ מספקת את התוכנה הניתנת להורדה מאתר זה למשתמשים השייכים לגורמי ממשל בארצות הברית עם "זכויות מוגבלות". כל שימוש שיעשה בתוכנה, שכפול שלה או חשיפה שלה כפופים למגבלות המפורטות בחוזה GSA ADP Schedule של יבמ.

זמינות גלובלית

המידע שיבמ מפרסמת באינטרנט עשוי לכלול הפניות או הפניות צולבות למוצרים, תוכניות ושירותים של יבמ שלא פורסמו במדינה שבה אתה נמצא או שאינם זמינים בה. הפניות אלה אינן מרמזות שיבמ מתכוונת לפרסם מוצרים, תוכניות או שירותים מסוג זה או להפוך אותם לזמינים במדינה שבה אתה נמצא. פנה לאיש הקשר המקומי שלך ביבמ כדי לקבל מידע על המוצרים, התוכניות והשירותים העשויים להיות זמינים עבורך.

קשרים עסקיים

אתר אינטרנט זה עשוי לכלול קישורים או הפניות לאתרים ולמשאבים של חברות אחרות. יבמ אינה יוצרת כל מצג ואינה נושאת בכל חבות או מחוייבות אחרת ביחס לאתרים שאינם שייכים לה או למשאבים של צד שלישי או ממליצה עליהם (לרבות כל אתר של Lenovo) גם אם קיימת הפניה לאתרים או משאבים אלה באתרי אינטרנט של יבמ, אם ניתן לגשת אליהם מאתרי אינטרנט של יבמ או אם הם מקושרים לאתרים של יבמ. בנוסף, יבמ אינה שותפה או נושאת באחריות לכל עסקה שאתה עשוי לבצע עם צד שלישי גם אם הכרת את אותו צד שלישי (או השתמשת בקישור לאתר של צד שלישי) באתר של יבמ. כאשר אתה נכנס לאתר אינטרנט שאינו שייך ליבמ, גם אם הלוגו של יבמ מוצג בו, עליך להבין שמדובר באתר עצמאי ושיבמ אינה שולטת בתוכן הקיים בו. אתה נושא באחריות לנקוט באמצעי זהירות כדי להגן על עצמך מפני וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים ותוכנות אחרות העשויות לגרום לנזקים ולהגן על המידע שלך.

קישור לאתר זה

יבמ מאשרת רק קישורים לאתר זה שבהם הקישור והדפים המופעלים על-ידי הקישור אינם: (א) יוצרים מסגרות סביב דף כלשהו באתר אינטרנט זה או משתמשים בטכניקות אחרות המשנותבצורה כלשהי את המצג החזותי או את המראה של תוכן הקיים באתר זה; (ב) מציגים את הקשר שלך עם יבמ בצורה מסולפת; (ג) מרמזים שיבמ מעניקה אישור או תמיכה לך, לאתר האינטרנט שלך או לשירות או למוצר שאתה מציע ו-(ד) מציגים מצג שווא או יוצרים רושם מוטעה לגבי יבמ או פוגעים באופן אחר במוניטין המקושר לשם של החברה או לסימנים המסחריים שלה. כתנאי נוסף לקבלת אישור לקשר לאתר זה, אתה מסכים שיבמ רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההרשאה לקישור לאתר אינטרנט זה. במקרה כזה, אתה מסכים להסיר באופן מיידי כל קישור לאתר זה ולהפסיק כל שימוש בסימנים המסחריים של יבמ בהקשר זה.

הגבלת אחריות

השימוש באתר זה הוא באחריותך בלבד. כל החומרים, המידע, המוצרים, התוכנות, התוכניות והשירותים מסופקים "כמו שהם" ללא אחריות או ערבון כלשהם. חברת יבמ דוחה מעליה באופן מפורש, עד לגבול המותר בחוק, כל אחריות, ערבון או מצג, מפורשים ומשתמעים, חוקיים ואחרים, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אחריות הנוגעת לסחירות, להתאמה למטרה מסוימת ולאי-הפרה של זכויות קנייניות וזכויות קניין רוחני. מבלי לגרוע מהאמור, יבמ אינה נושאת בכל אחריות או חבות לכך שאתר אינטרנט זה יפעל ללא הפרעות, בצורה נאותה, באופן מאובטח או ללא שגיאות.

אתה מבין ומסכים לכך שאם תוריד או תשיג בכל דרך אחרת חומרים, מידע, מוצרים, תוכנות, תוכניות או שירותים מאתר זה, הדבר יעשה בהתאם לשיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך בלבד ורק אתה תישא באחריות לכל נזק שעשוי להיגרם כתוצאה מכך, לרבות אובדן נתונים או נזק שייגרם למערכת המחשב שלך. ישנם תחומי שיפוט בהם נאסרת החרגה של תחומי אחריות, ולכן יתכן שההחרגות שלעיל אינן חלות עליך.

הגבלת חבות

במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, בכל מקרה יבמ לא תישא בכל חבות כלפי כל צד שהוא, בגין כל נזק ישיר, עקיף, משני, מיוחד, תוצאתי, או נזק הכרוך בפיצויים לדוגמה מכל סוג שהוא, הנוגע לאתר אינטרנט זה, או לכל שימוש שהוא באתר אינטרנט זה או בכל אתר או משאב המקושר לאתר, שהאתר מפנה אליו או שהוא שניתן לגשת אליו דרך האתר, או בגין שימוש בחומרים, מידע, מוצרים או שירותים כלשהם, הורדתם או גישה אליהם, לרבות, ומבלי לגרוע בכלליות האמור, אובדן רווחים, הפרעה למהלך העסקים, אובדן חסכונות או אובדן תוכניות או נתונים אחרים, גם אם יבמ הועמדה באופן מפורש על דבר האפשרות לגרימת נזקים כאמור. הגבלת חבות זו חלה על כל עילת תובענה שהיא, חוזית, נזיקית או כל עילה משפטית אחרת.

הגבלת חבות זו חלה על כל עילת תובענה שהיא, חוזית, נזיקית או כל עילה משפטית אחרת.

הגבלת חבות זו חלה על כל עילת תובענה שהיא, חוזית, נזיקית או כל עילה משפטית אחרת.