Ημερομηνία: 15 Αυγούστου 2015

Επισκόπηση⁠‍‍‌‌⁠‍‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍

​Οι παρακάτω όροι είναι οι όροι μιας συμφωνίας μεταξύ υμών και της IBM. ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‌‍‍‌‍‌‍‌‌​Προβαίνοντας στην πρόσβαση ή χρήση αυτού του δικτυακού τόπου (web site), δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους, καθώς και ότι θα συμμορφώνεστε με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των νόμων και κανονισμών περί ελέγχου εξαγωγών και επανεξαγωγών. ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‌‍‍‌‍‌‍‌‍​Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιήσετε αυτό το δικτυακό τόπο.⁠‍‍‌‌⁠‍‌‌‍‍‌‍‌‍‍‌

​Η IBM έχει δικαίωμα να αναθεωρεί οποτεδήποτε, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, αυτούς τους Όρους Χρήσης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες περιέχονται σε αυτό το δικτυακό τόπο. ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‌‍‍‌‍‍‌‌‍​Επίσης, η IBM μπορεί να προβαίνει σε βελτιώσεις ή αλλαγές στα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τα προγράμματα που περιγράφονται σε αυτό το δικτυακό τόπο, οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση.⁠‍‍‌‌⁠‍‌‌‍‍‌‍‍‌‍‌

​Γενικές Διατάξεις⁠‍‍‌‌⁠‍‌‌‍‍‌‍‍‍‌‍

​Αυτός ο δικτυακός τόπος περιέχει σημειώσεις περί ιδιοκτησίας και πληροφορίες σχετικά με πνευματικά δικαιώματα (copyright), οι όροι των οποίων πρέπει να τηρούνται. ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‌‍‍‍‌‌‌‌‌​Ανατρέξτε στην καρτέλα με τον τίτλο "Πνευματικά Δικαιώματα και Εμπορικά Σήματα" για σχετικές πληροφορίες.⁠‍‍‌‌⁠‍‌‌‍‍‍‌‌‌‌‍

​Η IBM σας χορηγεί μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, περιορισμένη άδεια για την πρόσβαση και παρουσίαση των ιστοσελίδων αυτού του δικτυακού τόπου ως πελάτης ή υποψήφιος πελάτης της IBM, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης και ότι παραμένουν ανέπαφες όλες οι ειδοποιήσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων και οποιεσδήποτε άλλες ειδοποιήσεις περί κυριότητας. ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‌‍‍‍‌‌‍‌‌​Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία ανίχνευσης (crawler) μόνο για την ανίχνευση αυτού του δικτυακού τόπου εφόσον επιτρέπεται από το πρωτόκολλο robots.txt αυτού του δικτυακού τόπου, και η IBM μπορεί να προβεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια στη φραγή οποιωνδήποτε λειτουργιών ανίχνευσης (crawlers). ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‌‍‍‍‌‌‍‌‍​Η εγκεκριμένη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου βάσει της παρούσας σύμβασης έχει μη εμπορικό χαρακτήρα (δηλαδή, δεν επιτρέπεται να προβείτε στην πώληση του περιεχομένου στο οποίο αποκτάτε πρόσβαση σε αυτό το δικτυακό τόπο ή μέσω αυτού του δικτυακού τόπου). ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‌‍‍‍‌‌‍‍‌​Απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.⁠‍‍‌‌⁠‍‌‌‍‍‍‌‌‍‍‍

​Εκτός από την περιορισμένη άδεια που σας χορηγείται στην προηγούμενη παράγραφο, η IBM δεν σας παρέχει κανένα ρητό ή σιωπηρό δικαίωμα ή άδεια χρήσης βάσει οποιωνδήποτε ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ή άλλης ιδιοκτησίας. ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‌‍‍‍‌‍‌‍‌​Δεν έχετε δικαίωμα να πραγματοποιείτε κατοπτρισμό (mirroring) του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου σε άλλο δικτυακό τόπο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο. ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‌‍‍‍‌‍‌‍‍​Οποιοδήποτε λογισμικό και άλλα υλικά που καθίστανται διαθέσιμα με τους δικούς τους όρους άδειας χρήσης για μεταφόρτωση (download), πρόσβαση ή άλλη χρήση από αυτό το δικτυακό τόπο, θα διέπονται από τους εν λόγω όρους, προϋποθέσεις και σημειώσεις. ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‌‍‍‍‌‍‍‌‌​Η μη συμμόρφωσή σας με τους εν λόγω όρους και με οποιουσδήποτε όρους σε αυτό το δικτυακό τόπο θα έχει ως αποτέλεσμα τον αυτόματο τερματισμό οποιωνδήποτε χορηγηθέντων δικαιωμάτων, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και θα πρέπει να καταστρέψετε άμεσα όλα τα αντίγραφα των μεταφορτωμένων υλικών που έχετε στην κατοχή σας ή βρίσκονται υπό τον έλεγχό ή την επιτήρησή σας.⁠‍‍‌‌⁠‍‌‌‍‍‍‌‍‍‌‍

​Δήλωση Αποποίησης⁠‍‍‌‌⁠‍‌‌‍‍‍‍‌‌‌‌

​Κατά διαστήματα, αυτός ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη και δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια οποιωνδήποτε αναρτημένων πληροφοριών. ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‌‍‍‍‍‌‌‍‍​Παρακαλούμε, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις πλέον πρόσφατες σελίδες σε αυτό το δικτυακό τόπο και συνιστάται να επιβεβαιώνετε την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση αναφορικά με υπηρεσίες, προϊόντα ή άλλα θέματα που περιγράφονται σε αυτό το δικτυακό τόπο.⁠‍‍‌‌⁠‍‌‌‍‍‍‍‌‍‌‌

​Εάν οποιοσδήποτε όρος στους παρόντες Όρους Χρήσης κριθεί για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμος από αρμόδια δικαστική αρχή, η εγκυρότητα των υπολοίπων διατάξεων των Όρων Χρήσης θα παραμείνει ανέπαφη, υπό την προϋπόθεση ότι η αδυναμία εφαρμογής του εν λόγω όρου δεν επηρεάζει ουσιωδώς τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης.⁠‍‍‌‌⁠‍‌‌‍‍‍‍‌‍‍‍

​Δηλώσεις πρόβλεψης και προειδοποίησης⁠‍‍‌‌⁠‍‌‌‍‍‍‍‍‌‍‌

​Με την εξαίρεση των ιστορικών πληροφοριών και συζητήσεων, οι δηλώσεις που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο μπορεί να αποτελούν δηλώσεις πρόβλεψης κατά την έννοια του νόμου Private Securities Litigation Reform Act του 1995 των ΗΠΑ ή άλλων ισχυόντων νόμων. ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‌‍‍‍‍‍‍‌‍​Οι εν λόγω δηλώσεις περιλαμβάνουν έναν αριθμό κινδύνων, αβεβαιοτήτων και άλλων παραγόντων που ενδεχομένως συνεπάγονται μια ουσιαστική διαφοροποίηση των πραγματικών αποτελεσμάτων, όπως προσδιορίζεται στους φακέλους της εταιρείας στην Επιτροπή Χρεογράφων και Χρηματιστηρίων (SEC) των Η.Π.Α. ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‌‍‍‍‍‍‍‍‌​Βλ. την καρτέλα "SEC filings" της ενότητας "Investor relations" του παρόντος δικτυακού τόπου για τους εν λόγω φακέλους.⁠‍‍‌‌⁠‍‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍

​Εμπιστευτικές πληροφορίες⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌

​Η IBM δεν επιθυμεί να λαμβάνει από εσάς πληροφορίες που έχουν εμπιστευτικό ή αποκλειστικό χαρακτήρα μέσω του δικτυακού της τόπου. ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‌‌‌‍‌‍​Σημειώνεται ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικά αποστέλλονται στην IBM θα θεωρούνται ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ. ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‌‌‌‍‍‌​Αποστέλλοντας στην IBM οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικά, παραχωρείτε στην IBM μια απεριόριστη, ανέκκλητη άδεια αντιγραφής, αναπαραγωγής, δημοσίευσης, μεταφόρτωσης (upload) σε server, αποστολής, μετάδοσης, διανομής, δημόσιας προβολής, εκτέλεσης ή τροποποίησης των εν λόγω πληροφοριών ή υλικών, καθώς και να δημιουργεί παράγωγα έργα από τις πληροφορίες ή τα υλικά αυτά ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο να τα χρησιμοποιεί ελεύθερα. ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‌‌‌‍‍‍​Συμφωνείτε επίσης ότι η IBM είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που μας αποστέλλετε για οποιονδήποτε σκοπό στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌​Ωστόσο, δεν θα δημοσιεύσουμε το όνομά σας ούτε θα δημοσιοποιήσουμε κατά άλλο τρόπο το γεγονός ότι μας έχετε υποβάλει υλικό ή άλλες πληροφορίες, εκτός εάν: (α) εξασφαλίσουμε την άδειά σας να χρησιμοποιήσουμε το όνομά σας, (β) σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων ότι το υλικό ή άλλες πληροφορίες που υποβάλλετε σε κάποιο συγκεκριμένο τμήμα αυτού του δικτυακού τόπου θα δημοσιευτεί ή θα χρησιμοποιηθεί κατά άλλο τρόπο με σχετική αναφορά του ονόματός σας, ή (γ) είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να το πράξουμε. ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‌‌‍‌‌‍​Ο χειρισμός των πληροφοριών από τις οποίες μπορεί να προκύψει η ταυτότητα συγκεκριμένων προσώπων τις οποίες αποστέλλετε στην IBM προκειμένου να λάβετε προϊόντα ή υπηρεσίες θα γίνεται σύμφωνα με την εταιρική πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‌‌‍‌‍‌​Παρακαλώ, μεταβείτε στην καρτέλα με τον τίτλο "Privacy (Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα)" για πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της IBM.⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‌‌‍‌‍‍

​Περιορισμένα Δικαιώματα Χρηστών Κυβέρνησης Η.Π.Α.⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌

​Η IBM παρέχει το λογισμικό που μεταφορτώνεται (downloaded) από αυτό το δικτυακό τόπο σε χρήστες της κυβέρνησης των Η.Π.Α. με "ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ". ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‌‍‌‌‌‍​Η χρήση, αναπαραγωγή ή αποκάλυψη υπόκειται στους περιορισμούς που ορίζονται στο Σχέδιο Σύμβασης GSA ADP με την IBM Corp.⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‌‍‌‌‍‌

​Παγκόσμια διαθεσιμότητα⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‌‍‌‍‌‍

​Οι πληροφορίες που δημοσιεύει η IBM στο διαδίκτυο μπορεί να περιέχουν αναφορές ή παραπομπές σε προϊόντα, προγράμματα και υπηρεσίες της IBM που μπορεί να μην έχουν ανακοινωθεί ή να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‌​Οι αναφορές αυτές δεν υποδηλώνουν ότι η IBM σκοπεύει να ανακοινώσει ή να κάνει διαθέσιμα τα εν λόγω προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες στη χώρα σας. ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍​Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα προϊόντα, προγράμματα και υπηρεσίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στον τοπικό εκπρόσωπο της IBM.⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‌‍‍‌‍‌

Επιχειρηματικές σχέσεις⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‌‍‍‍‌‍

​Αυτός ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να παρέχει διασυνδέσεις ή παραπομπές σε δικτυακούς τόπους ή άλλες πηγές πλην αυτών της IBM. ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‍‌‌‌‌‌​Η IBM δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, εγγύηση ή άλλη δέσμευση ή έγκριση αναφορικά με οποιουσδήποτε δικτυακούς τόπους μη-IBM ή άλλες πηγές τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε δικτυακών τόπων της Lenovo) για τις οποίες μπορεί να υπάρχουν παραπομπές, δυνατότητες πρόσβασης ή διασυνδέσεις από οποιονδήποτε δικτυακό τόπο της IBM. ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‍‌‌‌‌‍​Επιπροσθέτως, η IBM δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε συναλλαγές στις οποίες προβαίνετε με τρίτα μέρη, ακόμα και στην περίπτωση που έχετε ενημερωθεί για την ύπαρξη των εν λόγω τρίτων μερών (ή έχετε χρησιμοποιήσει μια διασύνδεση προς τα εν λόγω τρίτα μέρη) μέσω ενός δικτυακού τόπου της IBM. ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‍‌‌‌‍‌​Όταν επισκέπτεστε ένα δικτυακό τόπο που δεν είναι της IBM, ακόμα και αν αυτός περιέχει το λογότυπο της IBM, παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι είναι ανεξάρτητο από την IBM και ότι η IBM δεν ελέγχει το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου. ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‍‌‌‌‍‍​Εναπόκειται σε εσάς να λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις προκειμένου να προστατεύεστε από ιούς, "λογισμικά σκουλήκια" (worms), προγράμματα παραπλάνησης ("δούρειοι ίπποι" - Trojan horses) και άλλα δυνητικά επιβλαβή προγράμματα και να προστατεύετε τις πληροφορίες σας.⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‍‌‌‍‌‌

​Διασυνδέσεις προς αυτό το δικτυακό τόπο⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‍‌‌‍‍‍

​Η IBM παρέχει τη συναίνεσή της μόνο για διασυνδέσεις στον παρόντα δικτυακό τόπο όπου η διασύνδεση και οι σελίδες που ενεργοποιούνται μέσω της διασύνδεσης (α) δεν δημιουργούν πλαίσια γύρω από οποιαδήποτε σελίδα σε αυτό το δικτυακό τόπο ή δεν χρησιμοποιούν άλλες τεχνικές που αλλοιώνουν καθ' οιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση και εμφάνιση οποιουδήποτε περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, (β) δεν αποτελούν ψευδή δήλωση της σχέσης σας με την IBM, (γ) δεν υπονοούν ότι η IBM αποδέχεται ή εγκρίνει εσάς, το δικτυακό σας τόπο ή τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που προσφέρετε, και (δ) δεν παρέχουν ψευδείς ή παραπλανητικές εντυπώσεις για την ΙΒΜ ή κατά άλλο τρόπο βλάπτουν την υπεραξία/φήμη της IBM ή των εμπορικών της σημάτων. ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‍‌‍‌‍‌​Μια επιπλέον προϋπόθεση για την άδεια διασύνδεσης με αυτό το δικτυακό τόπο είναι ότι συμφωνείτε ότι η IBM έχει δικαίωμα να τερματίσει οποτεδήποτε, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, την άδεια που σας έχει παράσχει για τη διασύνδεση με αυτό το δικτυακό τόπο. ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‍‌‍‌‍‍​Σε τέτοια περίπτωση συμφωνείτε να αφαιρέσετε άμεσα οποιεσδήποτε διασυνδέσεις προς αυτό το δικτυακό τόπο και να διακόψετε οποιαδήποτε σχετική χρήση εμπορικών σημάτων της IBM.⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‍‌‍‍‌‌

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‍‌‍‍‍‍

​Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‍‍‌‌‍‌​ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ("AS IS"), ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ. ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍​Η IBM ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΩΣ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΗΤΕΣ, ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‍‍‌‍‌‌​ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, Η IBM ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ, ΕΓΚΑΙΡΗ, ΑΣΦΑΛΗΣ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ.⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‍‍‌‍‌‍

​ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΝΕΤΕ (DOWNLOAD) Ή ΚΑΤΑ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΚΤΑΤΕ ΥΛΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ, ΤΟ ΠΡΑΤΤΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ. ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‍‍‍‌‌‌​ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‍‍‍‌‌‍

​ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‍‍‍‍‌‌

​ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η IBM ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ (ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ) ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ Ή ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ Ή ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ, ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Ή ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ, Ή ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ (DOWNLOAD) Ή ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΑΦΥΓΟΥΣΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η IBM ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΡΗΤΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. ⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‌‍‍‍‍‍‍​ΑΥΤΟΣ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΕΓΕΡΣΗΣ ΑΞΙΩΣΕΩΝ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ.⁠‍‍‌‌⁠‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌