Cloud

Open Hybride en Multicloud – het fundament onder overheidsdienstverlening

Share this post:

Met de Nederlandse Digitaliseringsstrategie zet het kabinet de ambitie neer om Nederland digitaal koploper van Europa te maken. Technologieën als AI en Cloud zijn essentieel voor de digitale strategie. Overheden willen deze technologieën gebruiken maar hebben wel te maken met andere uitgangspunten dan de markt. De overheid wil iedereen betrekken, data delen en een hoog niveau van privacy waarborgen. Het gebruik van cloud door de overheid moet daarbij aansluiten. In het visiestuk “Open Hybride en Multicloud: het fundament onder digitale dienstverlening van de overheid aan de samenleving“ gaan we daarop in. We beogen hiermee Nederlandse overheden te helpen om hun Cloud strategie vorm te geven.

De visie gaat in op de unieke situatie van overheden dat zij uit drie type cloudomgevingen kunnen kiezen. Naast de publieke cloudomgevingen, en de private cloud binnen het eigen datacenter, kunnen overheden ook gebruik maken van clouddiensten geleverd door de Overheid Datacenters (ODC). De keuze zal enerzijds gebaseerd zijn op de vertrouwelijkheid van gegevens die verwerkt worden. Anderzijds bepaalt het type applicatie de keuze voor een cloudomgeving. Het gebruik maken van eigen (private) en externe (ODC en publieke) cloudomgevingen heet “hybride cloud”. Zo bieden private cloudomgevingen controle, maar ook zekerheid over het gebruik van de data. Maar zorgen publieke cloud-diensten, door hun grootschaligheid, voor snelheid, efficiency en een zeer breed aanbod. Tenslotte bieden ODC cloud-diensten een middenweg tussen efficiency en controle, bijvoorbeeld in de samenwerking tussen overheden.

Om van de grote verscheidenheid van clouddiensten en -leveranciers gebruik te kunnen maken is het voor overheden belangrijk om zich niet de binden aan één cloud provider. Een multicloud-aanpak zorgt voor keuzevrijheid en voorkomt vendor lock-in. Het gebruik van open technologie is hierbij van groot belang.

De samenhang tussen de besproken invalshoeken laten we zien in bijgaande figuur. We geven meer details en onderbouwing in ons visiestuk.

Figuur 1 De hybride en multicloud omgeving van de overheid

Het is duidelijk dat de cloud-transformatie meer behelst dan het vernieuwen van “de technische onderlaag”. Cloud raakt grote delen van de organisatie. De financiële afrekening verandert van periodieke investeringen naar continue gebruik. De interne doorbelastingsmechanismen moeten daarbij mee veranderen, anders ontstaan verkeerde prikkels die de cloud adoptie in de weg zitten. Daarnaast zullen mensen met uiteenlopende expertises steeds nauwer met elkaar moeten samenwerken; dit geldt onder andere voor de gebruiker en de beheerder, maar ook voor de ontwikkelaar en de security en privacy experts. Niet alleen binnen de eigen organisatie, maar ook tússen overheden en met leveranciers van clouddiensten. Vertrouwen in de partijen waarmee wordt samengewerkt is essentieel. Zij moeten verantwoordelijk omgaan met de belangen van de overheid en oog hebben voor de mogelijke effecten op de samenleving. Denk aan de terechte roep om een veilige cloud, waar op nationaal niveau door de overheid volledige controle wordt behouden over de data die aan haar is toevertrouwd. IBM heeft daartoe haar principes over datagebruik gepubliceerd: uw data is en blijft van u en wordt ook niet gedeeld met andere overheden. Onze missie en bedrijfsmodel is gebaseerd op de (zakelijke) belangen van onze klanten, niet op “data monetization”. Dit was een belangrijk aandachtspunt tijdens ons webinar in maart 2020: “Cloud in de Nederlandse overheid”. Klik hier om het webinar ondemand terug te kijken.

Download  “Open Hybride en Multicloud: het fundament onder digitale dienstverlening van de overheid aan de samenleving“om kennis te nemen van ons visiedocument. Uiteraard gaan wij graag het gesprek hierover met u aan!

IBM Auteur: Bram Havers

More stories

AI helpt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland met de beoordeling van subsidieaanvragen

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) krijgt jaarlijks honderdduizenden subsidieaanvragen. Hoe lees en beoordeel je alle dossiers correct als je maar een beperkt team hebt om ze te behandelen? Antwoord: met artificiële intelligentie. De AI-software maakt een eerste analyse en selectie van alle inkomende subsidiedossiers. Johan Maas, CIO van RVO vertelt op het iBestuur […]

Continue reading

Documentverwerking in de publieke sector

  Documentverwerking is een essentieel onderdeel van elke organisatie, ook in de publieke sector. De publieke sector wordt echter geconfronteerd met een unieke reeks uitdagingen, waarmee de private sector kan helpen – mits de juiste vragen worden gesteld.   Uitdagingen in de publieke sector Hoewel er enige overlap bestaat tussen de uitdagingen rondom documentverwerking in […]

Continue reading

Een visie op de digitale strategie van de Nederlandse overheid

  De Rijksoverheid heeft de ambitie om Nederland de digitale koploper van Europa te maken. Dus staat ook de interne organisatie voor een digitale transformatie. Door samen te werken in de cloud, data te delen en processen te automatiseren wil de overheid sneller inspelen op maatschappelijke uitdagingen, beter beleid maken en burger en bedrijf vlotter […]

Continue reading