Användningsvillkor

Följande är villkor i ett avtal mellan dig och IBM. Genom att ha åtkomst till, bläddra i eller använda denna webbplats, bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av dessa villkor och att du kommer att följa alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive kontrollbestämmelser om export och återexport. Om du inte samtycker till dessa villkor, skall du inte använda webbplatsen.

IBM får när som helst utan föregående meddelande ändra dessa Användningsvillkor och all annan information på denna webbplats genom att uppdatera detta meddelande. IBM får också när som helst och utan föregående meddelande göra förbättringar eller förändringar i de produkter, tjänster eller program som beskrivs på den här webbplatsen.

Allmänna bestämmelser

Denna webbplats innehåller information om äganderätt och upphovsrätt, och villkoren däri skall observeras och följas. Du kan hitta mer information om detta via länken "Copyright and trademark information"

Denna webbplats och dess innehåll får inte kopieras, mångfaldigas, återges, skickas till annan dator, anslås, överföras, distribueras eller användas till att göra bearbetningar utan att IBM i förväg gett sitt skriftliga tillstånd till detta, med följande undantag: IBM beviljar dig ett icke-exklusivt, begränsat tillstånd som inte kan överlåtas, att ansluta till webbsidorna på denna webbplats och öppna dem på skärmen, enbart på din egen dator, föranlett av din egen personliga användning av webbplatsen, dock ej i kommersiellt syfte. Ovan nämnda tillstånd gäller under förutsättning att du inte ändrar något innehåll som visas på denna webbplats, att du behåller all information om upphovsrätt, varumärken och andra meddelanden om äganderätt oförändrade, samt att du godtar alla villkor och meddelanden som åtföljer innehållet eller på annat sätt återfinns på denna webbplats. Oaktat vad som anges ovan, skall all programvara och annat material som publiceras för att hämtas, anslutas till eller på annat sätt användas från denna webbplats under egna licensvillkor och övriga villkor, regleras av dessa egna licensvillkor och övriga villkor.

Om du inte följer villkoren och meddelandena på denna webbplats, skall alla rättigheter som beviljats dig automatiskt upphöra utan föregående meddelande, och du skall omedelbart förstöra alla exemplar av material som hämtats från denna webbplats och som befinner sig i din ägo eller under ditt inflytande. Med undantag av det begränsade tillstånd som beskrivs i föregående stycke ger IBM inte några som helst uttalade eller underförstådda rättigheter eller licenser till patent, varumärken, upphovsrätter, andra äganderätter eller immateriella rättigheter. Du får inte återspegla något innehåll från denna webbplats till någon annan webbplats eller något annat medium.

Förbehåll

IBM utlovar eller garanterar inte att informationen på denna webbplats är korrekt, aktuell eller fullständig. Informationen på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel. IBM åtar sig inget ansvar (och avsäger sig uttryckligen ansvar) för att webbplatsen uppdateras så att informationen hålles aktuell eller för att se till att information som anslås på webbplatsen är korrekt och fullständig. Du bör därför själv verifiera att all anslagen information är korrekt och fullständig, innan du fattar något beslut rörande några tjänster, produkter eller andra företeelser som beskrivs på denna webbplats.

IBM garanterar inte att några rapporterade problem kommer att lösas av IBM, även om IBM väljer att tillhandahålla information i syfte att påtala ett problem.

Uttalanden om framtiden och uppmaning att iaktta försiktighet

Förutom historisk information och diskussioner, kan uttalanden på denna webbplats vara uttalanden om framtiden enligt definitionen i Private Securities Litigation Reform Act från 1995 eller andra tillämpliga lagar. Sådana uttalanden innebär ett antal risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka resultat som avsevärt avviker, enligt vad som diskuteras i företagets rapporteringar till U.S. Securities and Exchange Commission (amerikanska finansinspektionen). Under fliken "SEC filings" under "Investor relations" på webbplatsen finns kopior av sådana rapporteringar.

Konfidentiell information

IBM vill inte ha konfidentiell information eller äganderättsinformation via denna webbplats. Vänligen observera att all information och allt material som skickas till IBM betraktas som EJ konfidentiella. Genom att skicka information eller material till IBM ger du IBM en obegränsad och oåterkallelig rätt att kopiera, mångfaldiga, publicera, skicka till annan dator, anslå, överföra, distribuera, offentliggöra, genomföra, ändra och göra bearbetningar av, och på annat sätt fritt använda sådant material och sådan information. Du samtycker också till att det står IBM fritt att använda alla idéer, utkast, kunskaper och all teknik som du skickar till IBM, av vilken anledning det än må vara. IBM kommer dock inte att offentliggöra ditt namn eller på annat sätt publicera det faktum att du har lämnat in material eller annan information, såvida inte: (a) IBM får ditt tillstånd att använda ditt namn; eller (b) IBM först har meddelat dig att det material eller den information du har lämnat in till en viss del av den här webbplatsen kommer att publiceras eller på annat sätt användas med ditt namn angivet; eller (c) IBM är förpliktigat att göra detta enligt lag. Personlig och identifierbar information som du lämnar till IBM i syfte att erhålla produkter eller tjänster kommer att hanteras i enlighet med IBMs sekretessregler. Via länken "Sekretess" (på vissa webbplatser "Integritet") kan du få veta mer om IBMs sekretessregler.

Begränsade rättigheter för statsansällda i USA

IBM tillhandahåller den programvara som hämtas från denna webbplats med "BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER" för statsanställda i USA. Användning, mångfaldigande eller utlämnande skall följa de begränsningar som fastslagits i IBMs avtal GSA ADP Schedule.

Global tillgänglighet

Den information som IBM publicerar på webben kan innehålla referenser eller korsreferenser till produkter, program och tjänster från IBM som inte marknadsförs eller finns tillgängliga i ditt land. Dylika referenser innebär inte att IBM har för avsikt att marknadsföra eller göra sådana produkter, program eller tjänster tillgängliga i ditt land. Kontakta en lokal IBM-representant om du vill ha information om vilka produkter, program och tjänster som kan vara tillgängliga för dig.

Affärsrelationer

Den här webbplatsen kan tillhandahålla länkar eller andra referenser till webbplatser och resurser som inte ägs eller hanteras av IBM. IBM gör inga som helst utfästelser, garantier eller andra åtaganden när det gäller andra webbplatser eller tredje parts resurser (inklusive Lenovos webbplatser) som hänvisas till, kan anslutas till eller länkas till från någon IBM-webbplats. En länk till en icke-IBM-webbplats betyder inte att IBM går i god för innehåll eller användning av en sådan webbplats eller för dess ägare. Dessutom medverkar inte IBM till eller åtar sig något ansvar för några transaktioner som du kan komma att genomföra med tredje part, även om du fått kännedom om denna part (eller använt en länk till parten) på en IBM-webbplats. Du erkänner och godtar därför att IBM inte är ansvarigt för tillgängligheten hos sådana externa webbplatser eller resurser, och inte heller är ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för något innehåll, några tjänster, produkter eller annat material som finns på eller är tillgängligt från sådana webbplatser eller resurser.

När du går till en webbplats som inte tillhör IBM, även om den innehåller IBMs logotyp, ber vi dig vara medveten om att den är oberoende av IBM och att IBM inte har någon kontroll över innehållet på den webbplatsen. Det är ditt eget ansvar att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig mot virus, maskar, trojanska hästar och andra program som kan orsaka skada, samt att skydda din information på det sätt du finner lämpligt.

Länkar till denna webbplats

Alla länkar till denna webbplats skall ha IBMs skriftliga godkännande med det undantaget att IBM samtycker till länkar där själva länken och den sida den öppnar inte: (a) skapar ramar kring någon sida på denna webbplats eller använder annan teknik som på något sätt ändrar den synliga presentationen eller utseendet på något innehåll inom webbplatsen; (b) ger en oriktig bild av din relation med IBM; (c) antyder att IBM godkänner eller går i god för dig, din webbplats eller dina erbjudanden om tjänster eller produkter; och (d) ger felaktiga eller vilseledande intryck av IBM eller på annat sätt skadar den goodwill som förknippas med IBMs namn eller varumärken. Vidare samtycker du till att IBM när som helst, efter eget gottfinnande har rätt att säga upp tillståndet att länka till denna webbplats. Detta villkor är en förutsättning för att du ska få länka till webbplatsen. Om tillståndet sagts upp, samtycker du till att omedelbart ta bort alla länkar till denna webbplats och att sluta använda IBMs varumärken.

Översättningar

Viss text på denna webbplats kan tillhandahållas på andra språk än engelska. Texten kan ha översatts av personer eller av enbart datorprogram utan någon mänsklig inblandning eller granskning. Översättningarna tillhandahålls i bekvämlighetssyfte, och IBM gör inga utfästelser eller åtaganden avseende översättningens riktighet eller fullständighet, oavsett om översättningen är datorgenererad eller har utförts av en person. Ytterligare villkor finns under rubriken Garantiförbehåll nedan.

GARANTIFÖRBEHÅLL

ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS SKER UTESLUTANDE PÅ EGEN RISK. ALLT MATERIAL, ALL INFORMATION OCH PROGRAMVARA, ALLA PRODUKTER, PROGRAM OCH TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER. IBM FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN, I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN MEDGER, ALLA UTTALADE OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH UTFÄSTELSER (FÖRESKRIVNA I LAG ELLER PÅ ANNAT SÄTT), INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE ALLMÄN BESKAFFENHET OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL SAMT GARANTIER FÖR ATT INTRÅNG I ÄGANDERÄTT ELLER IMMATERIELLA RÄTTIGHETER INTE SKER. IBM LÄMNAR INGA GARANTIER FÖR ATT DENNA WEBBPLATS HÅLLS AVBROTTSFRI, UPPDATERAD, SÄKER ELLER FELFRI. DETTA VILLKOR GÄLLER UTAN BEGRÄNSNING.

DU HAR KÄNNEDOM OM OCH SAMTYCKER TILL ATT MATERIAL, INFORMATION, PRODUKTER, PROGRAMVARA, PROGRAM ELLER TJÄNSTER HÄMTAS ELLER PÅ ANNAT SÄTT FÖRVÄRVAS AV DIG PÅ EGEN RISK, OCH ATT DU ENSAM ANSVARAR FÖR SKADOR SOM KAN UPPKOMMA, INKLUSIVE FÖRLUST AV DATA ELLER SKADA PÅ DITT DATORSYSTEM.

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG AV GARANTIER, VILKET INNEBÄR ATT OVANNÄMNDA UNDANTAG KANSKE INTE ÄR TILLÄMPLIGA I DITT FALL.

ANSVARSBEGRÄNSNING

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER TAR IBM PÅ SIG ANSVARET GENTEMOT NÅGON PART FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR AV NÅGOT SLAG (SÅSOM SKADOR SOM PÅ ENGELSKA SKULLE BETECKNAS SOM "INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES" OM MOTSVARANDE BEGREPP FINNS I LOKAL LAG) SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV DENNA WEBBPLATS ELLER TILL FÖLJD AV NÅGON ANVÄNDNING DÄRAV, ELLER NÅGON ANNAN WEBBPLATS ELLER RESURS SOM ÄR LÄNKAD TILL DENNA WEBBPLATS ELLER HÄNVISAS TILL ELLER ANSLUTS TILL VIA DENNA WEBBPLATS, ELLER FÖR ANVÄNDNING ELLER HÄMTNING AV, ELLER TILLGÅNG TILL, MATERIAL, INFORMATION, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UTEBLIVEN VINST, STÖRNINGAR I VERKSAMHETEN, UTEBLIVEN BESPARING, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANDRA DATA, ÄVEN OM IBM UTTRYCKLIGEN HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLER ALLA GRUNDER FÖR TALAN, OAVSETT OM DENNA HAR SITT UPPHOV I GARANTI, AVTAL, UTOMKONTRAKTUELLA OMSTÄNDIGHETER ELLER ANDRA JURIDISKA ÄRENDEN.

Tilläggsvillkor eller andra villkor och meddelanden kan gälla för vissa typer av material, information, produkter, programvara och tjänster som erbjuds via denna webbplats. I händelse av motstridiga villkor har sådana tilläggsvillkor eller andra villkor och meddelanden företräde framför dessa Användningsvillkor. Se tillämpligt avtal eller meddelande.