Daylight Saving Time Java tool

License terms

Mezinárodní licenční smlouva pro programy bez záruky

Část 1 - Obecná ustanovení

STAŽENÍM, INSTALACÍ, ZKOPÍROVÁNÍM, PŘÍSTUPEM K PROGRAMU NEBO POUŽITÍM PROGRAMU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. JESTLIŽE AKCEPTUJETE TYTO PODMÍNKY JMÉNEM JINÉ OSOBY NEBO SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PRÁVNÍHO SUBJEKTU, PAK TÍMTO PROHLAŠUJETE A ZARUČUJETE, ŽE JSTE PLNĚ ZMOCNĚNI VÁZAT TUTO OSOBU, SPOLEČNOST NEBO PRÁVNÍ SUBJEKT TĚMITO PODMÍNKAMI. JESTLIŽE S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE,

- NESTAHUJTE, NEINSTALUJTE, NEKOPÍRUJTE, NEPŘISTUPUJTE NEBO NEPOUŽÍVEJTE PROGRAM, A

- BEZODKLADNĚ VRAŤTE PROGRAM A DOKUMENT O OPRÁVNĚNÍ (PROOF OF ENTITLEMENT) SUBJEKTU, OD KTERÉHO JSTE JE ZÍSKALI, A BUDE VÁM VRÁCENA ČÁSTKA, KTEROU JSTE ZA NĚ ZAPLATILI. JESTLIŽE JSTE JIŽ PROGRAM STÁHLI, OBRAŤTE SE NA SUBJEKT, OD KTERÉHO JSTE JEJ ZÍSKALI.

"IBM" je společnost International Business Machines Corporation nebo některá z jejích dceřiných společností.

"Licenční informace" ("LI") je dokument, který uvádí informace specifické pro program. Licenční informace pro program jsou k dispozici na adrese http://www.ibm.com/software/sla/. Licenční informace lze nalézt rovněž v souboru v adresáři s programem - prostřednictvím systémového příkazu - nebo ve formě příručky, kterou obdržíte s programem.

"Program" zahrnuje níže uvedené komponenty, včetně originálu a všech úplných nebo dílčích kopií: 1) strojově čitelné instrukce (MRI) a data, 2) komponenty, 3) audiovizuální obsah (jako jsou obrazy, text, nahrávky nebo obrázky), 4) související licencované materiály a 5) licenční dokumenty nebo klíče a dokumentace.

"Dokument o oprávnění" ("PoE") představuje důkaz o Vašem oprávnění používat program na specifikované úrovni. Tuto úroveň lze měřit, např. podle počtu procesorů nebo uživatelů. Dokument PoE je rovněž důkazem o Vašem nároku na ceny za budoucí přechody na vyšší verzi, vyskytnou-li se nějaké, a potenciální zvláštní nebo propagační příležitosti. Jestliže Vám IBM nedodá dokument PoE, pak IBM může akceptovat původní stvrzenku o nákupu nebo jiný doklad o nákupu od subjektu (buď IBM nebo její prodejce), od kterého jste program zakoupili, za předpokladu, že tento doklad uvádí jméno programu a zakoupenou úroveň užívání.

"Vy" a "Váš/Vaše" se vztahuje na jednotlivou osobu nebo na jeden právní subjekt.

Tato smlouva je tvořena částí 1 - Obecná ustanovení, částí 2 - Specifická ustanovení pro jednotlivé země (jsou-li nějaká), licenčními informacemi a dokumentem PoE a tvoří úplnou smlouvu mezi Vámi a IBM týkající se užívání programu. Nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání mezi Vámi a IBM ohledně užívání programu. Podmínky části 2 a licenčních informací mohou nahrazovat nebo upravovat podmínky části 1. Pokud se vyskytne rozpor mezi podmínkami této smlouvy a podmínkami smlouvy IBM IPA (International Passport Advantage Agreement), pak mají přednost podmínky smlouvy, která byla uzavřena později.

1. Oprávnění

Licence

Program je vlastnictvím IBM nebo dodavatele IBM, je chráněn autorskými právy a je k němu poskytováno právo užívání, není prodáván.

IBM Vám uděluje nevýhradní licence na užívání programu, pokud jej získáte zákonným způsobem.

Smíte 1) používat program až do úrovně užívání uvedené v dokumentu PoE a 2) vytvářet a instalovat kopie, včetně záložní kopie za účelem podpory takového užívání. Podmínky této licence se vztahují na každou kopii, kterou vytvoříte. Jste povinni reprodukovat všechna upozornění o autorských právech a další poznámky týkající se vlastnictví na každé kopii nebo dílčí kopii programu.

Kupujete-li tento program jako programovou aktualizaci, nesmíte po nainstalování vyšší verze používat program, ze kterého jste přešli, a nesmíte jej ani převádět na třetí osobu.

Zavazujete se, že zajistíte, aby kdokoliv, kdo používá tento program (s lokálním nebo vzdáleným přístupem), tak činil výhradně v souladu s Vaším oprávněným užíváním a v souladu s podmínkami této smlouvy.

Není povoleno 1) používat, rozmnožovat, upravovat nebo distribuovat program jinak, než je výslovně umožněno touto smlouvou 2) zpětně sestavovat, zpětně kompilovat, či jakkoliv překládat program, není-li to výslovně povoleno ze zákona bez možnosti toto povolení smluvně vyloučit; ani 3) program sublicencovat, pronajímat nebo poskytovat formou leasingu.

IBM je oprávněna Vaši licenci ukončit, nejednáte-li v souladu s podmínkami této smlouvy. Pokud tak IBM učiní, jste povinni zničit všechny kopie programu a související dokumenty PoE.

Záruka vrácení peněz

Jestliže z nějakého důvodu nejste spokojeni s programem a jste původním nabyvatelem licence, může Vám být vrácena částka, kterou jste za program zaplatili, za předpokladu, že během 30 dnů od data fakturace vrátíte program a dokument PoE subjektu, od kterého jste je získali. Jestliže jste program stáhli, můžete požádat subjekt, od kterého jste program získali, o pokyny, jak dosáhnout vrácení peněz.

Přenos programu

Program a všechna Vaše práva a závazky, kterých jste nabyli na základě udělené licence, smíte přenést na třetí osobu za předpokladu, že tato třetí osoba souhlasí s podmínkami této smlouvy. Pokud právo užívání programu převádíte, musíte převést rovněž kopii této smlouvy, včetně dokumentu PoE k programu. Po té, co program převedete, nejste oprávnění jej dále používat.

2. Poplatky

Částka splatná za licenci k programu představuje jednorázový poplatek.

Jednorázové poplatky jsou založeny na získané úrovni užívání, která je specifikována v dokumentu PoE. IBM nevrací ani jinak nerefunduje již splatné nebo zaplacené částky, s výjimkou případů, které jsou specifikovány jinde v této smlouvě.

Přejete-li si úroveň užívání zvýšit, uvědomte o této skutečnosti IBM nebo subjekt, od kterého jste program získali, a zaplaťte všechny příslušné poplatky.

Bude-li na program uvaleno orgánem k tomu oprávněným clo, daň či poplatek, vyjma těch, které jsou založeny na čistém příjmu IBM, zavazujete se, že uhradíte příslušnou částku nebo předložíte potvrzení o osvobození od takové povinnosti. Od data pořízení programu jste odpovědni za veškeré příslušné daně vztahující se na vás v souvislosti s programem.

3. Vyloučení záruky

S VÝJIMKOU ZÁRUK VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA, JEŽ NEMOHOU BÝT VYLOUČENY, IBM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOSKYTUJE ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY VYJÁDŘENÉ NEBO ODVOZENÉ, VČETNĚ, (ALE NE VÝHRADNĚ), ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÉ ÚČELY A ZÁRUKY NEPORUŠENÍ PRÁV TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU NEBO PŘÍPADNÉ TECHNICKÉ PODPORY.

Uvedené vyloučení záruk se vztahuje rovněž na všechny vývojáře programu a dodavatele IBM.

Výrobci, dodavatelé nebo vydavatelé programů jiných než od IBM mohou poskytovat své vlastní záruky.

Jestliže IBM nespecifikuje jinak, neposkytuje technickou podporu.

4. Omezení odpovědnosti

Mohou nastat okolnosti, kdy Vám z důvodu neplnění závazku na straně IBM či z jiného důvodu vznikne nárok na náhradu škody ze strany IBM. V každém takovém případě, bez ohledu na příčinu vzniku takového nároku (včetně hrubého porušení smlouvy, nedbalosti, přivedení v omyl či jiného porušení závazkového či mimozávazkového vztahu), odpovídá IBM pouze 1) za škody na zdraví (včetně smrti) a škody na nemovitém nebo osobním hmotném majetku a 2) u jiných skutečných přímých škod do výše poplatků za program, který je předmětem nároku.

Uvedené omezení odpovědnosti se vztahuje rovněž na vývojáře programu a dodavatele IBM. Jedná se o maximum, za které IBM a její dodavatelé společně odpovídají.

IBM ANI JEJÍ VÝVOJÁŘI PROGRAMU NEJSOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ Z NÍŽE UVEDENÝCH ŠKOD, ANI KDYŽ BYLI O MOŽNOSTI JEJICH VZNIKU PŘEDEM INFORMOVÁNI:

1. ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ DAT;

2. ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO NÁSLEDNÉ EKONOMICKÉ ŠKODY;

3. UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ, VÝNOSU, DOBRÉHO JMÉNA NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚSPOR.

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NAHODILÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

5. Všeobecná ustanovení

1. Ustanovení této smlouvy se nedotýkají zákonných práv spotřebitelů, jež nemohou být smluvně vyloučena či omezena.

2. V případě, že některé z ustanovení této smlouvy bude považováno za neplatné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení této smlouvy zůstávají plně platná a účinná.

3. Souhlasíte, že budete jednat v souladu s příslušnými vývozními a dovozními předpisy a nařízeními.

4. Souhlasíte s tím, že IBM je oprávněna uložit a použít Vaše osobní údaje včetně jmen, telefonních čísel a e-mailové adresy, a to kdekoli, kde IBM provádí obchodní činnost. Tyto informace budou pracovány a použity v souvislosti s naším obchodním vztahem a mohou být poskytnuty dodavatelům, obchodním partnerům a právním nástupcům IBM pro účely, které jsou v souladu s jejich společnými obchodními aktivitami včetně komunikace s Vámi (například pro účely zpracování objednávek, propagace a průzkumu trhu).

5. Všechny nároky vyplývající ze smlouvy mohou být uplatněny kteroukoli ze stran do dvou let ode dne, kdy vznikla příčina nároku, nestanoví-li místní právní předpisy jinak, bez možnosti smluvního vyloučení nebo omezení.

6. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za porušení závazků, ke kterým dojde nezávisle na její vůli.

7. Tato smlouva nedává žádné třetí straně žádné právo nebo důvod k žalobě a IBM není odpovědná za nároky třetích stran vznesené vůči vám, s výjimkou, jak uvádí odstavec Omezení odpovědnosti výše, škody na zdraví (včetně smrti) nebo škody na nemovitém nebo osobním hmotném majetku, za které je IBM právně odpovědná.

6. Rozhodné právo, jurisdikce a arbitráž

Rozhodné právo, kterým se smlouva řídí

Obě smluvní strany souhlasí, že se řízení, interpretace a vymáhání všech práv a závazků, Vašich i IBM, vzniklých z nebo nějakým způsobem souvisejících s předmětem této smlouvy, bude řídit právními předpisy země, ve které jste získali licenci k programu.

Konvence OSN o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží se neaplikuje.

Jurisdikce

Všechna práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy budou řešena příslušným soudem země, ve které jste získali licenci k programu.

Část 2 - Ustanovení specifická pro jednotlivé státy

Neaplikují se žádná ustanovení specifická pro jednotlivé státy.

Z125-5589-03 (11/2002)
LICENČNÍ INFORMACE

Níže uvedené programy jsou licencovány na základě následujících ustanovení a podmínek, které doplňují ustanovení a podmínky smlouvy Mezinárodní licenční smlouva pro programy bez záruky.

Jméno programu: IBM Time Zone Update Utility for Java
Číslo programu: TOOLS
Oprávnění k užívání na domácím/přenosném počítači: Program smí být uložen na primárním stroji a dalším stroji, za předpokladu, že program není v aktivním užívání na obou strojích ve stejném okamžiku.

Práva na omezené užívání jiných programů IBM

Jestliže jste tento program zakoupili jako součást jiného programu IBM ("základní program, který tento program uvádí v oddílu "Jiné programy IBM"), získali jste tento program pouze pro účely podpory základního programu a Vaše práva na užívání tohoto programu jsou omezena licencí na základní program. Jestliže si chcete zakoupit samostatnou licenci na tento program, která není omezena licenčními podmínkami na základní program, obraťte se na obchodního zástupce IBM.

Určené provozní prostředí

Specifikace programu a informace o určeném provozním prostředí jsou k dispozici v dokumentaci, která je připojena k programu (je-li dostupná) jako soubor "Readme", nebo v jiných informacích zveřejněných IBM, jako jsou dokumenty s ohlášením produktů.

D/N: L-JSTH-6UACK3
P/N: L-JSTH-6UACK3

Connect with IBM Runtime Technologies

Start building for free

IBM Bluemix. Runtimes, boilerplates, and services for Java development in the cloud

More downloads and trials