Käyttöehdot

Seuraavassa esitetään sivuston käyttöehdot. Muodostamalla yhteyden tähän WWW-sivustoon, selaamalla sen sisältöä ja/tai käyttämällä kyseistä sivustoa sen käyttäjä ilmoittaa, että on lukenut ja ymmärtänyt nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä, vientiä ja uudelleenvientiä koskevat lait ja säädökset mukaan luettuina. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä tätä WWW-sivustoa.

IBM voi milloin tahansa muuttaa näitä ehtoja ja muita tämän WWW-sivuston tietoja päivittämällä tätä sivustoa. IBM pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai päivittää tietoja ilmoittamatta siitä etukäteen. IBM voi myös muuttaa tässä sivustossa kuvattuja tuotteita milloin tahansa ilmoittamatta siitä etukäteen.

Yleistä

Tämä WWW-sivusto sisältää omistusoikeutta ja tekijänoikeutta koskevia tietoja, joissa määritettyjä ehtoja on noudatettava. Lisätietoja on kohdassa Tekijänoikeus- ja tavaramerkkitiedot.

Tätä sivustoa ja mitään sen sisällöstä ei saa kopioida, toisintaa, julkaista uudelleen, viedä, lähettää, jaella eikä käyttää johdannaisteosten laatimiseen ilman IBM:ltä etukäteen saatua kirjallista suostumusta. Käyttäjällä on kuitenkin rajoitettu henkilökohtainen oikeus, joka ei ole yksinoikeus ja jota ei voi siirtää kolmansille osapuolille, käyttää ja tuoda esiin tämän WWW-sivuston sivuja vain omassa tietokoneessaan muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa. Tämän oikeuden ehto on, että käyttäjä ei muokkaa tässä sivustossa esitettyä sisältöä eikä muuta mitään tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja omistusoikeusmerkintöjä sekä hyväksyy tämän sivuston sisällössä esitetyt tai kyseisessä sivustossa muulla tavalla määritetyt ehdot ja tiedonannot. Edellä sanotun estämättä kaikkiin tästä sivustosta noudettaviin tai sen välityksellä käsiteltäviin tai käytettäviin ohjelmiin ja muihin aineistoihin, joihin sisältyy omia käyttöoikeusehtoja ja tiedonantoja, sovelletaan kyseisiä ehtoja ja tiedonantoja.

Jos käyttäjä ei noudata tämän sivuston käyttöehdoissa ja tiedonannoissa olevia ehtoja, käyttäjälle myönnetyt oikeudet peruuntuvat automaattisesti ilman ennakkoilmoitusta, ja käyttäjän tulee heti tuhota kaikki hallussaan tai hallinnassaan olevat noudettujen aineistojen kopiot. Edellisessä kappaleessa mainittua rajoitettua käyttöoikeutta lukuun ottamatta IBM ei myönnä käyttäjälle mitään nimenomaisia tai konkludenttisia oikeuksia tai käyttölupia patentteihin, tavaramerkkeihin, tekijänoikeuksiin eikä muihin omistus- tai immateriaalioikeuksiin. Käyttäjällä ei ole oikeutta peilata tämän sivuston sisältöä kokonaan tai osittain toiseen WWW-sivustoon tai muuhun tietovälineeseen.

Vastuuvapauslausekkeita

Tämän WWW-sivuston tietojen ei luvata eikä taata olevan oikein, ajantasaiset ja täydelliset, ja ne voivat sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. IBM ei nimenomaisesti sitoudu päivittämään tätä sivustoa sen tietojen pitämiseksi ajantasaisina, tarkkoina tai täydellisinä. Käyttäjän tulee tarkistaa kaikkien esitettyjen tietojen oikeellisuus ja täydellisyys ennen tässä sivustossa kuvattuihin tuotteisiin tai muihin seikkoihin liittyvien päätösten tekemistä.

IBM ei anna mitään takuita siitä, että se ratkaisee ilmoitetut ongelmat. Takuita ei anneta siinäkään tapauksessa, että IBM toimittaa ongelman ratkaisuun tarkoitettuja tietoja.

Ennakoivat ilmoitukset ja varoitukset

Historiallisia tietoja ja keskusteluja lukuun ottamatta tässä sivustossa saatetaan esittää vuonna 1995 säädetyn Private Securities Litigation Reform Act -lain tai muiden soveltuvien lakien määritelmän mukaisia tulevaisuuteen viittaavia lausuntoja. Näihin lausuntoihin liittyy riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, joiden vuoksi todelliset tulokset voivat poiketa esitetystä, kuten yrityksen SEC:lle (U.S. Securities and Exchange Commission) toimittamat asiakirjat osoittavat. Tämän WWW-sivuston Suhteet sijoittajiin -kohdan SEC:lle toimitetut asiakirjat -välilehdessä on kopiot toimitetuista asiakirjoista.

Luottamukselliset tiedot

Luottamuksellisia tietoja tai tietoja, joihin jollakin osapuolella on yksinoikeus, ei tule lähettää IBM:lle WWW-sivuston välityksellä. IBM:lle lähetettyjä tietoja tai aineistoa EI katsota luottamuksellisiksi. Tietojen tai aineiston lähettäjän katsotaan myöntävän IBM:lle rajoittamattoman ja peruuttamattoman oikeuden kopioida, toisintaa, julkaista, siirtää pääkoneeseen, rekisteröidä, lähettää, julkisesti näyttää, esittää, muokata ja jaella edelleen aineistoa tai tietoja sekä laatia aineistosta tai tiedoista johdannaisteoksia ja muulla tavoin vapaasti käyttää aineistoa tai tietoja. IBM:llä on myös oikeus käyttää vapaasti ideoita, käsitteitä, taitotietoa ja tekniikkaa riippumatta siitä, missä tarkoituksessa nämä on lähetetty IBM:lle. IBM ei kuitenkaan ilmaise lähettäjän nimeä tai tietoa aineiston tai tietojen lähetyksestä muuten kuin seuraavissa tapauksissa: (a) IBM saa lähettäjän suostumuksen nimen käyttöön, (b) IBM ilmoittaa lähettäjälle etukäteen, että sivuston tiettyyn osaan jätetyt tiedot tai aineisto julkistetaan tai niitä käytetään siten, että lähettäjän nimi käy ilmi tai (c) laki edellyttää nimen ilmoittamista. IBM käsittelee sille tuotteiden hankinnan yhteydessä lähetettyjä henkilökohtaisia tietoja IBM:n tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Lisätietoja IBM:n noudattamista tietosuojakäytännöistä on kohdassa Tietosuoja.

Yhdysvaltojen liittovaltion työntekijöihin sovellettavat rajoitetut oikeudet

IBM soveltaa Yhdysvaltojen liittovaltion työntekijöiden tästä WWW-sivustosta noutamiin ohjelmiin rajoitettuja oikeuksia. Käyttöä, toisinnusta tai salassa pidettävän tiedon ilmaisemista koskevat rajoitukset on esitetty asianomaisessa IBM:n ja liittovaltion välisessä sopimuksessa (IBM's GSA ADP Schedule contract).

Maailmanlaajuinen saatavuus

IBM:n WWW-sivustoissa julkaisemissa tiedoissa saatetaan viitata sellaisiin IBM:n koneisiin, ohjelmiin tai palveluihin, joita ei ole saatavana Suomessa. Tällaisia viittauksia ei pidä tulkita niin, että IBM aikoo Suomessa julkistaa tai markkinoida näitä tuotteita. Lisätietoja saatavissa olevista koneista, ohjelmista ja palveluista antaa IBM:n paikallinen edustaja.

Liikesuhteet

Tämä WWW-sivusto saattaa sisältää linkkejä tai viittauksia muihin kuin IBM:n WWW-sivustoihin ja resursseihin. IBM ei anna mitään lausuntoa, takuuta tai sitoumusta muiden kuin IBM:n WWW-sivustoista tai kolmansien osapuolien resursseista (mukaan lukien Lenovo-sivustot), joihin käyttäjä pääsee tämän sivuston kautta tai joista käyttäjä pääsee tähän sivustoon. Linkki muuhun kuin IBM:n WWW-sivustoon ei ole osoitus siitä, että IBM vastaa kyseisen WWW-sivuston sisällöstä tai käytöstä tai tukee sen omistajaa. IBM ei myöskään ole osapuoli käyttäjän ja kolmansien osapuolien välisissä liiketoimissa eikä ole vastuussa niistä siinäkään tapauksessa, että käyttäjä on saanut tiedon kyseisistä kolmansista osapuolista IBM:n sivustosta tai siirtynyt tällaisten kolmansien osapuolien sivustoille IBM:n sivustossa olevan linkin välityksellä. Käyttäjä hyväksyy, että IBM ei vastaa tällaisten ulkoisten sivustojen tai resurssien käytettävyydestä eikä kyseisissä sivustoissa tai resursseissa olevista tai niiden välityksellä saatavista sisällöistä, palveluista, tuotteista tai muista aineistoista.

Muut kuin IBM:n WWW-sivustot (jopa sellaiset sivustot, jotka saattavat sisältää IBM-logon) ovat riippumattomia suhteessa IBM:ään, eikä IBM valvo niiden sisältöä. Suojautuminen viruksilta, madoilta, Troijan hevosilta ja muilta mahdollisesti vahingollisilta ohjelmilta on käyttäjän omalla vastuulla.

Linkin muodostaminen tähän sivustoon

Kaikkiin tähän WWW-sivustoon johtaviin linkkeihin on saatava kirjallinen hyväksyntä IBM:ltä. Hyväksyntää ei kuitenkaan tarvitse hankkia, jos linkki ja sen aktivoimat sivut eivät (a) luo kehystä minkään tämän WWW-sivuston sivun ympärille tai käytä muita tekniikoita, jotka jollakin tavalla muuttavat tämän sivuston sisällön ulkoasua tai esitystapaa; (b) esitä käyttäjän ja IBM:n välistä suhdetta virheellisesti; (c) ole tulkittavissa siten, että käyttäjällä tai tämän sivustolla, palvelulla tai tuotteilla on IBM:n hyväksyntä tai tuki; (d) anna vääriä tai harhaanjohtavia vaikutelmia IBM:stä tai muulla tavoin vahingoita IBM:n nimeen tai tavaramerkkeihin tai molempiin liittyviä goodwill-arvoja. Tähän WWW-sivustoon johtavan linkin muodostusoikeuden ehtona on lisäksi se, että käyttäjä hyväksyy IBM:n oikeuden lopettaa käyttäjän oikeus muodostaa linkki tähän WWW-sivustoon milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Käyttäjä sitoutuu poistamaan kaikki tähän WWW-sivustoon johtavat linkit ja lopettamaan IBM:n tavaramerkkien käytön heti, kun linkin muodostusoikeus on menetetty.

Käännökset

Nämä ehdot ja tämä WWW-sivusto on laadittu alunperin englanninkielellä ja osasta teksteistä on käytettävissä vain englanninkielinen versio. Tekstien käännös englannista suomeksi on voitu toteuttaa henkilön tekemänä tai automaattisena konekäännöksenä, eikä tuloksena olevaa tekstiä ehkä ole tarkistettu. Nämä käännökset on tarkoitettu helpottamaan käyttöä, eikä IBM anna mitään lausuntoa tai sitoumusta koneen tai henkilön tekemien käännösten tarkkuudesta tai täydellisyydestä. Lisäehdot ovat kohdassa Takuuta koskeva vastuuvapauslauseke.

TAKUUTA KOSKEVA VASTUUVAPAUSLAUSEKE

TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÖ ON KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA. KAIKKI AINEISTOT, TIEDOT, KONEET, OHJELMAT JA PALVELUT TOIMITETAAN "SELLAISINAAN" ILMAN MITÄÄN TAKUITA. SIKÄLI KUIN LAKI SALLII, IBM SANOUTUU NIMENOMAISESTI IRTI KAIKISTA LAUSUMISTA, SITOUMUKSISTA JA TAKUISTA, MUKAAN LUETTUINA TALOUDELLISTA HYÖDYNNETTÄVYYTTÄ, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SEKÄ OMISTUS- JA IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT NIMENOMAISESTI TAI KONKLUDENTTISESTI ILMAISTUT LAUSUMAT, SITOUMUKSET JA TAKUUT. IBM EI ANNA MITÄÄN TAKUUTA TÄMÄN WWW-SIVUSTON KESKEYTYMÄTTÖMÄSTÄ, OIKEA-AIKAISESTA, TURVALLISESTA TAI VIRHEETTÖMÄSTÄ TOIMINNASTA.

KÄYTTÄJÄ ON YMMÄRTÄNYT JA HYVÄKSYY SEN, ETTÄ AINEISTOJEN, TIETOJEN, TUOTTEIDEN, OHJELMIEN TAI PALVELUJEN NOUTO TAI MUULLA TAVALLA TOTEUTETTU HANKINTA TAPAHTUU KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA JA ETTÄ KÄYTTÄJÄ ON YKSIN VASTUUSSA KAIKISTA NOUDON TAI HANKINNAN SEURAUKSENA SYNTYNEISTÄ VAHINGOISTA, MUKAAN LUETTUINA TIETOJEN KATOAMINEN JA TIETOKONEJÄRJESTELMÄN VAHINGOITTUMINEN.

JOS PAKOTTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ EI SALLI TAKUIDEN POISSULKEMISTA, KYSEISIÄ POISSULKEMISIA EI SOVELLETA.

VASTUUNRAJOITUS

IBM EI VASTAA MISSÄÄN TAPAUKSESSA MINKÄÄN OSAPUOLEN KÄRSIMISTÄ, TÄMÄN WWW-SIVUSTON TAI SIINÄ OLEVAN LINKIN TAI MUUN VIITTAUKSEN VÄLITYKSELLÄ KÄYTETYN SIVUSTON TAI RESURSSIN KÄYTÖSTÄ TAIKKA AINEISTOJEN, TIETOJEN, TUOTTEIDEN TAI PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ, KÄSITTELYSTÄ TAI NOUDOSTA AIHEUTUNEISTA VÄLITTÖMISTÄ, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ TAI RANGAISTUSKORVAUKSEEN MAHDOLLISESTI JOHTAVISTA VAHINGOISTA, KUTEN SAAMATTA JÄÄNEISTÄ TUOTOISTA TAI SÄÄSTÖISTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ JA OHJELMIEN TAI MUIDEN TIETOJEN KATOAMISESTA, VAIKKA IBM:LLE OLISI NIMENOMAISESTI ILMOITETTU TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA. TÄTÄ VASTUUN POISSULKEMISTA SOVELLETAAN KAIKKIIN OIKEUDELLISIIN VAATIMUKSIIN RIIPPUMATTA SIITÄ, MÄÄRITELLÄÄNKÖ OLETETUT VAHINGOT SOPIMUS-, TAKUU- TAI VAHINGONKORVAUSASIAKSI TAI MUUKSI KANTEEN PERUSTEENA KÄYTETTÄVÄKSI ASIAKSI.

Tiettyihin tämän WWW-sivuston välityksellä tarjottuihin aineistoihin, tietoihin, tuotteisiin, ohjelmiin ja palveluihin saattaa liittyä lisä- tai muutosehtoja ja -tiedonantoja. Jos näiden käyttöehtojen ja lisä- tai muutosehtojen ja -tiedonantojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan lisä- tai muutosehtojen ja -tiedonantojen ehtoja. Lisätietoja on asianomaisessa sopimuksessa tai tiedonannossa.