Přeskočit na hlavní obsah

Chytřejší planeta pro trvale udržitelnou budoucnost
Předseda představenstva IBM Sam Palmisano apeluje na účastníky Summitu IBM, aby začali zkoumat nové směry, myšlenky a nápady ku prospěchu vlastního podnikání, zákazníků i celé společnosti.

Trvalá udržitelnost by vás měla zajímat - bez ohledu na to, ve kterém oboru podnikáte


Čínská plavební společnost COSCO zkoumala, jaké dopady na životní prostředí mají emise CO2 produkované touto společností. Výsledek zkoumání však nepovažovala za překážku - spíše za příležitost. Dokázala snížit počet distribučních míst ze 100 na 40, omezit náklady o 23 procent a zredukovat emise oxidu uhličitého o 15 procent, což odpovídá objemu 100 tis. tun ročně.

Společnost IBM v roce 2000 zkoumala svoji vlastní spotřebu vody v závodech (US) a laboratořích, následně si stanovila cíl, jak v této oblasti ušetřit. O osm let později jsme díky našim opatřením v oblasti výroby mikroelektroniky omezili spotřebu vody o 2,4 procenta, což znamená roční úsporu v objemu 1,214 mil. kubíků vody.

Organizace po celém světě, od vládních agentur přes maloobchody až po finanční ústavy, vyhodnocují aktuální i budoucí dopady své vlastní činnosti. A sem patří i dopady na naši planetu. Například v roce 2025 vyžadují budovy více energie než kterákoli jiná kategorie. (Ve Spojených státech mají již dnes podíl na spotřebě 72 %.) Budovy dnes také spolykají na 40 % nerostných surovin produkovaných na celém světě. To znamená roční spotřebu cca 3 mld. tun.

Existence podniků v kontextu stále omezenějších přírodních zdrojů dnes závisí na vyváženém přirozeném ekosystému nerostných surovin, vody, energie a fyzického zdraví vlastních zaměstnanců i zákazníků. Podniky závisejí na prospívající společnosti schopné zajistit pracovní sílu, nové zdroje inovací a zákazníky. Kvůli vzájemným vazbám mezi systémy pak společnosti stavějící na trvalé udržitelnosti zvažují nejen okamžité, ale i dlouhodobé důsledky veškeré své činnosti. Rozvoj trvale udržitelného podnikání má však samozřejmě i svá úskalí. Níže jsou uvedena tři z nich.

Přínosy ekologické efektivity pro organizace. Účastníci konference IBM Eco-efficiency Jam 2010 hodnotili výhody trvalé udržitelnosti. Odlišení se od konkurence (59.1%), Shoda s předpisy (18.2%), Ostatní (15.2%), Očekávání akcionářů (7.6%). Zdroj: Průzkum mezi účastníky konference Jam.

 

Ve snaze o dosažení trvalé udržitelnosti si organizace musejí stanovit nový cíl: optimalizovat svůj chod s ohledem na minimální dopady na životní prostředí a zlepšit společenské výsledky způsobem, který zároveň maximálně napomáhá výkonnosti.

 

Včasné shromažďování provozních informací

V rámci studie CSR 2009 (Corporate Social Responsibility) (US) IBM zjistila: 40 % oslovených představitelů firem zaznamenalo, že za poslední tři roky se zintenzivnilo shromažďování informací o provozních činnostech v každé z osmi námi sledovaných oblastí trvalé udržitelnosti: hospodaření s energiemi, řízení uhlíkových emisí, hospodaření s odpady, hospodaření s vodou, trvale udržitelné zásobování, složení produktů, etické pracovní normy a životní cyklus produktů.

Změna ve shromažďování informací za poslední tři roky (procento odpovědí). Hospodaření s energiemi - Nárůst (64%), Beze změny (24%), Pokles (1%), Irelevantní (též zahrnuje 'neshromažďuje se') (11%). Hospodaření s odpady - Nárůst (56%), Beze změny (31%), Pokles (2%), Irelevantní (též zahrnuje 'neshromažďuje se') (11%). Řízení uhlíkových emisí - Nárůst(53%), Beze změny (24%), Pokles (1%), Irelevantní (též zahrnuje 'neshromažďuje se') (22%). Hospodaření s vodou - Nárůst (49%), Beze změny (35%), Pokles (2%), Irelevantní (též zahrnuje 'neshromažďuje se') (14%). Trvale udržitelné zásobování - Nárůst (49%), Beze změny (37%), Pokles (2%), Irelevantní (též zahrnuje 'neshromažďuje se') (12%). Etické pracovní normy - Nárůst (49%), Beze změny (42%), Pokles (2%), Irelevantní (též zahrnuje 'neshromažďuje se') (7%). Složení produktů - Nárůst(46%), Beze změny (37%), Pokles (2%), Irelevantní (též zahrnuje 'neshromažďuje se') (15%). Životní cyklus produktů - Nárůst (39%), Beze změny (39%), Pokles (2%), Irelevantní (též zahrnuje 'neshromažďuje se') (20%). Zdroj: Studie CSR IBM institute for Business Value 2001.

 

Zkoumání dodavatelského řetězce.

Tři z deseti oslovených organizací se u svých dodavatelů nedotazuje na žádné informace v uvedených osmi kategoriích. Je překvapivé, že v oblasti uhlíkových emisí a spotřeby vody, kde jsou ekologické dopady napříč ekosystémy stále zjevnější, se svých dodavatelů nedotazuje přibližně osm z deseti společností. A dokonce i přes dlouhou historii skandálů v oblasti pracovních norem poškozujících jméno značky se ukazuje, že šest z deseti společností se u svých dodavatelů nedotazuje na etické pracovní normy.

Nadprůměrně výkonné organizace však na druhou stranu shromažďují od svých dodavatelů více informací v každé z osmi námi sledovaných kategorií, čímž se od svých konkurentů odlišují.

Zapojení zákazníků do úsilí o dosažení trvalé udržitelnosti.

Většina organizací rozumí požadavkům na transparentnost v oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR). Více než polovina námi oslovených představitelů firem přisuzuje otevřenému sdílení informací vysokou prioritu. Nicméně až donedávna měly organizace tendenci sdílet informace až v reakci na požadavky zainteresovaných subjektů. Ty organizace, které očekávají, že jim CSR přinese obchodní výhody, připravují nové způsoby, jak informovat a vzdělávat všechny zainteresované osoby, ať již se jedná o zákazníky, zaměstnance nebo obchodní partnery.


 

Nástup ekologicky efektivního hospodaření: Jam 2010

IBM Institute for Business Value počátkem 2010 zorganizoval vzájemné setkání obchodních představitelů, vládních činitelů, zástupců nevládních organizací, novinářů, analytiků a odborníků na životní prostředí z více než 60 zemí na úplně první konferenci o ekologické efektivitě: IBM Eco-efficiency Jam (US).

Na čem se shodlo více než 1600 účastníků: V příštích 20 letech se ekologická efektivita stane tím, co v ekonomice nejvýrazněji změní pravidla hry. Ty společnosti a instituce, které ekologickou efektivitu pochopí a přijmou za svou, bezpochyby upevní své pozice a budou obhajovány zainteresovanými osobami, zaměstnanci i zákazníky.