See privaatsusavaldus jõustub 2018. aasta mais.

Meie IBM-is tunnustame teie isikuandmete kaitsmise tähtsust ning meie eesmärk on töödelda seda vastutustundlikult ja vastavalt kõigis nendes riikides kehtivatele andmekaitseseadustele, kus IBM tegutseb.

See privaatsusavaldus kirjeldab IBM-i üldisi privaatsustavasid, mis kehtivad isikuandmetele, mida kogume, kasutame ja jagame tarbijate ning teiste üksikisikute kohta oma klientide, äripartnerite, tarnijate ja muude organisatsioonide seas, kellega IBM-il on ärisuhe või kellega IBM plaanib seda sõlmida.

Selle privaatsusavalduse lisa on IBM-i elektrooniline privaatsusavaldus, mis pakub lisateavet veebikonteksti kohta (sh tööle võtmine). Me võime pakkuda täpsemat või lisateavet veebisaitidel või kindla toote või teenusega seotud isikuandmete kogumise või kasutamise kohta.

Miks ja kuidas me teie isikuandmeid kogume ja kasutame?

Me võime koguda teie kui üksikisiku isikuandmeid erinevatel eesmärkidel, näiteks järgmistel:

 • Juurdepääs veebisaitidele ja muudele veebiteenustele ning nende kasutamine
  Kui sisenete mõnele meie veebisaidile või kasutate veebiteenust, salvestame teabe, mida on vaja teile juurdepääsu pakkumiseks, veebisaidi toimimiseks ja selleks, et saaksime järgida oma saidi käitamisega seotud turva- ja õiguslikke nõudeid (nt paroolid, IP-aadress ja brauseri sätted).Samuti kogume teie külastuse ajal teavet teie tegevuste kohta, et isikupärastada teie jaoks veebisaidi kasutuskogemust (nt teie eelistuste ja sätete salvestamine) ning koguda statistikat, mis aitaks meil oma veebisaite, tooteid ja teenuseid täiustada ja edasi arendada.
 • Teie teabe-, tellimuse- või tugiteenusetaotlusele reageerimine
  Kui võtate meiega ühendust (võrguühenduse korral või võrguühenduseta) seoses teabetaotlusega, toote või teenuse tellimisega, teile tugiteenuse pakkumisega või foorumis või muus suhtlustööriistas osalemisega, kogume teavet, mis on vajalik teie taotluse täitmiseks, teie jaoks tootele või teenusele juurdepääsu andmiseks, teile tugiteenuse pakkumiseks ja teiega ühenduse võtmiseks. Näiteks kogume teie nime ja kontaktteabe, üksikasju teie taotluse ning teie ja meie vahelise lepingu kohta, teie tellimuse täitmise, tarne ja arvelduse kohta ning võime lisada kliendirahuloluküsitluse teavet.Me säilitame sellist teavet haldamise eesmärkidel, oma õiguste kaitsmiseks ning seoses meie ja teie vahelise suhtega.

  Kui sisestate oma nime ja kontaktteabe, et sellise taotluse raames registreeruda, võidakse selle registreerimisteabe abil tuvastada teie isik, kui külastate meie veebisaite. Enamiku teenuste ja toodete tellimiseks tuleb teil registreerida IBMid. Samuti võib registreerimine anda teile võimaluse oma privaatsussätteid kohandada ja juhtida.
 • IBM-i pilveteenuste kasutamine
  Kogume teavet selle kohta, kuidas te IBM-i pilveteenuseid kasutate, et saaksime käitada tootefunktsioone, täiustada teie kasutuskogemust, kohandada meie ja teie vahelist teabevahetust, teavitada oma kliente teenuste üldisest kasutamisest, pakkuda tugiteenuseid ning täiustada ja arendada oma tooteid ja teenuseid. Üksikasjalikku teavet kasutatavate tehnoloogiate, kogutavate isikuandmete, samuti jälgimise reguleerimise ja blokeerimise ning küpsiste kustutamise kohta leiate IBM-i elektroonilisest privaatsusavaldusest.
 • Meie klientide, potentsiaalsete klientide, partnerite ja tarnijate töötajatega ühenduse võtmine
  Kliendid, potentsiaalsed kliendid, partnerid ja tarnijad esitavad meievahelise suhte raames meile ka ettevõtte kontaktteavet (nt nimi, ettevõtte kontaktandmed, nende töötajate, töövõtjate, nõustajate ja volitatud kasutajate ametikoht või ametinimetus) näiteks lepingu haldamise ja täitmise, toodete ja teenuste tarne, tugiteenuse osutamise ning teenuste või suhte arvelduse ja halduse eesmärgil.
 • Külastaja teave
  Registreerime isikud, kes külastavad meie saite ja asukohti (nimi, isiku tuvastamist võimaldav ja ettevõtte kontaktteave), ning kasutame kaamera abil jälgimist isikute ja esemete turvalisuse ja ohutuse põhjustel ning regulatiivsetel eesmärkidel.
 • Turundus
  Enamik teavet, mida teie kohta kogume, on pärit meie otsesest teabevahetusest teiega. Kui registreerute sündmusele, võime koguda teavet (võrguühenduse korral või võrguühenduseta) seoses sündmuse organiseerimisega ja sündmuse ajal (nt seoses seanssidel osalemise ja küsitluse tulemustega).Me kombineerime kogutavaid isikandmed koondanalüüsi ja äriteabe koostamiseks, mis aitab meil ajada oma äri ning turustamise eesmärkidel.Saate valida, kas soovite saada teavet meie toodete ja teenuste kohta e-posti, telefoni või kirja teel või registreerudes tellimuste saajaks. Kui külastate meie veebisaite või kasutate meie teenuseid, võime teile pakkuda isikupärastatud teavet. Isikupärastatud suhtluse saamisest saate igal ajal loobuda, kui saadate e-kirja aadressil NETSUPP@us.ibm.com. Lisateavet leiate IBM-i elektroonilisest privaatsusavaldusest.

Kui viitame sellele, et kasutame teie isikuandmeid seoses taotluse, tellimuse, tehingu või lepinguga (või nende ettevalmistamiseks) või teile teie taotletud teenuste osutamiseks (nt veebisait), on meil seda vaja teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.

Kui viitame sellele, et kasutame teie isikuandmeid seoses meie toodete või teenuste turundamise, täiustamise või arendamisega, ohutuse ja turvalisuse huvides või seoses õigusaktidest tulenevate nõuetega, mis pole seotud teie lepingu või taotlusega, teeme seda meie enda või kolmanda osapoole õigustatud huvide põhjal või teie nõusolekul. Kui me kogume ja kasutame teie isikuandmeid, mille suhtes kohaldatakse EL-i eraelu puutumatuse kaitsega seotuid õigusakte, võib see mõjutada teie õigusi.

Isikuandmete jagamine

IBM kui globaalne organisatsioon, mis pakub laia valikut tooteid ja teenuseid ning mille äriprotsessid, juhtimisstruktuurid ja tehnilised süsteemid ulatuvad üle riigipiiride, on isikuandmete süsteemseks kaitsmiseks rakendanud globaalsed poliitikad koos standardite ja protseduuridega. Globaalse ettevõttena võime jagada teiega seotud teavet oma tütarettevõtetega kõikjal maailmas ja edastada seda vastavalt sellele privaatsusavaldusele neisse maailma riikidesse, kus tegutseme.

IBM-i kontrollitavate tütarettevõtete vahel anname juurdepääsu isikuandmetele ainult vajaduspõhiselt, kui seda on vaja sellel eesmärgil, mille jaoks selline juurdepääs on antud. Mõnikord kasutab IBM eri riikides paiknevaid tarnijaid, et koguda, kasutada, analüüsida ja muul viisil töödelda IBM-i eest isikuandmeid.

Kui see on asjakohane, võib IBM teie isikuandmeid jagada ka teatud partneritega, et aidata meil pakkuda teile või ettevõttele, mille heaks töötate, tooteid või teenuseid või täita teie taotlusi või teie nõusolekul.Tarnijaid ja partnereid valides võtame arvesse nende andmetöötlusprotsesse.

Kui IBM otsustab mõnes riigis ettevõtteid müüa, osta, ühendada või muul viisil ümber korraldada, võib selline tehing hõlmata isikuandmete avalikustamist potentsiaalsetele või tegelikele ostjatele või selliste andmete saamist müüjatelt. IBM-i tavade hulka kuulub tava nõuda nende tehingute käigus isikuandmete asjakohast kaitset.

Võtke arvesse, et teatud juhtudel tuleb isikuandmeid avalikustada riigiasutusele vastavalt kohtumenetlusele, kohtumäärusele või muule juriidilisele menetlusele.Võime teie isikuandmeid jagada ka eesmärgil kaitsta IBM-i, meie äripartnerite, tarnijate, klientide ja teiste õigusi ja vara, kui meil on põhjendatud alust arvata, et neid õigusi või vara on mõjutatud või võidakse mõjutada.

Rahvusvahelised edastused

IBM-i rahvusvaheline jalajälg hõlmab suurt hulka isikuandmete edastusi eri tütarettevõtete vahel ja kolmandatele osapooltele, kes asuvad riikides, kus tegutseme. Mõned riigid on rakendanud isikuandmete edastamise piirangud ja seoses sellega võtab IBM mitmesuguseid meetmeid, sealhulgas järgmisi:

 • Vajaduse korral rakendab IBM Euroopa Komisjoni heaks kiidetud lepingu tüüptingimusi või muid sarnaseid lepingutingimusi teistes jurisdiktsioonides. See hõlmab edastusi tarnijatele või muudele kolmandatele osapooltele. EL-i lepingu tüüptingimuste koopiat saate taotleda siin.
 • IBM-il on APEC-i piiriüleste privaatsuseeskirjade sert.
 • IBM-il on EL-i ja USA ning Šveitsi ja USA vahelise Privacy Shieldi raamistiku sert. Lisateavet leiate siit.

Teabe turvalisus ja täpsus

Me kavatseme kaitsta teie isikuandmeid ja üritame hoida neid andmeid täpsetena.Rakendame mõistlikke füüsilisi, administratiivseid ja tehnilisi turvameetmeid, mis aitavad meil kaitsta teie isikuandmeid volitamata juurdepääsu, kasutamise ja avalikustamise eest. Näiteks krüptime teatud tundlikud isikuandmed (nt krediitkaardi andmed), kui edastame taolisi andmeid Interneti kaudu.Samuti nõuame, et meie tarnijad kaitseksid selliseid andmeid volitamata juurdepääsu, kasutamise ja avalikustamise eest.

Säilitusperiood

Me ei säilita isikuandmeid kauem, kui on vaja selleks, et täita eesmärki, milleks neid töödeldakse, sealhulgas meie töötluse turvalisuse tagamiseks, järgides juriidilisi ja regulatiivseid kohustusi (nt auditeerimine, raamatupidamine ja seadusjärgsed säilitamistingimused), vaidluste lahendamiseks ning juriidiliste nõuete kehtestamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks riikides, kus tegutseme.

Kuna asjaolud võivad olenevalt kontekstist ja teenusest olla erinevad, võib elektroonilises privaatsusavalduses või eraldi teates sisalduv teave pakkuda kohaldatavate säilitustingimuste kohta üksikasjalikumat teavet.

Kontaktteave

Kui teil on selle privaatsusavalduse kohta küsimusi, võtke meiega ühendust selle vormi kaudu. Teie sõnum edastatakse IBM-i andmete privaatsusmeeskonna asjakohasele liikmele (nt andmekaitseametnikele või nende meeskonnaliikmetele).

EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) eesmärgil on teie isikuandmete vastutav töötleja International Business Machines Corporation (IBM Corp.), 1 New Orchard Road, Armonk, New York, United States, kui pole nimetatud teisiti. Kui ettevõttel IBM Corp. või tütarettevõttel, keda ta kontrollib (mis pole asutatud Euroopa Majanduspiirkonnas) nõutakse EMP-s juriidiliste esindajate määramist, on kõigil sellistel puhkudel esindajaks IBM United Kingdom Limited, PO Box 41, North Harbour, Portsmouth, Hampshire, United Kingdom PO6 3AU.

IBM Corp. pole vastutav töötleja järgmistes olukordades:

 • Isikuandmeid töödeldakse seoses kindla IBM-i tütarettevõttega sõlmitud lepingulise suhtega või seoses lepingulisse suhtesse astumisega. Sel juhul on isikuandmete vastutav töötleja IBM-i lepingujärgne tellija, kes on juriidiline isik, kellega teil või teie tööandjal on sõlmitud või tulevikus sõlmitakse leping.
 • Isikuandmeid kogutakse IBM-i tütarettevõtte füüsilises tegevus- või asukohas. Sel juhul on isikuandmete vastutav töötleja tütarettevõte.

Teie õigused

Saate taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele ning neid värskendada või parandada. Samuti on teil õigus keelduda otseturundusest. Taotlusprotsessile pääsete juurde siin.

Teil võivad vastavalt töötluse suhtes kohaldatavatele kohalikele seadustele olla täiendavad õigused.Näiteks kui teie isikuandmete töötlemise kohta kehtib EL-i isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) ja teie isikuandmeid töödeldakse õigustatud huvide põhjal, on teil teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel õigus töötlemise suhtes vastuväiteid esitada.GDPR-i alusel võib teil olla ka õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist või piiramist ja isikuandmete ülekandmist.

Kaebuse esitamise õigus

Kui leiate, et me ei töötle teie isikuandmeid vastavalt kohaldatavatele andmekaitseseadustele, saate esitada kaebuse.

Meie privaatsusavalduste muudatused

Aeg-ajalt võime seda privaatsusavaldust ja muid konkreetseid privaatsusavaldusi värskendada. Kui muudame seda privaatsusavaldust, lisame selle privaatsusavalduse algusse uue kuupäeva.

TRUSTe European Safe Harbor certification
TRUSTe

Kontaktteave

Kui teil on küsimusi käesoleva avalduse või selle kohta, kuidas IBM teie andmeid töötleb, pöörduge meie poole aadressil:

IBM-i veebisaidi koordinaator või

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
USA

Kui te ei soovi enam IBM-ilt turundusega seotud teateid (sh tellitud väljaandeid) saada, saatke e-kiri aadressil NETSUPP@us.ibm.com.


Muud kasulikud privaatsusteabega seotud lingid