Datum: 15. srpna 2015

Přehled

Níže uvedené podmínky tvoří platnou dohodu mezi Vámi a IBM. Přístupem na tyto webové stránky, jejich prohlížením nebo použitím potvrzujete, že jste tyto podmínky četli, že jste je pochopili, a vyjadřujete tak svůj souhlas s tím, že jste těmito podmínkami vázáni a že budete jednat v souladu s veškerými příslušnými zákony a nařízeními, včetně příslušných vývozních a dovozních právních předpisů a nařízení. Jestliže s těmito podmínkami nesouhlasíte, neměli byste tento web používat.

IBM je oprávněna kdykoliv bez upozornění změnit prostřednictvím aktualizace těchto informací tyto Podmínky použití a veškeré jiné informace obsažené na těchto webových stránkách. IBM může kdykoliv bez upozornění zdokonalovat anebo měnit produkty, služby nebo programy popsané na těchto stránkách.

Obecná ustanovení

Tyto webové stránky obsahují informace o vlastnických a autorských právech, jejichž podmínky je třeba vzít na vědomí a dodržovat. Prostudujte si informace uvedené pod kartou "Copyright a ochranné známky", kde jsou uvedeny související informace.

IBM vám uděluje nevýhradní, nepřenositelné a omezení oprávnění k přístupu a zobrazování těchto webových stránek v rámci tohoto webového serveru jakožto zákazník nebo potenciální zákazník IBM za předpokladu, že budete dodržovat tyto Podmínky použití a veškeré informace o autorských právech, ochranných známkách a dalších informace o vlastnických právech zůstanou nedotčené. K procházení této webové stránky můžete použít pouze crawlery dovolené .txt protokolem pro roboty této webové stránky. IBM může dle svého vlastního uvážení jakékoli crawlery zablokovat. Použití dovolené touto smlouvou je nekomerční povahy (např. nesmíte prodávat obsah, ke kterému přistoupíte na této webové stránce nebo jejím prostřednictvím). Veškeré ostatní způsoby použití této stránky jsou zakázány.

S výjimkou omezeného povolení uvedeného v předchozím odstavci Vám IBM neuděluje žádná jiná výslovně nebo mlčky vyjádřená práva či licence na základě jakýchkoliv patentů, ochranných známek či autorských práv, ani žádná jiná vlastnická práva nebo práva k duševnímu vlastnictví. Nejste oprávněni vytvářet kopie informací nebo obsahu z těchto webových stránek na jiném webovém serveru nebo na jakémkoliv jiném médiu. Jakýkoliv software a ostatní materiály, které jsou k dispozici ke stažení, přístupu nebo jinému používání na této stránce s vlastními licenčními podmínkami, se řídí těmito podmínkami a oznámeními. Pokud nesplníte podmínky, ustanovení a upozornění uvedené na těchto stránkách, bude to mít za následek automatické ukončení veškerých práv, jež Vám byla udělena, bez předchozího upozornění, a vy jste povinni okamžitě zničit veškeré kopie stažených materiálů, které vlastníte nebo nad nimiž máte kontrolu.

Vyloučení záruky

Tyto webové stránky mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. IBM nezaručuje přesnost jakýchkoli uvedených informací. Předtím, než učiníte rozhodnutí související se službami, produkty nebo jinými záležitostmi popisovanými na této webové stránce prosím potvrďte, že používáte nejaktuálnější verzi této webové stránky, a potvrďte přesnost a úplnost uvedených informací.

Pokud je jakákoli podmínka těchto Podmínek použití příslušným soudním orgánem v jakémkoli ohledu shledána nevynutitelnou, zbývající část těchto Podmínek použití zůstane nedotčena, za předpokladu, že taková nevynutitelnost podstatným způsobem neovlivňuje práva smluvních stran vyplývajících z těchto Podmínek použití.

Prohlášení o budoucích záměrech

S výjimkou historických informací a diskusí mohou prohlášení uvedená dále na těchto webových stránkách představovat prohlášení o budoucích záměrech ve smyslu zákona Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995 nebo jiných příslušných právních předpisů. Tato prohlášení zahrnují množství rizik, nejistot a dalších faktorů, které mohou zapříčinit, že se skutečné výsledky budou významnou měrou lišit, jak je popsáno v záznamech společnosti u komise U.S. Securities and Exchange Commission. Viz karta "Sec filings" pod heslem "Investor relations" na těchto webových stránkách, kde jsou k dispozici kopie takových záznamů.

Důvěrné informace

IBM si nepřeje získat od Vás důvěrné nebo chráněné informace prostřednictvím jejích webových stránek. Vezměte prosím na vědomí, že veškeré informace nebo materiály, které zašlete IBM, NEBUDOU považovány za důvěrné. Zasláním jakýchkoliv informací nebo materiálů IBM udělujete IBM neomezenou, neodvolatelnou licenci na kopírování, reprodukování, zveřejňování, přenášení, zobrazování, odesílání, distribuci, veřejné zobrazení, provádění, modifikaci, vytváření odvozených děl a jiné svobodné užívání takových materiálů nebo informací. Dále souhlasíte s tím, že IBM může volně použít jakékoliv nápady, koncepty, know-how nebo postupy, které jí zašlete, pro jakýkoliv účel. IBM však nezveřejní Vaše jméno, ani nebude jiným způsobem publikovat skutečnost, že jste IBM předali materiály nebo jiné informace, s výjimkou případu, kdy: (a) IBM získá Váš souhlas s použitím Vašeho jména; nebo (b) IBM Vás nejdříve upozorní na to, že materiály nebo jiné informace, které jste poskytli v rámci určité sekce tohoto webového serveru, budou zveřejněny nebo jinak použity s Vaším jménem; nebo (c) to vyžaduje zákon. S osobními údaji, které poskytnete IBM za účelem získání produktů nebo služeb, bude nakládáno v souladu s naší strategií pro nakládání s osobními údaji. Další informace týkající se strategie pro nakládání s osobními údaji najdete pod kartou "Soukromí".

Omezená práva pro uživatele ze státní správy USA

IBM poskytuje software stažený z těchto webových stránek uživatelům ze státní správy USA s "OMEZENÝMI PRÁVY". Užívání, reprodukování nebo vyzrazení podléhá omezením uvedeným ve smlouvě IBM GSA ADP Schedule Contract.

Globální dostupnost

Informace, které IBM zveřejňuje na WWW, mohou obsahovat odkaz na produkty, programy a služby, které nejsou ohlášeny a poskytovány ve Vaší zemi. Takové odkazy neznamenají, že IBM zamýšlí ohlásit nebo poskytovat takové produkty, programy nebo služby ve Vaší zemi. Informace týkající se produktů, programů a služeb, které jsou u Vás dostupné, získáte na místním obchodním zastoupení IBM.

Obchodní vztahy

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy nebo reference na webové stránky a zdroje jiných společností. IBM nečiní žádná prohlášení, záruky ani nepřebírá jakékoliv závazky, pokud jde o webové stránky jiných společností nebo informační zdroje třetích stran (včetně webových stránek Lenovo), na něž může být na webových stránkách IBM uveden odkaz nebo které mohou být přístupné z webových stránek IBM nebo s nimi mohou být propojeny. Kromě toho IBM není smluvní stranou, ani není odpovědná za žádné transakce, které můžete uzavřít s třetími stranami, ani v případě, kdy jste se o takových třetích stranách dozvěděli (nebo k nim získali přístup) prostřednictvím webových stránek IBM. Když vstoupíte na webové stránky jiné společnosti, pak - ačkoliv takové stránky mohou obsahovat logo IBM - se jedná o stránky nezávislé na IBM a IBM nemá kontrolu nad obsahem takových webových stránek. Je na Vás, abyste provedli opatření, která zajistí Vaši ochranu před viry, červy, trojskými koni a dalšími potenciálně destruktivními programy, a abyste ochránili Vaše informace.

Propojení s těmito webovými stránkami

IBM souhlasí pouze s odkazy na tyto webové stránky, jestliže odkaz a stránky aktivované odkazem (a) nevytvářejí rámce kolem žádné stránky na těchto webových stránkách, ani nepoužívají jiné metody, které by jakýmkoliv způsobem měnily vizuální prezentaci nebo vzhled jakéhokoliv obsahu na těchto webových stránkách; (b) neuvádějí v omyl, pokud jde o Váš vztah s IBM; (c) nevyplývá z nich, že IBM schvaluje nebo podporuje Vás, Vaše webové stránky nebo Vaše nabídky služeb či produktů; a (d) nezakládají mylný nebo zavádějící dojem o IBM, ani jiným způsobem nepoškozují dobré jméno spojené se jménem IBM anebo ochrannými známkami IBM. Další podmínkou pro povolení odkazu na tyto webové stránky je Váš souhlas s tím, že IBM smí kdykoliv, dle vlastního uvážení, zrušit povolení týkající se odkazu na tyto webové stránky. Zavazujete se, že v takovém případě bezodkladně odstraníte veškeré odkazy na tyto webové stránky a že přestanete používat ochrannou známku IBM.

VYLOUČENÍ ZÁRUKY

UŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK JE NA VAŠE VÝHRADNÍ RIZIKO. VEŠKERÉ MATERIÁLY, INFORMACE, PRODUKTY, SOFTWARE, PROGRAMY A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU", BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU. IBM VÝSLOVNĚ A V MAXIMÁLNÍ MÍŘE, KTEROU POVOLUJE ZÁKON, VYLUČUJE VŠECHNY VYJÁDŘENÉ, ODVOZENÉ, ZÁKONNÉ NEBO JINÉ ZÁRUKY, PODMÍNKY ČI PROHLÁŠENÍ, A TO ZEJMÉNA, ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A ZÁRUKY NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN NEBO VLASTNICKÝCH PRÁV ČI PRÁV NA DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ. IBM, ZEJMÉNA, NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NEBO GARANCE, ŽE PROVOZ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK BUDE NEPŘERUŠOVANÝ, VČASNÝ, BEZPEČNÝ NEBO BEZ CHYB.

JSTE SROZUMĚNI A SOUHLASÍTE, ŽE POKUD STÁHNETE NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ZÍSKÁTE MATERIÁLY, INFORMACE, PRODUKTY, SOFTWARE, PROGRAMY NEBO SLUŽBY, UČINÍTE TAK VÝHRADNĚ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO A JSTE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNI ZA VEŠKERÉ ŠKODY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT, VČETNĚ ZTRÁTY DAT NEBO POŠKOZENÍ VAŠEHO VÝPOČETNÍHO SYSTÉMU. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VYLOUČENÍ ZÁRUKY, TAKŽE SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ ZÁRUKY NEMUSÍ VZTAHOVAT.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU DOVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NENÍ IBM ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÁ JINÉ STRANĚ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, A TO JAKÉHOKOLIV DRUHU A JAKKOLIV SOUVISEJÍCÍ NEBO VZNIKLÉ VE SPOJENÍ S TĚMITO WEBOVÝMI STRÁNKAMI ČI JAKÝMKOLIV UŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JAKÝCHKOLIV STRÁNEK ČI ZDROJŮ, KTERÉ JSOU S NIMI PROPOJENY, JE NA NĚ UVEDEN ODKAZ NEBO JE K NIM UMOŽNĚN PŘÍSTUP PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK, ANI ZA ŠKODY SOUVISEJÍCÍ S UŽÍVÁNÍM NEBO STAŽENÍM NEBO PŘÍSTUPEM K JAKÝMKOLIV MATERIÁLŮM, INFORMACÍM, PRODUKTŮM NEBO SLUŽBÁM, VČETNĚ, A TO ZEJMÉNA, ZA UŠLÝ ZISK, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, ZTRÁTU ÚSPOR, ZTRÁTU PROGRAMŮ NEBO JINÝCH DAT, ANI KDYŽ IBM BYLA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD PŘEDEM INFORMOVÁNA. VYLOUČENÍ NEBO ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI SE VZTAHUJE NA VŠECHNY PŘÍČINY ŽALOBY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ PORUŠENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU, ZÁRUKY, MIMOZÁVAZKOVÉHO VZTAHU NEBO JINÉ ODPOVĚDNOSTI.