Daylight Saving Time Java tool

License terms

Garantisi Verilmeyen Programlar İçin Uluslararası Program Lisansı Sözleşmesi

Bölüm 1 - Genel Koşullar

BU PROGRAMI YÜKLEYEREK, KURARAK, KOPYALAYARAK, KULLANARAK YA DA BU PROGRAMA ERİŞEREK, BU SÖZLEŞMENİN KOŞULLARINI KABUL EDİYORSUNUZ. BU KOŞULLARI BİR BAŞKA KİŞİ YA DA ŞİRKET YA DA TÜZEL KİŞİLİK ADINA KABUL EDİYORSANIZ, BU KİŞİ, ŞİRKET YA DA TÜZEL KİŞİNİN BU KOŞULLARA UYMASINI SAĞLAMAK İÇİN ELİNİZDE TAM YETKİ BULUNDUĞUNU BEYAN VE GARANTİ EDERSİNİZ. BU KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ;

- BU PROGRAMI YÜKLEMEYİNİZ, KURMAYINIZ, KOPYALAMAYINIZ, KULLANMAYINIZ YA DA BU PROGRAMA ERİŞMEYİNİZ; VE

- ÖDEDİĞİNİZ TUTARIN GERİ ÖDENMESİ İÇİN PROGRAMI VE YETKİ BELGESİNİ PROGRAMI ALDIĞINIZ TARAFA HEMEN İADE EDİNİZ. PROGRAMI YÜKLEDİYSENİZ, PROGRAMI ALDIĞINIZ TARAFLA GÖRÜŞÜNÜZ.

"IBM", International Business Machines Corporation ya da yan kuruluşlarından herhangi biri anlamındadır.

"Lisans Bilgileri" ("LB") bir Programa ilişkin özel bilgiler sağlayan bir belge anlamındadır. Programın LB'si http://www. ibm.com/software/sla/ adresinde bulunabilir. LB'si aynı zamanda, bir sistem komutu kullanılarak erişilen Program dizinindeki bir kütükte bulunabilir ya da Programla birlikte bir kitapçık biçiminde gönderilebilir.

"Program", orijinalleri ve onun tüm kısmi veya tam kopyaları da dahil olmak üzere, aşağıdakiler anlamındadır: 1) makinede okunabilir komutlar ve veriler, 2) bileşenleri, 3) işitsel- görsel içerik (örneğin, görüntüler, metinler, kayıtlar ya da resimler), 4) ilişkili lisanslı malzeme, ve 5) lisans kullanımı belgeleri veya anahtarları ve dokümantasyonu,

"Yetki Belgesi" (Proof of Entitlement - "POE"), bir Programı belirli bir düzeyde kullanmaya yetkiniz olduğunu gösteren bir delil anlamındadır. Bu düzey, örneğin işlemci ya da kullanıcı sayısıyla ölçülebilir. POE, aynı zamanda varsa gelecekteki yükseltme ücretleri ve olası özel olanaklar ya da promosyon olanaklarından yararlanmaya uygun olduğunuzu gösterir. IBM Size bir POE sağlamazsa, üzerinde Programın adının ve kullanım düzeyinin belirtilmesi koşuluyla, Programı edindiğiniz tarafın verdiği (IBM ya da satıcısı) orijinal satış makbuzu ya da diğer satış kayıtları IBM tarafından kabul edilebilir.

"Siz" ve "Sizin" sözcükleri, tek bir kişi ya da tek bir tüzel kişilik için kullanılır.

Bu Sözleşme Bölüm 1 - Genel Koşullar, Bölüm 2 - Ülkeye Özgü Koşullar (varsa), Lisans Bilgileri ve Yetki Belgesini içerir ve bu Programın kullanımına ilişkin Sizle IBM arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur. Bu Sözleşme, Programı kullanmanızla ilgili olarak IBM'le aranızda daha önce gerçekleştirilen her türlü sözlü ve yazılı iletişimin yerine geçer. Bölüm 2'de ve Lisans Bilgilerinde yer alan koşullar, Bölüm 1'dekilerin yerine geçebilir veya bunları değiştirebilir. Bu Sözleşme ile IBM Uluslararası Passport Olanağı Sözleşmesinin koşulları arasında bir çelişki olduğunda, IBM Uluslararası Passport Olanağı Sözleşmesinin koşulları bu Sözleşme koşullarının önüne geçer.

1. Yetki

Lisans

Programın sahibi IBM ya da bir IBM sağlayıcısıdır. Program telif hakkına tabidir ve lisanslanır, satılmaz.

Programı kanuni yollarla edindiğinizde, IBM, Programı kullanmanız için Size münhasır olmayan bir lisans verir.

1) Programı POE'de belirtilen düzeye kadar kullanabilir ve 2) bu tür bir kullanımı desteklemek için kopyalarını ve yedek kopyalarını çıkarabilir ve kurabilirsiniz. Bu lisansın koşulları, çıkardığınız her kopya için geçerlidir. Programın her bir tam ya da kısmi kopyasına, telif hakkı bildirimini ve mülkiyeti belirleyen diğer tüm işaretleri eklemelisiniz.

Programı bir program yükseltmesi olarak edindiyseniz, yükseltmeyi kurduktan sonra, yükseltme yaptığınız eski Programı kullanamaz ya da başka bir tarafa devredemezsiniz.

Bu Programı kullanan herkesin (yerel ya da uzaktan erişim ile), yalnızca Sizin yetkilendirildiğiniz kullanımınız kapsamında Programı kullanmasını ve bu Sözleşmenin koşullarına uymasını sağlamayı kabul etmiş sayılırsınız.

1) Programı bu Sözleşmede belirtilenler dışında başka bir biçimde kullanamaz, kopyalayamaz, değiştiremez ya da dağıtamazsınız; 2) geçerli yasaların sözleşme ile değiştirilmesine olanak tanımayarak açıkça izin verdiği durumlar dışında, Programı ters çeviremez, ters derleyemez veya başka yöntemlerle çevirisini yapamazsınız; ya da 3) Programı alt lisanslayamaz, Programı kiralayamaz ya da kiraya veremezsiniz.

Bu Sözleşmenin koşullarına uymamanız durumunda, IBM lisansınızı sona erdirebilir. IBM lisansınızı sona erdirirse, Programın tüm kopyalarını ve POE'sini imha etmeniz gerekir.

Para İadesi Garantisi

Herhangi bir nedenle Programdan memnun kalmazsanız ve orijinal lisans sahibiyseniz, fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde Programı ve POE'sini Programı edindiğiniz tarafa iade etmeniz durumunda, Program için ödediğiniz ücreti geri alabilirsiniz. Programı bir yerden yüklediyseniz, paranızın iade edilmesine ilişkin yönergeler için Programı aldığınız tarafla temasa geçebilirsiniz.

Programın Devredilmesi

Programı ve tüm lisans haklarınızı, bu Sözleşmenin koşullarını kabul etmesi koşuluyla başka bir tarafa devredebilirsiniz. Programı devrettiğinizde, Programın POE'si de içinde olmak üzere bu Sözleşmenin bir kopyasını da devretmeniz gerekir. Devretme işlemi gerçekleştikten sonra, Programı Siz kullanamazsınız.

2. Ücretler

Bir Program lisansı için ödenmesi gereken ücret bir kerelik bir ücrettir.

Bir kerelik ücretler, POE'de belirtilen, edinilen kullanım düzeyine bağlıdır. IBM, bu Sözleşmenin başka bir yerinde aksi belirtilenler dışında, muaccel olmuş ya da ödenmiş ücretler için Size bir kredi vermez ya da geri ödeme yapmaz.

Kullanım düzeyini yükseltmek istediğinizde, IBM'e ya da Programı edindiğiniz tarafa bunu bildiriniz ve varsa uygulanabilir ücretleri ödeyiniz.

Herhangi yetkili bir makam, Programla ilgili olarak, IBM'in net gelirine dayananlar hariç olmak üzere bir vergi, resim, harç veya başkaca mali yükün ödenmesini zorunlu kılarsa, belirtilen bu tutarı ödemeyi veya bunlardan muafsanız, bu belgeyi IBM'e sağlamayı kabul edersiniz. Programla ilgili olarak, o Programı edindiğiniz tarihten sonraki tüm kişisel mülkiyet vergilerinden Siz sorumlusunuz.

3. Garanti Yoktur

TABİ BULUNDUĞU KANUNLARIN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA TUTULAMAYACAĞINI BELİRTTİĞİ GARANTİLER DIŞINDA IBM, PROGRAMA VEYA TEKNİK DESTEĞE İLİŞKİN OLARAK, İHLAL YAPILMAYACAĞINA DAİR GARANTİLER İLE TİCARİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İÇİN ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL, VE FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ VEYA KOŞUL ÖNE SÜRMEZ

Yukarıdaki ifade, IBM'in tüm program geliştiricileri ve sağlayıcıları için de geçerlidir.

IBM dışı ürünlerin üreticileri, sağlayıcıları ya da yayımcıları kendi garantilerini sağlayabilir.

IBM aksini belirtmedikçe teknik destek sağlamaz.

4. Sorumlulukların Sınırı

IBM'in bir kusuru veya sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlarınızı IBM'den talep etmeye hak kazandığınız durumlar olabilir. Bu tür her durumda, zararınızı IBM'den talep etmenize olanak sağlayan yasal dayanak (Sözleşmenin esaslı ihlali, ihmal, yanlış beyan, diğer ahdi iddialar veya haksız fiil iddiaları dahil olmak üzere) her ne olursa olsun, IBM yalnızca: 1) ölüm dahil cismani zarar ile taşınmaz ve taşınabilir kişisel mallara verilen zararlardan; ve 2) iddiaya konu olan Programa ilişkin ücreti, aşmamak koşuluyla, herhangi diğer gerçek doğrudan zararlardan sorumlu olur.

Sorumlulukların bu sınırı, IBM'in Program geliştiricileri ve sağlayıcıları için de geçerli olup, IBM'in, Program geliştiricilerinin ve sağlayıcılarının toplu olarak sorumlu oldukları azami tutardır.

Olasılıkları önceden bildirilmiş olsa bile IBM, IBM'in Program geliştiricileri veya sağlayıcıları:

1. verilerdeki kayıp veya hasardan;

2. özel, arızi veya dolaylı zararlardan veya sonuçta ortaya çıkan ekonomik zararlardan; veya

3. kar kaybı, iş kaybı, gelir kaybı, itibar kaybı veya tahmin edilen tasarrufun kaybından hiçbir koşul altında sorumlu olmaz.

BAZI HUKUK DÜZENLERİ ARIZİ VEYA SONUÇTA ORTAYA ÇIKAN ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASINA YA DA SINIRLANMASINA İZİN VERMEZ, BU DURUMDA YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR YA DA İSTİSNALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

5. Genel

1. Bu Sözleşmenin hiçbir koşulu, tüketicilerin sözleşme yoluyla vazgeçilemeyen veya sınırlandırılamayan yasal haklarını etkilemez.

2. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü geçersiz ya da uygulanamaz olduğunda, Sözleşmenin geri kalan hükümleri tam olarak yürürlükte kalmaya ve geçerli olmaya devam eder.

3. Uygulanabilir tüm ihracat ve ithalat yasa ve yönetmeliklerine uymayı kabul edersiniz.

4. IBM'in iş yaptığı her yerde isim, telefon numarası ve e- posta adresi de dahil olmak üzere, sizin iletişim bilgilerinizi olduğunuz kişilerle ilgili bilgileri IBM'in saklamasına ve kullanmasına izin vermeyi kabul edersiniz. Bu bilgiler IBM ile Sizin iş ilişkiniz ile bağlantılı olarak işlenecek ve kullanılacak ve IBM'in müteahhitlerine, Çözüm Ortakları'na ve tayin ettiği taraflara, Sizinle iletişim kurmak da dahil olmak üzere, ortaklaşa gerçekleştirdikleri iş faaliyetleri ile tutarlı amaçlarda kullanılmak üzere, verilebilecektir (örneğin siparişlerin işleme konulması için, tanıtımlar için ve pazar araştırması için).

5. Yerel yasaların, sözleşme ile değiştirilmesine veya sınırlandırılmasına olanak tanımayarak aksini belirttiği durumlar dışında, taraflardan hiçbiri, dava nedeninin doğuşundan 2 yıldan fazla bir süre geçtikten sonra yasal bir işleme başvuramaz.

6. Taraflardan hiçbiri, elinde olmayan nedenlerden ötürü yükümlülüklerini yerine getirememekten sorumlu tutulamaz.

7. Bu Sözleşme herhangi bir üçüncü kişi için bir dava hakkı ya da bir dava nedeni yaratmamaktadır ve ayrıca yukarıdaki "Sorumlulukların Sınırı" başlıklı bölümde izin verildiği ölçüde IBM'in yasal olarak sorumlu olduğu (ölüm dahil) cismani zarar veya taşınmaz ve taşınabilir kişisel mallara verilen zararlar hariç olmak üzere, üçüncü kişiler tarafından size yöneltilen iddialar karşısında IBM'in sorumluluğu bulunmamaktadır.

6. Yetkili Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Yetkili Hukuk

Taraflar, kanunların ihtilafı prensibine bakılmaksızın, bu Sözleşmenin konusundan doğan veya bir biçimde bu Sözleşmenin konusu ile ilgili olan haklar, görevler ve yükümlülüklerin, Sözleşmenin karşılıklı akdedildiği ülkenin kanunlarına tabi olup, yine bunların yorumlanması ve uygulanmasında bu kanunların geçerli olduğunu kabul ederler.

Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Mal Satışlarına ilişkin Sözleşme Bildirgesi geçerli değildir.

Yetkili Mahkeme

Tarafların tüm hak, görev ve yükümlülükleri, Program lisansını edindiğiniz ülkenin mahkemelerine tabidir.

Bölüm 2 - Ülkeye Özgü Koşullar

Yetkili Hukuk ve Yetkili Mahkeme (Bölüm 6)

Yetkili Mahkeme

Bu bölüme aşağıdaki özel durumlar eklenmiştir:

Türkiye'de bu Sözleşmeden kaynaklanan ya da bu Sözleşmeyle ilgili tüm anlaşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti'nin, İstanbul Merkez (Sultanahmet) Ticaret Mahkemelerinde ve İcra Dairelerinde çözülecektir.

Z125-5589-03 (11/2002)
LİSANS BİLGİLERİ

Aşağıda listelenen programlar, Garantisi Verilmeyen Programlar İçin Uluslararası Program Lisansı Sözleşmesi kayıt ve koşullarına ek olarak aşağıdaki kayıt ve koşullar kapsamında lisanslanmıştır.

Program Adı: IBM Time Zone Update Utility for Java
Program Numarası: TOOLS
Evde Kullanım için Yetki/Taşınabilir Bilgisayarda Kullanım için Yetki: Programın, her iki makinede aynı anda etkin kullanımda olmaması koşuluyla birincil makineye ve bir başka makineye depolanabileceği anlamındadır.

Diğer IBM Programları için Sınırlı Kullanım Hakları

Bu Programı, "Diğer IBM Programları" kapsamında sınıflandıran başka bir IBM Programı'nın ("Asıl Program") bir bölümü olarak edindiyseniz, bu Programı yalnızca Asıl Programı desteklemek amacıyla almış olursunuz ve Asıl Programın lisansında bu Programı kullanım haklarınız sınırlanır. Bu Programa ilişkin olarak Asıl Programın lisans koşulları tarafından sınrılandırılmayan ayrı bir lisans edinmek istiyorsanız, lütfen IBM Satış Temsilcinizle bağlantı kurun.

Tanımlanmış İşletim Ortamı

Programın belirtimleri ve tanımlanmış işletim ortamı bilgileri, Programla birlikte gönderilen, varsa READ-ME dosyası gibi belgelerde veya IBM tarafından yayınlanan duyuru mektubu gibi diğer bilgilerde bulunabilir.

D/N: L-JSTH-6UACK3
P/N: L-JSTH-6UACK3

Connect with IBM Runtime Technologies

Start building for free

IBM Bluemix. Runtimes, boilerplates, and services for Java development in the cloud

More downloads and trials