Přeskočit na hlavní obsah

Chytřejší vodohospodářství

Potřebujeme uvažovat zodpovědněji o zdrojích vody, ať již nás trápí její přebytek, nebo nedostatek.

Download the PDFChytřejší vodohospodářství pro chytřejší planetu
Sítě senzorů, chytré měření a vyspělé výpočetní a analytické metody pomáhají zajistit průtok čisté vody na chytřejší planetě.

 

Řada debat pro chytřejší planetu. Chytřejší vodohospodářství pro chytřejší planetu.

Voda je všude – ve vzduchu, v zemi, v našich tělech a týká se i globální ekonomiky. Dokonce lze říci, že každý nákup nebo prodej znamená také virtuální výměnu vody. Na výrobu jediného bavlněného trička je třeba 2 600 litrů vody, abychom získali litr mléka, potřebujeme 7 570 litrů vody a vyrobit automobil nás stojí 150 000 litrů vody.

Používáme vodu ke zpracování surovin, k výrobě zboží i elektřiny a k přepravě lidí i věcí. Odsolujeme ji, abychom mohli stavět města v poušti. Není divu, že celosvětová spotřeba vody za posledních 100 let vzrostla dvakrát rychleji než počet obyvatel.

Pokaždé, když jsme ve styku s vodou, měníme její směr, chemické složení, užití nebo dostupnost. Složitost celé problematiky zapříčiňuje, že o vodě přemýšlíme nevhodným způsobem a špatně s ní hospodaříme. Podle dostupných odhadů například jen v zemědělství vyplýtváme každoročně 60 % ze 2 500 bilionů litrů vody, což je celková světová spotřeba vody v zemědělství. Obce přicházejí až o 50 % svých dodávek vody kvůli únikům z vodovodních řadů. A jen ve Spojených státech amerických existuje téměř 53 000 různých vodohospodářských subjektů, z nichž každý spravuje krátký úsek řeky nebo několik vodních nádrží.

Na jedné straně plýtváme, a na straně druhé každý pátý člověk nemá přístup k čisté, nezávadné pitné vodě. Organizace spojených národů předpovídá, že v roce 2080 se bude téměř polovina obyvatel světa potýkat s kritickým nedostatkem vody.

Ale máme na to, abychom si vedli lépe. Dnešní technika dokáže sledovat, měřit a analyzovat celé vodní ekosystémy, od řek a nádrží až po čerpadla a potrubí v našich domech. Všem organizacím, podnikům, obcím a národům závislým na trvalé dodávce pitné vody – tedy nám všem – dokážeme poskytnout jednotný, spolehlivý, na minutu přesný přehled o využívání vody.

Již nyní používáme složité sítě čidel ke sbírání a analyzování obrovského množství údajů o komplikovaných vodních systémech. Společně s ústavem Beacon Institute for Rivers and Estuaries a Clarksonovou univerzitou vytváří IBM datovou platformu, která bude propojená s přístroji po celé délce řeky Hudson, což je 500 km. Tato platforma zajistí přehled v reálném čase o říčním systému, který dodává vodu průmyslu i lidem. V Nizozemsku IBM s partnery buduje chytřejší hráze, které umí sledovat měnící se povodňové podmínky a příslušným způsobem na ně reagovat. A čidla přinášejí revoluci do zemědělství, neboť poskytují podrobné informace o kvalitě vzduchu, obsahu vlhkosti v půdě a teplotě, a umožňují tak vypočítat optimální časové plány pro zavlažování.

Chytrý měřicí systém může poskytnout lidem i firmám včasný přehled o jejich vlastním využívání vody, zvýšit tak informovanost a pomoci zjišťovat případy nehospodárnosti či snižovat poptávku. Společnost IBM spolupracuje se společností Dow Chemical Company, konkrétně s jejím podnikem Dow Water Solutions, na bezprecedentním zjišťování způsobu, jak je voda využívána – počínaje odsolovacími zařízeními. A sama společnost IBM ušetří ročně více než 3 miliony dolarů v jedné severoamerické továrně na výrobu polovodičů – díky komplexnímu vodohospodářskému řešení.

Můžeme využít moderní počítače a analytiku k překročení hranice „reálného času“ do oblasti prognózy, a tedy k lepší informovanosti a napomáhání vytváření přesnějších strategií a manažerských rozhodnutí. IBM je zapojena do výzkumu ústavu Marine Institute v Irsku, který se snaží přeměnit záliv Galway na živou laboratoř, a instaluje v zálivu přístroje pro shromažďování údajů o teplotě vody, proudech, síle vln, salinitě a mořském životu. Příslušné algoritmy dokážou předpovědět cokoli, od charakteru vln v příštích 24 hodinách až po správný čas pro sběr mušlí.

Silný proud čisté vody je nezbytný pro naše hospodářství a společnost stejně jako pro celou planetu. Přestaňme vodu brát jako samozřejmost a začněme s ní hospodařit jako se vzácnou surovinou, kterou ve skutečnosti je.

Pojďme vytvářet chytřejší planetu.
Think