Bruksbetingelser

Betingelsene nedenfor er en juridisk avtale mellom deg og IBM. Ved å åpne, lese eller bruke dette nettstedet bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert betingelsene, og at du vil rette deg etter all lovgivning, inklusive lovgivning for eksport og re-eksport. Hvis du ikke aksepterer disse betingelsene, kan du ikke bruke dette nettstedet.

Bruksbetingelsene og eventuell annen informasjon på dette nettstedet kan endres eller oppdateres uten varsel av IBM. IBM kan når som helst gjøre forbedringer eller endringer i produktene, tjenestene eller programmene som er beskrevet i denne informasjonen, uten varsel.

Generelt

Dette nettstedet inneholder merknader om eierforhold og informasjon om opphavsrett med betingelser som må leses og følges. Klikk på "Informasjon om opphavsrett og varemerker" for mer informasjon.

Dette nettstedet og alt innholdet på dette nettstedet kan ikke kopieres, reproduseres, publiseres på nytt, lastes opp, legges ut, overføres, distribueres eller brukes til oppretting av avledede arbeider uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra IBM, med unntak av at IBM gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset tillatelse til å åpne og vise websider på dette nettstedet kun på din datamaskin og for privat, ikke-kommersiell bruk av dette nettstedet. Denne tillatelsen forutsetter at du ikke endrer innholdet som vises på dette nettstedet, at du beholder alle merknader om opphavsrett, varemerker eller andre merknader om eierforhold, og at du aksepterer alle betingelser, vilkår og merknader som gjelder for innholdet, eller som på andre måter blir presentert på dette nettstedet. Uavhengig av det foregående er all programvare og annet materiale som gjøres tilgjengelig for nedlasting, tilgang eller annen bruk fra dette nettstedet med sine egne lisensbetingelser, vilkår og merknader, underlagt slike betingelser, vilkår og merknader.

Hvis du ikke overholder betingelsene og merknadene på dette nettstedet, vil du automatisk og uten forvarsel miste alle rettigheter som du har fått, og du må øyeblikkelig tilintetgjøre alle kopier av nedlastet materiale som du har eller administrerer. Med unntak av den begrensede tillatelsen i det foregående avsnittet, gir ikke IBM deg noen uttrykte eller underforståtte rettigheter eller lisenser under noen patenter, varemerker, opphavsrettigheter eller noen andre opphavsrettslig beskyttede rettigheter. Du kan ikke gjengi noe av innholdet på dette nettstedet på et annet nettsted eller noe annet medium.

Ansvarsbegrensning

IBM garanterer ikke at informasjonen på dette nettstedet er riktig, oppdatert eller fullstendig. Informasjon kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. IBM påtar seg intet ansvar (og fraskriver seg ansvaret uttrykkelig) for å oppdatere dette nettstedet med ny informasjon eller for å sikre nøyaktigheten eller fullstendigheten til informasjon som legges ut. Tilsvarende bør du kontrollere nøyaktigheten og fullstendigheten av all informasjon som er lagt ut, før du tar noen beslutninger knyttet til eventuelle tjenester, produkter eller emner som beskrives på dette nettstedet.

IBM garanterer ikke at eventuelle rapporterte problemer blir løst av IBM, selv om IBM velger å gi informasjon som har til formål å løse et problem.

Fremtidsrettede utsagn og forbehold

Med unntak av historisk informasjon og historiske diskusjoner kan informasjonen på dette nettstedet inneholde fremtidsrettede utsagn (forward-looking statements) slik de er definert i Private Securities Litigation Reform Act 1995 eller annen gjeldende lovgivning. Denne informasjonen innebærer risiko, usikkerhet og andre faktorer som kan føre til at de faktiske resultatene kan variere i betydelig grad, slik det blir beskrevet i bedriftens registreringer hos U.S. Securities and Exchange Commission. Klikk på "SEC filings" under "Investor relations" på dette nettstedet for kopier av slike registreringer.

Konfidensiell informasjon

IBM ønsker ikke å motta konfidensiell eller opphavsrettslig beskyttet informasjon fra deg på sitt nettsted. Vær oppmerksom på at informasjon eller materiale du sender til IBM, anses som IKKE-konfidensielt. Ved å sende IBM informasjon eller materiale gir du IBM en ubegrenset, ugjenkallelig lisens til å kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, distribuere, vise offentlig, utføre, endre og opprette avledede arbeider fra, og på annen måte fritt bruke, dette materialet eller denne informasjonen. Du godtar også at IBM står fritt til å bruke eventuelle ideer, begreper, know-how eller teknikker som du sender oss, til et hvilket som helst formål. Vi vil ikke oppgi ditt navn eller på annen måte publisere at du har sendt oss materiale eller annen informasjon, uten at (a) vi får tillatelse til å bruke ditt navn; eller (b) vi først meddeler deg at materialet eller informasjonen du sendte til en bestemt del av dette nettstedet, vil bli publisert eller brukt på annen måte med ditt navn på; eller (c) lovgivningen krever det. Personlige opplysninger som du sender til IBM for å motta produkter eller tjenester, blir behandlet i henhold til våre prinsipper for personvern. Klikk på "Personvern" for informasjon om IBMs prinsipper for personvern.

Begrensede rettigheter for amerikanske myndigheter

IBM leverer programvaren som lastes ned fra dette nettstedet, til amerikanske myndigheter med "BEGRENSEDE RETTIGHETER". Bruk, reproduksjon og avgivelse er underlagt begrensningene i IBMs GSA ADP Schedule-avtale.

Global tilgjengelighet

Informasjon som IBM publiserer på nettstedet, kan inneholde henvisninger til IBMs produkter, programmer og tjenester som ikke er annonsert eller tilgjengelig i Norge. Slike henvisninger betyr ikke at IBM har til hensikt å annonsere eller gjøre slike produkter, programmer og tjenester tilgjengelige i Norge. Be din lokale IBM-representant om informasjon om hvilke produkter, programmer og tjenester som er tilgjengelige for deg.

Forretningsforhold

Dette nettstedet kan inneholde linker eller henvisninger til nettsteder og ressurser som ikke tilhører IBM. IBM gir ingen tilsagn, garantier eller andre lovnader for nettsteder som ikke tilhører IBM, eller tredjepartsressurser (inkludert alle Lenovo-nettsteder) som det kan være henvisninger til, eller som er tilgjengelige fra, eller som er knyttet til et IBM-nettsted. En link til et nettsted som ikke tilhører IBM, betyr ikke at IBM påtar seg ansvaret for innholdet på eller bruken av et slikt nettsted eller eieren av det. I tillegg er ikke IBM en part eller ansvarlig for eventuelle transaksjoner som du inngår med tredjeparter, selv om du får vite om slike parter (eller bruker en link til slike parter) fra et IBM-nettsted. Tilsvarende erkjenner og aksepterer du at IBM ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten til slike eksterne nettsteder eller ressurser og ikke er ansvarlig for innhold, tjenester, produkter eller annet materiale på eller som er tilgjengelig fra disse nettstedene eller ressursene.

Når du får tilgang til et nettsted som ikke tilhører IBM, selv et som kan inneholde IBM-logoen, må du være klar over at det er uavhengig av IBM, og at IBM ikke har noen kontroll over innholdet på dette nettstedet. Det er ditt ansvar å ta forholdsregler for å beskytte deg mot virus, ormer, trojanske hester og andre programmer som potensielt kan være ødeleggende, og beskytte informasjonen din slik du anser som nødvendig.

Linker til dette nettstedet

Alle linker til dette nettstedet må godkjennes skriftlig av IBM, med unntak av at IBM samtykker til linker der linken og sidene som aktiveres av linken, ikke (a) oppretter rammer rundt noen sider på dette nettstedet eller bruker andre teknikker som på noen måte endrer den visuelle presentasjonen av eller utseendet til innholdet på dette nettstedet; (b) fremstiller din relasjon til IBM på uriktig måte; (c) antyder at IBM godkjenner eller påtar seg ansvaret for deg, nettstedet eller tjenesten eller produktene; og (d) presenterer feil eller misvisende inntrykk av IBM eller på annen måte ødelegger goodwill knyttet til IBM-navnet eller varemerker. En annen betingelse som må oppfylles for å få tillatelse til å ha en link til dette nettstedet, er at du aksepterer at IBM når som helst, og etter eget skjønn, kan trekke tilbake tillatelsen til å ha en link til dette nettstedet. I slike tilfeller skal du øyeblikkelig fjerne alle linker til dette nettstedet, og slutte å bruke eventuelle IBM-varemerker.

Oversettelser

Enkelte tekster på dette nettstedet kan gjøres tilgjengelig på andre språk enn engelsk. Teksten kan være oversatt av en person, eller den kan være maskinoversatt, uten manuelle inngrep eller korrektur. Disse oversettelsene er kun ment som et hjelpemiddel for deg, og IBM gir ingen garantier for nøyaktigheten eller fullstendigheten til oversettelsen, enten den er utført av en maskin eller en person. Avsnittet Garantibetingelser nedenfor inneholder ytterligere betingelser.

GARANTIBETINGELSER

BRUK AV DETTE NETTSTEDET SKJER PÅ EGEN RISIKO. MATERIALE, INFORMASJON, PRODUKTER, PROGRAMVARE, PROGRAMMER OG TJENESTER LEVERES I DEN STAND DE BEFINNER SEG ("AS IS") UTEN NOEN GARANTIER. IBM FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR SÅ LANGT LOVEN TILLATER DET, ALLE UTTRYKTE, UNDERFORSTÅTTE, LOVBESTEMTE OG ANDRE GARANTIER ELLER TILSAGN, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET, ANVENDELSE FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE AV OPPHAVSRETTIGHETER. UTEN BEGRENSNING GIR IKKE IBM NOEN GARANTI OM AT DETTE NETTSTEDET SKAL VÆRE UAVBRUTT, OPPDATERT, SIKKERT ELLER FEILFRITT.

DU ER KJENT MED OG AKSEPTERER AT HVIS DU LASTER NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE INNHENTER MATERIALE, INFORMASJON, PRODUKTER, PROGRAMVARE, PROGRAMMER ELLER TJENESTER, GJØR DU DET ETTER EGET SKJØNN OG PÅ EGET ANSVAR, OG DU ER SELV ANSVARLIG FOR ALLE SKADER SOM KAN FOREKOMME, INKLUDERT TAP AV DATA ELLER SKADER PÅ DATAMASKINEN.

NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE ANSVARSBEGRENSNINGER SLIK AT DET OVERNEVNTE IKKE GJELDER FOR DEG.

ANSVARSBEGRENSNING

IBM ER IKKE ANSVARLIG OVERFOR NOEN PART FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, STRAFFEBETINGEDE ELLER AVLEDEDE SKADER ELLER TAP AV NOE SLAG I FORBINDELSE MED DETTE NETTSTEDET, ELLER BRUK AV DETTE NETTSTEDET ELLER NOE NETTSTED ELLER NOEN RESSURS SOM DET HAR EN LINK TIL, SOM DET HENVISES TIL, ELLER SOM DU FÅR TILGANG TIL VIA DETTE NETTSTEDET, ELLER FOR BRUK ELLER NEDLASTING AV, ELLER TILGANG TIL, NOE MATERIALE, INFORMASJON, PRODUKTER ELLER TJENESTER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, FOR TAPT FORTJENESTE, DRIFTSTANS, TAP AV FORVENTEDE BESPARELSER ELLER TAP AV PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA, SELV OM IBM ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER ELLER TAP. DETTE UNNTAKET OG DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN GJELDER FOR ALLE SØKSMÅL, ENTEN DEN ER BASERT PÅ KONTRAKT, GARANTI, AVTALE ELLER ANDRE JURIDISKE TEORIER.

Ytterligere eller andre betingelser og merknader kan gjelde for materiale, informasjon, produkter, programvare og tjenester som tilbys via dette nettstedet. Hvis det er motstrid, gjelder slike ekstra og andre betingelser og merknader foran disse bruksbetingelsene. Les den relevante avtalen eller merknaden.