Gebruiksvoorwaarden

De volgende voorwaarden vormen een wettelijke overeenkomst tussen u en IBM.

De volgende voorwaarden vormen een wettelijke overeenkomst tussen u en IBM. Door deze website te benaderen, te bekijken of te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u eraan gebonden bent en verklaart u alle toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van die op het gebied van export en hernieuwde export, te zullen naleven. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

IBM kan, zonder bericht aan u, deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere informatie op deze website te allen tijde wijzigen door deze kennisgeving aan te passen. IBM kan tevens te allen tijde zonder aankondiging verbeteringen of wijzigingen aanbrengen in de producten, diensten of programma's die op deze website worden beschreven.

Algemeen

Deze website bevat eigendomsvermeldingen en auteursrechtgegevens, waarvan de voorwaarden dienen te worden nageleefd en opgevolgd. Raadpleeg voor nadere informatie het tabblad getiteld "Informatie over auteursrechten en handelsmerken".

Noch deze site, noch enig deel van de inhoud van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IBM worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, geplaatst ("gepost"), overgebracht of gedistribueerd, of worden gebruikt voor het maken van afgeleide werken, behoudens dat IBM u niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte toestemming verleent voor het benaderen en afbeelden van de webpagina's binnen deze site, uitsluitend op uw computer en voor uw persoonlijke, niet commerciële gebruik van deze website. Deze toestemming wordt u verleend op voorwaarde dat u de op deze website afgebeelde inhoud niet wijzigt, dat u alle auteursrecht-, handelsmerk- en andere eigendomsvermeldingen intact laat en dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen waarvan die inhoud vergezeld gaat of die anderszins op deze site staan vermeld. Niettegenstaande het voorgaande geldt het volgende: op alle software en andere materialen die via deze site beschikbaar worden gesteld voor downloaden, weergave of ander gebruik en die eigen licentievoorwaarden, bepalingen en kennisgevingen hebben, zijn dergelijke voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen van toepassing.

Niet-naleving van de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen op deze site leidt tot automatische beëindiging, zonder voorafgaand bericht, van alle rechten die u zijn verleend, en u dient alle exemplaren of kopieën van gedownloade materialen die in u in uw bezit of onder uw gezag hebt, onverwijld te vernietigen. Behoudens de beperkte toestemming die u in de voorgaande alinea is verleend, verleent IBM u geen uitdrukkelijke of stilzwijgende rechten onder enig octrooi-, merk- of auteursrecht of enig ander eigendoms- of intellectuele-eigendomsrecht. Niets van de inhoud op deze website mag worden gespiegeld op een andere website of in enig ander medium.

Disclaimer

Er wordt geen toezegging gedaan of garantie gegeven dat de informatie op deze website correct, actueel of volledig is. De informatie op deze website kan technische onjuistheden en typfouten bevatten. IBM aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid (en sluit uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid uit) voor het zodanig bijhouden van deze website dat de informatie actueel is of dat de op deze website geplaatste informatie correct of volledig is. Bijgevolg dient u de juistheid en volledigheid van alle op deze website geplaatste informatie te controleren alvorens enige beslissing te nemen met betrekking tot enige dienst, enig product of enige andere zaak die op deze website wordt beschreven.

IBM geeft geen garantie dat enig gemeld probleem door IBM wordt opgelost, ook niet indien IBM ervoor kiest om informatie te verstrekken met het doel een probleem op te lossen.

Op de toekomst gerichte verklaringen en waarschuwingen

Behoudens historische informatie en besprekingen, kunnen verklaringen in deze website op de toekomst gerichte verklaringen ("forward-looking statements") vormen in de betekenis die daaraan wordt toegekend in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995 of andere toepasselijke wetgeving. Deze verklaringen hebben betrekking op een aantal risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de resultaten wezenlijk afwijken, zoals besproken in de door IBM bij de U.S. Securities and Exchange Commission gedeponeerde stukken. Zie het tabblad "SEC filings" onder "Investor relations" op deze website voor kopieën van die stukken.

Vertrouwelijke informatie

IBM wenst van u via onze website geen vertrouwelijke informatie te ontvangen, noch informatie waarvan u eigenaar bent. Houd er rekening mee dat alle informatie en al het materiaal dat aan IBM wordt toegezonden, geacht wordt NIET vertrouwelijk te zijn. Door IBM enige informatie of enig materiaal toe te zenden, verleent u IBM het onbeperkte, onherroepelijke recht die informatie of dat materiaal te kopiëren, te reproduceren, te publiceren, te uploaden, te plaatsen ("posten"), te verzenden, te distribueren, in het openbaar af te beelden, uit te voeren, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken en die informatie of dat materiaal anderszins vrijelijk te gebruiken. U gaat er tevens mee akkoord dat het IBM vrij staat gebruik te maken van elk idee, elk concept, alle kennis en alle technieken die u ons met welk doel dan ook toezendt. Wij zullen echter niet uw naam vrijgeven, noch anderszins het feit naar buiten brengen dat u materialen of andere informatie aan ons hebt toegezonden, tenzij (a) wij uw toestemming verkrijgen om uw naam te gebruiken; of (b) wij u er eerst van op de hoogte brengen dat de materialen of andere informatie die u naar een bepaald deel van deze site toezendt, wordt gepubliceerd of anderszins wordt gebruikt in combinatie met uw naam; of (c) wij daartoe van rechtswege worden gedwongen. Op personen terug te voeren informatie die u aan IBM verzendt ten behoeve van het ontvangen van producten of diensten, wordt behandeld overeenkomstig ons privacybeleid. Raadpleeg voor informatie over het privacybeleid van IBM het tabblad getiteld "Privacy".

Beperkte rechten voor de Amerikaanse overheid

Aan gebruikers in Amerikaanse overheidsdienst levert IBM de van deze website gedownloade software met "BEPERKTE RECHTEN". Op gebruik, vermenigvuldiging en openbaarmaking zijn de in de GSA ADP Schedule-overeenkomst van IBM vastgelegde beperkingen van toepassing.

Wereldwijde beschikbaarheid

De informatie die IBM publiceert op het World Wide Web kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar IBM-producten, -programma's of -diensten die in uw land niet geannonceerd of niet beschikbaar zijn. Dergelijke verwijzingen houden niet in dat IBM van plan is dergelijke producten, programma's of diensten in uw land te annonceren of beschikbaar te stellen. Raadpleeg uw contactpersoon binnen IBM voor informatie met betrekking tot de producten, programma's en diensten die voor u beschikbaar zijn.

Bedrijfsrelaties

Mogelijk bevat deze website links of verwijzingen naar websites en informatiebronnen die niet van IBM zijn. IBM doet geen uitspraak of toezegging en geeft geen garantie met betrekking tot dergelijke websites of informatiebronnen van derden (met inbegrip van de websites van Lenovo) waarnaar vanaf enige IBM-site wordt verwezen of gelinkt of die vanaf enige IBM-site toegankelijk zijn. De aanwezigheid van een link naar een niet-IBM-website betekent niet dat IBM de inhoud of het gebruik van een dergelijke website onderschrijft of de eigenaar ervan aanbeveelt. Bovendien is IBM geen partij in, en niet verantwoordelijk voor, transacties die u aangaat met derden, ook niet indien u van dergelijke derden verneemt (of links naar dergelijke derden volgt) op een IBM-site. Bijgevolg erkent en aanvaardt u dat IBM niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijk externe sites of informatiebronnen en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud, diensten, producten of andere materialen die aanwezig zijn op of beschikbaar zijn via die sites of informatiebronnen.

Indien u een niet-IBM-website bezoekt, zelfs een website die het IBM-logo voert, wees u er dan van bewust dat die website onafhankelijk is van IBM en dat IBM geen zeggenschap heeft over de inhoud van die website. Het is aan u om voorzorgsmaatregelen te nemen teneinde u te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere potentieel destructieve programma's, en om uw informatie te beschermen zoals u dat nodig acht.

Links naar deze site

Voor alle links naar deze website dient door IBM schriftelijk toestemming te worden verleend, met dien verstande dat IBM toestemming verleent voor links waarbij de link en de pagina's die door de link worden geactiveerd (a) geen frames vormen rond enige pagina op deze website of met behulp van andere technieken wijzigingen aanbrengen in de visuele presentatie of het uiterlijk van enig deel van de inhoud van deze site; (b) geen onjuiste voorstelling van zaken geven van uw relatie met IBM; (c) niet de indruk wekken dat IBM u, uw website of uw product(en) of dienst(en) aanbeveelt of onderschrijft; en (d) geen onjuiste of misleidende indruk over IBM wekken en geen schade berokkenen aan de goede naam of handelsmerken van IBM. Als aanvullende voorwaarde voor toestemming om naar deze website te linken, dient u ermee akkoord te gaan dat IBM deze toestemming om naar deze website te linken geheel naar eigen inzicht te allen tijde kan intrekken. U stemt ermee in om in een dergelijk geval onverwijld alle links naar deze website te verwijderen en het gebruik van enig handelsmerk van IBM te staken.

Vertalingen

Bepaalde tekst op deze website kan beschikbaar worden gesteld in andere talen dan het Engels. Mogelijk is de tekst vertaald, door een persoon, of uitsluitend door computersoftware zonder menselijke tussenkomst of controle. Dergelijke vertalingen worden als extra service aan u ter beschikking gesteld en IBM doet geen enkele uitspraak of toezegging met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de vertaling, of deze nu door de computer is gegenereerd of door mensen is gemaakt. Zie de onderstaande Uitsluiting van Garantie voor aanvullende bepalingen.

UITSLUITING VAN GARANTIE

GEBRUIK VAN DEZE SITE IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO. ALLE MATERIALEN, INFORMATIE, PRODUCTEN, SOFTWARE, PROGRAMMA'S EN DIENSTEN WORDEN GELEVERD "AS IS," ZONDER ENIGE GARANTIE. VOOR ZOVER MOGELIJK ONDER TOEPASSELIJK RECHT SLUIT IBM ALLE UITDRUKKELIJKE, STILZWIJGENDE, WETTELIJKE EN ANDERE GARANTIES EN VERKLARINGEN UIT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN DE GARANTIE DAT ER GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT OP DE EIGENDOMS- OF INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GEEFT IBM GEEN ENKELE GARANTIE DAT DEZE WEBSITE ONONDERBROKEN, TIJDIG, NAUWKEURIG EN FOUTVRIJ ZAL ZIJN.

U BENT ZICH ERVAN BEWUST EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, INDIEN U MATERIALEN, INFORMATIE, PRODUCTEN, SOFTWARE, PROGRAMMA'S OF DIENSTEN DOWNLOADT OF ANDERSZINS VERWERFT, U DIT DOET NAAR EIGEN OORDEEL EN VOOR EIGEN RISICO, EN DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR ENIGE DAARUIT VOORTVLOEIENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN VERLIES VAN GEGEVENS OF SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM.

IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN VAN GARANTIES NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE VOORGAANDE UITSLUITING WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL IS IBM JEGENS ENIGE PARTIJ AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT DEZE WEBSITE OF ENIGE VORM VAN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, OF VAN ENIGE WEBSITE OF INFORMATIEBRON WAARNAAR VANUIT DEZE WEBSITE WORDT VERWEZEN OF DIE VIA DEZE WEBSITE TOEGANKELIJK IS, OF VOOR HET GEBRUIK, HET DOWNLOADEN OF HET BENADEREN VAN ENIG MATERIAAL, ENIGE INFORMATIE, ENIG PRODUCT OF ENIGE DIENST, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINSTEN, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLOREN SPAARTEGOEDEN, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS, ZELFS NIET INDIEN IBM UITDRUKKELIJK VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GEBRACHT. DEZE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDT VOOR ELKE RECHTSVORDERING, HETZIJ GEBASEERD OP OVEREENKOMST, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF WELKE JURIDISCHE GROND DAN OOK.

Voor bepaalde materialen, informatie, producten, software en diensten die via deze website worden aangeboden, kunnen aanvullende of afwijkende bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen gelden. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren dergelijk aanvullende of afwijkende bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen boven deze Gebruiksvoorwaarden. Raadpleeg de toepasselijke overeenkomst of kennisgeving.