Käyttöehdot

Päiväys: 15.8.2015

 

Yleiskuvaus

Seuraavassa esitetään sivuston käyttöehdot. Muodostamalla yhteyden tähän Web-sivustoon tai käyttämällä kyseistä sivustoa käyttäjä ilmoittaa, että on lukenut ja ymmärtänyt nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä, myös vientiä ja uudelleenvientiä koskevia lakeja ja säädöksiä. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä tätä Web-sivustoa.

IBM voi milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja ja muita tämän Web-sivuston sisältämiä tietoja ilmoittamatta siitä etukäteen. IBM voi myös parantaa tai muuttaa tässä sivustossa kuvattuja tuotteita, palveluja tai ohjelmia milloin tahansa ilmoittamatta siitä etukäteen.

Yleistä

Tämä Web-sivusto sisältää omistusoikeutta ja tekijänoikeutta koskevia ehtoja, joita on noudatettava. Katso lisätietoja kohdasta Tekijänoikeus- ja tavaramerkkitiedot (US).

IBM myöntää käyttäjälle rajoitetun oikeuden, joka ei ole yksinoikeus ja jota ei voi siirtää kolmansille osapuolille, käyttää tätä Web-sivustoa IBM:n asiakkaan tai mahdollisen asiakkaan ominaisuudessa edellyttäen, että käyttäjä noudattaa näitä käyttöehtoja eikä muuta mitään tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja omistusoikeusmerkintöjä. Käyttäjä saa käyttää keruutoimintoa tiedonkeruuseen tästä Web-sivustosta vain Web-sivuston robots.txt-yhteyskäytännössä sallitun mukaisesti, ja IBM voi estää keruutoimintoja harkintansa mukaan. Tällä sopimuksella sallitaan muu kuin kaupallinen käyttö (eli käyttäjä ei saa myydä sisältöä, jota käyttäjä käsittelee tässä Web-sivustossa tai sen kautta). Sivuston käyttö kaikkiin muihin tarkoituksiin on kiellettyä.

Edellisessä kappaleessa mainittua rajoitettua käyttöoikeutta lukuun ottamatta IBM ei myönnä käyttäjälle mitään nimenomaisia tai konkludenttisia oikeuksia tai käyttölupia patentteihin, tavaramerkkeihin, tekijänoikeuksiin eikä muihin omistus- tai immateriaalioikeuksiin. Käyttäjä ei saa peilata tämän sivuston sisältöä kokonaan tai osittain toiseen Web-sivustoon tai muuhun tietovälineeseen. Kaikkiin tästä sivustosta saataviin tai sen välityksellä käsiteltäviin tai käytettäviin ohjelmiin ja muihin aineistoihin, joihin sisältyy omia käyttöoikeusehtoja, sovelletaan kyseisten ohjelmien ja aineistojen omia käyttöoikeusehtoja. Jos käyttäjä ei noudata näitä ehtoja ja kaikkia tällä sivustolla olevia ehtoja, käyttäjälle myönnetyt oikeudet päättyvät automaattisesti ilman ennakkoilmoitusta, ja käyttäjän tulee heti tuhota kaikki hallinnassaan olevat tältä sivustolta ladattujen aineistojen kopiot.

Vastuunrajoituslauseke

Tämän Web-sivuston tiedot saattavat sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä, eikä sivujen sisältämän informaation oikeellisuutta taata. Käyttäjän tulee varmistaa, että hän käyttää tämän Web-sivuston sivujen uusimpia versioita, ja tarkistaa kaikkien esitettyjen tietojen oikeellisuus ja täydellisyys ennen kuin tekee tässä sivustossa kuvattuihin palveluihin, tuotteisiin tai muihin seikkoihin liittyviä päätöksiä kyseisten tietojen perusteella.

Jos toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen toteaa näiden käyttöehtojen jonkin kohdan olevan pätemätön, tämä ei vaikuta muihin käyttöehtoihin edellyttäen, että kyseinen pätemättömyys ei olennaisesti vaikuta käyttöehtojen mukaisiin sopijapuolten oikeuksiin.

Ennakoivat ilmoitukset ja varoitukset

Historiallisia tietoja ja keskusteluja lukuun ottamatta tässä sivustossa saatetaan antaa vuonna 1995 Yhdysvalloissa säädetyn Private Securities Litigation Reform Act -lain tai muiden soveltuvien lakien mukaisia ennakoivia lausuntoja. Näihin lausuntoihin liittyy riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, joiden vuoksi todelliset tulokset voivat poiketa esitetystä, sillä tavoin kuin IBM:n SEC:lle (U.S. Securities and Exchange Commission) toimittamista asiakirjoista ilmenee. Tämän Web-sivuston Suhteet sijoittajiin -kohdan SEC:lle toimitetut asiakirjat -välilehdessä on kopiot asiakirjoista.

Luottamukselliset tiedot

Luottamuksellisia tietoja tai tietoja, joihin jollakin osapuolella on yksinoikeus, ei tule lähettää IBM:lle Web-sivuston välityksellä. IBM:lle lähetettyjä tietoja tai aineistoa EI katsota luottamuksellisiksi. Lähettämällä tietoja tai aineistoja IBM:lle lähettäjän katsotaan myöntävän IBM:lle rajoittamattoman ja peruuttamattoman oikeuden kopioida, toisintaa, julkaista, tallentaa, lähettää, julkisesti näyttää, esittää, muokata ja jaella edelleen aineistoa tai tietoja sekä laatia aineistosta tai tiedoista johdannaisteoksia ja muulla tavoin vapaasti käyttää aineistoa tai tietoja. Käyttäjä hyväksyy myös sen, IBM voi vapaasti käyttää sellaisia ideoita, käsitteitä, taitotietoa ja tekniikoita riippumatta siitä, missä tarkoituksessa nämä on lähetetty IBM:lle. IBM ei kuitenkaan paljasta lähettäjän nimeä tai tietoa aineiston tai tietojen lähetyksestä muuten kuin seuraavissa tapauksissa: (a) IBM saa lähettäjän suostumuksen nimen käyttöön, (b) IBM ilmoittaa lähettäjälle etukäteen, että sivuston tiettyyn osaan jätetyt tiedot tai aineisto julkistetaan tai niitä käytetään siten, että lähettäjän nimi käy ilmi, tai (c) laki edellyttää nimen ilmoittamista. IBM käsittelee sille tuotteiden tai palvelujen hankkimisen yhteydessä luovutettuja henkilötietoja IBM:n tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Lisätietoja IBM:n noudattamista tietosuojakäytännöistä on kohdassa Tietosuoja.

Yhdysvaltojen liittovaltion työntekijöihin sovellettavat rajoitetut oikeudet

IBM myöntää Yhdysvaltojen liittovaltion työntekijöiden tästä WWW-sivustosta noutamiin ohjelmiin ainoastaan rajoitetut oikeudet. Käyttöä, toisinnusta tai paljastamista koskevat rajoitukset on esitetty IBM:n ja liittovaltion välisessä sopimuksessa (IBM's GSA ADP Schedule contract).

Maailmanlaajuinen saatavuus

IBM:n internetissä julkaisemissa tiedoissa saatetaan viitata sellaisiin IBM:n tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin, joita ei ole saatavana Suomessa. Tällaisia viittauksia ei pidä tulkita niin, että IBM aikoo Suomessa julkistaa tai markkinoida näitä tuotteita, ohjelmia tai palveluja. Lisätietoja saatavissa olevista tuotteista, ohjelmista ja palveluista antaa IBM:n paikallinen edustaja.

Liikesuhteet

Tämä Web-sivusto saattaa sisältää linkkejä tai viittauksia muihin kuin IBM:n Web-sivustoihin ja resursseihin. IBM ei anna mitään lausuntoa, takuuta, sitoumusta tai suositusta muista Web-sivustoista kuin omistaan, tai kolmansien osapuolien resursseista (mukaan lukien Lenovo-sivustot), joihin käyttäjä pääsee tämän sivuston kautta, joihin tällä sivustolla on viitattu tai joista käyttäjä pääsee tähän sivustoon. IBM ei myöskään ole osapuoli käyttäjän ja kolmansien osapuolien välisissä liiketoimissa eikä ole vastuussa niistä siinäkään tapauksessa, että käyttäjä on saanut tiedon kyseisistä kolmansista osapuolista IBM:n sivustosta tai siirtynyt tällaisten kolmansien osapuolien sivustoille IBM:n sivustolta olevan linkin välityksellä. Muut kuin IBM:n Web-sivustot (jopa sellaiset sivustot, jotka sisältävät IBM-logon) ovat riippumattomia suhteessa IBM:ään, eikä IBM valvo niiden sisältöä. Suojautuminen viruksilta, madoilta, Troijan hevosilta ja muilta mahdollisesti vahingollisilta ohjelmilta on käyttäjän omalla vastuulla.

Linkin muodostaminen tähän sivustoon

IBM hyväksyy vain sellaiset linkit, joissa linkki ja sen aktivoimat sivut eivät (a) luo kehystä minkään tämän Web-sivuston sivun ympärille tai käytä muita tekniikoita, jotka jollakin tavalla muuttavat tämän sivuston sisällön ulkoasua tai esitystapaa; (b) esitä käyttäjän ja IBM:n välistä suhdetta virheellisesti; (c) ole tulkittavissa siten, että käyttäjällä tai tämän sivustolla, palvelulla tai tuotteilla on IBM:n hyväksyntä tai tuki; (d) anna väärää tai harhaanjohtavaa kuvaa IBM:stä tai muulla tavoin vahingoita IBM:n nimeen tai tavaramerkkeihin liittyviä goodwill-arvoja. Tähän Web-sivustoon johtavan linkin muodostamisen ehtona on lisäksi se, että käyttäjä hyväksyy, että IBM:llä on oikeus milloin tahansa oman harkintansa mukaan päättää käyttäjän oikeus antaa sivustollaan linkki tähän Web-sivustoon milloin tahansa. Käyttäjä sitoutuu poistamaan kaikki tähän Web-sivustoon johtavat linkit ja lopettamaan siihen liittyvän IBM:n tavaramerkkien käytön heti, kun oikeus linkin käyttöön on menetetty.

EI TAKUUTA

TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÖ ON KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA. KAIKKI AINEISTOT, TIEDOT, TUOTTEET, OHJELMAT JA PALVELUT TOIMITETAAN "SELLAISINAAN" ILMAN MITÄÄN TAKUITA. SIKÄLI KUIN LAKI SALLII, IBM SANOUTUU NIMENOMAISESTI IRTI KAIKISTA LAUSUMISTA, SITOUMUKSISTA JA TAKUISTA, MUKAAN LUETTUINA TALOUDELLISTA HYÖDYNNETTÄVYYTTÄ, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SEKÄ OMISTUS- JA IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT NIMENOMAISESTI TAI KONKLUDENTTISESTI ILMAISTUT LAUSUMAT, SITOUMUKSET JA TAKUUT. IBM EI ANNA MITÄÄN TAKUUTA TÄMÄN WEB-SIVUSTON KESKEYTYMÄTTÖMÄSTÄ, OIKEA-AIKAISESTA, TURVALLISESTA TAI VIRHEETTÖMÄSTÄ TOIMINNASTA.

KÄYTTÄJÄ ON YMMÄRTÄNYT JA HYVÄKSYY SEN, ETTÄ AINEISTOJEN, TIETOJEN, TUOTTEIDEN, OHJELMIEN TAI PALVELUJEN LATAAMINEN TAI MUULLA TAVALLA TOTEUTETTU HANKINTA TÄSTÄ WEB-SIVUSTOSTA TAPAHTUU KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA JA ETTÄ KÄYTTÄJÄ ON YKSIN VASTUUSSA KAIKISTA LATAAMISEN TAI HANKINNAN SEURAUKSENA SYNTYNEISTÄ VAHINGOISTA, MUKAAN LUETTUINA TIETOJEN KATOAMINEN JA TIETOKONEJÄRJESTELMÄN VAHINGOITTUMINEN. MILLOIN PAKOTTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ EI SALLI TAKUIDEN POISSULKEMISTA, EDELLÄ MAINITTUJA VARAUMIA EI SOVELLETA.

VASTUUNRAJOITUS

SIKÄLI KUIN LAKI SALLII, IBM EI VASTAA MISSÄÄN TAPAUKSESSA MINKÄÄN OSAPUOLEN KÄRSIMISTÄ, TÄMÄN WEB-SIVUSTON TAI SIINÄ OLEVAN LINKIN TAI MUUN VIITTAUKSEN VÄLITYKSELLÄ KÄYTETYN SIVUSTON TAI RESURSSIN KÄYTÖSTÄ TAIKKA AINEISTOJEN, TIETOJEN, TUOTTEIDEN TAI PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ, KÄSITTELYSTÄ TAI NOUDOSTA AIHEUTUNEISTA VÄLITTÖMISTÄ, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ TAI RANGAISTUSKORVAUKSEEN MAHDOLLISESTI JOHTAVISTA VAHINGOISTA, KUTEN SAAMATTA JÄÄNEISTÄ TUOTOISTA TAI SÄÄSTÖISTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ JA OHJELMIEN TAI MUIDEN TIETOJEN KATOAMISESTA, VAIKKA IBM:LLE OLISI NIMENOMAISESTI ILMOITETTU TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA. TÄTÄ VASTUUN POISSULKEMISTA SOVELLETAAN KAIKKIIN VAATIMUKSIIN RIIPPUMATTA SIITÄ, VAADITAANKO VÄITETTYJÄ VAHINKOJA KORVATTAVAKSISOPIMUS-, TAKUU- TAI VAHINGONKORVAUSVASTUUN TAI MUUN KANNEPERUSTEEN NOJALLA.