Sidens hovedinnhold

Smartere helsevesen

For å bygge et smartere system må helseløsninger være instrumenterte, sammenkoblet og intelligente

Hvis helsesystemet var en pasient, og vi var doktorene, ville vi ikke kunne tolke livstegnene fra det. Det må det bli en endring på.

Løsninger for helsesektoren

En dose med innsikt for helsesektoren


Ifølge Verdens helseorganisasjon (link ligger utenfor ibm.com) blir så mange som en av ti pasienter i utviklede land faktisk skadet mens de får behandling på sykehus. Organisasjonen har også funnet ut at ekstra sykehusopphold, kostnader til rettssaker, infeksjoner pasienter har fått på sykehus, tapt inntekt, uførhet og medisinske utgifter har kostet enkelte land mellom 30 og 175 milliarder kroner i året (link ligger utenfor ibm.com).

Årsakene kan være både ineffektivitet og feilslåtte incentiver. Penger gir ikke nødvendigvis kvalitet. Pasientene står ikke sentralt nok i vår sykdomssentrerte verden.

Mens helseorganisasjonene samler inn enorme mengder data, fører flere versjoner av sannheten til feil ved sykehus, pasientbehandling og betalingsprosesser. Legene har blitt overlesset med informasjon i flere tiår, noe som har gjort at anslagsvis 15 % av diagnosene er unøyaktige eller ufullstendige (Harvard Business Review, april, 2010). Vi forstår ikke hvorfor medisiner virker for én pasient, men ikke en annen. Og stadig større mangel på sykepleiere og medisinske spesialister legger mer press på mangelfulle systemer.

Men i stedet for å fokusere på hva som er galt i helsesektoren, bør vi forestille oss hvordan innsikt ved hjelp av informasjon — koblet med klinisk samarbeid — kan gi en dramatisk kvalitetsøkning for behandling, pasientsikkerhet og resultater, samtidig som kostnadseffektiviteten for behandlingen økes.

Den smartere løsningen for helsesektoren er den som gjør dataene om til klinisk og forretningsmessig innsikt som kan føre til bedre resultater. Den tilfører prosessene denne innsikten i sanntid slik at beslutninger om behandling og produktiviteten kan bedres. Og sykehus, medisinske sentre og leger kan arbeide smartere (US) ved hjelp av sømløse, pasientsentrerte, helhetlige og proaktive løsninger i sitt arbeid med pasientene Slik at man oppnår en bedre behandling som legger vekt på forebygging og helse.

Fremsynte organisasjoner kobler sammen data, systemer og prosesser for å oppnå sikrere kommunikasjon og informasjonsdeling. IBM Institute for Business Insights har allerede bevist at det gir avkastning for slike initiativer (US). Et slikt initiativ kan bidra til å danne grunnlaget for smartere helsesystemer som sømløst leverer integrert behandling som har pasienten i sentrum.

Elektroniske pasientjournaler for et bedre helsevesen.

Pasienter, leger, journalister og IBMere snakker om den sentrale rollen elektroniske pasientjournaler har i arbeidet med å skape tryggere, smartere og mer sammenkoblede helsesystemer.

Perspektiver på Watson: helsevesenet.

Evnen til å kunne levere presise svar for å støtte en medisinsk diagnose, kan være et langt skritt på veien mot å løse en av de største utfordringene leger har. Watson, IBMs datasystem som ble utformet for å spille Jeopardy!, kunne hjelpe leger med å levere mer nøyaktige diagnoser og beslutninger angående behandling.

 


 

Enkeltpersoner vil bli betjent med samvirkende, koordinerte helsesystemer. Stalige myndigheter bør løse problemet med kortvarighet ved å vise lederskap og politisk vilje, fjerne hindringer, samt oppmuntre innovasjon og langsigtig helsepleie. Lokale myndigheter bør treffe realistiske, rasjonelle beslutninger om forventninger til livstill, aksaptabel oppførsel, rett til pleie og økonomisk dekning. Legemiddel- og apparatprodusenter bør samarbeide med helseinstitusjoner, leger og enkeltpersoner for å fremstille produkter met bedre resultater og lavere kostnader. Helseinstitusjoner bør utvide perspektivet fra øyeblikksrelatert akutthjelp til bedre behandlig av kroniske sykdommer, samt forutsigelse og forebygging av sykdom gjennom hele livet. Leger og annet helsepersonale bør utvikle partnerskap med ankeltpersoner, kostnadsbærere, trygdekasser og andre interessenter, og samarbeide om å fremme og levere mer bevisorienterte og egentilpassede helsetjenester. Kostnadsbærere og trygdekasser bør hjelpe enkeltpersoner med å beholde en god helse og få større utbytte av helsesystemet, samtidig som de hjeper helseinstitusjonene og legene med å yte helsetjenester av høyere verdi.

 

Viktige skritt mot smartere helsetjenester

Helsesektoren blir stadig mer konkurranseutsatt og må tenke mer resultater enn tidligere, slik at fokus er endret fra gebyrer for tjenester til verdi basert på kvalitet og kostnad. Nedenfor finner du noen få eksempler på organisasjoner som fokuserer på andre aspekter ved kvalitet og skaper virkelig fremgang.

 

Effektivitet og kvalitet i tjenestene
Helseorganisasjoner kan bruke analyse til å skaffe seg innsikt, slik at de kan oppdage og ta hensyn til trender i kliniske og kvalitetsrettede indikatorer, slik at prosessene deres blir mer effektive.

  • Servicio Extremeño de Salud (PDF, 58,02 KB) (SES) forbedret pasientomsorgen med et integrert administrasjonssystem for helseinformasjon.
  • Antwerp Hospital Network i Belgia reduserte tiden det tar å fremskaffe økonomiske resultater, ved hjelp av en informasjonsstyringsløsning basert på IBM Cognos 8 BI.
  • University of North Carolina (US) slo sammen flere datakilder til en samlet, robust datavarehusløsning, slik at det ble mulig å støtte et forskningsprogram som omfatter kohortutvalg, kvalitetsforbedring og sykdomshåndtering.

Effektivitet
Enten det er ved sykesengen, på operasjonssalen eller på akuttmottaket, er tiden som helsearbeiderne bruker på pasienter, ytterst viktig.

  • Saint Michael's Medical Center (US) bruker smarte automatiske sporingssystemer til å bidra med å eliminere ineffektivitet, forbedre pasientsikkerheten og spare millioner av kroner på utstyr som går tapt eller ikke blir utnyttet. Det gjør også at helsearbeiderne slipper å bruke verdifull pasienttid på å lete etter utstyret de trenger.
  • University of Pittsburgh Medical Center utviklet SmartRoom, et arbeidsflytsystem som utnytter klinisk intelligens til å veilede sykepleierne i deres beslutninger og aktiviteter.

Bruke analyse til å forutsi resultater
Sammenstilling og analyse av informasjon, inkludert pasientdemografi, diagnoseinformasjon og kliniske data kan bidra til å identifisere og utvikle mer effektive behandlinger som kan føre til mer persontilpasset behandling.

  • Centerstone Research Institute (PDF, 1,03 MB), et stort amerikansk institutt for psykisk helse, forbedret behandlingsresultatene og reduserte kostnader ved å ta i bruk en datautvinningsløsning bygd på IBM SPSS Statistics- og IBM SPSS Modeler-programvare som analyserer pasientbehandlingsinformasjon med flere variabler for å forbedre nøyaktigheten for prognoser og hjelpe helsearbeiderne med å gi mest mulig optimal behandling.

Forbedre behandlingen av pasienter med kronisk sykdom
I følge Verdens helseorganisasjon (link ligger utenfor ibm.com) står hjertesykdommer, slag, kreft, kroniske luftveissykdommer og diabetes for den klart største andelen dødsfall i verden, hele 60 %.

  • I den langvarige behandlingsprosessen for kronisk syke hjelper Peking University People's Hospital (US) pasienter og helsearbeidere med å få en god forståelse av de kliniske aktivitetene som har funnet sted tidligere, hva som skal gjøres i øyeblikket, og hva som skal gjøres senere i prosessen.
  • Rapporter og proaktive varsler for sykdomshåndtering kan hjelpe legene med å dekke pasientenes behov bedre og oppnå bedre resultater.

Bruke genetisk innsikt som hjelp til å stille diagnoser om arvelige sykdommer
Ved å legge inn pasientopplysninger i analyser kan man finne frem til en mer effektiv behandling.

  • I Italia ønsket Rizzoli Orthopaedic Institute (US) kraftigere verktøy for å studere den genetiske innvirkningen på sjeldne arvelige beinsykdommer. Sammen med IBM utviklet de verdens første plattform for slektsanalyse som integrerer genomdata, medisinske bilder og familiehistorie inn i et kraftig forskningsverktøy.