Przegląd

Przegląd

Spotkanie zespołu pracowników szpitala

Na czym polega współdziałanie w sektorze opieki zdrowotnej?

Współdziałanie jest to zdolność systemów elektronicznej dokumentacji medycznej i innych systemów zarządzania danymi dotyczącymi opieki zdrowotnej do komunikowania się ze sobą i bezproblemowego wymieniania się informacjami. Gdy wymiana informacji medycznych przebiega sprawnie, dane pacjenta — bez względu na to, gdzie otrzymał pomoc — są szybko i bezpiecznie dostarczane lekarzowi i zespołowi medycznemu.

Zebranie informacji w jednym miejscu jest warunkiem współdziałania na poziomie semantycznym i strukturalnym. Informacje dotyczące pacjenta nie są już rozproszone między różnymi narzędziami i systemami, ale znajdują się w scentralizowanej lokalizacji, gdzie wszystkie są łatwo dostępne dla każdego zespołu opiekującego się pacjentem.

Dzięki temu, że informacje te są scentralizowane i dostępne, dostawca usług może na ich podstawie dysponować dostępnym czasem. Zamiast tracić godziny na wyszukiwaniu informacji ze złożonych, rozproszonych i różniących się źródeł i lokalizacji, świadczeniodawca może skupić się na bardziej wartościowych interakcjach i rozmowach z pacjentami oraz planach leczenia.

Ponieważ świadczeniodawcy pracują z bardziej szczegółową dokumentacją medyczną, mogą szybciej podejmować decyzje dotyczące leczenia i opieki nad pacjentem, który dzięki temu ma do nich większe zaufanie. Opisywane podejście pozwala również ograniczyć nadmiarowość i przypadki marnotrawstwa, dzięki czemu łatwiej osiągnąć główny cel, którym jest komunikacja z pacjentem i jego ochrona oraz zapewnienie dostępności jego danych medycznych. 

Zalety współdziałania w opiece zdrowotnej

Koncentracja na pacjencie

Pacjenci zasługują na to, by opiekujący się nimi dostawcy mieli dostęp do wszystkich istotnych informacji, które są potrzebne do podejmowania jak najlepszych decyzji w sprawie leczenia.

Świadczenie opieki opartej na wartości

Dostawcy mogą świadczyć usługi sprawniej i skuteczniej, jeśli mają dostęp do danych, narzędzi i wyników analiz. Współdziałanie danych optymalizuje wykorzystanie czasu i zasobów.

Ochrona i zabezpieczenie danych

Bezpieczne, scentralizowane repozytorium danych medycznych zapobiega wyciekaniu informacji i chroni przed naruszeniami ze strony nieautoryzowanych urządzeń lub osób

Wymiana danych

Wymiana oparta na współdziałaniu

Współdziałające rozwiązania są dla organizacji nieocenioną pomocą, ponieważ ułatwiają pozyskiwanie, przechowywanie, przeglądanie, udostępnianie i przesyłanie danych oraz zarządzanie nimi. Ich podstawowe zadanie polega na tworzeniu newralgicznych kanałów komunikacji, które pozwalają zapewniać pacjentom lepszą opiekę.

Obrazy

Zintegrowane systemy ochrony zdrowia umożliwiają bezpieczną wymianę obrazów, co sprawia, że przesyłanie takich danych jest szybsze, tańsze i bardziej niezawodne.

Ludzie

Zapewnienie pacjentowi lepszej opieki może wymagać rozważenia wielu różnych opinii i planów. Od lekarzy po specjalistów i pielęgniarki — zespoły świadczące pomoc mogą być ze sobą w stałym kontakcie.

Dane dotyczące opieki zdrowotnej

Współdziałanie pozwala na udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej i wymianę danych, dzięki czemu świadczeniodawca może uzyskać bardziej kompletny obraz sytuacji pacjenta.

Różne lokalizacje

Współdziałanie na poziomie semantycznym i strukturalnym pozwala połączyć dane medyczne z pacjentem, dzięki czemu bariery geograficzne są nieistotne.

Najczęstsze wady elektronicznej dokumentacji medycznej

Większa wartość dzięki integracji systemów ochrony zdrowia

Elektroniczna dokumentacja medyczna jest kluczowym elementem systemu archiwizacji w każdej instytucji opieki zdrowotnej i nieodzowną częścią systemu wymiany informacji o zdrowiu. Obejmuje ona informacje rozliczeniowe, a także dokumentację przechowywaną w celach medycznych lub prawnych. Elektroniczna dokumentacja odgrywa ważną rolę w organizacji pracy lekarzy i zespołów opieki medycznej.

Gdy zespół próbuje połączyć dane z różnych systemów ochrony zdrowia, by zapewnić pacjentowi lepszą opiekę, tradycyjna dokumentacja elektroniczna może stać się źródłem problemów. Konwencjonalne systemy elektronicznej dokumentacji medycznej nie były tworzone z myślą o opieraniu na nich zarządzania zdrowiem populacji. W rzeczywistości prawie 80% elektronicznej dokumentacji medycznej ma nieustrukturyzowany, a często i rozproszony charakter. Obejmują one zaledwie część złożonej historii leczenia pacjenta i nie oferują niezawodnych rejestrów, które są potrzebne do zarządzania opieką na poziomie populacji.

Rzadko zbierają informacje o historii sytuacji społecznej, zawodowej i rodzinnej pacjenta, a jeśli nawet ją rejestrują, to często w formie opisowego tekstu. Bez współdziałania na poziomie semantycznym takie informacje nie są widoczne dla większości systemów. W wielu przypadkach tradycyjna elektroniczna dokumentacja medyczna może być bezużyteczna poza murami szpitala, który ją prowadzi. Jednym z kluczowych sposobów na zapewnienie współdziałania w systemie opieki zdrowotnej jest udana integracja takich przestarzałych rozwiązań do zarządzania zdrowiem.

Współdziałanie a przyszłość opieki zdrowotnej

Współdziałanie a przyszłość opieki zdrowotnej

Bez nowego podejścia nie sposób rozwiązać problem nieustrukturyzowanego systemu archiwizacji danych i skutecznie poprawić poziom opieki nad pacjentem. Nowoczesne systemy muszą być w stanie obsługiwać dane z tradycyjnej elektronicznej dokumentacji medycznej, zbierać nowsze informacje medyczne generowane przez samego pacjenta i gromadzić informacje środowiskowe oraz dane genetyczne. Muszą również integrować systemy informacji o zdrowiu, które umożliwiają komunikację zespołom świadczącym opiekę i skuteczną wymianę danych medycznych nadających się do wykorzystania w skali globalnej.

Rozwiązania

Rozwiązania Watson Health na rzecz współdziałania

Rozwiązania IBM Watson Health™ do zapewniania współdziałania oferują organizacjom opieki zdrowotnej zaawansowane narzędzia opracowane tak, by pomagały w bezproblemowym pozyskiwaniu, przechowywaniu, przeglądaniu, udostępnianiu i przesyłaniu danych dotyczących badań obrazowych z systemów informacji zdrowotnej i zarządzaniu tymi danymi.

Od działającej w Internecie przeglądarki, która nie wymaga pobierania danych i zapewnia pełny wgląd w kompleksową historię medyczną pacjenta, po nagradzane rozwiązanie archiwizacyjne klasy korporacyjnej, które jest niezależne od dostawcy (VNA) i zapewnia obsługę wszystkich rodzajów danych obrazowych DICOM i innych — Watson Health zapewnia potrzebne współdziałanie systemów zarządzania informacjami zdrowotnymi.

Współdziałające ze sobą rozwiązania dla sektora opieki zdrowotnej ułatwiają nakreślenie pełnego obrazu sytuacji pacjenta, ponieważ pomagają pracownikom służby zdrowia w przeglądaniu, udostępnianiu i przechowywaniu danych obrazowych każdego typu. 

Rozwiązania Watson Health zapewniające współdziałanie bazują na unikalnym podejściu, które jest odpowiedzią na problemy napotykane przez specjalistów intensywnie pracujących z danymi obrazowymi. Niezależnie od tego, czy Twoja organizacja to ośrodek ambulatoryjnej diagnostyki obrazowej i szukasz sposobów na zwiększenie liczby kierowanych do niej pacjentów, czy też ogromna zintegrowana sieć świadczenia usług, która zarządza danymi z różnych placówek, Watson Health ułatwi Ci integrację procesów i systemów, umożliwiając sprawniejsze i skuteczniejsze prowadzenie działalności.

IBM iConnect® Access

Jest to uniwersalne narzędzie do przeglądania obrazów w Internecie i wymiany danych obrazowych, które działa w każdej przeglądarce i nie wymaga pobierania żadnych danych, a ponadto pozwala na współpracę w czasie rzeczywistym.

IBM iConnect® Enterprise Archive

To archiwum przechowuje obrazy i pozwala udostępniać je w dowolnym formacie całej organizacji — od rozproszonych systemów archiwizacji i transmisji obrazów (PACS) po oddziały specjalistyczne, punkty przyjęć i pojedyncze ośrodki.

IBM Clinical Development

Ta chmurowa platforma zarządzania danymi oferuje elektroniczny system przechwytywania danych, który umożliwia szybszą komercjalizację terapii.

Zasoby