Πληροφορίες για την επικοινωνία με την IBM

Η IBM προσαρμόζει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί μαζί σας.

Στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, η IBM, όπως οι περισσότερες εταιρείες, συλλέγει ή λαμβάνει σε τακτική βάση επαγγελματικές πληροφορίες επικοινωνίας από μεμονωμένα πρόσωπα. Οι επαγγελματικές πληροφορίες επικοινωνίας είναι οι πληροφορίες που αναγράφονται συνήθως σε μια επαγγελματική κάρτα. Η IBM χρησιμοποιεί τις εν λόγω επαγγελματικές πληροφορίες επικοινωνίας για εύλογους επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως είναι για παράδειγμα η επικοινωνία με τους πελάτες, η διεκπεραίωση αιτήσεων, η παροχή υποστήριξης για προϊόντα και υπηρεσίες IBM, η τιμολόγηση των πελατών, η εμπορεία και η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών IBM, και η εξατομίκευση των σχέσεων της IBM με τους πελάτες της.

Η IBM μπορεί επίσης να αποκτά επαγγελματικές πληροφορίες επικοινωνίας από τρίτους, όπως εταιρείες παροχής πληροφοριών επικοινωνίας. Στο βαθμό που είναι δυνατό, η IBM ζητά από τους τρίτους να επιβεβαιώσουν ότι έχουν αποκτήσει τις πληροφορίες με ορθό τρόπο και ότι έχουν το δικαίωμα να παράσχουν τις πληροφορίες για την προβλεπόμενη από εμάς χρήση.

Η IBM μπορεί να συμπληρώνει τις επαγγελματικές πληροφορίες που κατέχει με άλλες προσωπικές πληροφορίες επαγγελματικής φύσης οι οποίες μπορεί είτε να έχουν αποκτηθεί απευθείας από εσάς ή από τον οργανισμό σας είτε να έχουν γνωστοποιηθεί δημόσια από εσάς. Παραδείγματα τέτοιων προσωπικών πληροφοριών επαγγελματικής φύσης είναι τα επαγγελματικά ιστολόγια, οι επαγγελματικές δημοσιεύσεις, οι ρόλοι εργασίας και οι πιστοποιήσεις. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να προσαρμόσουμε και να εξατομικεύσουμε την επικοινωνία μαζί σας.

Η IBM είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός με επιχειρηματικές διαδικασίες, διοικητικές δομές και τεχνικά συστήματα που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα. Ως εκ τούτου, μπορεί να μοιραζόμαστε τις εν λόγω επαγγελματικές πληροφορίες επικοινωνίας και τις προσωπικές πληροφορίες επαγγελματικής φύσης εντός της IBM και να τις μεταβιβάζουμε σε άλλες χώρες του κόσμου στις οποίες δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά, συμπεριλαμβανομένων χωρών στις οποίες η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων μπορεί να μην τόσο αυστηρή όσο στη χώρα σας, για σκοπούς που σχετίζονται με τις χρήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στις περιπτώσεις στις οποίες η IBM χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες, οι πληροφορίες θα προστατεύονται σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές της IBM.

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτή τη δήλωση, αν θέλετε να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών επαγγελματικής φύσης που έχουμε για εσάς ή αν νομίζετε ότι οι πληροφορίες δεν είναι σωστές και θέλετε να τις διορθώσουμε, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.