Co SPSS Statistics może zrobić dla Twojej firmy

Budynki z lotu ptaka

IBM® SPSS®Statistics Premium Edition zawiera wszystkie funkcje edycji Professional oraz procedury dodatkowe, takie jak sieci neuronowe, analiza Conjoint, testy dokładne, próby złożone i marketing bezpośredni.

Edycja Premium oferuje również zaawansowane techniki analityczne, takie jak modelowanie równań strukturalnych.

Wyróżnione funkcje

Dokładne testy

Oprogramowanie umożliwia obliczanie wiarygodnych wyników na podstawie małych prób. Dostępnych jest ponad 30 testów dokładnych do analizy rzadkich wystąpień w dużych zbiorach danych.

Złożone próby

Możliwe jest dokładne, a przy tym łatwe obliczanie statystyk i ich błędów standardowych na podstawie prób o złożonej strukturze, np. stratyfikowanych, grupowanych lub wybieranych wieloetapowo.

Sieci neuronowe

Narzędzia do nieliniowego modelowania danych pozwalają na eksplorację i budowanie bardziej dokładnych oraz efektywnych modeli predykcyjnych. Edycja ta oferuje techniki komplementarne do tych, które są dostępne w edycji Base.

Conjoint

Pozwala uzyskać pogłębione informacje o tym, jak klienci porównują produkty, oraz zmierzyć wpływ poszczególnych atrybutów produktu na zachowania konsumentów. Znajduje zastosowanie w projektowaniu, wycenianiu i marketingu produktów oraz usług.

Marketing bezpośredni

Pozwala prowadzić zaawansowane analizy klientów i kontaktów pod kątem efektywności marketingu. Do wyboru dostępne są analizy daty ostatniej transakcji, częstości transakcji i wartości pieniężnej (RFM), analiza skupień, profilowanie potencjalnych klientów, analiza kodów pocztowych, ocena skłonności i testowanie pakietów kontrolnych.

AMOS (modelowanie równań strukturalnych)

Zapewnia dodatkowy wgląd w modele przyczynowe i pozwala na eksplorację efektów interakcji i dróg między zmiennymi. Umożliwia budowanie dokładniejszych modeli nastawienia i modeli behawioralnych odzwierciedlających złożone zależności przy wykorzystaniu interfejsu graficznego lub programistycznego.

SPSS Statistics Premium Edition

Ta edycja oferuje wszystkie funkcje edycji Professional oraz dodatkowo:

Dokładne badania

 • Test Q Cochrana, współczynnik kontyngencji, V Cramera
 • Dokładny test Fishera, symetryczny i asymetryczny test D Somersa
 • Test Friedmana, gamma
 • Tau Goodmana i Kruskala, test Jonckheere-Terpstra

 • Kappa, współczynnik konkordancji Kendalla, tau b i tau c Kendalla
 • Test Kruskala-Wallisa, test ilorazu wiarygodności
 • Badanie związku liniowego
 • Test U Manna-Whitneya lub sumy rang W Wilcoxona

 • Test jednorodności brzegowej, test McNemara, test mediany
 • Test Chi-kwadrat Pearsona, R Pearsona, Phi
 • Test znaków, korelacja Spearmana, współczynnik niepewności (symetryczny lub asymetryczny)
 • Test sekwencji Walda-Wolfowitza, test znakowanych rang Wilcoxona

Próby złożone (CS)

 • Regresja CS Coxa (również wielowątkowa)
 • Statystyki opisowe CS
 • Uogólnione modele liniowe CS

 • Regresja logistyczna CS
 • Regresja porządkowa CS

 • Wybór CS
 • Tabulacja CS
 • Kreator doboru próby/kreator planu analizy

Sieci neuronowe

 • Perceptron wielowarstwowy
 • Radialna funkcja bazowa

Conjoint

 • Narzędzia do szacowania (CONJOINT)

 • Do analizy Conjoint (ORTHOPLAN)

 • PLANCARDS

Marketing bezpośredni

 • Analiza klastrów
 • Profilowanie kontaktów

 • Test pakietu kontrolnego
 • Skłonność do zakupu

 • Analiza RFM (data ostatniej transakcji, częstość transakcji, wartość pieniężna)
 • Reakcje według kodów pocztowych

AMOS (modelowanie równań strukturalnych)

 • Binarna regresja logistyczna
 • Konfirmacyjna analiza czynnikowa
 • Wprowadzanie modelu do tabeli podobnej do arkusza kalkulacyjnego (bez programowania)

 • Estymacja danych jakościowych i cenzurowanych
 • Analiza klas ukrytych

 • Niegraficzna metoda modelowania
 • Modelowanie równań strukturalnych/analiza ścieżek
 • Określanie diagramu ścieżki przy użyciu komend