Sidens hovedinnhold

Skape resultater gjennom bærekraft IBM Institute for Business Value intervjuet ledere om hvilke strategier for bærekraft virksomhetene deres benytter, og hvilke fordeler de oppnår.

Uansett hva virksomheten driver med, er bærekraft viktig


Det kinesiske transportselskapet COSCO undersøkte CO2-utslippet sitt og så ingen hindring, men derimot en mulighet. De reduserte antall distribusjonspunkt fra 100 til 40, reduserte kostnadene med 23 prosent og reduserte CO2-utslippene med 15 prosent, tilsvarende 100.000 tonn i året.

I år 2000 så IBM på sitt eget vannforbruk (US) på ulike anlegg og laboratorier og satte seg reduksjonsmål. Åtte år senere har vannprosjektene i våre produksjonsanlegg for mikroelektronikk oppnådd en reduksjon på 2,4 prosent, noe som betyr en besparelse på 1214 tusen kubikkmeter med vann.

Fra statlige organer til butikker til finansinstitusjoner ser organisasjoner over hele verden på den nåværende og fremtidige påvirkningen aktivitetene deres har. Og det omfatter hvilken påvirkning de har på kloden vår. For eksempel vil det innen 2025 være slik at bygninger bruker mer energi (US) enn noen annen kategori av "forbrukere." (I USA representerer de allerede i dag 72 % av energiforbruket.) Og 40 % av verdens forbruk av råmaterialer går i dag til bygninger. Det er omtrent 3 milliarder tonn… årlig.

Siden det er en begrenset mengde av mange ressurser, er bedriftene avhengige av balanserte økosystemer både med tanke på råmaterialer, vann, energi, og med tanke på de ansattes og kundenes fysiske helse. De er avhengige av velfungerende samfunnssystemer for arbeidskraft, nye kilder til innovasjon og kunder. Og på grunn av sammenhengen mellom systemene må virksomheter som ønsker bærekraft, ta hensyn til både de nærliggende og langtrekkende konsekvensene av det de gjør. Det er imidlertid knyttet en del utfordringer til det å utvikle en bærekraftig virksomhet. Tre slike utfordringer er beskrevet nedenfor.

Fordeler ved økoeffektivitet for organisasjoner. Deltakere på 2010 IBM eco-efficiency jam rangerte.fordelene ved bærekraft.18.2% Overholde lover og forskrifter. 15.2% Annet. 7.6% Aksjeeiernes forventninger. 59.1% Konkurranse-fordel

 

For å være bærekraftige må organisasjoner sette seg et nytt mål: å optimalisere driften for å minimere.miljømessig påvirkning og forbedre den sosiale effekten slik at også det økonomiske resultatet blir best mulig

 

Samle inn driftsinformasjon til riktig tid

I 2009 Corporate Social Responsibility (CSR) Report (US) fant IBM at fire av ti blant de spurte bedriftslederne rapporterte at de løpet av de siste tre årene har økt mengden med informasjon de samler inn om driften på alle de åtte områdene vi undersøkte angående bærekraft: energistyring, CO2-utslipp, avfallshåndtering, vannforsyning, bærekraftig innkjøpspolitikk, produktsammensetning, etiske arbeidsforhold og produkters livssyklus.

Endring i informasjonsinnsamling i de siste tre årene (svar i prosentdeler).Energistyring:64% 24% 11%;Avfallshåndtering:65% 31% 11%;CO2-utslipp:53% 24% 22%;Vannforsyning:49% 35% 14%;Bærekraftig innkjøpspolitikk:49% 37% 12%;(etisk eller miljømessig);Etiske arbeidsforhold:49% 42% 7%;Produktsammensetning:46% 37% 20%;Produkters livssyklus:39% 39% 20%;Økt;Uforandret;Redusert;Ikke aktuelt;(inkluderer Samler ikke inn);Kilde: IBM Institute for Business Value 2009 CSR STudy

 

Se inn i leverandørkjeden

Tre av ti organisasjoner i undersøkelsen ber ikke sine leverandører om noe informasjon i noen av de åtte kategoriene. Overraskende nok viser det seg at i kategoriene for CO2 og vann, der det er stadig mer fokus på måling av forbruk og utslipp, gjør åtte av ti ikke noe for å samle inn informasjon fra leverandørene sine. Og, til tross for en etter hvert lang rekke av merkevareødeleggende skandaler på området for arbeidskraft, samler seks av ti ikke inn informasjon om etiske arbeidsforhold fra leverandørene sine.

Organisasjoner med resultater over gjennomsnittet samler derimot inn mer informasjon fra leverandørene sine i alle de åtte kategoriene vi har undersøkt, sammenliknet med konkurrentene.

Ta med kunder som en del av innsatsen for bærekraft

De fleste organisasjoner forstår forventningene knyttet til gjennomsiktighet når det gjelder CSR-initiativer. Over halvparten av virksomhetslederne vi undersøkte, anser åpen deling av informasjon som høy prioritet. Inntil nylig har imidlertid organisasjoner hatt en tendens til å dele informasjon reaktivt – som svar på krav fra de involverte. De som forventer å oppnå en konkurransefordel med CSR, utvikler nye måter å informere og opplyse de involverte på, enten de er kunder, ansatte eller partnere.


 

Bærekraftige rutiner begynner hjemme

IBM mener at bærekraft er mer enn et prisverdig mål, og har bevist at energieffektivitet, bevaring og andre miljøvennlige tiltak også er bra for virksomhetens økonomi.

I sin årlige Green Rankings(link ligger utenfor ibm.com) om bærekrafttiltak i store virksomheter rangerte Newsweek Magazine IBM på førsteplass av 500 i USA og på andreplass i hele verden. Kriteriene omfattet miljøprofil, ledelse (retningslinjer, programmer, initiativer, kontroverser) og gjennomsiktighet (rapporteringsrutiner).

Som Newsweek bemerker, har IBM “målt, arbeidet med og på frivillig basis rapporter om sin påvirkning på miljøet i over 20 år," og spart 5,4 millioner kilowattimer med elektrisitet, redusert CO2-utslipp og spart over USD 400 millioner underveis.