Co SPSS Statistics może zrobić dla Twojej firmy

Szerokie ujęcie dużego obiektu magazynowego

IBM® SPSS® Statistics Base Edition oferuje funkcje znajdujące zastosowanie na każdym etapie procesu analitycznego, które obejmują przygotowywanie danych, statystyki opisowe, regresję liniową, możliwość tworzenia wykresów graficznych i opcje sprawozdawcze.

Możliwy jest dostęp do informacji w różnych formatach, bez ograniczeń objętości przetwarzanych danych. Zaawansowane funkcje przygotowywania danych pomagają w eliminowaniu pracochłonnych czynności wykonywanych ręcznie. Użytkownik ma do dyspozycji ponad 30 procedur analitycznych, takich jak statystyki dwumianowe, analiza czynnikowa i analiza skupień oraz metoda bootstrap. Funkcje programu można też wzbogacać poprzez skrypty w językach R i Python.

Wyróżnione funkcje

Statystyki opisowe

Możliwe jest podsumowywanie i standaryzowanie zmiennych ilościowych za pomocą procedur statystyk opisowych. Do badania relacji między zmiennymi ilościowymi i jakościowymi wykorzystać można takie procedury jak średnie, podsumowanie i kostki OLAP.

Modele predykcyjne

Oprogramowanie umożliwia modelowanie wartości zmiennej zależnej na podstawie jej relacji z predyktorami, przy wykorzystaniu takich procedur jak regresja liniowa, porządkowa i cząstkowa metodą najmniejszych kwadratów.

Przygotowanie danych

Zastosowanie zaawansowanych technik usprawnia etap przygotowania danych, skracając czas do uzyskania wyników analizy i wyciągnięcia wniosków.

Korelacje

Takie procedury jak korelacje dwumianowe lub korelacje cząstkowe pozwalają na pomiar związków między zmiennymi.

Klasyfikacja

Narzędzia do eksploracji takie jak analiza dwustopniowa, hierarchiczna lub metodą k-średnich ujawniają naturalne, ale nie od razu widoczne grupy lub skupienia w zbiorze danych.

Bootstrapping

Możliwe jest obliczanie odpornych oszacowań błędów standardowych i przedziałów ufności oszacowań, w tym średniej, mediany, współczynnika korelacji i współczynnika regresji.

Wykresy i diagramy

Za pomocą kreatora wykresów można budować wykresy, przeciągając i upuszczając elementy z gotowej galerii do obszaru roboczego. Korzystając z takich narzędzi jak analiza ROC można ocenić dokładność predykcji modelu, wykreślając zależność czułości wobec (1-swoistości) testu klasyfikacyjnego.

Opcje generowania wyników

Wyniki analizy można zapisywać w wielu formatach, w tym HTML, tekstowym, RTF, formacie programu Word, Excel, PowerPoint (wersja 97 lub nowsza) oraz w formacie PDF. Możliwe jest szybkie eksportowanie wykresów w obsługiwanych formatach graficznych.

SPSS Statistics Base Edition

Ta edycja zawiera następujące funkcje:

Przygotowanie danych

 • Zautomatyzowane przygotowanie danych — udoskonalona przeglądarka modeli do zautomatyzowanego przygotowywania danych
 • Walidacja danych — usprawnienie procesu walidacji danych przed ich analizą

 • Wykrywanie anomalii — rozpoznawanie nietypowych obserwacji w danych wielowymiarowych

 • Optymalne kategoryzowanie

Bootstrapping

 • Wybór próby i łączenie w pule

 • Procedury opisowe, do których można zastosować metodę bootstrap (korelacje/korelacje nieparametryczne, tabele krzyżowe, statystyki opisowe, badanie, częstości, średnie, korelacje cząstkowe, testy t)

Dostęp do danych i zarządzanie nimi

 • Porównywanie dwóch plików danych pod względem kompatybilności
 • Funkcje przygotowywania danych: definiowanie właściwości zmiennych, kopiowanie właściwości zmiennych, wizualne wyznaczanie przedziałów, identyfikacja obserwacji zduplikowanych, kreator daty/godziny
 • Kreator restrukturyzacji danych (z jednego rekordu na wiele rekordów, z wielu rekordów na jeden rekord)
 • Bezpośredni dostęp do danych programu Excel, łatwiejsze importowanie z plików w formacie Excel i CSV

 • Eksportowanie danych do SAS i aktualnych wersji programu Excel, kreator eksportowania/wstawiania do bazy danych
 • Importowanie danych z oprogramowania IBM Cognos® Business Intelligence, import/eksport do/z wymiarów, importowanie plików Stata (do wersji 14)
 • Długie nazwy zmiennych, dłuższe etykiety wartości
 • W jednej sesji SPSS można używać wielu zbiorów danych

 • Pozyskiwanie danych ze źródeł ODBC — sterowniki DataDirect, dostęp do danych przez OLE DB
 • Ochrona hasłem, pliki danych SAS 7/8/9 (w tym pliki skompresowane)
 • Kreator tekstu, obsługa kodowania Unicode, bardzo długie łańcuchy tekstowe

Wykresy

 • Wykresy autokorelacji i korelacji krzyżowych
 • Wykresy podstawowe
 • Tworzenie map (analiza geoprzestrzenna)
 • Galeria wykresów
 • Opcje wykresów

 • Kreator często używanych wykresów
 • Wykresy zmiennych wielokrotnych odpowiedzi
 • Język Graphics Production Language do tworzenia wykresów niestandardowych
 • Wykresy interaktywne z obsługą skryptów

 • Wykresy nakładkowe i z dwiema osiami Y
 • Wykresy podzielone na panele
 • Analiza ROC
 • Wykresy szeregów czasowych

Wyniki

 • Podsumowania obserwacji
 • Stylizacja wyników
 • Formatowanie warunkowe

 • Książka kodowa
 • Eksportowanie wykresów jako obiektów Microsoft Graphic
 • Eksportowanie modelu jako danych XML do SmartScore

 • Eksportowanie do pliku PDF
 • Eksportowanie do formatu programu Word/Excel/PowerPoint
 • Eksportowanie w formacie HTML

Większa wydajność w przypadku dużych tabel przestawnych

 • Kostki OLAP/tabele przestawne
 • System zarządzania wynikami
 • Skrypty do zarządzania wynikami

 • Raporty podsumowań w wierszach i kolumnach
 • Wyszukiwanie i zastępowanie
 • Inteligentne urządzenia (tablety i telefony)

 • Przekształcanie tabeli w wykres
 • Raporty WWW

Opcje pomocy

 • Przykłady aplikacji
 • Indeks

 • Nauczyciel statystyki
 • Kurs

 • Rozszerzenia

Udoskonalenia edytora danych

 • Atrybuty niestandardowe w metadanych zdefiniowanych przez użytkownika
 • Sprawdzanie pisowni

 • Elementy sterujące rozdzielaniem
 • Zestawy zmiennych dla szerokich danych

 • Ikony zmiennych

Rozszerzone możliwości programowania

 • Udoskonalony kreator niestandardowych interfejsów użytkownika (działa z językami Python i R oraz może być używany w programie IBM SPSS Modeler)
 • Nowe centrum rozszerzeń
 • Kreator okien dialogowych użytkownika dla rozszerzeń

 • Sterowanie przepływem lub zadania złożone z komend
 • Regresja cząstkowa metodą najmniejszych kwadratów
 • Skrypty frontowe w technologiach Python, .NET i Java

 • Odpowiednik SPSS SAS DATA STEP
 • Obsługa grafiki i algorytmów w języku R
 • Procedury zdefiniowane przez użytkownika

Statystyka

 • ANOVA (tylko za pośrednictwem komend), jednoczynnikowa ANOVA
 • Analiza skupień, dwustopniowa analiza skupień: dane jakościowe i ilościowe/duże zbiory danych
 • Korelacje — dwumianowe, cząstkowe, odległości
 • Definiowanie zestawów zmiennych, ilorazowe statystyki opisowe (PVA)
 • Statystyki opisowe, średnich, ilorazowe, podsumowujące
 • Udoskonalona przeglądarka modeli w dwustopniowej analizie skupień i nowych procedurach nieparametrycznych

 • Eksploracja, tabele krzyżowe, częstości
 • Analiza czynnikowa, analiza dyskryminacyjna
 • Analizy geoprzestrzenne (STP i GSAR)
 • Zwiększona wydajność procedur częstości, tabel krzyżowych, statystyk opisowych (Statistics Base Server)
 • Operacje na macierzach, symulacja Monte Carlo
 • Analiza najbliższego sąsiedztwa, nowe testy nieparametryczne

 • Automatyczne modele liniowe, regresja porządkowa (PLUM), regresja porządkowa metodą najmniejszych kwadratów
 • Wykresy PP, wykresy QQ, sprawdzanie reguł na dodatkowych wykresach SPC
 • Niezawodność i skalowanie wielowymiarowe ALSCAL
 • Krzywa ROC, porównanie krzywych ROC
 • Testy t: dla prób zależnych, dla prób niezależnych, dla jednej próby
 • Analiza mocy, ważona Kappa

Algorytmy wielowątkowe

 • SORT