Daylight Saving Time Java tool

License terms

Międzynarodowa Umowa Licencyjna na Programy nieobjęte Gwarancją

Część 1 - Warunki ogólne

POBIERANIE, INSTALOWANIE, KOPIOWANIE ORAZ UŻYWANIE PROGRAMU OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. ZAAKCEPTOWANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY W IMIENIU OSOBY TRZECIEJ (FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ) OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK GWARANTUJE POSIADANIE UPRAWNIEŃ DO PODPORZĄDKOWANIA TAKIEJ OSOBY (FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ) NINIEJSZYM WARUNKOM. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI,

- NIE BĘDZIE POBIERAĆ, INSTALOWAĆ, KOPIOWAĆ ANI UŻYWAĆ TEGO PROGRAMU ORAZ

- NATYCHMIAST ZWRÓCI PROGRAM ORAZ DOKUMENT PROOF OF ENTITLEMENT OSOBIE, OD KTÓREJ NABYŁ PROGRAM, ABY UZYSKAĆ ZWROT ZAPŁACONEJ KWOTY. W PRZYPADKU POBRANIA PROGRAMU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ UŻYTKOWNIK WINIEN SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE ŹRÓDŁEM, Z KTÓREGO POBRAŁ PROGRAM.

Termin "IBM" lub "firma IBM" oznacza firmę International Business Machines Corporation lub jedno z jej przedsiębiorstw podporządkowanych.

Termin "Informacje licencyjne" oznacza dokument zawierający informacje specyficzne dla Programu. Informacje licencyjne dla Programu są dostępne pod adresem http://www.ibm.com/software/sla/. Informacje licencyjne można też znaleźć w pliku umieszczonym w katalogu Programu, używając komend systemowych. Dokument ten może być również dołączony do Programu w postaci broszury.

Termin "Program" oznacza oryginał oraz pełne lub częściowe kopie: 1) instrukcji i danych w formie zapisu maszynowego, 2) komponentów, 3) zapisów audiowizualnych (takich jak obrazy, tekst, nagrania lub ilustracje), 4) odnoszących się do Programu materiałów licencjonowanych oraz 5) dokumentów dotyczących licencjonowanego używania i kluczy oraz innej dokumentacji.

Termin "Dokument Proof of Entitlement" ("Dokument PoE") oznacza dokument stanowiący dowód posiadania przez Użytkownika prawa do używania Programu na określonym poziomie. Poziom ten jest wyznaczony na przykład przez liczbę procesorów lub użytkowników. Dokument PoE stanowi również dowód uprawniający Użytkownika do korzystania z cen obowiązujących na kolejne aktualizacje, jeśli takowe mają zastosowanie, oraz specjalnych ofert i promocji. Jeśli IBM nie udostępni Użytkownikowi dokumentu PoE, wówczas IBM może zaakceptować oryginalny opłacony rachunek lub inny dokument potwierdzający sprzedaż, otrzymany od podmiotu, od którego Użytkownik nabył Program (IBM lub reselera IBM) pod warunkiem, że na dokumencie takim wyszczególniona jest nazwa nabytego Programu oraz poziom wykorzystania.

Termin "Użytkownik", występujący w różnych przypadkach, oznacza albo osobę fizyczną, albo osobę prawną.

Niniejsza Umowa składa się z Części 1 - Warunki ogólne, Części 2 - Warunki specyficzne dla poszczególnych krajów (jeśli mają zastosowanie), Informacji licencyjnych oraz dokumentu Proof of Entitlement, które tworzą kompletną umowę między Użytkownikiem i IBM dotyczącą używania Programu. Umowa ta zastępuje wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne ustalenia dokonane między Użytkownikiem i IBM w zakresie używania Programu. Warunki zawarte w Części 2 oraz warunki dokumentu Informacje licencyjne mogą zastąpić lub zmodyfikować warunki Części 1. W zakresie, w jakim pojawiają się sprzeczności między warunkami niniejszej Umowy i Międzynarodowej Umowy IBM Passport Advantage, warunki Międzynarodowej Umowy IBM Passport Advantage mają znaczenie rozstrzygające.

1. Uprawnienia

Licencja

Program ten jest własnością IBM lub dostawcy IBM. Program ten jest chroniony prawem autorskim i stanowi przedmiot umowy licencyjnej, a nie umowy sprzedaży.

IBM udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na Program, jeśli Program ten został nabyty legalnie.

Użytkownik ma prawo 1) używać Programu do poziomu wykorzystania, określonego w dokumencie PoE oraz 2) wykonywać i instalować kopie, w tym kopię zapasową, potrzebne do takiego używania. Warunki niniejszej licencji mają zastosowanie do każdej wykonanej przez Użytkownika kopii Programu. Użytkownik odtworzy wszelkie uwagi dotyczące praw autorskich oraz wszelkie informacje o prawach własności na każdej pełnej lub częściowej kopii Programu.

Jeśli Użytkownik nabędzie Program jako aktualizację, to po zainstalowaniu takiej aktualizacji Użytkownik traci prawo do używania Programu będącego przedmiotem aktualizacji oraz prawo do przeniesienia takiego Programu na osobę trzecią.

Użytkownik zapewnia, że jakakolwiek osoba korzystająca z Programu (lokalnie lub zdalnie) dokonuje tego jedynie w ramach posiadanej autoryzacji na używanie oraz przestrzega warunków niniejszej Umowy.

Użytkownik nie może 1) używać, kopiować, modyfikować ani dystrybuować Programu z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej Umowie; 2) deasemblować, dekompilować Programu ani dokonywać jego translacji w inny sposób, z wyjątkiem sytuacji dozwolonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa; ani też 3) udzielać dalszych licencji na Program, wynajmować go ani wydzierżawiać.

IBM ma prawo wypowiedzieć licencję udzieloną Użytkownikowi w przypadku niewypełnienia przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy. W razie wypowiedzenia umowy przez IBM Użytkownik jest zobowiązany do zniszczenia wszelkich egzemplarzy Programu oraz odnoszących się do nich dokumentów PoE.

Gwarancja zwrotu pieniędzy

Jeśli z jakiegokolwiek powodu Użytkownik nie jest zadowolony z Programu, a jest pierwotnym licencjobiorcą, wówczas może uzyskać zwrot kwoty zapłaconej za ten Program pod warunkiem zwrotu Programu oraz odnoszącego się do Programu dokumentu PoE do osoby, od której Program został nabyty, w ciągu 30 dni do daty faktury. W przypadku pobrania Programu drogą elektroniczną Użytkownik może skontaktować się ze źródłem, z którego pobrał Program, aby dowiedzieć się, w jaki sposób uzyskać zwrot kwoty.

Przeniesienie Programu

Użytkownik może przenieść Program oraz wszelkie przysługujące mu prawa i obowiązki licencyjne na osobę trzecią pod warunkiem, że osoba taka zaakceptuje warunki niniejszej Umowy. Wraz z przeniesieniem Programu Użytkownik jest zobowiązany do przeniesienia egzemplarza niniejszej Umowy wraz z dokumentem PoE dla Programu. Użytkownik nie może używać Programu po dokonaniu przeniesienia.

2. Opłaty

Opłata za licencję na Program jest opłatą jednorazową.

Opłaty jednorazowe są naliczane w oparciu o nabyty poziom wykorzystania, określony w dokumencie PoE. IBM nie zwraca wcześniej wniesionych lub należnych opłat ani nie uwzględnia ich w rozliczeniach, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej.

Jeśli Użytkownik chciałby podwyższyć poziom wykorzystania Programu, powinien powiadomić o tym IBM lub osobę, od której nabył Program, oraz uiścić odpowiednie opłaty.

Jeśli dostarczenie niniejszego Programu wymaga zapłacenia cła, podatku, akcyzy lub innych opłat na rzecz jakichkolwiek urzędów, z wyjątkiem obciążeń wiążących się z uzyskaniem przychodu netto przez IBM, Użytkownik wyraża zgodę na zapłacenie odpowiedniej kwoty wskazanej przez IBM lub zobowiązuje się przedstawić dowód zwolnienia od danej opłaty. Od daty nabycia Programu Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu należnego podatku pośredniego.

3. Brak Gwarancji

Z ZASTRZEŻENIEM GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, IBM NIE UDZIELA NA NINIEJSZY PROGRAM CZY TEŻ W ZAKRESIE WSPARCIA TECHNICZNEGO JAKICHKOWIEK GWARANCJI, W TYM TAKŻE RĘKOJMI, ANI TEŻ NIE USTALA JAKICHKOLWIEK WARUNKÓW, WYRAŹNYCH CZY DOMNIEMANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI DOMNIEMANYCH GWARANCJI CZY WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI TEŻ GWARANCJI CZY WARUNKÓW NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH.

Zastrzeżenie to ma również zastosowanie do wszelkich programistów i dostawców IBM.

Producenci, dostawcy i wydawcy zajmujący się Programami innymi niż Programy IBM mogą dostarczać swe własne gwarancje.

IBM nie świadczy wsparcia technicznego, chyba że IBM określi inaczej.

4. Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi IBM, a w wyniku których Użytkownik doznał szkody, Użytkownik będzie uprawniony do uzyskania od IBM odszkodowania. W każdym takim przypadku, bez względu na podstawę, na jakiej Użytkownik jest uprawniony do domagania się odszkodowania od IBM (włączywszy w to naruszenie istotnych postanowień niniejszej Umowy, niedbalstwo, wprowadzenie w błąd lub inne roszczenia z tytułu odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej), odpowiedzialność IBM ogranicza się jedynie do 1) odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu (łącznie ze śmiercią) oraz za szkody wyrządzone w nieruchomościach lub majątku ruchomym, a 2) w przypadku innych rzeczywiście poniesionych szkód - do wysokości opłat za Program, będący przedmiotem roszczenia.

Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie także do programistów i dostawców Programów IBM. Wskazany powyżej zakres odpowiedzialności stanowi całość odpowiedzialności ponoszonej przez IBM.

W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH IBM, ANI TEŻ PROGRAMIŚCI CZY DOSTAWCY PROGRAMÓW IBM, NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PONIŻSZE SZKODY, NAWET JEŚLI ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA:

1. UTRATĘ LUB USZKODZENIE DANYCH;

2. SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, POŚREDNIE ORAZ SZKODY, KTÓRYCH NIE MOŻNA BYŁO PRZEWIDZIEĆ PRZY ZAWIERANIU UMOWY, ANI TEŻ

3. UTRACONE ZYSKI, KONTAKTY HANDLOWE, DOCHODY, REPUTACJĘ (GOODWILL) ANI TEŻ PRZEWIDYWANE OSZCZĘDNOŚCI.

USTAWODAWSTWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE PRZEWIDUJĄ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD UBOCZNYCH LUB SZKÓD, KTÓRYCH NIE MOŻNA BYŁO PRZEWIDZIEĆ PRZY ZAWIERANIU UMOWY, DLATEGO TEŻ POWYŻSZE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW.

5. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia zawarte w niniejszej Umowie pozostają bez wpływu na uprawnienia przysługujące konsumentom, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. W przypadku nieważności lub niewykonalności któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy zachowują pełną moc prawną i skuteczność.

3. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących praw i przepisów eksportowych i importowych.

4. Użytkownik zezwala IBM na przechowywanie informacji kontaktowych oraz na korzystanie z nich, włączając w to imiona i nazwiska, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej, bez względu na miejsce prowadzenia działalności. Informacje takie będą przetwarzane i wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością i mogą być udostępnione wykonawcom, Partnerom Handlowym lub cesjonariuszom IBM, jeśli informacje te mają związek z prowadzoną przez nich działalnością, w tym w celu utrzymywania kontaktu z Użytkownikiem (np. w celu przetwarzania zamówień, promocji i prowadzenia badań marketingowych).

5. Wszelkie roszczenia związane z realizacją niniejszej Umowy ulegają przedawnieniu po upływie dwóch lat od powstania przyczyny takich roszczeń, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

6. Ani Użytkownik, ani IBM nie odpowiadają za niedopełnienie jakichkolwiek obowiązków, jeśli przyczyny takiego niedopełnienia leżały poza ich kontrolą.

7. Niniejsza Umowa nie daje osobom trzecim jakichkolwiek praw ani też podstawy do roszczeń, a IBM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenie osób trzecich wobec Użytkownika, chyba że zezwalają na to warunki powyższego paragrafu "Ograniczenie odpowiedzialności" w części dotyczącej uszczerbku na zdrowiu (łącznie ze śmiercią) lub szkód wyrządzonych w nieruchomościach lub w majątku ruchomym, za które IBM ponosi odpowiedzialność prawną.

6. Obowiązujące ustawodawstwo, jurysdykcja i arbitraż

Obowiązujące ustawodawstwo

Obie Strony przyjmują jako obowiązujące prawo kraju, w którym licencja na Program została nabyta, oraz wyrażają zgodę na stosowanie takiego prawa przy interpretowaniu oraz egzekwowaniu wszelkich praw i obowiązków Stron, wynikających z niniejszej Umowy lub mających w jakikolwiek sposób z nią związek, bez odwoływania się do norm kolizyjnych dotyczących przepisów prawnych.

Konwencja ONZ dotycząca umów o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) nie ma zastosowania.

Jurysdykcja

Wszelkie prawa, obowiązki i zobowiązania IBM podlegają właściwym sądom kraju nabycia licencji na Program.

Część 2 - Warunki specyficzne dla poszczególnych krajów

EUROPA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA (EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA - EMEA)

Obowiązujące ustawodawstwo, jurysdykcja i arbitraż (paragraf 6)

Obowiązujące ustawodawstwo

Sformułowanie "prawo kraju, w którym licencja na Program została nabyta" zostaje zastąpione sformułowaniem "prawo Austrii". Zasada ta dotyczy Polski.

Arbitraż

W Polsce wszelkie kwestie sporne wynikające z niniejszej Umowy lub związane z jej naruszeniem, wypowiedzeniem lub nieważnością będą rozstrzygane w sposób ostateczny zgodnie z Zasadami Postępowania Arbitrażowego i Ugodowego Międzynarodowego Centrum Arbitrażu przy Federalnej Izbie Gospodarczej (Rules of Arbitration and Conciliation of the International Arbitral Center of the Austrian Federal Economic Chamber) w Wiedniu (Vienna Rules), przez trzech arbitrów, powołanych zgodnie ze wspomnianymi zasadami. Arbitraż będzie miał miejsce w Wiedniu, w Austrii. Językiem obowiązującym podczas postępowania będzie język angielski. Orzeczenia arbitrów będą ostateczne i wiążące dla obu Stron. Oznacza to, że zgodnie z artykułem 598(2) Austriackiego Kodeksu Postępowania Cywilnego (Austrian Code of Civil Procedure), Strony rezygnują ze stosowania artykułu 595(1) punkt 7 tego Kodeksu. Tym niemniej powyższe warunki w żadnym stopniu nie ograniczają prawa IBM do wszczęcia postępowania przed dowolnym właściwym sądem w kraju instalacji.

Z125-5589-03 (11/2002)
INFORMACJE LICENCYJNE

Na Programy wyszczególnione poniżej udzielane są licencje na warunkach, stanowiących uzupełnienie warunków, które zawiera Międzynarodowa Umowa Licencyjna na Programy nieobjęte Gwarancją.

Nazwa Programu: IBM Time Zone Update Utility for Java
Numer Programu: TOOLS
Upoważnienie do używania na komputerze domowym/przenośnym: Program może znajdować się zarówno na maszynie podstawowej, jak i na innej maszynie, pod warunkiem, że nie korzysta się z niego na obu maszynach jednocześnie.

Prawa do ograniczonego używania Innych Programów IBM

Jeśli Użytkownik nabył ten Program jako część innego programu IBM (zwanego dalej "Programem Głównym", w którego licencji Program ten będzie wymieniony pod nagłówkiem "Inne Programy IBM"), Użytkownik otrzymuje ten Program jedynie do obsługi Programu Głównego, zaś jego prawo do używania Programu ogranicza licencja na Program Główny. Jeśli Użytkownik chce nabyć oddzielną licencję na ten Program, nieograniczoną warunkami licencji na Program Główny, powinien skontaktować się z przedstawicielem handlowym IBM.

Określone Środowisko Pracy

Specyfikacje Programu oraz informacje dotyczące określonego środowiska pracy mogą znajdować się w dokumentacji załączonej do Programu, jeśli takowa istnieje, na przykład w postaci pliku readme lub w formie innej informacji ogłoszonej przez IBM, na przykład w dokumencie announcement letter.

D/N: L-JSTH-6UACK3
P/N: L-JSTH-6UACK3

Connect with IBM Runtime Technologies

Start building for free

IBM Bluemix. Runtimes, boilerplates, and services for Java development in the cloud

More downloads and trials