Дата: 15-ти август 2015 г.

Общ преглед

По-долу са посочени условията на споразумение между Вас и IBM. Чрез достъпа до или използването на този Уеб сайт, Вие приемате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани от тези условия и да спазвате всички приложими закони и разпоредби, включително закони и разпоредби за износ и реекспорт. Ако не сте съгласни с тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт.

IBM може, без предизвестие, по всяко време, да променя тези Условия за употреба и всяка друга информация, съдържаща се в този Уеб сайт. IBM може също така да прави подобрения или промени в продуктите, услугите или програмите, описани в този сайт по всяко време, без предизвестие.

Общи

Този уеб сайт съдържа фирмена информация и информация за авторски права, чиито условия трябва да бъдат спазвани. Моля, използвайте раздела, озаглавен “Информация за авторско право и търговска марка” за съответната информация.

IBM Ви предоставя неизключително, непрехвърлимо, ограничено позволение за достъп и показване на уеб страниците в този сайт като клиент или потенциален клиент на IBM, при условие че Вие спазвате тези Условия за употреба, и съблюдавате всички известия за авторско право, търговска марка и друга фирмена информация. Можете да използвате само програма за обхождане, за да обходите този Уеб сайт, както е позволено от протокол robots.txt на този уеб сайт, а IBM може да блокира всяка програма за обхождане по своя преценка. Употребата, която е разрешена съгласно това споразумение, е нетърговска по характер (напр., Вие не можете да продавате съдържание, до което осъществявате достъп в или чрез този Уеб сайт.) Всяка друга употреба на този сайт е забранена.

С изключение на ограниченото позволение в предходния параграф, IBM не Ви предоставя каквито и да било изрични или подразбиращи се права или лицензи за каквито и да било патенти, търговски марки, авторски права или други имуществени права или права върху интелектуална собственост. Не можете да използвате съдържание от този сайт в друг Уеб сайт или в която и да било друга медия. Всеки софтуер и други материали, които са предоставени за изтегляне, достъп или друга употреба от този сайт с техните собствени лицензни условия, ще бъдат уредени от тези условия и изявления. Ако не спазите тези условия или каквито и да било други условия в този сайт, това ще доведе до автоматично прекратяване без предизвестие на всички права, които са Ви предоставени, като Вие трябва незабавно да унищожите всички копия на изтеглени материали, които притежавате, съхранявате или контролирате.

Отказ от отговорност

Понякога този Уеб сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки и ние не гарантираме точността на публикуваната информация. Моля, уверете се, че използвате най-актуалните страници в този Уеб сайт, и потвърдете точността и пълнотата на информацията, преди да я използвате, за да вземете решения относно услугите, продуктите или други въпроси, описани в този Уеб сайт.

Ако някое условие в тези Условия за употреба е счетено от компетентен съдебен орган за неприложимо в дадено отношение, валидността на останалите разпоредби на тези Условия за употреба няма да бъде засегната, при условие че тази неприложимост не засяга съществено правата на страните по тези Условия за употреба.

Изявления с оглед на бъдещи събития и предупредителни изявления

С изключение на историческата информация и дискусии, изявленията, изложени в този уеб сайт, могат да съставляват изявления с оглед на бъдещи събития (forward-looking statements) по смисъла на Private Securities Litigation Reform Act от 1995 или други приложими закони. Тези известия включват известен брой рискове, неясноти и други фактори, които могат да доведат до съществени различия в реалните резултати, както е разгледано в заведените от компанията заявления в Американската комисия по ценните книжа и борси. Вижте раздел "SEC filings" (заявления до SEC) под "Investor relations" (връзки с инвеститори) в този уеб сайт за копия на тези заявления.

Поверителна информация

IBM не желае да получава поверителна или лична информация от Вас чрез нашия Уеб сайт. Моля, имайте предвид, че всяка информация или материал, изпратени до IBM, НЯМА да бъдат считани за поверителни. Чрез изпращането до IBM на каквато и да била информация или материал, Вие предоставяте на IBM неограничен, необратим лиценз да копира, възпроизвежда, публикува, качва, съобщава, предава, разпространява, показва публично, изпълнява, модифицира, създава производни работи от тези материали или информация, както и да ги използва свободно по други начини. Вие също така се съгласявате, че IBM може свободно да използва всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники, които ни изпращате за всякакви цели. Въпреки това, ние няма да публикуваме Вашето име или по друг начин да разгласяваме факта, че Вие сте изпратили материали или друга информация до нас, освен ако: (a) не получим Вашето позволение да използваме Вашето име; или (б) първо не Ви уведомим, че материалите или другата информация, която сте подали в конкретна част на този сайт, ще бъдат публикувани или по друг начин използвани с Вашето име в него; или (в) законът не изисква от нас да го направим. Личната информация, която подавате до IBM с цел получаване на продукти или услуги, ще бъде обработвана в съответствие с нашите политики за поверителност. Моля, вижте раздела, озаглавен “Поверителност” за информация относно политиките за поверителност на IBM.

Ограничени права на правителството на САЩ

IBM предоставя софтуера, изтеглен от този уеб сайт, на американски правителствени потребители с "ОГРАНИЧЕНИ ПРАВА." Употребата, копирането или оповестяването са предмет на ограниченията, постановени в договора за GSA ADP Schedule на IBM.

Глобална достъпност

Информацията, която IBM публикува в Интернет, може да съдържа препратки или кръстосани препратки до продукти, програми и услуги на IBM, които не са обявени или достъпни във Вашата държава. Въпреки тези препратки не означава, че IBM възнамерява да оповести или предостави тези продукти, програми или услуги във Вашата държава. Моля, консултирайте се с Вашето местно лице за бизнес контакт с IBM за информация относно продуктите, програмите и услугите, които могат да бъдат достъпни за Вас.

Бизнес отношения

Този Уеб сайт може да предостави връзки или препратки до уеб сайтове или ресурси, които не са на IBM. IBM не заявява, не дава гаранции или други обещания, както и каквито и да било потвърждения относно не-IBM уеб сайтове или ресурси на трета страна (включително уеб сайтове на Lenovo), които може да са споменати, достъпни от или свързани с някой сайт на IBM. В допълнение, IBM няма да бъде страна или да отговаря за сделки, които може да сключите с трети страни, дори ако сте научили за тези страни (или сте използвали връзка към тези страни) от сайт на IBM. Когато осъществите достъп до не-IBM уеб сайт, дори такъв, който може да съдържа логото на IBM, молим да имате предвид, че той е независим от IBM и че IBM не контролира съдържанието на този Уеб сайт. От Вас зависи да вземете предпазни мерки, за да се защитите от вируси, червеи, троянски коне и други потенциално разрушителни програми, и да опазите Вашата информация.

Свързване към този сайт

IBM дава съгласие само за връзки към този Уеб сайт, в който връзките и страниците, които са активирани от тази връзка, не: (a) създават рамки около дадена страница в този уеб сайт или използват други техники, които променят по някакъв начин визуалното представяне или проявяване на съдържание в този сайт; (б) изопачават Вашата връзка с IBM; (в) загатват, че IBM одобрява или рекламира Вас, Вашия уеб сайт или Вашите услуги или оферти за продукти; и (г) представят грешни или подвеждащи впечатления относно IBM или по друг начин вредят на добрата репутация, асоциирана с името или търговските марки на IBM. Като допълнително условие да Ви се позволи свързване към този сайт, Вие се съгласявате, че IBM може по всяко време, по своя преценка, да прекрати позволението за свързване към този Уеб сайт. В този случай, Вие се съгласявате да премахнете незабавно всички връзки към този Уеб сайт и да прекратите всяка свързана употреба на търговските марки на IBM.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГАРАНЦИЯ

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОДУКТИ, СОФТУЕР, ПРОГРАМИ И УСЛУГИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА", БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ. IBM ИЗРИЧНО СЕ ОТКАЗВА ОТ ОТГОВОРНОСТ В МАКСИМАЛНАТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА СТЕПЕН, ОТ ВСИЧКИ ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ЗАКОНОВИ И ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ОБЕЩАНИЯ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ГАРАНЦИИТЕ ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ ВЪРХУ ИМУЩЕСТВЕНОПРАВНИ ПРАВА И ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, IBM НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ ИЛИ ОБЕЩАНИЕ, ЧЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ ЩЕ ФУНКЦИОНИРА НЕПРЕКЪСНАТО, БЕЗ ЗАБАВЯНЕ, СИГУРНО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ.

ВИЕ РАЗБИРАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ, АКО ИЗТЕГЛИТЕ ИЛИ ПОЛУЧИТЕ ПО ДРУГ НАЧИН МАТЕРИАЛИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОДУКТИ, СОФТУЕР, ПРОГРАМИ ИЛИ УСЛУГИ ОТ ТОЗИ УЕБ САЙТ, ВИЕ ПРАВИТЕ ТОВА ПО ВАША ПРЕЦЕНКА И НА СВОЙ РИСК И ЧЕ ВИЕ ЩЕ НОСИТЕ ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ЩЕТИ, КОИТО МОЖЕ ДА ВЪЗНИКНАТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЩЕТИ ПО ВАШАТА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ГАРАНЦИИ, ТАКА ЧЕ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СА ПРИЛОЖИМИ ЗА ВАС.

ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

ДО ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА IBM НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД НИКОЯ СТРАНА ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ ИЛИ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ СЪС САНКЦИОНЕН ХАРАКТЕР ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ТИП, СВЪРЗАНИ С ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОЗИ УЕБ САЙТ ИЛИ ОТ УПОТРЕБАТА НА ТОЗИ УЕБ САЙТ, ИЛИ ОТ КОЙТО И ДА БИЛО САЙТ ИЛИ РЕСУРС, СВЪРЗАН С ТОЗИ УЕБ САЙТ, СПОМЕНАТ ИЛИ ДОСТЪПЕН ОТ ТОЗИ УЕБ САЙТ, ИЛИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ИЗТЕГЛЯНЕТО НА, ИЛИ ДОСТЪП ДО, ВСЯКАКВИ МАТЕРИАЛИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ВСЯКАКВИ ЗАГУБЕНИ ПОЛЗИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ, ЗАГУБЕНИ СПЕСТЯВАНИЯ ИЛИ ЗАГУБА НА ПРОГРАМИ ИЛИ ДРУГИ ДАННИ, ДОРИ АКО IBM Е ИЗРИЧНО ИНФОРМИРАН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА НАСТЪПВАНЕТО НА ОСНОВАНИЯТА ЗА ТАКИВА ВРЕДИ ИЛИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. ТОВА ИЗКЛЮЧЕНИЕ И ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ СЕ ПРИЛАГА ЗА ВСИЧКИ ПРИЧИНИ ЗА ДЕЙСТВИЯ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ДАЛИ СА ОСНОВАНИ НА ДОГОВОР, ГАРАНЦИЯ, ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГИ ЗАКОНОВОУРЕДЕНИ ХИПОТЕЗИ.