Co SPSS Statistics może zmienić w Twojej firmie

Widok mostu nad wodą z lotu ptaka

IBM® SPSS® Statistics Standard Edition zawiera wszystkie funkcje edycji Base, a dodatkowo rozwiązania obejmujące zaawansowane modelowanie, analizę regresji i tabele niestandardowe.  

Możesz korzystać z różnych procedur regresji, m.in. regresji logistycznej czy regresji kwantylowej. Do dyspozycji masz też wiele zaawansowanych procedur statystycznych, w tym wielowymiarowe uogólnione modele liniowe (GLM), analizę składowych wariancji, tablice trwania życia czy statystyki bayesowskie. Ponadto możesz podsumowywać dane i prezentować analizy w postaci gotowych do wykorzystania tabel dzięki modułowi Custom Tables.

Wyróżnione funkcje

Regresja

SPSS Regression umożliwia przewidywanie wyników jakościowych i korzystanie z różnych procedur regresji nieliniowej.

Statystyka bayesowska

Wnioskowanie bayesowskie to metoda wnioskowania statystycznego, w której twierdzenie Bayesa służy do aktualizacji prawdopodobieństwa hipotezy w miarę dostępności kolejnych informacji.

Wielowymiarowe uogólnione modele liniowe (GLM)

Wielowymiarowe uogólnione modele liniowe (GLM) służą do modelowania wartości wielu zmiennych zależnych w oparciu o ich relacje z predyktorami jakościowymi i ilościowymi. Powtarzane pomiary GLM umożliwiają powtarzanie pomiarów wielu zmiennych zależnych.

Niestandardowe tabele

Możesz podsumowywać dane SPSS Statistics i przedstawiać analizy w postaci tabel gotowych do zaprezentowania i wykorzystania w produkcji. Dzięki możliwościom analitycznym i zaawansowanym funkcjom budujesz tabele pozwalające interpretować dane i wyciągać z nich wnioski.

Uogólnione modele liniowe i uogólnione równania estymujące

Procedura uogólnionych modeli liniowych rozszerza ogólny model liniowy tak, że zmienna zależna jest liniowo powiązana z czynnikami i współzmiennymi za pośrednictwem określonej funkcji łączenia. Z kolei procedura ogólnych równań estymujących pozwala na analizę powtarzanych pomiarów lub innych skorelowanych obserwacji.

Analiza przeżycia

Tablice trwania życia umożliwiają badanie rozkładu czasów, jakie upływają między dwoma zdarzeniami, w tym dla różnych poziomów zmiennej czynnika; analiza przeżycia Kaplana-Meiera służy do badania rozkładu czasów między dwoma zdarzeniami, w tym dla różnych poziomów czynnika, lub opracowania odrębnych analiz dla różnych zmiennych definiujących warstwy; regresja Coxa natomiast pozwala modelować czas do określonego zdarzenia w oparciu o wartości określonych współzmiennych.

SPSS Statistics Standard Edition

Ta wersja obejmuje wszystkie funkcje edycji Base oraz następujące procedury:

Regresja

 • Binarna regresja logistyczna
 • Logitowe modele odpowiedzi

 • Wielomianowa regresja logistyczna
 • Regresja nieliniowa

 • Analiza probit odpowiedzi, dwuetapowa metoda najmniejszych kwadratów, ważona metoda najmniejszych kwadratów, regresja kwantylowa

Zaawansowane analizy statystyczne

 • Regresja Coxa
 • Uogólnione modele liniowe (GLM), uogólniona metoda czynnikowa, analiza wielowymiarowa (MANOVA), powtarzane pomiary, składowe wariancji
 • Uogólnione modele liniowe i uogólnione równania estymujące, regresja gamma, regresja Poissona, ujemny rozkład dwumianowy
 • GENLOG (analiza logarytmiczno-liniowa i Logit)

 • Uogólnione liniowe modele mieszane (GLMM) (uwzględnione cele porządkowe)
 • Statystyka bayesowska
 • Hierarchiczne modele logarytmiczno-liniowe
 • Metoda Kaplana-Meiera

 • Liniowe modele mieszane (tzw. hierarchiczne modele liniowe)
 • Przeżycie
 • Ocena składowej wariancji

Niestandardowe tabele

 • 35 statystyk opisowych
 • Interfejs typu „przeciągnij i upuść”
 • Statystyka inferencyjna
 • Zagnieżdżone tabele
 • Możliwość umieszczania sum w dowolnym wierszu, dowolnej kolumnie lub warstwie

 • Kategorie po obliczeniu
 • Efektywna podstawa dla wyników próby ważonej
 • Możliwość umieszczania wielu zmiennych w tej samej tabeli
 • Testy istotności dla zmiennych wielokrotnych odpowiedzi
 • Test istotności w tabeli głównej tabel użytkownika

 • Wartości istotności dla testów średnich kolumnowych i proporcji kolumnowych
 • Wyspecjalizowane tabele zestawów wielokrotnych odpowiedzi
 • Metoda korygowania fałszywego wykrywania w przypadku porównań wielokrotnych
 • Konwerter składni
 • Podgląd tabeli