Toto Vyhlásenie nadobúda účinnosť v máji 2018.

V IBM si uvedomujeme, aké dôležité je chrániť vaše osobné údaje, a našou prvoradou snahou je spracúvať ich zodpovedne a v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, a to vo všetkých krajinách, v ktorých IBM pôsobí.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov popisuje všeobecné zásady IBM týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, používame a zdieľame o našich zákazníkoch a iných jednotlivcoch z organizácií našich zákazníkov, obchodných partnerov, dodávateľov a iných organizácií, s ktorými IBM nadviazala alebo zamýšľa nadviazať obchodný vzťah.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov dopĺňa Vyhlásenie o online ochrane osobných údajov IBM, ktoré poskytuje bližšie informácie o používaní týchto údajov v kontexte práce online, a to vrátane náboru pracovníkov. Môžeme poskytnúť ďalšie alebo konkrétnejšie informácie o zhromažďovaní alebo používaní osobných údajov na špecifických webových stránkach alebo súvisiacich so špecifickým produktom alebo službou.

Prečo a ako zhromažďujeme vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať na rozličné účely, ako napríklad:

 • Prístup k webovým lokalitám alebo iným online službám a ich používanie
  Keď navštívite niektorú z našich webových lokalít alebo použijete niektorú online službu, zaznamenáme informácie potrebné na to, aby sme vám mohli umožniť takýto prístup, dokázali zabezpečiť prevádzku webovej lokality a dokázali zabezpečiť súlad s bezpečnostnými a zákonnými požiadavkami súvisiacimi s prevádzkou našej lokality. Takéto informácie zahrňujú heslá, IP adresy a nastavenia webového prehliadača. Taktiež zaznamenávame informácie o činnostiach, ktoré vykonáte počas vašej návštevy, aby sme webovú lokalitu dokázali prispôsobiť vašim požiadavkám. Toto zahŕňa zaznamenanie vašich predvolieb a nastavení a zhromažďovanie štatistických informácií, ktoré nám pomáhajú zlepšovať a ďalej rozvíjať naše webové lokality, produkty a služby.
 • Reagovanie na vaše žiadosti o poskytnutie informácií, vybavenie objednávky alebo podporu
  Keď sa na nás obrátite (či už online alebo offline) v súvislosti so žiadosťou o poskytnutie informácií, vybavenie objednávky produktu alebo služby alebo poskytnutie podpory, alebo o zapojenie do diskusného fóra alebo iného sociálneho nástroja, zaznamenáme si vaše údaje, ktoré potrebujeme, aby sme dokázali vybaviť vašu žiadosť, udeliť vám prístup k produktu alebo službe, poskytnúť vám podporu a aby sme vás mohli kontaktovať. Napríklad si zaznamenáme vaše meno a kontaktné údaje, podrobnosti o vašej žiadosti, o vaše zmluve s nami a o spôsobe vybavenia, doručenia a fakturácie vašej objednávky, pričom môžeme tiež zahrnúť informácie z prieskumu spokojnosti zákazníkov. Takéto informácie uchovávame na administratívne účely, za účelom ochrany našich práv a v súvislosti s našim vzťahom s vami.

  Keď nám v rámci registrácie súvisiacej s takouto požiadavkou poskytnete svoje meno a kontaktné údaje, táto registrácia môže slúžiť na vašu identifikáciu, keď navštívite naše webové stránky. V prípade objednávky väčšiny našich služieb a produktov sa vyžaduje registrácia identifikátora IBMid. Registrácia vám taktiež môže umožňovať prispôsobenie a ovládanie nastavení ochrany súkromia.
 • Používanie cloudových služieb IBM
  Informácie o vašom používaní cloudových služieb IBM zhromažďujeme za tým účelom, aby sme dokázali zabezpečiť správnu funkčnosť produktu a aby sme vám dokázali ponúknuť optimálne používateľské skúsenosti, prispôsobiť komunikáciu vašim potrebám, informovať našich zákazníkov o celkovom používaní služieb, poskytovať podporu a zlepšovať a vyvíjať naše produkty a služby. Podrobné informácie o technológiách, ktoré používame, o osobných informáciách, ktoré zhromažďujeme, ako aj o tom, ako môžete kontrolovať či zablokovať sledovanie alebo odstrániť objekty cookie, nájdete vo Vyhlásení o online ochrane osobných údajov IBM.
 • Kontaktovanie zamestnancov našich zákazníkov, potenciálnych zákazníkov, partnerov a dodávateľov
  V rámci nášho vzťahu s našimi zákazníkmi alebo potenciálnymi zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi získavame pracovne kontaktné údaje (ako sú meno, kontaktné údaje do práce, informácie o pracovnej pozícii alebo zaradení zamestnancov, zmluvných dodávateľov, poradcov a autorizovaných používateľov), ktoré používame na rôzne účely, ako napríklad správa zmlúv, plnenie záväzkov, dodávanie produktov a služieb, poskytovanie podpory, fakturácia a správa služieb alebo obchodného vzťahu.
 • Informácie o návštevníkoch
  Vyžadujeme registráciu osôb, ktoré navštívia naše sídla alebo pracoviská, pričom si poznamenáme ich meno, identifikačné údaje a pracovné kontaktné údaje, a používame kamerový dohľad v záujme bezpečnosti a ochrany osôb a majetku, ako aj v záujme splnenia zákonných požiadaviek.
 • Marketing
  Väčšina informácií, ktoré o vás zhromažďujeme, pochádza z našich priamych interakcií s vami. Keď sa prihlásite na nejaké podujatie, môžeme zhromaždiť informácie (online alebo offline) súvisiace s organizáciou podujatia, no zároveň môžeme informácie zhromažďovať aj počas podujatia, napríklad o účasti na seminároch a výsledkoch prieskumov. Zhromaždené osobné údaje spájame s cieľom vytvoriť súhrnnú analýzu a prieskum firemných informácií za účelom plnenia našich obchodných a marketingových cieľov. Môžete si vybrať, či chcete informácie o našich produktoch a službách dostávať e-mailom, telefonicky alebo poštou, alebo sa môžete zaregistrovať pre odber marketingových informácií. Keď navštívite naše webové stránky alebo použijete naše služby, môžeme vám poskytovať prispôsobené informácie. Kedykoľvek môžete zrušiť prijímanie prispôsobenej komunikácie odoslaním žiadosti na adresu NETSUPP@us.ibm.com. Bližšie informácie nájdete vo Vyhlásení o online ochrane osobných údajov IBM.

Keď uvedieme, že vaše osobné údaje používame v spojení s vašou požiadavkou, objednávkou, transakciou alebo zmluvou (alebo v rámci ich prípravy) alebo za účelom poskytovania požadovaných služieb (napríklad webových stránok), činíme tak preto, lebo je to nevyhnutné z hľadiska plnenia našich zmluvných povinností.

Keď uvedieme, že vaše osobné údaje používame v súvislosti s marketingovými činnosťami alebo zlepšovaním alebo vývojom našich produktov alebo služieb, v záujme bezpečnosti alebo v záujme plnenia zákonných požiadaviek v iných súvislostiach ako je splnenie zmluvných povinností alebo požiadavky, činíme tak na základe legitímnych záujmov tretej strany alebo s vaším súhlasom. Keď osobné údaje zhromažďujeme a používame v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane osobných údajov, môže to mať vplyv na vaše práva.

Zdieľanie osobných údajov

Ako globálna organizácia, ktorá ponúka široké spektrum produktov a služieb a používa obchodné procesy, manažérske štruktúry a technické systémy pokrývajúce viacero krajín, IBM zaviedla globálne zásady, štandardy a postupy zabezpečujúce konzistentnú ochranu osobných údajov.Ako globálne pôsobiaca spoločnosť môžeme informácie o vás zdieľať s našimi dcérskymi spoločnosťami po celom svete a prenášať ich do krajín, v ktorých pôsobíme, v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

V rámci dcérskych spoločností pod správou IBM umožňujeme prístup k osobným údajom iba v nevyhnutnom prípade, vzhľadom na účel prístupu k týmto údajom. V niektorých prípadoch IBM využíva služby dodávateľov z rôznych krajín za účelom zhromažďovania, používania, analýzy a iného spracúvania osobných údajov vo svojom mene.

V istých situáciách môže IBM taktiež zdieľať vaše osobné údaje s vybranými partnermi, ktorí nám pomáhajú poskytovať vám – alebo spoločnosti, pre ktorú pracujete – produkty alebo služby alebo vybaviť vaše požiadavky, alebo ich môžeme s našimi partnermi zdieľať s vašim povolením. Pri výbere našich dodávateľov a partnerov zohľadňujeme ich procesy manipulácie s údajmi.

Ak sa IBM rozhodne predať, kúpiť, zlúčiť sa či iným spôsobom reorganizovať svoje podnikanie v niektorých krajinách, v rámci takýchto transakcií môže dôjsť k poskytnutiu osobných údajov potenciálnym alebo skutočným kupcom alebo k prijatiu takýchto údajov od predávajúcich. Vhodná ochrana informácií v týchto typoch transakcií je základným princípom IBM.

V niektorých situáciách sa môžu vaše osobné informácie poskytnúť vládnym orgánom v súvislosti so súdnymi konaniami, súdnymi príkazmi alebo právnymi postupmi.Vaše osobné údaje môžeme tiež zdieľať v záujme ochrany práv alebo majetku IBM, našich obchodných partnerov, dodávateľov, zákazníkov alebo iných subjektov, ak máme pádne dôvody domnievať sa, že tieto práva či majetok môžu byť dotknuté.

Cezhraničný prenos

V dôsledku medzinárodnej pôsobnosti IBM dochádza k veľkému počtu prenosov osobných údajov medzi dcérskymi spoločnosťami, ako aj k tretím stranám v krajinách, v ktorých pôsobíme. Niektoré krajiny prijali obmedzenia prenosu osobných údajov. V súvislosti s týmto IBM zavádza rozličné opatrenia vrátane nasledujúcich:

 • Ak je to potrebné, IBM zavedie štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou alebo podobné zmluvné doložky v iných jurisdikciách.Toto sa vzťahuje aj na prenosy údajov k dodávateľom alebo iným tretím stranám. Kópiu štandardných zmluvných doložiek EÚ môžete získať tu.
 • IBM má certifikáciu pre pravidlá cezhraničného prenosu osobných údajov v regióne APEC.
 • IBM má certifikáciu pre rámce Privacy Shield medzi EÚ a USA a Švajčiarskom a USA. Bližšie informácie nájdete tu.

Bezpečnosť a presnosť informácií

Ochrana vašich osobných informácií a ich presnosť je pre nás kľúčová.Spoločnosť IBM implementovala náležité fyzické, administratívne a technické ochranné prostriedky, ktoré nám pomáhajú chrániť vaše osobné informácie pred neoprávneným prístupom k nim, ich použitím a vyzradením. Napríklad, niektoré citlivé osobné informácie, ako sú informácie o kreditných kartách, sú počas prenosu cez internet šifrované. Ochranu takýchto informácií pred neoprávneným prístupom k nim, ich použitím a vyzradením vyžadujeme aj od našich dodávateľov.

Doba uchovávania

Osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie ako je nevyhnutné na naplnenie účelov ich spracúvania, a to vrátane bezpečnosti pri spracúvaní a zabezpečenia súladu so zákonnými a regulačnými požiadavkami (ako sú požiadavky týkajúce sa auditu, účtovania a zákonného uchovávania), riešenia sporov a stanovenie, uplatňovanie a ochranu zákonných práv v krajinách, v ktorých pôsobíme.

Keďže konkrétne okolnosti môžu závisieť od kontextu a služieb, Vyhlásenie o online ochrane osobných údajov alebo konkrétne právne vyhlásenia môžu uvádzať podrobnejšie informácie k platným dobám uchovávania.

Ako nás môžete kontaktovať

V prípade otázok týkajúcich sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa na nás obráťte prostredníctvom tohto formulára. Vašu správu postúpime príslušným členom tímu ochrany osobných údajov IBM, ako sú Zodpovedné osoby a členovia ich tímov.

Na účely všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) v EÚ sa za Prevádzkovateľa vašich osobných údajov bude považovať spoločnosť International Business Machines Corporation (IBM Corp.), 1 New Orchard Road, Armonk, New York, USA, pokiaľ nebude uvedené inak.Pokiaľ spoločnosť IBM Corp. alebo jej dcérska spoločnosť, ktorú riadi, (so sídlom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)) bude povinná stanoviť právneho zástupcu v rámci EHP, týmto zástupcom bude vo všetkých prípadoch spoločnosť IBM United Kingdom Limited, PO Box 41, North Harbour, Portsmouth, Hampshire, PO6 3AU, Spojené kráľovstvo.

IBM Corp. sa nebude považovať za Prevádzkovateľa údajov v nasledujúcich situáciách:

 • Osobné údaje spracúvané v spojení so zmluvným vzťahom alebo uzatvorenie nového zmluvného vzťahu s konkrétnou dcérskou spoločnosťou IBM.V tomto prípade bude Prevádzkovateľom osobných údajov zmluvná spoločnosť IBM, čiže dcérska spoločnosť, s ktorou vy alebo váš zamestnávateľ uzatvárate zmluvu.
 • Osobné údaje zhromaždené fyzicky v sídle alebo na pracovisku dcérskej spoločnosti IBM. V tomto prípade bude Prevádzkovateľom osobných údajov príslušná dcérska spoločnosť.

Vaše práva

Môžete požiadať o prístup k vašim osobným údajom, o ich úpravu alebo opravu. Taktiež máte právo namietať proti priamemu marketingu. Takúto žiadosť môžete odoslať prostredníctvom tejto stránky.

Môžete mať aj ďalšie práva vyplývajúce z miestnych právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na spracúvanie osobných údajov. Napríklad ak spracúvanie vašich osobných údajov podlieha všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov v EÚ (GDPR) a vaše osobné údaje sa spracúvajú na základe legitímnych záujmov, môžete namietať proti takémuto spracúvaniu z dôvodu vyplývajúceho z konkrétnej situácie. V súlade s nariadením GDPR môžete mať tiež právo požiadať o odstránenie alebo obmedzenie vašich osobných údajov a požiadať o prenos vašich osobných údajov.

Právo na podanie sťažnosti

V prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov, môžete podať sťažnosť:

Zmeny v našich vyhláseniach o ochrane osobných údajov

Z času na čas môžeme aktualizovať toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ako aj iné špecifické vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Keď vykonáme zmeny v tomto Vyhlásení, v hornej časti stránky s Vyhlásením o ochrane osobných údajov uvedieme nový dátum.

TRUSTe European Safe Harbor certification
TRUSTe

Ako nás môžete kontaktovať

Otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia alebo spôsobu spracovania vašich informácií spoločnosťou IBM môžete poslať na adresu:

koordinátora webových stránok spoločnosti IBM alebo na adresu

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
U.S.A.

Ak už nechcete dostávať ďalšie marketingové informácie od spoločnosti IBM, prosíme, pošlite nám e-mail na adresu NETSUPP@us.ibm.com.


Ďalšie užitočné odkazy na články týkajúce sa ochrany osobných údajov