Przegląd

Płacisz tylko za faktyczne wykorzystanie zasobów

Ceny oprogramowania IBM Security™ Verify są naliczane w oparciu o rzeczywiste wykorzystanie, co pozwala dodawać i usuwać użytkowników — a nawet przypadki użycia produktu — w obrębie Verify we własnym tempie. Jednostki zasobów służą do określania zakresu dynamicznego wykorzystania produktu w organizacji, zarówno przez pracowników i konsumentów, jak i na potrzeby konkretnych przypadków użycia produktu.

Przykładowe koszty dla 5000 użytkowników

Użytkownicy Pojedyncze logowanie* Uwierzytelnianie wieloskładnikowe* Dostęp adaptacyjny* Cykl życia i udostępnianie** Analiza tożsamości**
5000
1,71 USD za użytkownika miesięcznie
1,71 USD za użytkownika miesięcznie
1,71 USD za użytkownika miesięcznie
2,01 USD za użytkownika miesięcznie
2,13 USD za użytkownika miesięcznie

Instancje dedykowane

Maksymalizacja kontroli i wybór miejsca przechowywania danych

IBM oferuje również dedykowane instancje IBM Security™ Verify w chmurze bez żadnych usług współużytkowanych z innymi klientami. Dedykowane instancje zapewniają szerszy wybór obszarów wdrożeniowych oraz nieograniczoną liczbę najemców w każdej wybranej popularnej chmurze publicznej.

Przypis

* Ceny za funkcje pojedynczego logowania (SSO), uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) i dostępu adaptacyjnego są ustalane na podstawie łącznej liczby aktywnych w danym miesiącu użytkowników dla danego przypadku użycia. Jeżeli użytkownicy są aktywni rzadziej niż raz w miesiącu, koszty spadają.

** Ceny cyklu życia i udostępniania oraz analizy tożsamości są ustalane na podstawie łącznej liczby użytkowników dla danego przypadku użycia.